ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.ปณิธี บุญสา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2563) 80%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายธวัชชัย ใจแสนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ผู้วิจัยร่วม(2563) 10%
2. นายสุขใจ วิชาญพันธ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กิ๊ ผู้วิจัยร่วม(2563) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 30%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ดร.สุจิตรา โกศลสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทสไทย (วว.) ผู้วิจัยหลัก(2564) 40%
2. นางสาวสุนารี วังลึกสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทสไทย (วว.) ผู้วิจัยร่วม(2564) 13%
3. ว่าที่ ร.ต.วรยศ สว่างชมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทสไทย (วว.) ผู้วิจัยร่วม(2564) 12%
4. ผศ.ดร.สาระ บำรุงศรีมหาวิทยาลัยสงขลานตรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2563) 40%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2563) 20%
2. นายสุขุม พันธุ์ณรงค์เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2563) 20%
3. นางพิมลพรรณ บุญยะเสนาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2563) 20%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล วิทยาลัยนานาชาติ ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
3. อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ดร.สุขสถิตพ์ พิสิษฐ์สัชญานักวิจัยอิสระ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
OT-65-001

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2565) 50%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2565) 25%
3. อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อำนาจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2565) 25%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)-6

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2565) 25%
2. นายธวัชชัย ชัยธวัชวิถี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2565) 15%
3. น.ส.วัชรินทร์ จันทวรรณ์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2565) 15%
4. นายเสกสรร สงจันทึก สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2565) 15%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นางสาวจุฑารัตน์ สวาทนุช บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ผู้วิจัยร่วม(2565) 15%
2. นายสุทธิชาติ เครือต๊ะมาบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ผู้วิจัยร่วม(2565) 15%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย