ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายละเอียดงานวิจัย

การบริหารจัดการประเพณีและพิธีกรรมของชุมขนในเขตอำเภอขุนยวมอย่างมีส่วนร่วม
รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : วช.-64-016
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : กำลังดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ : 30 เมษายน 2564 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2565
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : การบริหารจัดการประเพณีและพิธีกรรมของชุมขนในเขตอำเภอขุนยวมอย่างมีส่วนร่วม
บทคัดย่อ :

เป็นโครงการภายใต้ โครงการเศรษฐกิจฐานรากเป้าหมาย SDGs : การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตขุนยวมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

คำสำคัญ :
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : Khun Yuam Living Museum's Management to Sustainable Development
Abstract :
Keyword :
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
สาขางานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : Eco
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 อาจารย์ ดร.สราวุธ รูปิน
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้วิจัยหลัก
(2564)
25 ไม่ระบุ
2 อาจารย์ วัชชัย ทำทอง
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎำลปาง
ผู้วิจัยร่วม
(2564)
25 ไม่ระบุ
3 รศ.ดร.สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้วิจัยร่วม
(2564)
25 ไม่ระบุ
4 อาจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะศิลปศาสตร์
ผู้วิจัยร่วม
(2564)
25 ไม่ระบุ
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2564
30/4/2564 ถึง 23/2/2565
ประเภทแหล่งทุน : งบประมาณภายนอกสถาบัน งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)
1,000,000.00
   รวมจำนวนเงิน : 1,000,000.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021