ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายละเอียดงานวิจัย

การดัดแปลงและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานแบบทดสอบเชาว์ปัญญา Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition (WISC-V) ฉบับภาษาไทย
รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : TCPA-65-001
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : กำลังดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ : 1 มกราคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2565
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : การดัดแปลงและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานแบบทดสอบเชาว์ปัญญา Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition (WISC-V) ฉบับภาษาไทย
บทคัดย่อ :
คำสำคัญ :
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : WISC-V Thailand Adaptation and Standardization Project
Abstract :
Keyword :
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
สาขางานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : Eco
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 นางสาวจินตนา สิงขรอาจ
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้วิจัยหลัก
(2565)
18 ไม่ระบุ
2 ดร.กุลวดี ทองไพบูลย์
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้วิจัยร่วม
(2565)
18 ไม่ระบุ
3 ดร.ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้วิจัยร่วม
(2565)
18 ไม่ระบุ
4 ดร.แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้วิจัยร่วม
(2565)
18 ไม่ระบุ
5 อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะศิลปศาสตร์
ผู้วิจัยร่วม
(2565)
18 ไม่ระบุ
6 นางสาวอกนิษฐา สีบุญเรือง
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : ศูนย์สมองและระบบประสาท
ผู้วิจัยร่วม
(2565)
5 ไม่ระบุ
7 นางสาวชณัติพร ชลไพร
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้วิจัยร่วม
(2565)
5 ไม่ระบุ
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2563
1/1/2563 ถึง 31/12/2563
ประเภทแหล่งทุน : งบประมาณภายนอกสถาบัน บริษัทเอกชน
1,050,000.00
2
ปีงบประมาณ : 2564
1/1/2564 ถึง 31/12/2564
ประเภทแหล่งทุน : งบประมาณภายนอกสถาบัน บริษัทเอกชน
1,400,000.00
3
ปีงบประมาณ : 2565
1/1/2565 ถึง 30/6/2565
ประเภทแหล่งทุน : งบประมาณภายนอกสถาบัน บริษัทเอกชน
1,050,000.00
   รวมจำนวนเงิน : 3,500,000.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021