การสร้างจดหมายเวียนด้วย Microsoft Word
วันที่เขียน 18/2/2563 14:17:47     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 4:46:30
เปิดอ่าน: 85019 ครั้ง

สำหรับท่านที่มีปัญหาในการจัดพิมพ์เอกสารที่มีเนื้อหาเหมือนกันแต่แตกต่างกันเพียงบางส่วน เช่น คำขึ้นต้น ชื่อ ตำแหน่ง เช่น วุฒิบัติ ซองจดหมาย บัตรเชิญ การทำจดหมายเวียนด้วย Microsoft Word อาจเป็นอีกทางเลือกในการแก้ปัญหาของท่านได้

สำหรับท่านที่มีปัญหาในการจัดพิมพ์เอกสารที่มีเนื้อหาเหมือนกันแต่แตกต่างกันเพียงบางส่วน เช่น คำขึ้นต้น ชื่อ ตำแหน่ง เช่น วุฒิบัติ ซองจดหมาย บัตรเชิญ การทำจดหมายเวียนด้วย Microsoft Word อาจเป็นอีกทางเลือกในการแก้ปัญหาของท่านได้

ขั้นตอนในการทำจดหมายเวียน

 1. สร้างเอกสารหลัก

สร้างเอกสารที่มีเนื้อหาที่ต้องการเช่นเดียวกับการสร้างเอกสารทั่วไป โดยให้เว้นส่วนที่ต้องการแทนที่ไว้ ตัวอย่าง


      2.เตรียมข้อมูลใน Excel เตรียมข้อมูลที่ต้องการ เช่น ชื่อ,ตำแหน่ง หรือที่อยู่เป็นต้น

จากนั้นทำตามขั้นตอน ดังนี้

1. เปิดไฟล์เอกสารหลัก(Word)ที่ต้องการสร้างจดหมายเวียน

2. เลือกคำสั่ง Mailings   

3. เลือก Start Mail Merge   

4. เลือก Step by Step Mail Merge Wizard

ขั้นตอน Step by Step Mail Merge Wizard มี 6 Step

Step 1 of 6

5.เมนูทางขวามือ เลือก letter 

6.เลือก Next:Starting document

Step 2 of 6

 7.  เลือก Use the current document (เพื่อใช้เอกสารปัจจุบันเป็นจดหมาย)

8.เลือก Next: Select recipients 

 Step 3 of 6

9.เลือก Use and existing list (ใช้รายชื่อที่มีอยู่)

 

10.เลือก Browse
       เลือกไฟล์เอกสาร excel ที่ได้ทำการสร้างไว้ และเลือก Sheet ที่ต้องการ11. Next: Write your letter

 

Step 4 of 6

  จากนั้นทำการเพิ่มฟิล์ดลงในตำแหน่งเอกสาร โดยมีขั้นตอนดังนี้

   1. คลิกเมาส์วางตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มฟิลด์
   2. คลิก More Items(เพื่อเลือกข้อมูลที่จะมาวาง)
   3. คลิกเลือกฟิล์ดที่ต้องการ
   4. คลิกปุ่ม Insert  (สามารถทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-4 ถ้ามีหลายฟิลด์)
   5. คลิกปุ่ม Close

 

Step 5 of 6

คลิก Preview Resultแสดงตัวอย่างจดหมายเวียนที่สร้างขึ้น เช็คดูจดหมายที่พร้อมพิมพ์ ทางขวามือ โดยคลิก << หรือ >> เพื่อเดินหน้า หรือ ถอยหลังตามรายชื่อที่ 1  2 3 4 และ 5 ว่าเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่  

จากนั้น คลิก Next: Complete the merge  ทำการผสานให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์

Step 6 of 6

คลิก Edit individual letter เพื่อผนวกจดหมายเข้ากับรายชื่อ จะปรากฏเมนูให้เลือก เลือก All (เพื่อผนวกทั้งหมด หรือ เลือกหัวข้ออื่น แล้วแต่กรณี) OK  จะแสดงจดหมายหลายฉบับโดยรายชื่อเปลี่ยนไป


คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1088
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs ผ่าน มคอ.3
หัวข้อนี้เน้น การออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สะท้อนถึงความต้องการ ของผู้ที่เกี่ยวข้องครบทุกภาคส่วน และผลการเรียนรู้นั้นต้องครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะเฉพาะทางและทักษ...
CLO  ELO  PLO     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:45:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 15:47:03   เปิดอ่าน 126  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » แอปพลิเคชันสำหรับช่วยในการจัดเรียนการสอน
การเรียนผ่านเครื่องมือช่วยสอนโดยใช้แอปพลิเคชันมีบทบาทในการส่งเสริมและช่วยเหลืออาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก บทความนี้ได้รวบรวม 8 เครื่องมือช่วยสอนสำหรับอาจารย์ในการช่วยจัดการเรียนการสอนให้เกิดความ...
Canva  Kahoot  Nearpod  Plicker  Quizizz  Storyboard  Visme  Voxer     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:01:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 0:25:46   เปิดอ่าน 122  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การเขียนบทความลงวารสารวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
บทความวิชาการมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นรูปแบบอันเป็นสากลในการเผยแพร่ความรู้ ความคิด และพัฒนาการที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในแง่มุมต่าง ๆ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้จัดทำ “วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศแล...
เทคโนโลยีสารสนเทศ  บทความวิจัย  วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  วิทยาการคอมพิวเตอร์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 28/9/2566 13:16:08  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 0:25:22   เปิดอ่าน 170  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » ระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย (วาจา: VAJA)
Vaja คือ ระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย หรือ ระบบแปลงข้อความภาษาไทยให้เป็นเสียงพูด โดยมีเวอร์ชันล่าสุดคือ วาจาเวอร์ชัน 9.0 เพื่อเป็นผู้ช่วยเหล่าเมกเกอร์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในการสร้างไลบรารี (Library)
ภาษาไทย  ระบบสังเคราะห์เสียงพูด  วาจา: VAJA     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 27/9/2566 21:20:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 20:47:51   เปิดอ่าน 183  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง