ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายละเอียดงานวิจัย

การฟื้นฟูวัฒนธรรมการอยู่อาศัยและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของหมู่บ้านริมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-เฉียงใต้และการเผยแพร่ภูมิปัญญาโดยอาศัยวัฒนธรรมแบบย้อนกลับ
รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : JSPS-62-001
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : กำลังดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ : 1 เมษายน 2563 ถึง 1 เมษายน 2564
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : การฟื้นฟูวัฒนธรรมการอยู่อาศัยและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของหมู่บ้านริมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-เฉียงใต้และการเผยแพร่ภูมิปัญญาโดยอาศัยวัฒนธรรมแบบย้อนกลับ
บทคัดย่อ :
คำสำคัญ :
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title :
Abstract :
Keyword :
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
สาขางานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : Eco
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 Ikuro SHIMIZU
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : School of Architecture, Shibaura Institute of Technology
ผู้วิจัยร่วม
15 ไม่ระบุ
2 Sithixay INSISIENGMAY
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : National University of Laos
ผู้วิจัยร่วม
15 ไม่ระบุ
3 Phisith SIHALARTH
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : National University of Laos
ผู้วิจัยร่วม
13 ไม่ระบุ
4 Marie NAKAMURA
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : National Museum of Ethnology
ผู้วิจัยร่วม
13 ไม่ระบุ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ผู้วิจัยร่วม
12 ไม่ระบุ
6 Pranom Tansukanun
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : Chiang Mai University
ผู้วิจัยร่วม
12 ไม่ระบุ
7 Surasawasdi Sooksawasdi
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : Chiang Mai University
ผู้วิจัยร่วม
5 ไม่ระบุ
8 Yasufumi UEKITA
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : University of Tsukuba
ผู้วิจัยร่วม
5 ไม่ระบุ
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2562
1/10/2561 ถึง 30/9/2562
ประเภทแหล่งทุน : งบประมาณภายนอกสถาบัน อื่น ๆ
Japan Society for the Promotion of Science
1,209,000.00
   รวมจำนวนเงิน : 1,209,000.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
วันที่ดำเนินการรายละเอียดน้ำหนักการตีพิมพ์
25 มิถุนายน 2562
วารสารที่ตีพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : Proceedings
หน้า :
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
เจ้าของวารสาร :
0.2
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021