Blog : ระบบการศึกษาในสมาชิกอาเซียน
รหัสอ้างอิง : 800
ชื่อสมาชิก : ประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์
เพศ : หญิง
อีเมล์ : pratoomtip@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 6/1/2555 9:50:44
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 6/1/2555 9:50:44

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : ระบบการศึกษาในสมาชิกอาเซียน
ระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศอาเซียนทุกประเทศให้ความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในการที่ จะทําให้การศึกษานั้นมีส่วนสําคัญในการทําให้ประเทศมีพัฒนาการทางเศรฐกิจ สังคมที่ก้าวหน้ามากขึ้น ความสําคัญของการศึกษาในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน เป็นกลไกสําคัญในการนําอาเซียนบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 โดยกําหนดให้อาเซียน มี วิสัยทัศน์สู่ภายนอก มีสันติสุข และมีการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันในการเป็นหุ้นส่วนใน สิ่งแวดล้อมของประชาธิปไตยและอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน ในฐานะที่มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การเข้าใจระบบการศึกษาพื้นฐานในแต่ละประเทศ มีผลต่อการรับนักศึกษาที่จะเข้ามาในระบบการศึกษาของประเทศไทย การศึกษาในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน มีระบบดังนี้ 1. บรูไนดารุสซาลาม : Brunei Darussalam การศึกษาของบรูไนดารุสซาลามหน่วยงานจัดการศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education – Brunei Darussalam) ไม่มีการจัดการศึกษาภาคบังคับ แต่มีการจัดการศึกษาให้กับเด็กทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระบบการจัดการศึกษาของบรูไนดารุสซาลาม มีดังนี้ • ระดับก่อนประถมศึกษา 1 ปี • ระดับประถมศึกษา 6 ปี • ระดับมัธยมศึกษา 7-8 ปี แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2-3 ปี และระดับเตรียมอุดมศึกษา 2 ปี • ระดับมหาวิทยาลัย 3-4 ปี 2. ราชอาณาจักรกัมพูชา : Kingom of Cambodia หน่วยงานจัดการศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬา (Ministry of Education, Youth and Sport – Cambodia) การจัดระบบการศึกษาของกัมพูชา มีดังนี้ • ระดับก่อนประถมศึกษา 3 ปี • ระดับประถมศึกษา 6 ปี • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี • ระดับอุดมศึกษา 4-7 ปี การจัดการศึกษาด้านอาชีวะและเทคนิคจัดให้ตั้งแต่ 1 ปี ไปจนถึง 3-5 ปี โดยจะเน้นการฝึกทักษะ 3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : Republic of Indonesia หน่วยงานจัดการศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ (Ministry of National Education – Indonesia) ระบบการศึกษาของอินโดนีเซีย มีดังนี้ • การศึกษาก่อนวัยเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ ใช้เวลา 9 ปี • การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษาจะกำหนดโครงการการศึกษาเป็นเวลา 6 ปี ซึ่งโรงเรียนจะมี ลักษณะแตกต่างกัน 2 แบบ คือ - โรงเรียนประถมศึกษาแบบทั่วไป (General Primary School) - โรงเรียนประถมศึกษาพิเศษสำหรับเด็กพิการ (Special Primary School for Handicapped Children) • การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น3 ปี • การศึกษาระดับสูงหรืออุดมศึกษา เป็นการขยายจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาระดับปริญญาตรีใช้เวลา เรียน 3-4 ปี ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี สถาบันที่ให้การศึกษาระดับสูงนี้มีลักษณะเป็นสถาบันวิชาการโพลีเทคนิค สถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัย 4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: The Loa People's Democratic Republic หน่วยงานจัดการศึกษาได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ(Ministry of Education – Lao PDR) ระบบการจัดการศึกษาประกอบด้วย • การศึกษาในระดับอนุบาลและก่อนวัยเรียน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 3-6 ปี • การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใช้ระบบการศึกษาแบบ 11 ปี คือระบบ 5:3:3 ดังนี้ • ระดับประถมศึกษา 5 ปี เด็กจะเริ่มเข้าเรียนเมื่ออายุ 6 ปี การศึกษาในระดับนี้เป็นการศึกษาภาคบังคับ • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี การอุดมศึกษาหรือการศึกษาชั้นสูงรวมถึงการศึกษาด้านเทคนิค สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของกรมอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย การศึกษาสายอาชีพใช้เวลาศึกษา 3 ปี ในวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ เช่น ทางด้านไฟฟ้า ก่อสร้าง บัญชี ป่า 5. มาเลเซีย : Malaysia หน่วยงานจัดการศึกษาได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education – Malaysia) ระบบการศึกษาของประเทศมาเลเซียแบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้ • ระดับการเตรียมความพร้อม • ระดับประถมศึกษา • ระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วยมัธยมศึกษาตอนต้น (ปี 1-3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (4-5) เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากระดับประถมศึกษา • ระดับเตรียมอุดมศึกษา คือการศึกษาในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาแต่ยัง ไม่ถึงระดับปริญญาตรี โดยที่นักศึกษาที่จะจบระดับนี้ สามารถก้าวไปสู่ระดับปริญญาตรีได้การศึกษาในระดับนี้ใช้เวลา 2 ปี • ระดับอุดมศึกษา แบ่งสถาบันออกเป็น 2 ส่วนคือ สถาบันของรัฐและสถาบันของเอกชน 6. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ :The Republic of the Union of Myanmar หน่วยงานจัดการศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education – Myanmar) ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รัฐเป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณของทุกโรงเรียน โดยนักเรียนจะเสียค่าเล่าเรียนเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น ระบบการศึกษาแต่เดิมนั้นเป็นระบบบริหารซึ่งรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง ต่อมาได้มีการกระจายอำนาจการบริหารออกไปสู่ระดับรัฐและหัวเมืองต่างๆ โดยมีหัวหน้าส่วนการศึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแลและประสานงาน ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นระบบ 5 : 4 : 2 ดังนี้ •ระดับประถมศึกษา 5 ปี (อนุบาล 1 ปี และประถม 4 ปี) •ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4 ปี •ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปี •ระดับอาชีวศึกษา 1-3 ปี อุดมศึกษา 4-6 ปี กรมการเทคโนโลยี เกษตรและอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานที่ดูแลจัดการศึกษาด้านเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิศวกรรมเครื่องกล การประมง คหกรรม และการฝึกหัดครู ทางด้านช่างเทคนิค 7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ : Republic of the Philippine หน่วยงานจัดการศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (Department of Education – Philippines) ระบบการศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์มีทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยการศึกษาแบบที่เป็นทางการนั้นมีลำดับ
ระบบการศึกษาในสมาชิกอาเซียน » การศึกษาในอาเซียน
ประเทศอาเซียนทุกประเทศให้ความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในการที่ จะทําให้การศึกษานั้นมีส่วนสําคัญในการทําให้ประเทศมีพัฒนาการทางเศรฐกิจ สังคมที่ก้าวหน้ามากขึ้น ความสําคัญของการศึกษาในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน เป็นกลไกสําคัญในการนําอาเซียนบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 โดยกําหนดให้อาเซียน มี วิสัยทัศน์สู่ภายนอก มีสันติสุข และมีการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันในการเป็นหุ้นส่วนใน สิ่งแวดล้อมของประชาธิปไตยและอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน ในฐานะที่มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การเข้าใจระบบการศึกษาพื้นฐานในแต่ละประเทศ มีผลต่อการรับนักศึกษาที่จะเข้ามาในระบบการศึกษาของประเทศไทย การศึกษาในแต่ละประเทศ
คำสำคัญ : การศึกษา  ระบบ  อาเซียน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 27084  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์  วันที่เขียน 17/3/2560 9:54:34  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/5/2567 12:42:48

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้