การสร้างจดหมายเวียนด้วย Microsoft Word
วันที่เขียน 18/2/2563 14:17:47     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/4/2563 13:07:05
เปิดอ่าน: 185 ครั้ง

สำหรับท่านที่มีปัญหาในการจัดพิมพ์เอกสารที่มีเนื้อหาเหมือนกันแต่แตกต่างกันเพียงบางส่วน เช่น คำขึ้นต้น ชื่อ ตำแหน่ง เช่น วุฒิบัติ ซองจดหมาย บัตรเชิญ การทำจดหมายเวียนด้วย Microsoft Word อาจเป็นอีกทางเลือกในการแก้ปัญหาของท่านได้

สำหรับท่านที่มีปัญหาในการจัดพิมพ์เอกสารที่มีเนื้อหาเหมือนกันแต่แตกต่างกันเพียงบางส่วน เช่น คำขึ้นต้น ชื่อ ตำแหน่ง เช่น วุฒิบัติ ซองจดหมาย บัตรเชิญ การทำจดหมายเวียนด้วย Microsoft Word อาจเป็นอีกทางเลือกในการแก้ปัญหาของท่านได้

ขั้นตอนในการทำจดหมายเวียน

 1. สร้างเอกสารหลัก

สร้างเอกสารที่มีเนื้อหาที่ต้องการเช่นเดียวกับการสร้างเอกสารทั่วไป โดยให้เว้นส่วนที่ต้องการแทนที่ไว้ ตัวอย่าง


      2.เตรียมข้อมูลใน Excel เตรียมข้อมูลที่ต้องการ เช่น ชื่อ,ตำแหน่ง หรือที่อยู่เป็นต้น

จากนั้นทำตามขั้นตอน ดังนี้

1. เปิดไฟล์เอกสารหลัก(Word)ที่ต้องการสร้างจดหมายเวียน

2. เลือกคำสั่ง Mailings   

3. เลือก Start Mail Merge   

4. เลือก Step by Step Mail Merge Wizard

ขั้นตอน Step by Step Mail Merge Wizard มี 6 Step

Step 1 of 6

5.เมนูทางขวามือ เลือก letter 

6.เลือก Next:Starting document

Step 2 of 6

 7.  เลือก Use the current document (เพื่อใช้เอกสารปัจจุบันเป็นจดหมาย)

8.เลือก Next: Select recipients 

 Step 3 of 6

9.เลือก Use and existing list (ใช้รายชื่อที่มีอยู่)

 

10.เลือก Browse
       เลือกไฟล์เอกสาร excel ที่ได้ทำการสร้างไว้ และเลือก Sheet ที่ต้องการ11. Next: Write your letter

 

Step 4 of 6

  จากนั้นทำการเพิ่มฟิล์ดลงในตำแหน่งเอกสาร โดยมีขั้นตอนดังนี้

   1. คลิกเมาส์วางตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มฟิลด์
   2. คลิก More Items(เพื่อเลือกข้อมูลที่จะมาวาง)
   3. คลิกเลือกฟิล์ดที่ต้องการ
   4. คลิกปุ่ม Insert  (สามารถทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-4 ถ้ามีหลายฟิลด์)
   5. คลิกปุ่ม Close

 

Step 5 of 6

คลิก Preview Resultแสดงตัวอย่างจดหมายเวียนที่สร้างขึ้น เช็คดูจดหมายที่พร้อมพิมพ์ ทางขวามือ โดยคลิก << หรือ >> เพื่อเดินหน้า หรือ ถอยหลังตามรายชื่อที่ 1  2 3 4 และ 5 ว่าเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่  

จากนั้น คลิก Next: Complete the merge  ทำการผสานให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์

Step 6 of 6

คลิก Edit individual letter เพื่อผนวกจดหมายเข้ากับรายชื่อ จะปรากฏเมนูให้เลือก เลือก All (เพื่อผนวกทั้งหมด หรือ เลือกหัวข้ออื่น แล้วแต่กรณี) OK  จะแสดงจดหมายหลายฉบับโดยรายชื่อเปลี่ยนไป


คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1088
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั่วไป » ทำงานที่บ้าน จะติดต่อระหว่างหน่วยงานอย่างไร
เดิมปกติจะใช้เบอร์โต๊ะโทรประสานงานกัน แต่ช่วงนี้เราจำเป็นต้องทำงานจากที่บ้าน หากคนที่เคยติดต่อกันทาง facebook line ก็จะไม่มีปัญหา แล้วคนอื่น หน่วยงานอื่นล่ะจะทำยังไง เรามีเครื่องมือไว้ให้พร้อมแล้ว ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน วสุ ไชยศรีหา  วันที่เขียน 27/3/2563 12:21:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/4/2563 10:53:43   เปิดอ่าน 119  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ » การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ
การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสามารถทำผลงานทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
งานวิเคราะห์  สายสนับสนุน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 5/3/2563 15:44:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/4/2563 8:43:10   เปิดอ่าน 77  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ระบบสารสนเทศภายในคณะสถาปัตย์ฯ » คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการครุภัณฑ์ในอาคารปฏิบัติการวิชาชีพ - สำหรับเจ้าหน้าที่ยืม-คืน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการครุภัณฑ์ในอาคารปฏิบัติการวิชาชีพ สามารถจัดการเพิ่ม-ลดครุภัณฑ์ สร้างระบบสมาชิก การให้สิทธิ์การยืม-คืนครุภัณฑ์ ตลอดจนรายงานสถิติการยืม-คืน ต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน อำนาจ ชิดทอง  วันที่เขียน 12/9/2562 14:01:26  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/4/2563 9:22:45   เปิดอ่าน 486  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง