ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา คณะศิลปศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(0) 50%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. Mr.Ikuma Tomitaประเทศญี่ปุ่น ผู้วิจัยร่วม 50%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ คณะศิลปศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2565) 18%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นางสาวจินตนา สิงขรอาจคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยหลัก(2565) 18%
2. ดร.กุลวดี ทองไพบูลย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2565) 18%
3. ดร.ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2565) 18%
4. ดร.แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2565) 18%
5. นางสาวอกนิษฐา สีบุญเรืองศูนย์สมองและระบบประสาท ผู้วิจัยร่วม(2565) 5%
6. นางสาวชณัติพร ชลไพรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยร่วม(2565) 5%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง คณะศิลปศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด คณะศิลปศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์ คณะศิลปศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา คณะศิลปศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์พสุนิต สารมาศ คณะศิลปศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ คณะศิลปศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
3. อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ คณะศิลปศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
4. อาจารย์ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา คณะศิลปศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
5. อาจารย์พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์ คณะศิลปศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ คณะศิลปศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. อาจารย์ศนิ ไทรหอมหวล คณะศิลปศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
3. อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
4. อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์ คณะศิลปศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
5. อาจารย์พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์ คณะศิลปศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
6. อาจารย์มนฤทัย ไชยวิเศษ คณะศิลปศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา คณะศิลปศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 25%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.สราวุธ รูปินวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยหลัก(2564) 25%
2. อาจารย์ วัชชัย ทำทองวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎำลปาง ผู้วิจัยร่วม(2564) 25%
3. รศ.ดร.สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2564) 25%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์ คณะศิลปศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป คณะศิลปศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 26%
2. อาจารย์พีรดา ประจงการ คณะศิลปศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 25%
3. อาจารย์พสุนิต สารมาศ คณะศิลปศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 25%
4. อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ คณะศิลปศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 12%
5. อาจารย์พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์ คณะศิลปศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 12%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย