คณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวนงานวิจัย : 12
#งานวิจัยนักวิจัยการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. OT-61-002 : ความคาดหวังต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 60
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
2. อาจารย์ ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
4. : นายปภพ จี้รัตน์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : [นอก] ผลิตกรรมการเกษตร
1. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ช่วงวันที่ : 29 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
2. มจ.1-61-088 : การบริหารจัดการแรงงานภาคการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 70
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
1. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ช่วงวันที่ : 29 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
3. มจ.1-61-103 : การปรับตัวและแนวทางการจัดการน้ำในภาวะภัยแล้งของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แฝก-แม่งัด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 55
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
4. สรวิชญ์ ทิพรัตนเดช
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : [นอก] กรมชลประทาน
1. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ช่วงวันที่ : 29 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
4. มจ.1-61-031 : การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรในการปลูกพืชสวนครัวพื้นบ้านล้านนา ในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 55
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
1. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ช่วงวันที่ : 29 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
5. มจ.1-61-034 : การจัดการความรู้ด้านการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 40
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
1. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ช่วงวันที่ : 29 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
6. OT-62-001 : การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภายใต้การส่งเสริมโดนศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ของเกษตรกรในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 70
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
2. นายทวีชัย คำทวี
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : [นอก] มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้
3. นายปภพ จี้รัตน์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : [นอก] มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ช่วงวันที่ : 29 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
7. มจ.1-62-01-032 : การพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรไทย: กรณีศึกษากระชายดำ
1. อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 40
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3. อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
4. ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา นิลวงศ์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
1. กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัย ตำบลแม่แฝก
ช่วงวันที่ : 29 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
8. มจ.1-62-01-032.3 : ผลของความเข้มแสงต่อการเจริญเติบโต ปริมาณผลผลิต และปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพบางชนิดของกระชายดำ
1. อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 60
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
2. อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 25
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
3. นางสาวปภากร สุทธิภาศิลป์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : [นอก] -
1. กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัย ตำบลแม่แฝก
ช่วงวันที่ : 29 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
9. มจ.2-61-086 : การทดสอบพันธุ์กวางตุ้งฮ่องเต้ที่เหมาะสมต่อการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์
1. อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 100
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
1. กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัย ตำบลแม่แฝก
ช่วงวันที่ : 29 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
10. มจ.2-63-006 : ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการปลูกมันฝรั่งของเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
1. อาจารย์ ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 60
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 30
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
3. นายปภพ จี้รัตน์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : [นอก] นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร
1. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ช่วงวันที่ : 29 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
11. ชัยพัฒนา.-64-001 : โครงการปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 45
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
2. อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 40
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
3. อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
4. อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 5
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
1. กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัย ตำบลแม่แฝก
ช่วงวันที่ : 29 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
12. ชัยพัฒนา.-64-001/65-001 : โครงการปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปีที่2
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 45
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
2. อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 40
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
3. อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
4. อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 5
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
1. กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัย ตำบลแม่แฝก
ช่วงวันที่ : 29 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
คณะบริหารธุรกิจ จำนวนงานวิจัย : 8
#งานวิจัยนักวิจัยการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. สกว.-61-018 : การพัฒนาเกษตรกรชาวสวนลำไยของภาคเหนือตอนบน เพื่อยกระดับสู่ธุรกิจการผลิตลำไยแนวใหม่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
4. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
5. นางจิรนันท์ เสนานาญ
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
6. อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 5
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
7. ผศ.ดร.สุภัค มหัทธนพรรค
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 5
สังกัด : [นอก] คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
8. ผศ.ยุทธนา เขาสุเมรุ
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 5
สังกัด : [นอก] สถาบันเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
1. วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลำไยตำบลหนองตอง
ช่วงวันที่ : 16 สิงหาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
2. OT-62-026 : ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ The Facter effect on Accounting Firm Quality Certification
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 50
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศฐา วรุณกูล
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชญา ไพคำนาม
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
4. ดร.ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : [นอก] มหาวิทยาลัยบูรพา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอคเค้าท์ มาย โฮม
ช่วงวันที่ : 21 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
3. มจ.2-63-052 : การเปรียบเทียบผลการใช้งานต้นแบบระบบสารสนเทศทางการเงินและการบริหารจัดการแบบดั้งเดิม กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านพระธาตุเจดีย์ หมู่ที่ 13 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
1. อาจารย์ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 50
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
2. อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 50
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
1. กองทุนหมู่บ้านพระธาตุเจดีย์
ช่วงวันที่ : 10 สิงหาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
4. มจ.2-64-014 : วิธีการสร้างเรื่องราวในการกระจายสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในกาดสดเดลิเวอรี่
1. อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มารังค์
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 60
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
2. อาจารย์ณัฐดนัย เขียววาท
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
3. อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
1. หจก.อินฟินิตี้ ฟีโนมีนอล ซอฟท์แวร์
ช่วงวันที่ : 7 ตุลาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
5. มจ.2-64-022 : การประเมินผลตอบแทนและการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลิตจากการเพาะเลี้ยงจิ้งโกร่งเชิงพานิชณ์
1. อาจารย์อัมรินทร์ คีรีแก้ว
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 28
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
2. อาจารย์สุชีรา ขยาย
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 24
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 24
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
4. อาจารย์ ดร.ดวงนภา สุขะหุต
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 24
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แม่ตาด
ช่วงวันที่ : 10 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
6. 0.2-63.28 : การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
1. ณิภาวรรณ ชุ่มวงค์
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 40
สังกัด : [นอก] คณะบริหารธุรกิจ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศฐา วรุณกูล
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
1. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด
ช่วงวันที่ : 10 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
7. อวน.-ภาคเหนือ-64-001 : ระบบควบคุมไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวต้นทุนต่ำสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย
1. อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 50
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 50
สังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1. สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มห่วิทยาลัย
ช่วงวันที่ : 30 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
8. OT-64-053 : การขยายพันธุ์เชื้อเห็ดและเทคนิคการดำรงชีวิตตามแบบเศรษฐกิจฐานรากโดยการพึงพาตนเอง
1. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 30
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
1. ชุมชนแม่โจ้
ช่วงวันที่ : 9 สิงหาคม 2564 ถึง 9 สิงหาคม 2565 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนงานวิจัย : 4
#งานวิจัยนักวิจัยการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. สกอ.-61-001 : ระบบแจ้งเตือนเพื่อติดตามและเฝ้าระวังอัตราการเต้นหัวใจของสัตว์ป่วยในสถานพยาบาล
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 90
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กรรเชียง
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 5
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 5
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
1. หจก. โอฮาโย่ โดกี้
ช่วงวันที่ : 30 มีนาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
2. สวทช.- บริษัท มัลเบอรี่ บางกอก ออแกนิค ฟาร์ม จำกั : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงมัลเบอรี่ซินไบโอติก
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 40
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
2. อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 30
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 30
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
1. บริษัท มัลเบอร์รี่ บางกอก แอนด์ ออกานิค ฟาร์ม จำกัด
ช่วงวันที่ : 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
3. วท.64-001 : กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลจากของเหลือใช้ชุมชน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 40
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
2. อาจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 30
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 30
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
1. สำนักงานเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
ช่วงวันที่ : 18 สิงหาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
4. วท.64-002 : โปรไฟล์หมู่บ้าน วัด และอาหารพื้นถิ่น
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 60
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ใจทนง
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 40
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
1. สำนักงานเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
ช่วงวันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนงานวิจัย : 8
#งานวิจัยนักวิจัยการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. สวก.-58-003 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเค้กไร้กลูเตนจากแป้งถั่วแดงหลวงท้องถิ่นเพื่อผู้ป่วยโรคอักเสบของลำไส้เล็กที่เกิดจากการแพ้กลูเตน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 100
สังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1. บ.อาร์ เค บี ทริปเบิลซี จำกัด
ช่วงวันที่ : 4 ตุลาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
2. มจ.2-61-032 : การสกัดสารฟีนอลิกจากขิงโดยวิธีไมโครเวฟร่วมและการพัฒนากระบวนการกักเก็บขิงผง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 60
สังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 40
สังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1. บ.พลีพรีม จำกัด
ช่วงวันที่ : 30 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
3. สวก.-61-002 : การพัฒนาเทคโนโลยีดักจับและควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอุสาหกรรมผลิตเอทานอลเพื่อใช้เพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยระบบฟาร์มสาหร่ายอัจฉริยะ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 55
สังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
4. รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1. บ.ไทยพีเอสเอ็นจีเนียริ่ง จำกัด
ช่วงวันที่ : 30 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
4. สกว.-62-005 : การผลิตถ่านชีวภาพจากเศษวัสดุเกษตรและการนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงาน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 28
สังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร คำแดง
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 28
สังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพร ปัญโญใหญ่
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 28
สังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
4. รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 7
สังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 7
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
6. ศ.ดร.นคร ทิพยวงศ์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 7
สังกัด : [นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. บริษัท ซุพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ช่วงวันที่ : 30 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
5. มจ.1-62-01-029.1 : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุปลูกจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยวิธีการ หมักแบบไม่พลิกกลับกอง
1. อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 75
สังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 25
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
1. เทศบาลตำบลหนองล่อง
ช่วงวันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
6. มจ.1-64-007 : พัฒนาผลิตภัณฑ์การหมักเชื้อเห็ดหลินจือในน้ำลำไย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 55
สังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
1. บริษัท บิสท์อินโน รี ฟอร์ม จ ำกัด
ช่วงวันที่ : 30 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
7. IRTC-64-008 : โครงการนวัตกรรมผงปรุงรสสมุนไพรจากผักคะน้าเม็กซิโก
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 100
สังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1. วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยว เกษตรอินทรีย์และวิถีชุมชนคนเจียงฮาย
ช่วงวันที่ : 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
8. สวทช.- บริษัท ยูนิครอค จำกัด-64-001 : การพัฒนาอาหารเสริมไบโอแคลเซียมจากกระดูกจระเข้น้ำเค็ม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 100
สังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1. บริษัท ยูนิ-ครอค จำกัด
ช่วงวันที่ : 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวนงานวิจัย : 21
#งานวิจัยนักวิจัยการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. มจ.1-52-008 : การพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาการใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรกร ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 100
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1. กลุ่มป๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพบ้านแม่ทราย
ช่วงวันที่ : 23 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
2. มจ.1-58-060 : ศึกษาการทำข้าวกล้องพองโดยไม่ต้องใช้น้ำมันทอด
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 50
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2. อาจารย์อรอุมา วงศางาม
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3. นางสุรัลชนา กาศสกุล
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : [นอก] มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4. นายวินัย บุญน้อย
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : [นอก] มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1. องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน
ช่วงวันที่ : 10 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
3. สกว.-58-011.6 : การประยุกต์พลาสมาบนผิวสิ่งทอเพื่อกระบวนการย้อมสีจากหม้อห้อมธรรมชาติ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒ
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 100
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1. กลุ่มวิสาหกิจผ้าทอไทลื้อ ต.บ้านถิ่น จ.แพร่
ช่วงวันที่ : 18 กรกฎาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
4. มจ.1-60-103 : วิธีวิทยาการบริหารงานวิจัยท้องถิ่นที่เหมาะสมต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการที่ดินและทรัพยากรโดยชุมชนของภูมินิเวศวัฒนธรรมภาคเหนือ
1. อาจารย์ ดร.ปณิธี บุญสา
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 100
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่
ช่วงวันที่ : 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงนโยบายระดับชาติ
2. ชุมชนบ้านปันเจน อ.วังชิ้น จ.แพร่
ช่วงวันที่ : 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงนโยบายระดับชาติ
3. ชุมชนบ้านแม่สิน อ.วังชิ้น จงแพร่
ช่วงวันที่ : 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงนโยบายระดับชาติ
5. มจ.2-60-059 : รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านม่วงคำ อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่
1. อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 60
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2. อาจารย์ ดร.นิติกาญจน์ นาคประสม
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3. อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 5
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
4. อาจารย์ธนวัฒน์ ปินตา
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 5
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5. อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 5
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
6. อาจารย์ ดร.ปัญจพร คำโย
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 5
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1. กลุ่มน้ำพริกน้ำย้อยตำบลบ้านถิ่น จ.แพร่
ช่วงวันที่ : 24 กรกฎาคม 2564 ถึง 25 กรกฎาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
6. สพก.-60-004 : การถอดรหัสภูมิปัญญาฮ่อมในพื้นที่จังหวัดแพร่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 55
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3. อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4. อาจารย์ธีราพัฒน์ จักรเงิน
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5. อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1. วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ
ช่วงวันที่ : 20 สิงหาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
7. มจ.2-61-016 : โครงสร้างสังคมพืชและความหลากหลายของพืชสมุนไพร ในป่าชุมชนบ้านแม่ทราย ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 60
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3. อาจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4. อาจารย์สุมัย หมายหมั้น
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ธัญญะ
ช่วงวันที่ : 23 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
8. มจ.1-61-074 : การประเมินศักยภาพเชิงทดลองและเศรษฐศาสตร์ของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ 3 ชนิดในสภาวะการใช้งานจริง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 50
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 50
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1. ชุมชนบ้านวังโป่ง ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ช่วงวันที่ : 22 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
9. มจ.2-61-019 : บทบาทของสภาองค์กรชุมชนในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่
1. อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 60
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2. อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 40
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1. เทศบาลตำบลบ้านถิ่น จ.แพร่
ช่วงวันที่ : 31 มีนาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
10. สวก.-61-003 : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับต้น ใบ เปลือกและซังข้าวโพดสู่ผลิตภัณฑ์กระถาง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 100
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1. ชุมชนบ้านวังโป่ง ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ช่วงวันที่ : 22 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
11. มจ.1-62-01-034.3 : การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานการผลิตเมี่ยง ในภาคเหนือประเทศไทย
1. อาจารย์ ดร.อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 55
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2. อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 45
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1. กลุ่มวิสาหกิจผ้าทอไทลือ ต.บ้านถิ่น จ.แพร่
ช่วงวันที่ : 17 กรกฎาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
12. มจ.1-62-02-004.2 : การพัฒนารูปแบบการสื่อความหมายของเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวชุมชนอย่างสร้างสรรค์ในเขตพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย -ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. อาจารย์ ดร.เกษราพร ทิราวงศ์
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 60
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2. อาจารย์ ดร.อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 40
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม
ช่วงวันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
2. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านคุกพัฒนา ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ช่วงวันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
13. มจ.1-62-02-004.4 : กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ในเขตพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
1. อาจารย์ ดร.สมบัติ กันบุตร
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 50
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2. อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 30
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4. อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อำนาจ
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านคุกพัฒนา อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ช่วงวันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
2. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ช่วงวันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
14. มจ.1-62-02-004.5 : การพัฒนาโฮมสเตย์ในเขตพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร รองรับการท่องเที่ยววิถีไทยอย่างยั่งยืน
1. อาจารย์ ดร.อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 60
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2. อาจารย์ ดร.เกษราพร ทิราวงศ์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 40
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม
ช่วงวันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
2. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านคุกพัฒนา อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ช่วงวันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
15. มจ.1-64-013 : การพัฒนาระบบรองรับสังคมสุขภาวะผู้สูงอายุจังหวัดแพร่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 100
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1. เทศบาลตำบลแม่ปาน จังหวัดแพร่
ช่วงวันที่ : 22 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
2. โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่
ช่วงวันที่ : 22 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
3. โรงเรียนผู้สูงอายุ (สูงวัยใจดี) ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ช่วงวันที่ : 22 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
4. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
ช่วงวันที่ : 22 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
5. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่
ช่วงวันที่ : 22 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
6. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อ.วังชิ้น จ.แพร่
ช่วงวันที่ : 23 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
16. OT-63-025 : ผลของอุณหภูมิต่อการอัดขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์อาหารย่อยสลายได้จากใบยางพลวง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 80
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2. อาจารย์ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1. ชุมชนบ้านวังโป่ง ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ช่วงวันที่ : 22 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
17. บริษัท บี สมาร์ท ไอเดีย.-64-001 : กระบวนการผลิตกระดาษมูลช้างย้อมสีฮ่อมธรรมชาติ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 100
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1. บริษัท ดับเบิ้ลคา เวลเนส จำกัด ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
ช่วงวันที่ : 22 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
18. บจก.เอ็ม.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น-64-001 : การประยุกต์ใช้สีห้อมในผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 100
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1. กลุ่มวิสาหกิจผ้าทอไทลื้อ ต.บ้านถิ่น จ.แพร่
ช่วงวันที่ : 18 กรกฎาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
19. OT-64-042 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่และข่าวหอมมะลิแดง
1. อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 50
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 25
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3. อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อำนาจ
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 25
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1. องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร จ.แพร่
ช่วงวันที่ : 26 มิถุนายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
20. OT-61-049 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกนรกมังสวิรัต
1. อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 50
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 25
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3. อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อำนาจ
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 25
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1. กลุ่มสัมมาชีพแปรรูปน้ำพริกบ้านห้วยขอน อ.สอง จ.แพร่
ช่วงวันที่ : 12 มิถุนายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเห็ดเศรษฐกิจ ต.วังหงส์ จ.แพร่
ช่วงวันที่ : 28 สิงหาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
21. OT-64-047 : การลดปริมาณน้ำอิรสะในมะขามกวนด้วยสารฮิวเมกเตนท์สำหรับสอดไส้แผ่นกล้วยกรอบ
1. อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 50
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2. อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อำนาจ
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 50
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1. องค์การบริการส่วนตำบลทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่
ช่วงวันที่ : 27 มิถุนายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวนงานวิจัย : 8
#งานวิจัยนักวิจัยการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. มจ.1-59-087.2 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีระบบสำหรับน้ำพริกแกงชุมชนบ้านทอนอม อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
1. อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 70
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
2. อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
3. อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
4. อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
1. ผู้ประกอบการชุมชน
ช่วงวันที่ : 30 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
2. มจ.1-62-01-020.3 : ผลของปุ๋ยและประสิทธิภาพของชันโรงในการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน
1. อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 60
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
2. อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 30
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
3. นายรังสิวุฒิ สิงห์คำ
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
ช่วงวันที่ : 7 ตุลาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
3. มจ.1-63-02-007.3 : ผลของปุ๋ยและประสิทธิภาพของชันโรงในการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน
1. อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 60
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
2. อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 30
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
3. นายรังสิวุฒิ สิงห์คำ
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
ช่วงวันที่ : 30 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
4. มจ.1-64-010.1 : เทคโนโลยีการให้น้ำแบบอัจฉริยะ (Smart Farm) ที่มีผลต่อผลผลิตของทุเรียนในฤดูแล้ง
1. อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 50
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
2. อาจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 40
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
3. อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 5
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
1. สวนเกษตรแม่พร
ช่วงวันที่ : 30 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
5. มจ.1-64-010.2 : ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์สารสกัดแซนโทนจากเปลือกมังคุดยับยั้งการเกิดโรคในทุเรียนเพื่อเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ -
1. อาจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 40
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
2. อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 50
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
3. อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 5
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
1. กลุ่มวิสาหกิจการจัดการไม้ผลบ้านห้วยไทร
ช่วงวันที่ : 30 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
6. OT-64-003 : การศึกษาประสิทธิภาพการปลูกมันหวานญี่ปุ่น ริมชายหาดละแม จังหวัดชุมพร
1. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 100
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
1. สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) หงส์เจริญ จำกัด
ช่วงวันที่ : 30 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
7. OT-64-004 : ศึกษาผลการส่งเสริมการเกษตรและอาหารสุขภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 100
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
1. วิสาหกิจชุมชน ทอปกรีนเวอร์จิ้นออยล์
ช่วงวันที่ : 29 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
8. OT-64-052 : ศึกษาการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่สหกรณ์นิคมท่าแซ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
1. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 100
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
1. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ นิคมสหกรณ์ท่าแซะ
ช่วงวันที่ : 29 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จำนวนงานวิจัย : 3
#งานวิจัยนักวิจัยการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. สพภ.-61-009 : การบูรณาการรูปแบบการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับการท่องเที่ยวบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 100
สังกัด : วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1. หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ช่วงวันที่ : 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การเรียนการสอนระดับประเทศ
2. สกสว.-62-004 : การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานภูมินิเวศและทุนทางสังคมภาคเหนือ
1. อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 60
สังกัด : วิทยาลัยบริหารศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 40
สังกัด : คณะเศรษฐศาสตร์
1. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดเชียงใหม่
ช่วงวันที่ : 1 มกราคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
3. สกว.-62-401 : การศึกษาสถานการณ์ ศักยภาพและข้อจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษาภาคเหนือ
1. อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 60
สังกัด : วิทยาลัยบริหารศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 40
สังกัด : คณะเศรษฐศาสตร์
1. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
ช่วงวันที่ : 3 กรกฎาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวนงานวิจัย : 4
#งานวิจัยนักวิจัยการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. มจ.1-56-025 : การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนโดยใช้แผนที่สีเขียวเป็นเครื่องมือในการพัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
1. อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 60
สังกัด : คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
2. อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
1. ชุมชนแม่ตะมาน
ช่วงวันที่ : 15 มกราคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
2. UNRN-62-001.1 : การพัฒนาพื้นที่สู่แหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูงด้วยนวัตกรรมการบริหารจัดการ
1. อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 100
สังกัด : คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
1. ทริปคูลทราเวล
ช่วงวันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 ถึง 11 ตุลาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
3. สพภ.-61-009.2 : การศึกษาและพัฒนาความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยวบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
1. อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 50
สังกัด : คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 30
สังกัด : วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3. จารุวรรณ ธนกิจ
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : [นอก] -
4. ห้าวหาญ ทวีเส้ง
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : [นอก] -
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ช่วงวันที่ : 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การเรียนการสอนระดับประเทศ
4. มจ.1-64-017.2 : การวางแผนการตลาดเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
1. อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 60
สังกัด : คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
2. นายณัฏฐชัย อัฐวงศ์ชยากร
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : ฟาร์มมหาวิทยาลัย
3. อาจารย์ ดร.วัชรีวรรณ ชาติพันธ์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
1. ทอฝันทัวร์
ช่วงวันที่ : 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
คณะศิลปศาสตร์ จำนวนงานวิจัย : 12
#งานวิจัยนักวิจัยการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. มจ.2-58-086 : การประยุกต์ใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 100
สังกัด : คณะศิลปศาสตร์
1. โรงเรียนบ้านแม่แก้ด
ช่วงวันที่ : 9 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การเรียนการสอนระดับประเทศ
2. มจ.2-59-007 : การศึกษาชั้นวัฒนธรรมทางโบราณคดี เมืองโบราณเวียงละกอน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 100
สังกัด : คณะศิลปศาสตร์
1. วัดปงสนุกเหนือ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ช่วงวันที่ : 2 สิงหาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3. สสส.-59-001 : โครงการรถถีบสามล้อรับจ้าง การประกอบอาชีพดั้งเดิมในยุคประชาคมอาเซียน
1. รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 80
สังกัด : คณะศิลปศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
1. สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ช่วงวันที่ : 9 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงนโยบายระดับชาติ
4. มจ.2-60-125 : Practice of English Pronunciation Low English Proficiency Thai Students Through on Education Application
1. อาจารย์วัชรียา บำรุงคีรี
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 50
สังกัด : คณะศิลปศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร มโนวงศ์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 50
สังกัด : คณะศิลปศาสตร์
1. โรงเรียนบ้านแม่แก้ด
ช่วงวันที่ : 9 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การเรียนการสอนระดับประเทศ
5. มจ.2-61-001 : ตำนานชีวิต : อัตลักษณ์ของบุคลต้นแบบอาชีพจักรยาน 3 ล้อโบราณ
1. รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 100
สังกัด : คณะศิลปศาสตร์
1. สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ช่วงวันที่ : 10 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงนโยบายระดับชาติ
6. มจ.3-61-007 : การปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่ทำงานกับคนไทย
1. อาจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 60
สังกัด : คณะศิลปศาสตร์
2. อาจารย์เสาวรีย์ ชัยวรรณ
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : คณะศิลปศาสตร์
3. อาจารย์ศนิ ไทรหอมหวล
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : คณะศิลปศาสตร์
4. อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ บุญลือ
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : [นอก] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาเชียงใหม่
5. อาจารย์หลี่ ยิง
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : [นอก] คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์จำกัด (มหาชน)
ช่วงวันที่ : 9 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงอุตสหกรรม
7. มจ.2-61-077 : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกับความคาดหวังและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในสวนพฤกษศาตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 100
สังกัด : คณะศิลปศาสตร์
1. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพนะนางเจ้าสิริกิติ์
ช่วงวันที่ : 9 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
8. มจ.1-62-01-026.3 : การสร้างนวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่ชาวนาข้าวอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวอินทรีย์ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราณี ชุมทอง
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 100
สังกัด : คณะศิลปศาสตร์
1. โรงเรียนพุทธิโศภน
ช่วงวันที่ : 9 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
9. มจ.2-62-066 : การศึกษาภาพลักษณ์ผู้หญิงอินโดนีเชียผ่านเรื่องสั้นชุด ketut Rapti Kumpulan Cerita Perempuan ของ Ni komang Arina
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 50
สังกัด : คณะศิลปศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คำยอด
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 50
สังกัด : คณะศิลปศาสตร์
1. สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา
ช่วงวันที่ : 9 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
10. สกสว-62-008.1 : แนวทางการจัดการงานศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรมของชุมชนในเขตอำเภอขุนยวม
1. อาจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 100
สังกัด : คณะศิลปศาสตร์
1. สำนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม
ช่วงวันที่ : 9 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
11. สสส.-63-001 : มาตรการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ของชุมชนในกิจกรรมรถแห่ดนตรีสดจังหวัดขอนแก่น
1. อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 100
สังกัด : คณะศิลปศาสตร์
1. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
ช่วงวันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
12. มจ.3-62-018 : ความเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการของชาวกะเหรี่ยงในชุมชนบ้านแม่ต๋อม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
1. อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 60
สังกัด : คณะศิลปศาสตร์
2. รศ.รังสรรค์ จันต๊ะ
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 40
สังกัด : [นอก] -
1. องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
ช่วงวันที่ : 9 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนงานวิจัย : 1
#งานวิจัยนักวิจัยการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. มช-62-002 : โมเดลทางเลือกในการพัฒนาคนไทย 4.0 บนพื้นที่สูงในภาคเหนือตอนบน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 50
สังกัด : คณะเศรษฐศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
3. อาจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
4. อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5. ดร.สุขสถิตพ์ พิสิษฐ์สัชญา
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 5
สังกัด : [นอก] -
1. สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
ช่วงวันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
2. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
ช่วงวันที่ : 23 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนงานวิจัย : 8
#งานวิจัยนักวิจัยการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. มจ.1-60-014 : การศึกษาผลของระดับกรดอะมิโนไลซีนและเมทไธโอนีนในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ลักษณะซาก และคุณภาพเนื้อของไก่กระดูกดำช่วงอายุ 0-12 สัปดาห์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 60
สังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ ขันธปราบ
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอนาด้วง
ช่วงวันที่ : 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 11 ตุลาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
2. สศ61-005 : ผลของเพศและระบบการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระต่อองค์ประกอบซาก และคุณภาพเนื้อของไก่กระทง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 40
สังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นายครรชิต ชมภูพันธ์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5. นางสาวพัชรี สมรักษ์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : [นอก] คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. ธิชพลฟาร์ม
ช่วงวันที่ : 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 11 ตุลาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
3. สศ61-008 : การสำรวจทางซีรัมวิทยาของโรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อในไก่เลี้ยง แบบหลังบ้านในอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 60
สังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ธวัชชัย โพธิ์เฮือง
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 40
สังกัด : [นอก] กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
1. เจ้าของฟาร์ม/กลุ่มผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำอำเภอแม่อาย
ช่วงวันที่ : 1 มกราคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
4. วช-62-007 : การปรับปรุงระบบผลิตโคเนื้อจังหวัดลำปางด้วยเทคโนโลยีทางชีวภาพทางการสืบพันธุ์และองศ์ความรู้ทางเทคโยโลยีอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มอัตราการตั้งท้องของแม่โค
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 30
สังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2. อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : [นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
4. อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
6. อ.นิตยา ทองทิพย์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : [นอก] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
7. นส.พ.ศร ธี
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 5
สังกัด : [นอก] ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
8. อ.สราวุธ อินเท
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 5
สังกัด : [นอก] มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อพะเยา
ช่วงวันที่ : 11 ตุลาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
5. มจ.1-63-07 : การยกระดับเกษตรสมัยใหม่สู่อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ปลอดภัยด้วยเภสัชภัณฑ์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 100
สังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1. โครงการ MJU2T แจ่มหลวง
ช่วงวันที่ : 11 ตุลาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
6. มจ.1-63-07-001 : เภสัชภัณฑ์จากน้ำมันหอมระเหยในการกำจัดเหาและไรในไก่พื้นเมือง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 50
สังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 30
สังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผศ.ดร.ภญ. สุนีย์ จันทร์สกาว
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : [นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์
4. รศ.ภก. ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : [นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สำนักงานปศุสัตว์ เขต 4
ช่วงวันที่ : 14 มกราคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
2. ฟาร์มสุข
ช่วงวันที่ : 1 มกราคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
7. วช.-64-013.3 : การพัฒนาระบบการเลี้ยงและรับรองมาตรฐานการเลี้ยงไก่กระดูกดำที่ดีของชุมชนเกษตรกรเพื่อมุ่งสู่ปศุสัตว์อินทรีย์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 100
สังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ธิชพลฟาร์ม /กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ดำ อ.แม่อาย
ช่วงวันที่ : 1 มกราคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
8. OT-64-038 : ผลของสารสกัดจากเปลือกทับทิมและใบฝรั่งในการยับยั้งเชื้อ E.coli ดื้อยาจากลูกสุกรท้องเสีย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 35
สังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผศ.ดร.สพ.ญ.รัถยาภรณ์ ง๊ะสมัน
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 35
สังกัด : [นอก] มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. นายกิตติพงษ์ ทิพยะ
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 30
สังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ฟาร์มสุข
ช่วงวันที่ : 1 มกราคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวนงานวิจัย : 9
#งานวิจัยนักวิจัยการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. กฟผ.-61-002 : การเพาะพันธุ์และเลี้ยงปลาตะโกกแบบผสมผสานในพื้นที่รอบเขื่อนสิริกิติ์เพื่อเพิ่มรายได้แบบยั่งยืน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 100
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1. โคคูน ฟาร์ม
ช่วงวันที่ : 9 สิงหาคม 2564 ถึง 9 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
2. มจ.1-62-01-012.7 : แนวทางการจัดการทรัพยากรประมงเพื่อการพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษา ชุมชนประมงบริเวณเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง
1. อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 80
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1. ชุมชนบ้านแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
ช่วงวันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
3. สวก.-63-001 : การพัฒนาวิธีการเพิ่มผลผลิตด้วยการเพิ่มออกซิเจนและการหมุนเวียนของน้ำที่เหมาะสมในการผลิตปลากะพงขาวด้วยระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 60
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2. รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 30
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
3. ผศ.ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : [นอก] มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ช่วงวันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
4. มจ.1-63-01-002 : การยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าของผลผลิตสัตว์น้ำ: พัฒนาระบบเพิ่มออกซิเจนและการหมุนเวียนของน้ำที่เหมาะสมเพื่อการผลิตปลากะพงขาวในระบบ RAS แบบสมบูรณ์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 40
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2. รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 30
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 30
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1. บริษัท Aqua Refresher System
ช่วงวันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
5. มจ.1-63-01-003 : การจัดการการลดแอมโมเนียในการเลี้ยงปลากะพงในระบบปิดแบบน้ำหมุนเวียน โดยใช้ใช้สารสกัดแทนนินธรรมชาติจากเปลือกมังคุด
1. รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 70
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 30
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ช่วงวันที่ : 1 ตุลาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
6. มจ.1-63-01-008 : การเพิ่มศักยภาพการผลิตสาหร่ายเตาด้วยระบบปิดหมุนเวียนน้ำแบบถาดยกทีใช้ เทคโนโลยี Precision farming ผ่าน smart phone
1. นายประเสริฐ ประสงค์ผล
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 40
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2. รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ทองมี
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
5. อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
1. วิสาหกิจชุมชนบ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ช่วงวันที่ : 1 ตุลาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
7. มจ.1-63-02-003.7 : การประมาณค่าทางพันธุกรรมและการศึกษาระดับโมเลกุลเพื่อการพัฒนาสายพันธุ์ปลานิลจากระบบไบโอฟลอคเข้าสู่การเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์โดยการคัดเลือก
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 60
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2. อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังธรรมผลิตและแปรรูปปลาครบวงจร จ.อุดรธานี
ช่วงวันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
8. มจ.1-63-02-004.4 : การเปรียบเทียบสูตรอาหารผสมอาร์โธร์สไปร่า และไข่น้ำในการผลิตปูนา เป็นอาหารปลอดภัย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภาคเหนือตอนบน และรักษาสิ่งแวดล้อม
1. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 70
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 30
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1. วิสาหกิจประมงท้องถิ่น ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ช่วงวันที่ : 1 ตุลาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
9. ทป.2563.006 : นวัตกรรมการผลิตปลานิลอินทรีย์จากระบบไบโอฟลอค เพื่อยกระดับผลผลิตคุณภาพสูง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 100
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1. บริษัท ไบโอฟิชฟาร์ม by NileBio
ช่วงวันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
2. บริษัท ธรรมชาติคิทเช่น จำกัด
ช่วงวันที่ : 1 ตุลาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จำนวนงานวิจัย : 4
#งานวิจัยนักวิจัยการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. มจ.1-54-013 : ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณในพื้นที่เมืองเชียงใหม่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 0
สังกัด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2. อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 0
สังกัด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1. สภาลมหายใจเชียงใหม่
ช่วงวันที่ : 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
2. สวก.-62-005 : การประเมินความเสี่ยงต่อปัญหาน้ำท่วมขังฉับพลันในพื้นที่ชุมชนชานเมืองอันเนื่องจากการขยายตัวของพื้นที่เมือง พื่นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 70
สังกัด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2. ผศ.ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 30
สังกัด : [นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. เทศบาลเมืองแม่โจ้
ช่วงวันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 ถึง 16 กรกฎาคม 2565 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
3. อพ.สธ.-63-002 : การศึกษาศักยภาพของพืชอาหารพื้นถิ่น ในเขตชานเมืองเชียงใหม่ เพื่อการนำไปใช้ในงานภูมิทัศน์
1. อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 50
สังกัด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2. นายธวัชชัย มานิตย์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 40
สังกัด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1. เทศบาลตำบลสันป่าเปา
ช่วงวันที่ : 13 สิงหาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงนโยบายระดับชาติ
4. มจ.3-63-013 : การถอดบทเรียนกระบวนการออกแบบโรงเรียนวิถีพุทธชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรม ไตเขินเพื่อประยุกต์ใช้กับโรงเรียนในชุมชนเทศบาลสันป่าเปา
1. อาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 100
สังกัด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1. เทศบาลตำบลสันป่าเปา
ช่วงวันที่ : 13 สิงหาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ
2. มูลนิธิโพธิยาลัย (วิทยาเขตเชียงใหม่)
ช่วงวันที่ : 24 สิงหาคม 2564 ถึง 24 สิงหาคม 2566 ลักษณะการนำไปใช้ : ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
วิทยาลัยพลังงานทดแทน จำนวนงานวิจัย : 7
#งานวิจัยนักวิจัยการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. วพ-59-014 : ชุมชนต้นแบบเลี้ยงปลาอัจฉริยะสีเขียวเพื่อลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล กรณีศึกษาชุมชนบ้านทุ่งยาว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
9. วรพจน์ โพธาเจริญ
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : [นอก] วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
1. วิสาหกิจอนุรักษ์กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยบ้านปงไคร้
ช่วงวันที่ : 28 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
2. สกว.-62-002 : การอบแห้งเครื่องต้มยำโดยใช้เครื่องอบแห้งไมโครเวฟแบบถังหมุนชนิดแมกนีตรอนหลายตัวสำหรับวิสาหกิจชุมชน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 50
สังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
2. ผศ.ดร.ศิรินุช จินดารักษ์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : [นอก] วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
5. ดร.มุตาฟา ยะภา
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : [นอก] Musta Engineering Company Bangkok,Thailand
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำขนมจีนบ้านบวกเปา ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มทำน้ำพริกแกง ตราแม่อำพร)
ช่วงวันที่ : 1 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
3. UNRN-64-001 : โรงงานผลิตพืชขนาดเล็กสำหรับเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ออกขวดเพื่อส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์กล้วยไม้ออกขวดเพื่อส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์กล้วยไม้ของชุมชนบ้านปงไคร้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 50
สังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 30
สังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
3. นายพิเชษฐ์ ทานิล
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : [นอก] มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
1. วิสาหกิจอนุรักษ์กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยบ้านปงไคร้
ช่วงวันที่ : 28 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
4. IRTC-64-001 : โครงการระบบผลิตไฟฟ้าวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์โดยใช้เตาเผาขยะและผลิตความร้อนร่วมขนาดเล็ก
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 100
สังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1. บริษัท 89 อินเวนชั่น แอนด์ ไอเดีย จำกัด
ช่วงวันที่ : 2 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
5. IRTC-64-002 : โครงการการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำต้มถั่วเหลืองในกระบวนการผลิตเต้าเจี้ยวบด (มิโซะ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 60
สังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
2. ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 40
สังกัด : [นอก] วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1. บริษัท อิชิคิว ฟูด (ประเทศไทย) จำกัด
ช่วงวันที่ : 2 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
6. : วิสาหกิจชุมชนนาร่องการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้าเศรษฐกิจโดยใช้โรงเรือนแสงอาทิตย์และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปลาชุมชน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 20
สังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
5. ผศ.ดร.ศิรินุช จินดารักษ์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 15
สังกัด : [นอก] ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. ปิยะพงษ์ ยงเพชร
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : [นอก] วิทยาลัยพลังงานทดแทน
7. รุ้งตะวัน ปันทะวงค์
สถานะ : นักวิจัยร่วม ความรับผิดชอบ (%) : 10
สังกัด : [นอก] วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำขนมจีนบ้านบวกเปา ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มทำน้ำพริกแกง ตราแม่อำพร)
ช่วงวันที่ : 1 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
7. : โครงการศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 100
สังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านป่าเกี๊ยะใหม่ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ช่วงวันที่ : 2 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : เชิงพาณิชย์
วิทยาลัยนานาชาติ จำนวนงานวิจัย : 1
#งานวิจัยนักวิจัยการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. วช-63-004 : การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการอนุักษ์ทรัพยากร ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านภูดิน ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
1. อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด
สถานะ : นักวิจัยหลัก ความรับผิดชอบ (%) : 100
สังกัด : วิทยาลัยนานาชาติ
1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำขนมท่าช้าง
ช่วงวันที่ : 10 มีนาคม 2564 ถึง 23 กันยายน 2564 ลักษณะการนำไปใช้ : การพัฒนาสาธารณะ