การจัดการทุนทางวัฒนธรรมพื้นที่เมืองแพร่เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจทางวัฒนธรรม