ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

งานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

ปีงบประมาณ :
ที่ หน่วยงาน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยการพัฒนาสาธารณะเชิงพาณิชย์ งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ จำนวนอาจารย์และนักวิจัย ร้อยละงานวิจัยฯ ต่ออาจารย์และนักวิจัย
1.มหาวิทยาลัยแม่โจ้714214100.00
2.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม22300.00
3.วิทยาลัยบริหารศาสตร์1100.00
4.คณะผลิตกรรมการเกษตร54900.00
5.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ1100.00
6.คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ5500.00
7.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร12300.00
8.คณะศิลปศาสตร์4400.00
9.คณะสารสนเทศและการสื่อสาร1100.00
10.วิทยาลัยพลังงานทดแทน5500.00
11.คณะวิทยาศาสตร์1100.00
12.คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร281000.00
13.คณะบริหารธุรกิจ1100.00
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021