ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

งานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

ปีงบประมาณ :
ที่ หน่วยงาน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยการพัฒนาสาธารณะเชิงพาณิชย์ งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ จำนวนอาจารย์และนักวิจัย ร้อยละงานวิจัยฯ ต่ออาจารย์และนักวิจัย
1.มหาวิทยาลัยแม่โจ้71421416716.11
2.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม223358.57
3.วิทยาลัยบริหารศาสตร์11244.17
4.คณะผลิตกรรมการเกษตร5496214.52
5.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ11921.09
6.คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ551926.32
7.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร123329.38
8.คณะศิลปศาสตร์44785.13
9.คณะสารสนเทศและการสื่อสาร11911.11
10.วิทยาลัยพลังงานทดแทน552321.74
11.คณะวิทยาศาสตร์111230.81
12.คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร28103727.03
13.คณะบริหารธุรกิจ11452.22
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021