การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " Self Biography Study"
วันที่เขียน 4/3/2559 17:26:39     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/6/2566 17:31:19
เปิดอ่าน: 4190 ครั้ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " Self Biography Study" จัดโดย ดร. อรุโณทัย ไชยช่วย วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด็น จ. เชียงใหม่ พูดถึงการจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบธรรมชาติ หรือเป็นการสอนเด็กไปตามพัฒนาการธรรมชาติของเด็ก มีรากฐานมาจากมนุษยปรัชญา (Anthroposophy) โดย ดร.รูดอร์ฟ สไตเนอร์ (Rudolf Steiner) การสอนแบบนี้จะทำให้เด็กโตขึ้นหรืออายุย่างเข้า 21 ปี เขาจะรู้จักตัวตนของตนเอง รู้ว่าต้องการอะไรหรือมีเป้าหมายในชีวิตอย่างไร ซึ่งต่างจากการสอนทั่วไป

การจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบธรรมชาติ หรือเป็นการสอนเด็กไปตามพัฒนาการธรรมชาติของเด็ก  มีรากฐานมาจากมนุษยปรัชญา (Anthroposophy) โดย ดร.รูดอร์ฟ สไตเนอร์ (Rudolf Steiner) การสอนแบบนี้จะทำให้เด็กโตขึ้นหรืออายุย่างเข้า 21 ปี เขาจะรู้จักตัวตนของตนเอง รู้ว่าต้องการอะไรหรือมีเป้าหมายในชีวิตอย่างไร ซึ่งต่างจากการสอนทั่วไป

                    การศึกษาแบบวอลดอร์ฟเชื่อว่ามนุษย์เกิดมาจะมีช่วงอายุที่มีการพัฒนาตามขั้นตอน ดังนี้

1. อายุ  0 – 7 ปี วัยนี้จะมองโลกว่าเป็นโลกแห่งความฝันและจินตนาการหรือ The world is ‘Good’.

การพัฒนาทางกาย (Body) โดยพัฒนาผ่านพลัง เจตจำนง (Will) การมุ่งมั่นลงมือทำให้สำเร็จ

2. อายุ 7 – 14 ปี วัยนี้จะมองโลกเป็นสิ่งสวยงาม หรือ The world is ‘Beauty’. การพัฒนาทางจิต (Soul) โดยพัฒนาผ่านความรู้สึก (Feeling) เข้าถึงความงาม และศิลปะแบบต่างๆ

3.  อายุ 14 – 21 ปี วัยนี้จะมองโลกตามที่เป็นจริง  The world is ‘Real’. พัฒนาทางจิตวิญญาณ (Spirit) โดยพัฒนาผ่านความคิด (Thinking) การตระหนักรู้ ในคุณธรรม ความดี

    หัวใจของการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ คือ 3 R

1. Rhythm– จังหวะ กิจวัตรประจำวัน เป็นพื้นฐานของการมีวินัย

2. Repetition –การทำซ้ำ เพื่อให้เกิดมั่นคง ควรมีทำกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

3. Reverence-การเคารพสรรพสิ่งรอบตัว  เคารพเพื่อนมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยการตระหนักรู้ที่ว่า “มนุษย์เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ” ทำให้เด็กๆอยู่ในโลกด้วยความรู้สึกกตัญญู รู้คุณค่าและเคารพต่อธรรมชาติ

ประโยชน์ที่เด็กได้รับจากการศึกษาแนววอลดอร์ฟจึงมีดังนี้

  • เด็กมีอิสระ พัฒนาตนเต็มศักยภาพที่ตนมี
  • เด็กมีความคิดแยบคาย สดใส มีพลังและสร้างสรรค์
  • เด็กมีความเมตตา กล้าหาญ ใฝ่รู้ เอื้ออาทร

การทำ " Self Biography Study" 

ในการอบรมครั้งนี้เมื่อเราเข้าใจการศึกษาแบบวอลดอร์ฟซึ่งเน้นการพัฒนาการของชีวิตในแต่ละช่วงปี   วิทยากรได้ให้ทำ " Self Biography Study" ซึ่งเป็นการเรียนรู้ทางเดินชีวิตของตนเอง ตามพัฒนาการของวัยแบบ 7 ช่วงปี(0-7,7-14,14-21, ..) โดยมีกิจกรรมการระบายสีมันดาลาซึ่งจะทำให้เราได้กลับมาอยู่กับตัวเอง  โดยผ่านกระบวนใคร่ครวญเพื่อทำความเข้าใจว่าในแต่ละช่วงปีนั้น เราได้รับหรือขาดอะไรไปบ้าง เราควรยอมรับอย่างไร เพื่อที่จะก้าวเดินต่อไปอย่างไร ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับนักศึกษาในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้กลับมาอยู่กับตัวเองและมีสมาธิในสิ่งที่ทำมากขึ้น หรือช่วยให้มีสมาธิในการเรียนมากขึ้น

 

        

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
ผลงานวิจัย » จริยธรรมในการวิจัย
หลักจริยธรรมการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับการได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นหน่วยวิเคราะห์ เช่น คน มนุษย์ สัตว์ ซึ่งการวิจัยในมนุษย์นั้น จะเน้นที่ The Belmont Report ส่วนนิยาม จรรยาบรรณ สำนักการวิจัยแห่งชาติ ไ...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:13:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/6/2566 2:39:53   เปิดอ่าน 219  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผลงานวิจัย » การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม
การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างสรรค์”สิ่งใหม่” อาทิ ผลผลิต การแก้ปัญหา นวัตกรรม ฯลฯ ซึ่งมีคุณค่า การขยายขอบเขตความคิดออกไปจาก กรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหา...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:05:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/6/2566 6:55:42   เปิดอ่าน 134  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง