การส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมนิยมเชิงสร้างสรรค์ในวิธีปกติใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง สำหรับนักท่องเที่ยวไทย
นักวิจัย :
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2563 - 30/09/2564
บทคัดย่อ :