ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

งานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

ข้อมูลงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 มีจำนวนงานวิจัยทั้งหมด 8 งาน
ที่งานวิจัย
1
OT-65-001 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทองม้วนรสกล้วย
งานวิจัยนี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) โดยนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ การพัฒนาสาธารณะ ในช่วงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2565
2
OT-64-042 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่และข่าวหอมมะลิแดง
งานวิจัยนี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร จ.แพร่ โดยนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ การพัฒนาสาธารณะ ในช่วงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564
2) โดยนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ การพัฒนาสาธารณะ ในช่วงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2565
3
วช.-64-010 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักแผ่นกรอบเพื่อสุขภาพจากฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก
งานวิจัยนี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยจากสารพิษ ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ เชิงพาณิชย์ ในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
4
42/2563 ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ (Carrying Capacity)
งานวิจัยนี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) Department of Communication University of the East – Caloocan Philippines โดยนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ เชิงนโยบายระดับชาติ ในช่วงวันที่ 22 เมษายน 2565 ถึง 25 เมษายน 2565
5
มจ.1-62-02-004.5 การพัฒนาโฮมสเตย์ในเขตพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร รองรับการท่องเที่ยววิถีไทยอย่างยั่งยืน
งานวิจัยนี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม โดยนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ การพัฒนาสาธารณะ ในช่วงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ถึง 19 พฤษภาคม 2564
2) ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านคุกพัฒนา อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ การพัฒนาสาธารณะ ในช่วงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ถึง 19 พฤษภาคม 2564
3) โดยนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ การพัฒนาสาธารณะ ในช่วงวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ถึง 23 ตุลาคม 2564
6
มจ.1-62-02-004.2 การพัฒนารูปแบบการสื่อความหมายของเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวชุมชนอย่างสร้างสรรค์ในเขตพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย -ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
งานวิจัยนี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม โดยนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ การพัฒนาสาธารณะ ในช่วงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ถึง 19 พฤษภาคม 2564
2) ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านคุกพัฒนา ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ การพัฒนาสาธารณะ ในช่วงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ถึง 19 พฤษภาคม 2564
3) โดยนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ การพัฒนาสาธารณะ ในช่วงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึง 20 ตุลาคม 2564
7
มจ.1-61-074 การประเมินศักยภาพเชิงทดลองและเศรษฐศาสตร์ของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ 3 ชนิดในสภาวะการใช้งานจริง
งานวิจัยนี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ชุมชนบ้านวังโป่ง ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ เชิงพาณิชย์ ในช่วงวันที่ 22 กันยายน 2564 ถึง 22 กันยายน 2564
2) ชมรมสตรีอำเภอร้องกวาง ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ การพัฒนาสาธารณะ ในช่วงวันที่ 25 มกราคม 2565 ถึง 23 พฤษภาคม 2565
8
มจ.1-58-060 ศึกษาการทำข้าวกล้องพองโดยไม่ต้องใช้น้ำมันทอด
งานวิจัยนี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน โดยนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ การพัฒนาสาธารณะ ในช่วงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564
2) โดยนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ การพัฒนาสาธารณะ ในช่วงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2565
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021