การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " Self Biography Study"
วันที่เขียน 4/3/2559 17:26:39     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/5/2565 4:18:13
เปิดอ่าน: 3639 ครั้ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " Self Biography Study" จัดโดย ดร. อรุโณทัย ไชยช่วย วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด็น จ. เชียงใหม่ พูดถึงการจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบธรรมชาติ หรือเป็นการสอนเด็กไปตามพัฒนาการธรรมชาติของเด็ก มีรากฐานมาจากมนุษยปรัชญา (Anthroposophy) โดย ดร.รูดอร์ฟ สไตเนอร์ (Rudolf Steiner) การสอนแบบนี้จะทำให้เด็กโตขึ้นหรืออายุย่างเข้า 21 ปี เขาจะรู้จักตัวตนของตนเอง รู้ว่าต้องการอะไรหรือมีเป้าหมายในชีวิตอย่างไร ซึ่งต่างจากการสอนทั่วไป

การจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบธรรมชาติ หรือเป็นการสอนเด็กไปตามพัฒนาการธรรมชาติของเด็ก  มีรากฐานมาจากมนุษยปรัชญา (Anthroposophy) โดย ดร.รูดอร์ฟ สไตเนอร์ (Rudolf Steiner) การสอนแบบนี้จะทำให้เด็กโตขึ้นหรืออายุย่างเข้า 21 ปี เขาจะรู้จักตัวตนของตนเอง รู้ว่าต้องการอะไรหรือมีเป้าหมายในชีวิตอย่างไร ซึ่งต่างจากการสอนทั่วไป

                    การศึกษาแบบวอลดอร์ฟเชื่อว่ามนุษย์เกิดมาจะมีช่วงอายุที่มีการพัฒนาตามขั้นตอน ดังนี้

1. อายุ  0 – 7 ปี วัยนี้จะมองโลกว่าเป็นโลกแห่งความฝันและจินตนาการหรือ The world is ‘Good’.

การพัฒนาทางกาย (Body) โดยพัฒนาผ่านพลัง เจตจำนง (Will) การมุ่งมั่นลงมือทำให้สำเร็จ

2. อายุ 7 – 14 ปี วัยนี้จะมองโลกเป็นสิ่งสวยงาม หรือ The world is ‘Beauty’. การพัฒนาทางจิต (Soul) โดยพัฒนาผ่านความรู้สึก (Feeling) เข้าถึงความงาม และศิลปะแบบต่างๆ

3.  อายุ 14 – 21 ปี วัยนี้จะมองโลกตามที่เป็นจริง  The world is ‘Real’. พัฒนาทางจิตวิญญาณ (Spirit) โดยพัฒนาผ่านความคิด (Thinking) การตระหนักรู้ ในคุณธรรม ความดี

    หัวใจของการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ คือ 3 R

1. Rhythm– จังหวะ กิจวัตรประจำวัน เป็นพื้นฐานของการมีวินัย

2. Repetition –การทำซ้ำ เพื่อให้เกิดมั่นคง ควรมีทำกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

3. Reverence-การเคารพสรรพสิ่งรอบตัว  เคารพเพื่อนมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยการตระหนักรู้ที่ว่า “มนุษย์เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ” ทำให้เด็กๆอยู่ในโลกด้วยความรู้สึกกตัญญู รู้คุณค่าและเคารพต่อธรรมชาติ

ประโยชน์ที่เด็กได้รับจากการศึกษาแนววอลดอร์ฟจึงมีดังนี้

  • เด็กมีอิสระ พัฒนาตนเต็มศักยภาพที่ตนมี
  • เด็กมีความคิดแยบคาย สดใส มีพลังและสร้างสรรค์
  • เด็กมีความเมตตา กล้าหาญ ใฝ่รู้ เอื้ออาทร

การทำ " Self Biography Study" 

ในการอบรมครั้งนี้เมื่อเราเข้าใจการศึกษาแบบวอลดอร์ฟซึ่งเน้นการพัฒนาการของชีวิตในแต่ละช่วงปี   วิทยากรได้ให้ทำ " Self Biography Study" ซึ่งเป็นการเรียนรู้ทางเดินชีวิตของตนเอง ตามพัฒนาการของวัยแบบ 7 ช่วงปี(0-7,7-14,14-21, ..) โดยมีกิจกรรมการระบายสีมันดาลาซึ่งจะทำให้เราได้กลับมาอยู่กับตัวเอง  โดยผ่านกระบวนใคร่ครวญเพื่อทำความเข้าใจว่าในแต่ละช่วงปีนั้น เราได้รับหรือขาดอะไรไปบ้าง เราควรยอมรับอย่างไร เพื่อที่จะก้าวเดินต่อไปอย่างไร ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับนักศึกษาในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้กลับมาอยู่กับตัวเองและมีสมาธิในสิ่งที่ทำมากขึ้น หรือช่วยให้มีสมาธิในการเรียนมากขึ้น

 

        

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
Piyatida Teaching KM » สัมมนา ฮาวทูทิ้ง...ความน่าเบื่อในชั้นเรียน เคล็ดลับการสร้าง Engagement ของผู้เรียน
การเรียนการสอนที่น่าเบื่อ และขาดการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความสนใจ และทำให้ผลการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ งานสัมมนานี้ถ่ายทอดเทคนิคและเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการจ...
การเรียนที่สนุก เทคนิคและเครื่องมือการสอน จิตวิทยาการเรียนรู้     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน ปิยธิดา กล่ำภู่  วันที่เขียน 30/9/2564 12:03:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/5/2565 3:15:21   เปิดอ่าน 704  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การจัดการเรียนรู้ » Oneline Teaching, Learning and Assessment for Beginner
การจัดการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์ โดยใช้ MS Team ซึ่งการจัดการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์จะต้องมีการจัดการห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ โดยจะต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระหว่างที่ส...
Online Teaching, Learning, Assessment     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน โสภณ ฟองเพชร  วันที่เขียน 24/9/2563 9:54:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/5/2565 19:01:44   เปิดอ่าน 1247  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง