งานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

ปีงบประมาณ :
ที่ หน่วยงาน การพัฒนาสาธารณะเชิงพาณิชย์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยการเรียนการสอนระดับประเทศ งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ จำนวนอาจารย์และนักวิจัย ร้อยละงานวิจัยฯ ต่ออาจารย์และนักวิจัย
1.มหาวิทยาลัยแม่โจ้1914724200.00
2.31400.00
3.2200.00
4.5500.00
5.1100.00
6.62800.00
7.23500.00
8.72900.00
9.14500.00
10.1100.00
11.1100.00
12.2200.00
13.1100.00
14.1100.00
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023