ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยร่วม 12%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. Ikuro SHIMIZUSchool of Architecture, Shibaura Institute of Technology ผู้วิจัยร่วม 15%
2. Sithixay INSISIENGMAYNational University of Laos ผู้วิจัยร่วม 15%
3. Phisith SIHALARTHNational University of Laos ผู้วิจัยร่วม 13%
4. Marie NAKAMURA National Museum of Ethnology ผู้วิจัยร่วม 13%
5. Pranom TansukanunChiang Mai University ผู้วิจัยร่วม 12%
6. Surasawasdi SooksawasdiChiang Mai University ผู้วิจัยร่วม 5%
7. Yasufumi UEKITAUniversity of Tsukuba ผู้วิจัยร่วม 5%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
3. อาจารย์ดิศสกุล อึ้งตระกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยหลัก(2564) 40%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยร่วม 15%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ เผ่าจินดา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยร่วม 15%
4. อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยร่วม 10%
5. อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยร่วม 10%
6. อาจารย์กิตติพงศ์ รื่นวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยร่วม 10%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยร่วม(2564) 8%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายพันธุ์ลพ หัตถโกศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยหลัก(2564) 43%
2. นายคมสูรย์ สมประสงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
3. นายศุภกานต์ ธิเตจ๊ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2564) 14%
4. นายเชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2564) 8%
5. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ กิจจนะพานิชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2564) 7%
6. นางสาวอัมรินทร์ บุญตันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผศ.ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ- ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผศ.ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ- ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
2. ผศ.ดร.คณิน หุตานุวัตร- ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
3. ดร.สมศักดิ์ บุญดาว- ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
4. อาจารย์คณิต ธนูธรรมเจริญ- ผู้วิจัยร่วม 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อ.คณิต ธนูธรรมเจริญ- ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. ผศ.ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ- ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
3. ผศ.ดร.คณิน หุตานุวัตร- ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อ.ดร.ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ- ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผศ.ดร.คณิน หุตานุวัตร- ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผศ.ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ- ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์รมย์ชลีรดา ด่านวันดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ เผ่าจินดา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์พิชญาภา ธัมมิกะกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยหลัก(2564) 70%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นางภัญพัชญ์ จะวะนะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
2. นางณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยหลัก(2564) 10%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยร่วม 50%
3. อาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยร่วม 30%
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยร่วม 10%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยหลัก(2564) 80%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยร่วม(2564) 90%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยหลัก(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 25%
3. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 25%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยหลัก(2564) 25%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยร่วม(2564) 25%
3. อาจารย์ปนวัฒน์ สุทธิกุญชร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยร่วม(2564) 25%
4. อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยร่วม(2564) 25%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย