ทุนสนันสนุนงานวิจัยตามปีงบประมาณ

ข้อมูลทุนสนันสนุนงานวิจัยของหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ทำสัญญาในปีงบประมาณ 2566 มีจำนวนงบประมาณทั้งหมด 148,638,118.00 บาท
ที่ งานวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน ข้อมูลเจ้าของงานวิจัย
เจ้าของผลงาน % งบประมาณ
1RPF-65-005 การจัดการฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรเชิงพื้นที่ในพื้นที่โครงการหลวง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
มูลนิธิโครงการหลวง
440,200.00
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มูลนิธิโครงการหลวง
3,455,000.00
รวมทั้งหมด3,895,200.00
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
25110,050.00
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
25863,750.00
อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน
คณะบริหารธุรกิจ
1044,020.00
อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน
คณะบริหารธุรกิจ
10345,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1044,020.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10345,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1044,020.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10345,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1044,020.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10345,500.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1044,020.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10345,500.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1044,020.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10345,500.00
อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1044,020.00
อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10345,500.00
นายวสุ ไชยศรีหา
งานวิจัยและพัฒนา กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
522,010.00
นายวสุ ไชยศรีหา
งานวิจัยและพัฒนา กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
5172,750.00
รวมทั้งหมด3,895,200.00
2มจ.2-66-031 ความคาดหวังของผู้รับบริการต่อสมรรถนะที่พึ่งประสงค์ของบุคลากรด้านกาบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
นางทิฆัมพร ศรีรินทร์
งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
505,000.00
นางวนิดา เมืองมูล
งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
505,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
3อพ.สธ.-66-020 การคัดเลือกพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พันธุ์มะนาวพื้นเมือง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวมทั้งหมด0.00
น.ส.จันทร์เพ็ญ สะระ
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
900.00
นายบุญรัตน์ ยิ่งโยชน์
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
100.00
รวมทั้งหมด0.00
4อพ.สธ.-66-019 การรวบรวมและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพริกพื้นเมือง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
800.00
น.ส.จันทร์เพ็ญ สะระ
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
200.00
รวมทั้งหมด0.00
5อพ.สธ.-66-007.9 การเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมเพื่อพัฒนาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในกล้วยไม้สมุนไพรเอื้องคำ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
400.00
น.ส.วัชราภรณ์ สุขขี
ฝ่ายกิจการพิเศษ คณะผลิตกรรมการเกษตร
300.00
นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน
งานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริและพัฒนาเชิงพื้นที่ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
200.00
รวมทั้งหมด0.00
6สวก.-66-004 พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตของลำไยและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายสถาบันการศึกษาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
450,000.00
รวมทั้งหมด450,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
40180,000.00
ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก
มหาวิทยาลัยพะเยา
20
ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา
มหาวิทยาลัยพะเยา
20
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์
งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย กองบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
2090,000.00
รวมทั้งหมด270,000.00
7สนช-66-002 การดำเนินการพัฒนามิติสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจภายในย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
3,000,000.00
รวมทั้งหมด3,000,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
561,680,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
10300,000.00
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์
งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย กองบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
10300,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
8240,000.00
อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
8240,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
8240,000.00
รวมทั้งหมด3,000,000.00
8บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอินซ์ จำกัด.-66-001 โครงการวิจัยและพัฒนากัญชงซีบีดีเพื่ออุตสาหกรรม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอินซ์ จำกัด
3,303,162.00
รวมทั้งหมด3,303,162.00
น.ส.วัชรินทร์ จันทวรรณ์
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
501,651,581.00
นายเสกสรร สงจันทึก
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
30990,949.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10330,316.00
นางสาวจุฑารัตน์ สวาทนุช
บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอินซ์ จำกัด
5
นายสุทธิชาติ เครือต๊ะมา
บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอินซ์ จำกัด
5
รวมทั้งหมด2,972,846.00
9มจ.1-66-01-013 การพัฒนาคุณภาพสีผิวของผลลำไยโดยการใช้สารพาโคบิวทราโซลและสารป้องกันกำจัด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวมทั้งหมด392,000.00
นางจิรนันท์ เสนานาญ
งานบริหารเงินทุนวิจัย กองบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
50196,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
2598,000.00
น.ส.วัชรินทร์ จันทวรรณ์
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
1558,800.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1039,200.00
รวมทั้งหมด392,000.00
10มจ.1-66-01-011 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศัตรูพืชเพื่อการผลิตลำไยปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
931,000.00
รวมทั้งหมด931,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
25232,750.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา หม่องอ้น
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15139,650.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15139,650.00
อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15139,650.00
อาจารย์ ดร.สุชาดา สายทิ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
15139,650.00
นางจิรนันท์ เสนานาญ
งานบริหารเงินทุนวิจัย กองบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
15139,650.00
รวมทั้งหมด931,000.00
11มจ.1-66-01-009 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานสีขาวสำหรับทานสด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
นายเสกสรร สงจันทึก
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
50171,500.00
น.ส.วัชรินทร์ จันทวรรณ์
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
2585,750.00
นางสาวสุพรรณณี เป็งคำ
กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
25
รวมทั้งหมด257,250.00
12บริษัท อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป จำกัด-66-001 การทดสอบและคัดเลือกสายพันธุ์กัญชงที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป จำกัด
1,556,800.00
รวมทั้งหมด1,556,800.00
น.ส.วัชรินทร์ จันทวรรณ์
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
40622,720.00
นายเสกสรร สงจันทึก
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
30467,040.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
30467,040.00
รวมทั้งหมด1,556,800.00
13ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ-65-001 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศริ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
1,767,000.00
รวมทั้งหมด1,767,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50883,500.00
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต
คณะวิทยาศาสตร์
30530,100.00
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
15265,050.00
น.ส.จันทร์เพ็ญ สะระ
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
15265,050.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
00.00
รวมทั้งหมด1,943,700.00
14สวก.-66-009 นวัตกรรมฐานข้อมูลดินและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยใช้แบบจำลองพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขและระบบวิทยาการข้อมูลเพื่อบริหารจัดการวางแผนด้านการเกษตร (ปี 2)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)
2,513,000.00
รวมทั้งหมด2,513,000.00
รศ.ดร.อุษา ฮัมฟรี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
35
ดร.พรทิพย์ เดชพิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
20502,600.00
ดร.อังกูร หวังวงศ์ชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
คณะวิทยาศาสตร์
10251,300.00
รวมทั้งหมด753,900.00
15มจ.2-66-046 การศึกษาและรวบรวมลักษณะพันธุ์โป๊ยเซียน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
นายอดุลย์ ดวงรัตน์
ฝ่ายกิจการพิเศษ คณะผลิตกรรมการเกษตร
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
16มจ.2-66-045 การศึกษากรรมวิธีการจัดการด้านปัจจัยการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวพันธุ์ กข 83
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
นายสัมพันธ์ ตาติวงค์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
808,000.00
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
202,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
17มจ.2-66-044 ผลการพ่นปุ๋ยโบรอนต่อการสะสมโบรอนในใบและความมีชีวิตของละอองเรณูในข้าว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
น.ส.วราภรณ์ ภูมิ์พิพัฒน์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
505,000.00
น.ส.นุจรีย์ พรมโสภา
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
505,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
18มจ.2-66-043 ประสิทธิภาพของอินทรียวัตถุธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเป็นวัสดุเพาะกล้าบางชนิด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
19มจ.2-66-042 ศึกษาผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาและการให้ปุ๋ยต่อการเจริญของต้นดอกดาวเรือง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
20มจ.2-66-041 ผลของช่วงเวลาการกำจัดวัชพืชต่อชนิดของวัชพืชเด่นและการเจริญเติบโตของข้าว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา หม่องอ้น
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
21มจ.2-66-040 การใช้สารพาโคลบิวทราโซลชะลอการเจริญเติบโตในการผลิตมันหวาน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์ ดร.กาญจนา จอมสังข์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
22มจ.2-66-039 การศึกษาการผสมเกสรของบอนเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการปรับปรุงพันธุ์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์ ดร.ธนะภูมิ เหล่าจันตา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
23มจ.2-66-038 การศึกษาดินปลูกในแปลงด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตพริกและข้าวโพดอินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน
คณะผลิตกรรมการเกษตร
606,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี คเณชาบริรักษ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
303,000.00
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5500.00
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์ นาระทะ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5500.00
รวมทั้งหมด10,000.00
24มจ.2-66-037 การใช้เทคโนโลยีพอกเมล็ดพันธุ์ร่วมกับสารเคมีป้องกันเชื้อราเพื่อควบคุมเชื้อรา Fusarium oxysporum สาเหตุโรคเหี่ยวในระยะต้นกล้าของพริก
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
25มจ.2-66-036 ความหลากชนิด และการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพไม้ใหญ่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
26มจ.2-66-035 การพัฒนาสูตรลูกชุบเสริมอินซูลินจากแก่นตะวัน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์ ดร.รัชนี พุทธา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
27มจ.2-66-034 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้ผลผลิตเหง้าของต้นว่านน้ำด้วยค่าดัชนีเก็บเกี่ยว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
28มจ.2-66-033 การเกิดโซมาติกเอ็มบริโอจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของกระชายดำ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
29มจ.2-66-032 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตชาสมุนไพรของชุมชนพื้นที่ดอยสุเทพ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์ นาระทะ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
808,000.00
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
คณะผลิตกรรมการเกษตร
101,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน
คณะผลิตกรรมการเกษตร
101,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
30สวก.-66-008 โครงการเพิ่มทักษะการทำงานวิจัยเชิงธุรกิจในภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
7,084,000.00
รวมทั้งหมด7,084,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
201,416,800.00
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
201,416,800.00
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
201,416,800.00
รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก
คณะบริหารธุรกิจ
201,416,800.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
201,416,800.00
รวมทั้งหมด7,084,000.00
31สนช-66-003 โครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรเทคโนโลยีเชิงลึกในระยะเริ่มต้น
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
4,378,547.00
รวมทั้งหมด4,378,547.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
703,064,983.00
ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
15
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15656,782.00
รวมทั้งหมด3,721,765.00
32อบจ.ชม.-66-001 โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
500,000.00
รวมทั้งหมด500,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร
คณะวิทยาศาสตร์
20100,000.00
อาจารย์ ดร.ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์
คณะวิทยาศาสตร์
1680,000.00
น.ส.พิชณิชา นิปุณะ
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
1680,000.00
อาจารย์ ดร.เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1680,000.00
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1680,000.00
อาจารย์ศริญณา มาปลูก
คณะวิทยาศาสตร์
1680,000.00
รวมทั้งหมด500,000.00
33OT-66-022 ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับสารเคลือบอินทรีย์และธาตุอาหารอินทรีย์ ต่อความงอก ความแข็งแรง การเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวสาลี และอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลี
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1000.00
รวมทั้งหมด0.00
34สวก.-66-006.2 การบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อลดความสูญเสียของลำไยอีดอ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
1,226,456.00
รวมทั้งหมด1,226,456.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
25306,614.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
12147,175.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด
คณะผลิตกรรมการเกษตร
12147,175.00
อาจารย์ ดร.แพรวพรรณ จอมงาม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
12147,175.00
ผศ.ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ ธฤติธนเกียรติ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
12147,175.00
รศ.ดร.เริงชัย ตันสุชาติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
รวมทั้งหมด895,314.00
35สวก.-66-006.1 การบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อลดความสูญเสียของมะม่วงน้ำดอกไม้ สีทอง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
1,220,236.00
รวมทั้งหมด1,220,236.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด
คณะผลิตกรรมการเกษตร
25305,059.00
อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15183,035.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา หม่องอ้น
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15183,035.00
อาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
15183,035.00
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
15183,035.00
ผศ.ดร.เชาวนา เพชรรัตน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
รศ.ดร.เริงชัย ตันสุชาติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
รวมทั้งหมด1,037,199.00
36อพ.สธ.-66-022 การจัดการความรู้และการพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านคาร์บอนเครดิต
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
500.00
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
500.00
รวมทั้งหมด0.00
37อพ.สธ.-66-021 โครงการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมและลักษณะทางกายภาพของฝักยาวพุ่มพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท
คณะผลิตกรรมการเกษตร
800.00
อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
200.00
รวมทั้งหมด0.00
38อพ.สธ.-66-007.6 การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกเอื้องคำ เพื่อเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์สปา
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวมทั้งหมด0.00
น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
500.00
ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
400.00
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
100.00
รวมทั้งหมด0.00
39อพ.สธ.-66-007.3 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการอนุบาลและการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เอื้องคำเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
800.00
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
200.00
รวมทั้งหมด0.00
40อพ.สธ.-66-005 การศึกษาวิธีการดูดซับกลิ่นหอมดอกกล้วยไม้ด้วยเซียร์บัตเตอร์และศึกษาวิธีการใช้ไลโพโซมบรรจุกลิ่นหอมจากกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมสุขภาพ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1000.00
รวมทั้งหมด0.00
41สวก.-66-004.1 แพลตฟอร์มการทำฟาร์มลำไยสมัยใหม่ด้วยการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตอย่างแม่นยำ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2,292,000.00
รวมทั้งหมด2,292,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
701,604,400.00
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10229,200.00
อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน
คณะบริหารธุรกิจ
10229,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารวี กาญจนประโชติ
คณะวิทยาศาสตร์
10229,200.00
รวมทั้งหมด2,292,000.00
42มจ.2-66-014 การศึกษาลักษณะทางกายภาพและปริมาณสารสำคัญของกัญชา 8 สายพันธุ์ที่ปลูกในโรงเรือน (รอบปลูกที่2)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณส่วนงาน
120,000.00
รวมทั้งหมด120,000.00
ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช
คณะผลิตกรรมการเกษตร
6072,000.00
สุนิษา นนทธิ
ผลิตกรรมการเกษตร ปฐพีศาสตร์
15
นางสาวบุษยา โพธิ์ทอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
15
ปิยวรรณ พันโสดา
ผลิตกรรมการเกษตร วิทยาการสมุนไพร
10
รวมทั้งหมด72,000.00
43มจ.2-66-013 การศึกษาลักษณะทางกายภาพและปริมาณสารสำคัญของกัญชา 8 สายพันธุ์ที่ปลูกในโรงเรือน (รอบปลูกที่1)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
150,000.00
รวมทั้งหมด150,000.00
ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช
คณะผลิตกรรมการเกษตร
6090,000.00
สุนิษา นนทธิ
ผลิตกรรมการเกษตร ปฐพีศาสตร์
15
นางสาวบุษยา โพธิ์ทอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
15
สุดารัตน์ ศรีภักดิ์
วิทยาศาสตร์ เคมี
10
รวมทั้งหมด90,000.00
44มจ.2-66-012 การศึกษาลักษณะทางกายภาพและปริมาณสารสำคัญของกัญชาที่ปลูกในโรงเรือนและปลูกกลางแจ้ง (รอบปลูกที่2)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณส่วนงาน
111,000.00
รวมทั้งหมด111,000.00
ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช
คณะผลิตกรรมการเกษตร
6066,600.00
สุนิษา นนทธิ
ผลิตกรรมการเกษตร ปฐพีศาสตร์
15
ปิยวรรณ พันโสดา
ผลิตกรรมการเกษตร วิทยาการสมุนไพร
15
สุดารัตน์ ศรีภักดิ์
วิทยาศาสตร์ เคมี
10
รวมทั้งหมด66,600.00
45มจ.2-66-011 การศึกษาลักษณะทางกายภาพและปริมาณสารสำคัญของกัญชาที่ปลูกในโรงเรือนและปลูกกลางแจ้ง (รอบปลูกที่1)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
131,000.00
รวมทั้งหมด131,000.00
ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช
คณะผลิตกรรมการเกษตร
6078,600.00
สุนิษา นนทธิ
ผลิตกรรมการเกษตร ปฐพีศาสตร์
20
ปิยวรรณ พันโสดา
ผลิตกรรมการเกษตร วิทยาการสมุนไพร
20
รวมทั้งหมด78,600.00
46สวก.-66-001 แอพพลิเคชัน C_STOCK เพื่อการจัดการปุ๋ยสำหรับการเกษตรภายใต้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2,006,000.00
รวมทั้งหมด2,006,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง
คณะผลิตกรรมการเกษตร
40802,400.00
ผศ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
25501,500.00
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10200,600.00
รวมทั้งหมด1,504,500.00
47มจ.1-66-03 แผนงาน : นวัตกรรมอุปกรณ์ตรวจวัด กระบวนการผลิต และบริหารจัดการเพื่อการเกษตรอัจฉริยะ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
71,400.00
รวมทั้งหมด71,400.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10071,400.00
รวมทั้งหมด71,400.00
48มจ.1-66-01 แผนงาน : ศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าจากฐานชีวภาพ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
168,640.00
รวมทั้งหมด168,640.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
100168,640.00
รวมทั้งหมด168,640.00
49มจ.1-66-09-005 การยกระดับผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงสำเร็จรูปพาสเจอร์ไรซ์สู่ความมั่นคงทางอาหารด้วยฐานนวัตกรรมชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
245,000.00
รวมทั้งหมด245,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กังวล
คณะเศรษฐศาสตร์
4098,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
คณะเศรษฐศาสตร์
4098,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1024,500.00
อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1024,500.00
รวมทั้งหมด245,000.00
50มจ.1-66-08-005.3 การถ่ายทอดและการยอมรับเทคโนโลยี และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของนวัตกรรม ต้นแบบถ่านชีวภาพดัดแปลงสำหรับชุมชนเกษตร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
216,000.00
รวมทั้งหมด216,000.00
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3575,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์
2554,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน
คณะผลิตกรรมการเกษตร
2043,200.00
อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ นาระทะ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
2043,200.00
รวมทั้งหมด216,000.00
51มจ.1-66-08-005 นวัตกรรมถ่านชีวภาพดัดแปลงเพื่อการจัดการซากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรสำหรับพัฒนาชุมชนเกษตรแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
24,000.00
รวมทั้งหมด24,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์
102,400.00
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
คณะผลิตกรรมการเกษตร
102,400.00
อาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง
คณะวิทยาศาสตร์
102,400.00
อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล
คณะวิทยาศาสตร์
71,680.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์
71,680.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี
คณะวิทยาศาสตร์
71,680.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง
คณะวิทยาศาสตร์
71,680.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง
คณะวิทยาศาสตร์
71,680.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่
คณะวิทยาศาสตร์
71,680.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์
คณะวิทยาศาสตร์
71,680.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์
71,680.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน
คณะผลิตกรรมการเกษตร
71,680.00
อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ นาระทะ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
71,680.00
รวมทั้งหมด24,000.00
52มจ.1-66-06-001 การประยุกต์ใช้แบคทีเรียกลุ่ม Firmicutes และ Proteobacteria ในสูตรปุ๋ยชีวภาพเพื่อการควบคุมโรคและส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในสภาวะแล้ง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
259,700.00
รวมทั้งหมด259,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง
คณะวิทยาศาสตร์
50129,850.00
อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
2051,940.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
คณะวิทยาศาสตร์
1025,970.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์
1025,970.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง
คณะวิทยาศาสตร์
1025,970.00
รวมทั้งหมด259,700.00
53มจ.1-66-05-007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรต้นแบบจากผลไม้ท้องถิ่นเมืองหนาว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
245,000.00
รวมทั้งหมด245,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
70171,500.00
อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1536,750.00
ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
1536,750.00
รวมทั้งหมด245,000.00
54มจ.1-66-05-006 การพัฒนาสูตรชาสมุนไพรเมล็ดตะไคร้ต้นที่มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
245,000.00
รวมทั้งหมด245,000.00
ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
50122,500.00
ผศ. ดร. อัจฉราภรณฺ์ อ่อนตะวงศ์
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
30
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1024,500.00
อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1024,500.00
รวมทั้งหมด171,500.00
55มจ.1-66-03-006 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรโดยการจัดการธาตุอาหารสำหรับแบบเฉพาะที่โดยผ่านแอพพลิเคชั่น C_STOCK และชุดวิเคราะห์ดินแบบพกพาหลักการเชิงแสง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
294,000.00
รวมทั้งหมด294,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง
คณะผลิตกรรมการเกษตร
75220,500.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
2573,500.00
รวมทั้งหมด294,000.00
56มจ.1-66-03-005 การจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวคุณค่าทางโภชนาการสูงภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
294,000.00
รวมทั้งหมด294,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิกา กอนแสง
คณะผลิตกรรมการเกษตร
60176,400.00
อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
40117,600.00
รวมทั้งหมด294,000.00
57มจ.1-66-02-008 การใช้สารสกัดเศษเหลือเห็ดหลินจือที่อยู่ในรูปไมโครแคปซูลเป็นสารเสริมสุขภาพในการผลิตสัตว์ปีก
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
294,000.00
รวมทั้งหมด294,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3088,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3088,200.00
อาจารย์สุรีรัตน์ ถือแก้ว
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3088,200.00
นายปรีชา รัตนัง
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
1029,400.00
รวมทั้งหมด294,000.00
58มจ.1-66-01-016.3 การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับโรคจุดสนิมในปทุมมา
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
295,960.00
รวมทั้งหมด295,960.00
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน
คณะวิทยาศาสตร์
80236,768.00
อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
2059,192.00
รวมทั้งหมด295,960.00
59มจ.1-66-01-016.2 การจำแนกชนิดของเชื้อราสาเหตุโรคจุดสนิมของปทุมมาและการประเมินความต้านทานโรคของสายพันธุ์ลูกผสม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
301,840.00
รวมทั้งหมด301,840.00
อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว
คณะผลิตกรรมการเกษตร
100301,840.00
รวมทั้งหมด301,840.00
60มจ.1-66-01-016.1 การปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาเพื่อต้านทานต่อโรคจุดสนิม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
279,300.00
รวมทั้งหมด279,300.00
อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50139,650.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50139,650.00
รวมทั้งหมด279,300.00
61มจ.1-66-01-016 การพัฒนาพันธุ์ปทุมมาต้านทานโรคจุดสนิมด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ (ปีที่ 2)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
4,900.00
รวมทั้งหมด4,900.00
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน
คณะวิทยาศาสตร์
301,470.00
อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว
คณะผลิตกรรมการเกษตร
301,470.00
อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
17833.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
17833.00
อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
6294.00
รวมทั้งหมด4,900.00
62มจ.1-66-01-015 การพัฒนาระบบการปลูกเลี้ยงและการเพิ่มศักยภาพการผลิตในการสกัดกลิ่นหอมของกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้บางชนิดเพื่อเป็นต้นแบบการนำไปใช้ประโยชน์ด้านเครื่องสำอางและการอนุรักษ์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
374,360.00
รวมทั้งหมด374,360.00
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
60224,616.00
น.ส.วัชราภรณ์ สุขขี
ฝ่ายกิจการพิเศษ คณะผลิตกรรมการเกษตร
1037,436.00
นายบุญตัน สุเทพ
ฝ่ายกิจการพิเศษ คณะผลิตกรรมการเกษตร
1037,436.00
น.ส.จีระนันท์ ตาคำ
ฝ่ายกิจการพิเศษ คณะผลิตกรรมการเกษตร
1037,436.00
น.ส.สุรีย์ชล วงศ์ประสิทธิ์
ฝ่ายกิจการพิเศษ คณะผลิตกรรมการเกษตร
1037,436.00
รวมทั้งหมด374,360.00
63มจ.1-66-01-010 การพัฒนาสายพันธุ์เบญจมาศที่ไม่ตอบสนองต่อความยาวช่วงแสงเพื่อการผลิตตลอดปี
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวมทั้งหมด392,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50196,000.00
อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50196,000.00
รวมทั้งหมด392,000.00
64มจ.1-66-01-006 การปรับปรุงพันธุ์พืชกลุ่มแคนนาบีสด้วยเทคโนโลยีเร่งระยะเวลาการปรับปรุงพันธุ์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
735,000.00
รวมทั้งหมด735,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
70514,500.00
อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
30220,500.00
รวมทั้งหมด735,000.00
65มจ.1-66-01-004 การศึกษาแบคทีเรียพีจีพีอาร์ที่มีศักยภาพในการลดผลกระทบจากการขาดน้ำในข้าว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
441,000.00
รวมทั้งหมด441,000.00
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว
คณะผลิตกรรมการเกษตร
60264,600.00
อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว
คณะผลิตกรรมการเกษตร
2088,200.00
นายสิปปวิชญ์ ปัญญาตุ้ย
กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว
20
รวมทั้งหมด352,800.00
66บพข.-66-001 ระบบปลูกผักเคลแนวตั้งและการเพิ่มมูลค่าเป็นสารประกอบเชิงหน้าที่เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีที่2
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
5,482,704.00
รวมทั้งหมด5,482,704.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
251,370,676.00
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
201,096,541.00
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราณี ภวัตกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
20
อาจารย์ ดร.จิรายุ หลายนามเพ็ชร
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ศรีมะเริง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล
คณะวิทยาศาสตร์
10548,270.00
อาจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ อ่อนตะวงศ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
5
รวมทั้งหมด3,015,487.00
67GIZ-66-002 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการการผลิตมันฝรั่งเพื่อความยั่งยืน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / อื่น ๆ
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ)
2,998,296.00
รวมทั้งหมด2,998,296.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
802,398,637.00
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
20599,659.00
รวมทั้งหมด2,998,296.00
68อพ.สธ.-66-001 การศึกษาองค์ประกอบสำคัญ และคุณค่าทางสารอาหารของเมล็ดแตงไทยในจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
60120,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
2040,000.00
อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
2040,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
69RPF-66-002 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฮเดรนเยีย มูลนิธิโครงการหลวง โครงการย่อยที่ 5 การศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการชักนำการสร้างตาดอกไฮเดรนเยียเพื่อผลิตไม้กระถางตลอดปี
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มูลนิธิโครงการหลวง
18,000.00
รวมทั้งหมด18,000.00
อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
9016,200.00
นายประถม ทองเซอร์
มูลนิธิโครงการหลวง
5
นายประสานศาสน์ มูลแก้ว
มูลนิธิโครงการหลวง
5
รวมทั้งหมด16,200.00
70RPF-66-001 ศึกษาวิธีการใช้และอัตราอลูมินั่มซัลเฟตและซัลเฟอร์ต่อการเปลี่ยนแปลงสีดอกไฮเดรนเยีย
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มูลนิธิโครงการหลวง
276,000.00
รวมทั้งหมด276,000.00
อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
45124,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิกา กอนแสง
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3596,600.00
นายประสานศาสน์ มูลแก้ว
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ
20
รวมทั้งหมด220,800.00
71มจ.2-65-071 ผลของกรรมวิธีการอบแห้งที่แตกต่างกันต่อปริมาณสารให้ความหวาน และคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระในหญ้าหวาน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
20,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
6012,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
204,000.00
อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
204,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
72OT-65-015 ความหลากชนิดของกิ้งกือถ้ำสกุล Trachyjulus Peters, 1864 ในภาคใต้ของประเทศไทย
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
50,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10050,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
73ชัยพัฒนา.-64-002/65-002/66-002 โครงการการรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ ปีที่3
งบประมาณภายนอกสถาบัน / อื่น ๆ
มูลนิธิชัยพัฒนา
1,394,400.00
รวมทั้งหมด1,394,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
45627,480.00
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
40557,760.00
อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15209,160.00
รวมทั้งหมด1,394,400.00
74ชัยพัฒนา.-64-001/65-001/66-001 โครงการปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปีที่3
งบประมาณภายนอกสถาบัน / อื่น ๆ
มูลนิธิชัยพัฒนา
2,874,920.00
รวมทั้งหมด2,874,920.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
451,293,714.00
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
401,149,968.00
อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10287,492.00
อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5143,746.00
รวมทั้งหมด2,874,920.00
75มจ.2-66-066 การศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรบัญชีบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี ยศบุตร
คณะบริหารธุรกิจ
101,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์
คณะบริหารธุรกิจ
101,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
คณะบริหารธุรกิจ
101,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์
คณะบริหารธุรกิจ
101,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชญา ไพคำนาม
คณะบริหารธุรกิจ
101,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง
คณะบริหารธุรกิจ
101,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
101,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศฐา วรุณกูล
คณะบริหารธุรกิจ
101,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว
คณะบริหารธุรกิจ
101,000.00
รวมทั้งหมด9,000.00
76มจ.2-66-052 การศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มารังค์
คณะบริหารธุรกิจ
202,000.00
อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร
คณะบริหารธุรกิจ
202,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์
คณะบริหารธุรกิจ
202,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น
คณะบริหารธุรกิจ
202,000.00
อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน
คณะบริหารธุรกิจ
202,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
77OT-66-036 แนวทางการจัดการทรัพยากรชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
คณะบริหารธุรกิจ
250.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร
คณะบริหารธุรกิจ
250.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
คณะบริหารธุรกิจ
250.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์
คณะบริหารธุรกิจ
250.00
รวมทั้งหมด0.00
78มจ.2-66-049 ศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์อัมรินทร์ คีรีแก้ว
คณะบริหารธุรกิจ
202,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข
คณะบริหารธุรกิจ
202,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
คณะบริหารธุรกิจ
202,000.00
อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์
คณะบริหารธุรกิจ
202,000.00
อาจารย์สุชีรา ขยาย
คณะบริหารธุรกิจ
202,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
79มจ.2-66-048 ประเมินภาวะการมีงานทำและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการ)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์อัมรินทร์ คีรีแก้ว
คณะบริหารธุรกิจ
202,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข
คณะบริหารธุรกิจ
202,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
คณะบริหารธุรกิจ
202,000.00
อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์
คณะบริหารธุรกิจ
202,000.00
อาจารย์สุชีรา ขยาย
คณะบริหารธุรกิจ
202,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
80OT-66-032 Challenges of Yong Female Social Entrepreurs in Post-Covid 19: A Case Study of Mueang Pon, Mae Hong Son
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์
คณะบริหารธุรกิจ
700.00
Sutawan Satjasomboon
Mae Hong Son CollegeChiang Mai Rajabhat University.
30
รวมทั้งหมด0.00
810.6-66.6 ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่
อื่น ๆ / อื่น ๆ
0.00
รวมทั้งหมด0.00
เขมิกา ธนธำรงกุล
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
70
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ
คณะบริหารธุรกิจ
300.00
รวมทั้งหมด0.00
820.6-66.1 การวิเคราะห์คุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทในมุมมองของเจ้าหน้าที่สรรพากร
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
รวมทั้งหมด0.00
กนกพร จันทร์โอภาส
บริหารธุรกิจ การบัญชี
40
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
คณะบริหารธุรกิจ
200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์
คณะบริหารธุรกิจ
200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศฐา วรุณกูล
คณะบริหารธุรกิจ
200.00
รวมทั้งหมด0.00
830.8-66.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกำไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ณัฏกฤตา สันทราย
บริหารธุรกิจ การบัญชี
40
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
คณะบริหารธุรกิจ
200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว
คณะบริหารธุรกิจ
200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
200.00
รวมทั้งหมด0.00
840.6-66.3 ประสิทธิภาพการจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคก่อนและระหว่างสถานการณ์ COVID-19
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
รวมทั้งหมด0.00
วริศรา นาระทะ
บริหารธุรกิจ การบัญชี
40
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว
คณะบริหารธุรกิจ
200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศฐา วรุณกูล
คณะบริหารธุรกิจ
200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
200.00
รวมทั้งหมด0.00
850.2-66.6 การพัฒนาระบบการจัดการข้อสงสัยของผู้ปกครองผ่านบัญชีไลน์ออฟฟิเชียล กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านแม่โจ้
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ธัญเทพ ธนอนันตากุล
บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
60
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น
คณะบริหารธุรกิจ
400.00
รวมทั้งหมด0.00
860.2-66.5 การพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลและการเปรียบเทียบข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยใช้แนวคิดธุรกิจอัจฉริยะ
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
รวมทั้งหมด0.00
Sang Maiminh
บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
60
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น
คณะบริหารธุรกิจ
400.00
รวมทั้งหมด0.00
870.2-66.4 ระบบการจัดการข้อมลูที่อยู่ แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ฐิติมา นันชัย
บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
60
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น
คณะบริหารธุรกิจ
400.00
รวมทั้งหมด0.00
880.2-66.3 การพัฒนาเว็บไซต์สำหรบัคนรักสุนัขและแมวกรณีศึกษาเว็บเพ็ทแลนด์
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น
คณะบริหารธุรกิจ
400.00
สันติภาพ ดอนละไพร
บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
30
เจษฎา ขัตติยะ
บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
30
รวมทั้งหมด0.00
890.2-66.2 การศึกษาและการออกแบบต้นแบบแอปพลิเคชันจองที่จอดรถ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
รวมทั้งหมด0.00
กสิณา เก่งการจับ
บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
60
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น
คณะบริหารธุรกิจ
400.00
รวมทั้งหมด0.00
900.2-66.1 การพัฒนาเว็บไซต์ระบบการเช่ารถกรณีศึกษาร้านเช่ารถสไมล์ มอเตอร์ไบค์
อื่น ๆ / อื่น ๆ
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น
คณะบริหารธุรกิจ
400.00
พราวพรรณ เมืองทอง
บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
30
ภัคจีรา แสนคำ
บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
30
รวมทั้งหมด0.00
91OLUM.-66-001 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
250,000.00
รวมทั้งหมด250,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก
คณะบริหารธุรกิจ
50125,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
50125,000.00
รวมทั้งหมด250,000.00
92มจ.2-66-030 การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
ทุนงบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
คณะบริหารธุรกิจ
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
93มจ.2-66-029 ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่าต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต สาขาวิชาเอกการบริหารการเงินและการลงทุน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์ ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม
คณะบริหารธุรกิจ
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
94มจ.2-66-028 ภาวะการมีงานทำ และผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาวิชาเอกการเงินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์ ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม
คณะบริหารธุรกิจ
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
95มจ.2-66-027 การเขียนแผนธุรกิจสำหรับเครื่องสร้างสูตรปุ๋ยแม่นยำระดับไอออน
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณของหน่วยงาน
25,000.00
รวมทั้งหมด25,000.00
อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์
คณะบริหารธุรกิจ
10025,000.00
รวมทั้งหมด25,000.00
96มจ.2-66-026 การบริหารต้นทุนและการวางแผนกำไรของผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งธรรมชาติของบ้านห้วยน้ำกืน ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณของหน่วยงาน
25,000.00
รวมทั้งหมด25,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
คณะบริหารธุรกิจ
10025,000.00
รวมทั้งหมด25,000.00
97มจ.2-66-025 การส่งเสริมการตลาดและการพัฒนาโมเดลธุรกิจสินค้าชุมชนบ้านโป่งกุ่ม ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณของหน่วยงาน
25,000.00
รวมทั้งหมด25,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อายุส หยู่เย็น
คณะบริหารธุรกิจ
6015,000.00
น.ส.บุษบงค์ ฝั้นแจ้ง
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
4010,000.00
รวมทั้งหมด25,000.00
98มจ.2-66-024 กระบวนการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
น.ส.กฤตาณัฐ ศรีประภา
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
99มจ.2-66-023 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์ ดร.จิรายุ หาญตระกูล
คณะบริหารธุรกิจ
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
100มจ.2-66-022 การสร้างตัวแบบนักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร
คณะบริหารธุรกิจ
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
101มจ.2-66-021 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี กรรมการบริษัทที่เป็นเพศหญิง และการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
คณะบริหารธุรกิจ
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
102มจ.2-66-020 ผลกระทบของความรู้ทางการเงินส่วนบุคคลต่อความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์ ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม
คณะบริหารธุรกิจ
606,000.00
อาจารย์ ดร.จิรายุ หาญตระกูล
คณะบริหารธุรกิจ
404,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
103มจ.2-66-019 อิทธิพลของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์
คณะบริหารธุรกิจ
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
104มจ.2-66-018 ผลกระทบของโครงสร้างผู้ถือหุ้นสถาบันที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งกับผลการดำเนินงานของบริษัท
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงนภา สุขะหุต
คณะบริหารธุรกิจ
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
105วช.-66-016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพจากรากและเหง้ากระชายขาว ในรูปแบบลูกอม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
749,000.00
รวมทั้งหมด749,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ
คณะวิทยาศาสตร์
25187,250.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
20149,800.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
20149,800.00
อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1074,900.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1074,900.00
นายเพิ่มศักดิ์ สุภาพรเหมินทร์
กรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
5
อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล
คณะวิทยาศาสตร์
537,450.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชญา ไพคำนาม
คณะบริหารธุรกิจ
537,450.00
รวมทั้งหมด711,550.00
106OT-66-014 อิทธิพลของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการและภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการมุ่งเน้นการเรียนรู้กับผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
คณะบริหารธุรกิจ
1000.00
รวมทั้งหมด0.00
107OT-66-013 แบบจำลองการวิเคราะห์ความคิดเห็นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่โดยหลักการจำแนกประเภท
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
น.ส.สุธีรา หมื่นแสน
งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น
คณะบริหารธุรกิจ
250.00
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์
คณะบริหารธุรกิจ
250.00
รวมทั้งหมด0.00
108มจ.1-66-06 แผนงาน : นวัตกรรมการเกษตรอินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
68,260.00
รวมทั้งหมด68,260.00
อาจารย์อดิศร สิทธิเวช
คณะบริหารธุรกิจ
10068,260.00
รวมทั้งหมด68,260.00
109มจ.1-66-08-012 ผลของการใช้แอปพลิเคชั่น MJU Health ต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุโรคความ ดันโลหิตสูง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
220,500.00
รวมทั้งหมด220,500.00
อาจารย์เบญจมาศ ถาดแสง
คณะพยาบาลศาสตร์
50110,250.00
อาจารย์สุทธิลักษณ์ จันทะวัง
คณะพยาบาลศาสตร์
2044,100.00
อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน
คณะบริหารธุรกิจ
2044,100.00
นางเพลินจิตร คำเสน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชี่ยงใหม่
5
อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
511,025.00
รวมทั้งหมด209,475.00
110มจ.1-66-06-008 การตัดสินใจเลือกสายพันธุ์ลำไยอินทรีย์จากการทดสอบรับประทานแบบไม่ให้ทราบสายพันธุ์ และปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
96,040.00
รวมทั้งหมด96,040.00
อาจารย์อดิศร สิทธิเวช
คณะบริหารธุรกิจ
10096,040.00
รวมทั้งหมด96,040.00
111มจ.1-66-05-005.3 ไวน์อินทผลัมแอลกอฮอล์ต่ำและแคลอรี่ต่ำ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
205,065.00
รวมทั้งหมด205,065.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
55112,786.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
1530,760.00
นางสาวสุกัญญา มหาธีรานนท์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
นายศิลา กิตติวัชนะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
รวมทั้งหมด143,546.00
112มจ.1-66-05-005 การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอินทผลัมแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงการค้าและเชื่อมโยงสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
61,740.00
รวมทั้งหมด61,740.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
159,261.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
106,174.00
อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
106,174.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
106,174.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ ธฤติธนเกียรติ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
106,174.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
53,087.00
นายนัฐพล ตั้งสุภูมิ
มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันโภชนาการ
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
53,087.00
นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
53,087.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
53,087.00
นางสาวสุกัญญา มหาธีรานนท์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
5
ผศ.ดร. ศิลา กิตติวัชนะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
5
ดร. สุธาสินี ญาณภักดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
5
อาจารย์ ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
53,087.00
รวมทั้งหมด49,392.00
113มจ.1-66-02-010 การสร้างฐานข้อมูลวัตถุดิบอาหารสัตว์ของภาคเหนือและการพัฒนาโปรแกรมคำนวณสูตรอาหารสัตว์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
441,000.00
รวมทั้งหมด441,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
40176,400.00
อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
30132,300.00
อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน
คณะบริหารธุรกิจ
30132,300.00
รวมทั้งหมด441,000.00
114มจ.1-66-03-010 การพัฒนาระบบวิเคราะห์และพยากรณ์เปรียบเทียบระหว่างปริมาณผลผลิต การบริโภคในประเทศ และการส่งออกลำไย โดยใช้แนวคิดระบบธุรกิจอัจฉริยะ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
294,000.00
รวมทั้งหมด294,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น
คณะบริหารธุรกิจ
75220,500.00
น.ส.สุธีรา หมื่นแสน
งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
2573,500.00
รวมทั้งหมด294,000.00
115วช.-65-013 การพัฒนาผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรม นวัตกรวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2,707,500.00
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
1,083,000.00
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
285,000.00
รวมทั้งหมด4,075,500.00
อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร
คณะบริหารธุรกิจ
30812,250.00
อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร
คณะบริหารธุรกิจ
30324,900.00
อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร
คณะบริหารธุรกิจ
3085,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช
คณะบริหารธุรกิจ
25676,875.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช
คณะบริหารธุรกิจ
25270,750.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช
คณะบริหารธุรกิจ
2571,250.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
คณะบริหารธุรกิจ
25676,875.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
คณะบริหารธุรกิจ
25270,750.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
คณะบริหารธุรกิจ
2571,250.00
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์
คณะบริหารธุรกิจ
20541,500.00
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์
คณะบริหารธุรกิจ
20216,600.00
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์
คณะบริหารธุรกิจ
2057,000.00
รวมทั้งหมด4,075,500.00
116มจ.2-66-016 โครงการการศึกษาการปลดปล่อยของสารอินทรีย์ระเหยทางชีวภาพจากพืชชนิดเด่นในป่าและแหล่งที่มาของละอองลอยปฐมภูมิและทุติยภูมิบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
1,220,666.00
รวมทั้งหมด1,220,666.00
Dr. Ronald Macatangay
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
15
ดร.รัชดาภรณ์ จันทร์ถา
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
10
ดร.ฐิฏาพร สุภาษี
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
10
Mr. Sherin Hassan Bran
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
10
นายมานะ ปันยา
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
5
น.ส.ณัธฐิดา ยารังศรี
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
5
น.ส.จินดามณี ป๊อกสอน
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
5
น.ส.กชนิภา ไชยน้อย
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
5
นายสมสวัสดิ์ รัตนสูตรย์
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
5
Dr. Ram Kesh Yadav
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
5
อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง
คณะวิทยาศาสตร์
561,033.00
ดร.แสวง กาวิชัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
ผศ.ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
5
อาจารย์ดลฤดี สุขใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
5
รวมทั้งหมด61,033.00
117มพ.-66-001 การปรับปรุงความไวในการวัดและการตอบสนองต่อแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยวิธีตกตะกอนและวิธีอิมเพรกเนชัน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยพะเยา
150,000.00
รวมทั้งหมด150,000.00
อ.ดร.ธนิษฐา เสมอใจ
มหาวิทยาลัยพะเยา
80
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์
คณะวิทยาศาสตร์
2030,000.00
รวมทั้งหมด30,000.00
118มิตรผล-66-001 การบำบัดน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตของกลุ่มมิตรผลด้วยเทคโนโลยีทางจุลินทรีย์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด
350,000.00
รวมทั้งหมด350,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล
คณะวิทยาศาสตร์
35122,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล
คณะวิทยาศาสตร์
35122,500.00
ดร.ณิชมน ธรรมรักษ์
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
30105,000.00
รวมทั้งหมด350,000.00
119มศว.-66-001 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นสติกเกอร์น้ำมันหอมระเหยออร์แกนนิกสำหรับบรรเทาภาวะเครียด
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
360,000.00
รวมทั้งหมด360,000.00
รศ.ดร.สมฤดี สายหยุดทอง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
50
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์
คณะวิทยาศาสตร์
2072,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1036,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล
คณะวิทยาศาสตร์
1036,000.00
อ.นพ.ดีพร้อม ศิริเขต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
รวมทั้งหมด144,000.00
120OT-66-049 The Study on Calamondin Genetic Diversity and Chemical Composition: Wan-Yao Sub-District Biological Resource Development Community Enterprise, Chanthaburi Province
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ดร.ณิชมน ธรรมรักษ์
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารวี กาญจนประโชติ
คณะวิทยาศาสตร์
250.00
อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล
คณะวิทยาศาสตร์
250.00
รวมทั้งหมด0.00
121OT-66-048 การจำแนกภาพถ่ายราดำของใบลำไยด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ
คณะวิทยาศาสตร์
500.00
จิราภรณ์ อภิรักษ์มงคล
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
20
วัลยา แก้วจา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
20
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
คณะวิทยาศาสตร์
100.00
รวมทั้งหมด0.00
122OT-66-047 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมเพื่อการพยากรณ์การหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยระหว่างสัญญาของผู้เอาประกันภัยโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ
คณะวิทยาศาสตร์
600.00
จิราภรณ์ อภิรักษ์มงคล
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
40
รวมทั้งหมด0.00
123OT-66-046 การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของการพัฒนาผ้าบาติกโดยใช้วิธีซิมเพล็กซ์อย่างรวดเร็ว
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ
คณะวิทยาศาสตร์
500.00
รัตติกาล จักรวาลย์
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
40
ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
10
รวมทั้งหมด0.00
124RPF-66-005 โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องลอกเปลือกกัญชงขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชนพื้นที่สูง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มูลนิธิโครงการหลวง
600,000.00
รวมทั้งหมด600,000.00
ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
30
ผศ.ดร.ญาณิศา โกมลสิริโชค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ
คณะวิทยาศาสตร์
1060,000.00
อาจารย์เกษม ตรีภาค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
10
นายสุริยนต์ สูงคำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
10
น.ส.รัตญา ยานะพันธุ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
10
นางสุนิสา แถวถาทำ
-
10
นางวาสนา เพทัย
-
10
รวมทั้งหมด60,000.00
125 Endophytic Bacteria Isolated from Tea Leaves (Camellia sinensis var.assamica) Enhanced Plant-Growth-Promoting Activity
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
คณะวิทยาศาสตร์
200.00
รวมทั้งหมด0.00
126 Robust stability and passivity analysis for discrete-time neural networkswith mixed time-varying delays via a new summation inequality
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ
คณะวิทยาศาสตร์
600.00
รวมทั้งหมด0.00
127มจ.2-66-051 การใช้การแปลง Sadik ในสมการเชิงอนุพันธ์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์
1000.00
รวมทั้งหมด0.00
128มจ.2-66-050 การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับหนึ่งโดยใช้วิธีอนุกรม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์
510.00
ชนัญธิดา ปิ่นแสงแก้ว
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
49
รวมทั้งหมด0.00
129OT-66-035 ความเสถียรภาพแบบทนทานและการวิเคราะห์ความคงทนสำหรับระบบโครงข่ายประสาทเทียมที่มีตัวหน่วงขึ้นกับเวลาแบบผสมด้วยวิธีอสมการบวกใหม่
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ
คณะวิทยาศาสตร์
530.00
Kanit Mukdasai
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30
Presarin Tangsiridamrong
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
Thongchai Botmart
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
Boonyachat Meesuptong
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
Boonyachat Meesuptong
Thiruvalluvar University
3
Pantiwa Sritiwa
มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลอีสาน
3
รวมทั้งหมด0.00
130OT-66-034 การมีเสถียรภาพเชิงเส้นกำกับแบบวงกว้างของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการคอร์รัปชั่น
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ
คณะวิทยาศาสตร์
350.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย
คณะวิทยาศาสตร์
350.00
ณัฐธิดา ธนานันท์
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
10
ธันย์ชนก สุยะ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
10
กรทิพย์ กันทา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
10
รวมทั้งหมด0.00
131OT-66-033 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning หัวข้อเรื่อง เคมีอินทรีย์เบื้องต้น พันธะเคมี สูตรเคมี การจำแนกประเภทสารอินทรีย์ และปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์เบื้องต้น "วิชา 10303251 เคมีอินทรีย์ 1"
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์
คณะวิทยาศาสตร์
1000.00
รวมทั้งหมด0.00
132OT-66-031 Comparison of the Push-Pull Effect on the Aromaticities of Substituted Poly-2,7-[3] calicenes and Poly-2,7',1'6"-[3]calicenes Using Density Functional Theory.
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์
คณะวิทยาศาสตร์
800.00
Assoc.Prof.Dr.willard E. Collier
Department of Chemistry, Tuskrgee University, Tuskegee,AL 36088,USA
20
รวมทั้งหมด0.00
133OT-66-030 วิธีการทำซ้ำสำหรับแก้สมการเชิงอนุพันธ์เอกฐานอันดับสอง
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ชากฤษณ์
คณะวิทยาศาสตร์
1000.00
รวมทั้งหมด0.00
134OT-66-029 วิธีการกึ่งวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับแก้สมการชเรอดิงเงอร์แบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ชากฤษณ์
คณะวิทยาศาสตร์
1000.00
รวมทั้งหมด0.00
135วช.-66-020 วงจรรวมแปลงค่าอุณหภูมิและความเก็บประจุเป็นข้อมูลดิจิทัล
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
4,421,920.00
รวมทั้งหมด4,421,920.00
ผศ.ดร.ศิราพร ศักดิ์พรหม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25
รศ.ดร.ภาณุมาส คำสัตย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
คณะวิทยาศาสตร์
20884,384.00
ดร.อมร จิรเสรีอมรกุล
บมจ.ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี
20
นายธนพล หงษ์ทรงเกียรติ
บมจ.ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี
15
รวมทั้งหมด884,384.00
136บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)-66-001 กระบวนการพัฒนาการขึ้นรูปและการผลิตวัสดุหน่วงไฟในรูปแบบเส้นใย และแผ่นเส้นใยกัญชงพร้อมศึกษาคุณสมบัติต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุสิ่งทอในเชิงพาณิชย์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
900,000.00
รวมทั้งหมด900,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด
คณะวิทยาศาสตร์
70630,000.00
อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
30270,000.00
รวมทั้งหมด900,000.00
137อพ.สธ.-66-011 การใช้สารสกัดใบเสม็ดร่วมกับสารสกัดสมุนไพรไทยเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ครีมสมุนไพร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
900.00
อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล
คณะวิทยาศาสตร์
100.00
รวมทั้งหมด0.00
138อพ.สธ.-66-007.8 การพัฒนาลำลูกกล้วยไม้เอื้องคำเป็นผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร ที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อช่วยรักษาการเกิดโรคเบาหวานและฟื้นฟูสุขภาพ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช
คณะวิทยาศาสตร์
600.00
น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
250.00
น.ส.รุ่งเรือง โพธิ์สิงห์ทอง
สำนักงานคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
150.00
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
100.00
รวมทั้งหมด0.00
139อพ.สธ.-66-007.7 การพัฒนาตำรับเครื่องสำอางบำรุงผิวจากสารสกัดดอกเอื้องคำ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ
คณะวิทยาศาสตร์
700.00
น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
200.00
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
100.00
รวมทั้งหมด0.00
140อพ.สธ.-66-007.5 กรรมวิธีการสกัดสารสำคัญจากดอกเอื้องคำ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวมทั้งหมด0.00
น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
800.00
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
200.00
รวมทั้งหมด0.00
141อพ.สธ.-66-007.4 การศึกษาเปรียบเทียบสารสำคัญและฤทธิ์ทางชีวภาพของลำต้นกล้วยไม้สมุนไพรชนิดเอื้องคำและเอื้องคำตาดำ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล
คณะวิทยาศาสตร์
700.00
นางภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
150.00
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
100.00
อาจารย์ ดร.รัฐพร จันทร์เดช
คณะวิทยาศาสตร์
50.00
รวมทั้งหมด0.00
142อพ.สธ.-66-007.2 การศึกษาผลของการให้แสง LED ต่อเจริญเติบโตของเอื้องคำที่เพาะเลี้ยงในระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวและการวิเคราะห์สารพฤกษเคมี
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล
คณะวิทยาศาสตร์
500.00
อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล
คณะวิทยาศาสตร์
250.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
150.00
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
100.00
รวมทั้งหมด0.00
143อพ.สธ.-66-007.1 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้เอื้องคำเพื่อการปรับปรุงพันธุ์เชิงพาณิชย์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ ดร.รัฐพร จันทร์เดช
คณะวิทยาศาสตร์
700.00
อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช
คณะวิทยาศาสตร์
200.00
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
100.00
รวมทั้งหมด0.00
144อพ.สธ.-66-007 ชุดโครงการนวัตกรรมการผลิต การพัฒนาพันธุ์ และการแปรรูปขั้นสูงของกล้วยไม้สมุนไพรชนิดเอื้องคำ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
1000.00
รวมทั้งหมด0.00
145อพ.สธ.-66-006 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเหง้าของกล้วยไม้นกคุ้มไฟในสภาพปลอดเชื้อ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล
คณะวิทยาศาสตร์
800.00
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
100.00
นางภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
100.00
รวมทั้งหมด0.00
146วช.-66-018 การประเมินประสิทธิผลของมาตรการและเสนอแนวทางรองรับมาตรฐาน PM2.5 ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
3,794,000.00
รวมทั้งหมด3,794,000.00
ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20
อ.ดร.ธัญภัสสร์ ทองเย็น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15
อ.ดร.ภาคภูมิ ชูมณี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15
อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง
คณะวิทยาศาสตร์
15569,100.00
ดร.กฤตนัย ต่อศรี
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
15
รศ.ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
ศ.ดร.นพ.วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
5
ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5
รวมทั้งหมด569,100.00
147 Enhanced NO2-Sensing Properties of Cu-Loaded SnO2 Nanoparticles Synthesized via Precipitation and Impregnation Methods
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
รวมทั้งหมด0.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
คณะวิทยาศาสตร์
650.00
พิมพรรณ เลี้ยงถนอม
วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์
10
ดร.นรงค์ จันทร์เล็ก
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)
5
นายวิศิษฎพงศ์ ยอดศรี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
5
ดร.อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
5
ดร.อดิสร เตือนตรานนท์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
5
ดร.คทา จารุวงศ์รังสี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2
รศ.ดร.สุคนธ์ พานิชพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
รวมทั้งหมด0.00
148OT-66-019 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของชาเลือดมังกร
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
150,000.00
รวมทั้งหมด150,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ
คณะวิทยาศาสตร์
100150,000.00
รวมทั้งหมด150,000.00
149OT-66-018 การประเมินความแตกต่างของวิธีหาปริมาณโปรตีนในใบอินทผลัมเพศผู้ในการศึกษาด้านโปรติโอมิกส์
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
60,000.00
รวมทั้งหมด60,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า
คณะวิทยาศาสตร์
5030,000.00
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
คณะวิทยาศาสตร์
2515,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ บุญชัยศรี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
25
รวมทั้งหมด45,000.00
150OT-66-017 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการแสดงออกของโปรตีนในน้ำผึ้งจากลำไยด้วยเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซิส
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
50,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
คณะวิทยาศาสตร์
5025,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า
คณะวิทยาศาสตร์
2512,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ บุญชัยศรี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
25
รวมทั้งหมด37,500.00
151OT-66-016 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning หัวข้อเรื่อง กลัยโคไซด์ วิชา คม 452 เคมีอินทรีย์ของสารธรรมชาติ
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
20,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์
คณะวิทยาศาสตร์
10020,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
152OT-66-015 Reversing the Push-Pull Effect in Some Poly-2,7',1',6"-[3]calicenes: A density Functional Theory investigation.
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
150,000.00
รวมทั้งหมด150,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์
คณะวิทยาศาสตร์
80120,000.00
Assoc. Prof. Dr. Willard E. Collier
Department of Chemistry, Tuskegee University, Tuskegee, AL 36088, USA
20
รวมทั้งหมด120,000.00
153OT-66-012 การตรวจวัดทางสีอย่างรวดเร็วโดยการใช้อินดิเคเตอร์โซลีนออเรนจ์และสารประกอบเชิงซ้อนกับโลหะในการวิเคราะห์หาปริมาณไอออนลบอย่างจำเพาะในตัวอย่างธรรมชาติ
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
คณะวิทยาศาสตร์
900.00
น.ส.จิราภรณ์ กิติกุล
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
100.00
รวมทั้งหมด0.00
154OT-66-011 การตรวจสอบความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติของนักศึกษาในรายวิชาความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับโลกสมัยใหม่
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ คงธรรม
คณะวิทยาศาสตร์
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
155OT-66-010 SPLIT MONOTONE VARIATIONAL INCLUSION WITH ERRORS FOR IMAGE FEATURE EXTRACTION WITH MULTIPLE-IMAGE BLENDS PROBLEM.
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
รองศาสตราจารย์พัฒนพงศ์ เทียนชัย
คณะวิทยาศาสตร์
1000.00
รวมทั้งหมด0.00
156วช.-66-005 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยและดินปลูกอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งในพื้นที่เกษตรกรรมของกลุ่มเกษตรกร ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
630,000.00
รวมทั้งหมด630,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์
40252,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
คณะวิทยาศาสตร์
30189,000.00
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30189,000.00
รวมทั้งหมด630,000.00
157Talent.-66-001 การทดสอบประสิทธิภาพถั่วเหลืองหมักที่มีต่อสมรรถนะการเจริญของสัตว์ปีกเพื่อการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Talent Mobility)
1,350,000.00
รวมทั้งหมด1,350,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
คณะวิทยาศาสตร์
55742,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์
45607,500.00
รวมทั้งหมด1,350,000.00
158มจ.1-66-02 แผนงาน : นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ดีและความสมบูรณ์พันธุ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพ อนุรักษ์พันธุกรรม และส่งเสริมตลาดมูลค่าสูงของสัตว์และแมลงเศรษฐกิจ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
76,800.00
รวมทั้งหมด76,800.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล
คณะวิทยาศาสตร์
10076,800.00
รวมทั้งหมด76,800.00
159มจ.1-66-08-014 นวัตกรรมเครื่องหอมจากดอกไม้หอมพื้นเมือง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
294,000.00
รวมทั้งหมด294,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข
คณะวิทยาศาสตร์
100294,000.00
รวมทั้งหมด294,000.00
160มจ.1-66-08-007 การพัฒนามีโซพอรัสยางธรรมชาติ/ซิลิกานาโนคอมพอสิตที่มีหมู่กรดซัลโฟนิกอินทรีย์สำหรับการเร่งปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันของกรดไขมันอิสระในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวมทั้งหมด392,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง
คณะวิทยาศาสตร์
90352,800.00
นายพรเทพ ไชยวุฒิ
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
1039,200.00
รวมทั้งหมด392,000.00
161มจ.1-66-08-006 การประดิษฐ์เซนเซอร์สำหรับตรวจวัดยาฟาวิพิราเวียร์สำหรับต้านไวรัสโควิด-19
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์
คณะวิทยาศาสตร์
50171,500.00
น.ส.จิราภรณ์ กิติกุล
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
2585,750.00
รศ. ดร. อัญชนา ปรีชาวรพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25
รวมทั้งหมด257,250.00
162มจ.1-66-08-005.2 การพัฒนาวัสดุคอมพอสิตจากถ่านชีวภาพดัดแปลงและไฮโดรเจลสำหรับการใช้งานด้านการเกษตร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
278,700.00
รวมทั้งหมด278,700.00
อาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง
คณะวิทยาศาสตร์
3083,610.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง
คณะวิทยาศาสตร์
1747,379.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง
คณะวิทยาศาสตร์
1747,379.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่
คณะวิทยาศาสตร์
1747,379.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์
คณะวิทยาศาสตร์
1747,379.00
รวมทั้งหมด273,126.00
163มจ.1-66-08-005.1 Innovation of modified biochar for agriculture residues management for agro-circular economy community development.
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
363,300.00
รวมทั้งหมด363,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์
35127,155.00
อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล
คณะวิทยาศาสตร์
2590,825.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์
2072,660.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี
คณะวิทยาศาสตร์
2072,660.00
รวมทั้งหมด363,300.00
164มจ.1-66-08-001 การสังเคราะห์และสมบัติกราฟีนต้นทุนต่ำจากวัสดุเหลือทิ้งลำไยเพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
อาจารย์ ดร.สุภาพร ดาวทอง
คณะวิทยาศาสตร์
60205,800.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี
คณะวิทยาศาสตร์
1551,450.00
นางสาวบุณฑริกา เทพสุคนธ์
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์
15
นางสาวเยาวมาลย์ ชุ่มอินจักร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
10
รวมทั้งหมด257,250.00
165มจ.1-66-05-009 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเห็ดนาเมโกะโดยการพัฒนาเป็นสารสกัดสำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
35120,050.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ
คณะวิทยาศาสตร์
2585,750.00
อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2585,750.00
อาจารย์ ดร.จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1551,450.00
รวมทั้งหมด343,000.00
166มจ.1-66-05-003 การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์ทาผิวสมุนไพรจากขมิ้นชัน พญายอ และมะหาดเพื่อลดการอักเสบต้านอนุมูลอิสระและต้านแบคทีเรียก่อโรคทางผิวหนังสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะผิวแห้งมาก
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
294,000.00
รวมทั้งหมด294,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ
คณะวิทยาศาสตร์
50147,000.00
รศ.ดร. ดลฤดี สงวนเสริมศรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
25
รศ.น.สพ.ดร. พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
25
รวมทั้งหมด147,000.00
167มจ.1-66-05-002 การใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียผลิตกรดแกมมาอะมิโนบิวทีริกและกรด 5-อะมิโนลีวูลินิก เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระเทียมดำ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
196,000.00
รวมทั้งหมด196,000.00
นางภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
4588,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง
คณะวิทยาศาสตร์
4078,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล
คณะวิทยาศาสตร์
1529,400.00
รวมทั้งหมด196,000.00
168มจ.1-66-04-003 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของวัสดุไฮบริดจากถ่านชีวภาพและท่อนาโนคาร์บอนสำหรับการประยุกต์ใช้ด้านการกักเก็บพลังงาน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี
คณะวิทยาศาสตร์
80274,400.00
อาจารย์ ดร.สุภาพร ดาวทอง
คณะวิทยาศาสตร์
1034,300.00
ดร. เริงฤทัย ศิริรักษ์
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์
10
รวมทั้งหมด308,700.00
169มจ.1-66-04-001 การพัฒนาระบบบริหารจัดการชีวมวลเชิงพื้นที่และการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมพลังงานทดแทนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการลดปัญหาหมอกควัน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
882,000.00
รวมทั้งหมด882,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
25220,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
15132,300.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
15132,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
15132,300.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1088,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1088,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
544,100.00
อาจารย์ ดร.บุรัสกร นันทดิลก
คณะวิทยาศาสตร์
544,100.00
รวมทั้งหมด882,000.00
170มจ.1-66-03-008 การพัฒนาเซ็นเซอร์ฉลาดตรวจจับแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมลำไยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
คณะวิทยาศาสตร์
100343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
171มจ.1-66-03-007 การออกแบบวงจรเชื่อมต่อสัญญาณสำหรับการตรวจวัดค่าความจุไฟฟ้าในการเกษตรแม่นยำ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
215,600.00
รวมทั้งหมด215,600.00
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
คณะวิทยาศาสตร์
100215,600.00
รวมทั้งหมด215,600.00
172มจ.1-66-03-004 แผ่นฟิล์มคอมโพสิทวัสดุชีวภาพ-กราฟีนเพื่อเก็บพลังงานสำหรับเกษตรอัจฉริยะ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์
35120,050.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ใจทนง
คณะวิทยาศาสตร์
35120,050.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า
คณะวิทยาศาสตร์
1034,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ
คณะวิทยาศาสตร์
1034,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี
คณะวิทยาศาสตร์
1034,300.00
รวมทั้งหมด343,000.00
173มจ.1-66-03-003 ศึกษาอิทธิพลของรังสีแกมมา พลาสมา และลำไอออน ต่อการปรับปรุงพันธุ์กัญชา
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
อาจารย์ ดร.กีรติญา จันทร์ผง
คณะวิทยาศาสตร์
100343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
174มจ.1-66-03-002 การประดิษฐ์วัสดุไฮบริดคัดกรองช่วงแสงและเก็บเกี่ยวพลังงานสำหรับประยุกต์ใช้ในพืชสวนโรงเรือนกระจก
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ใจทนง
คณะวิทยาศาสตร์
35120,050.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์
35120,050.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี
คณะวิทยาศาสตร์
1034,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี
คณะวิทยาศาสตร์
1034,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย
คณะวิทยาศาสตร์
1034,300.00
รวมทั้งหมด343,000.00
175มจ.1-66-02-006 การพัฒนาน้ำยาสำหรับแช่แข็งน้ำเชื้อกระบือไทยเพื่อการเก็บรักษาพันธุกรรม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
40137,200.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด
คณะวิทยาศาสตร์
30102,900.00
อาจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ ถาวร
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
30102,900.00
รวมทั้งหมด343,000.00
176มจ.1-66-02-004 ฤทธิ์ต้านไวรัส กระตุ้นภูมิคุ้มกันและส่งเสริมสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสารไมริเซตินในสุกร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวมทั้งหมด392,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล
คณะวิทยาศาสตร์
80313,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2078,400.00
รวมทั้งหมด392,000.00
177มจ.1-66-02-003 การเปรียบเทียบการใช้น้ำยาเจือจางน้ำเชื้อแพะแช่แข็งสูตรพื้นฐาน (Egg -Yolk Tris) กับสูตรใหม่ (MJ-EX2TM Extender) ต่ออัตราการผสมติดและอัตราการตั้งท้องในแพะ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวมทั้งหมด392,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด
คณะวิทยาศาสตร์
50196,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2598,000.00
นางสาวนิตยา ทองทิพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เขตพื้นที่ลำปาง
25
รวมทั้งหมด294,000.00
178มจ.1-66-01-008 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่เชื่อมโยงกับปริมาณโฟเลตในข้าว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย
คณะวิทยาศาสตร์
50171,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง
คณะวิทยาศาสตร์
2068,600.00
นางสาวภัสสร วรรณพินิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
20
อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จีนะเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
รวมทั้งหมด240,100.00
179มจ.1-66-01-005 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ต้านทานโรคไหม้โดยเทคโนโลยีแก้ไขจีโนม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์
คณะวิทยาศาสตร์
55188,650.00
นายศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
30
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง
คณะวิทยาศาสตร์
1034,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์
517,150.00
รวมทั้งหมด240,100.00
180มจ.1-66-01-003 การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับความทนแล้งในข้าวไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต
คณะวิทยาศาสตร์
60205,800.00
นางสาวปิยะดา จันทวงศ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
30
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง
คณะวิทยาศาสตร์
1034,300.00
รวมทั้งหมด240,100.00
181มจ.1-66-01-002 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ข้าวเหนียวหอม พันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ให้อายุเก็บเกี่ยวสั้น ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้ โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
882,000.00
รวมทั้งหมด882,000.00
น.ส.อนุชิดา วงศ์ชื่น
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
50441,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง
คณะวิทยาศาสตร์
30264,600.00
ว่าที่ รต.ญ.ศิรินภา อ้ายเสาร์
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
20176,400.00
รวมทั้งหมด882,000.00
182มจ.1-66-01-001 การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข79 ให้ออกดอกเร็ว หอม ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง โรคไหม้ และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล (ปีที่ 2)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
882,000.00
รวมทั้งหมด882,000.00
ว่าที่ รต.ญ.ศิรินภา อ้ายเสาร์
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
50441,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง
คณะวิทยาศาสตร์
30264,600.00
น.ส.อนุชิดา วงศ์ชื่น
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
20176,400.00
รวมทั้งหมด882,000.00
183OT-66-004 การสังเคราะห์รีดิวซ์กราฟินออกไซด์จากกรดฮิวมิกด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอลร่วมกับไมโครเวฟ
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
กัญญาวีร์ แก้วประดับ
วิทยาศาสตร์ เคมี
40
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส
คณะวิทยาศาสตร์
400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี
คณะวิทยาศาสตร์
100.00
อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ
คณะวิทยาศาสตร์
100.00
รวมทั้งหมด0.00
184วศ.65-003-003 บทบาทของการใช้คลื่นอัลตร้าโซนิคต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชาดำคอมบูชา
อื่น ๆ / อื่น ๆ
โครงงานนักศึกษา
0.00
รวมทั้งหมด0.00
วรลักษณ์ สุริวงษ์
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมอาหาร
50
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
300.00
ชานันดา ธิน่าน
บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
10
ฐาปนี จงหวัง
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมอาหาร
10
รวมทั้งหมด0.00
185วศ.66-001-003 Microbial Enzymes for the Recovery of Nutraceuticals from Agri-Food Waste
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
100.00
รวมทั้งหมด0.00
186วศ.66-001-002 Effect of different extraction solvents on the yield and enzyme inhibition (?-amylase, ?-glucosidase, and lipase) activity of some vegetables
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
100.00
รวมทั้งหมด0.00
187วศ.66-001-001 Oxidative stability of Iresine herbstii extract-containing coconut oil during storage
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ นลินานนท์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
20
ผศ.ดร.สามารถ สายอุต
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
20
ผศ.ดร.จักรสุมา พงศ์เศรษฐ์กุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10
ผศ.ดร.เพ็ญศิริ แก้วทอง
มหาวิทยาลัยวัยลักษณ์
10
รศ.ดร.กันยา ตันติวิสุทธิกุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10
ผศ.ดร.สิริมา สินธุสำราญ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
100.00
รวมทั้งหมด0.00
188วศ.66-006-001 การใช้สารเคลือบผิวชนิดบริโภคได้กับสับปะรดตัดแต่งพร้อมบริโภค
อื่น ๆ / อื่น ๆ
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ณัฐพงษ์ มุงเมือง
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
60
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
200.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
200.00
รวมทั้งหมด0.00
189สวก.-66-006 การบริหารจัดการเพื่อลดการสูญเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและลำไยอีดอ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
424,875.00
รวมทั้งหมด424,875.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
100424,875.00
รวมทั้งหมด424,875.00
190บพข.-66-002 การขยายสเกลการผลิตและทดสอบทางคลินิกของผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากส่วนเหลือใช้การแปรรูปปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
7,053,860.00
รวมทั้งหมด7,053,860.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
251,763,465.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
201,410,772.00
รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ
มหาวิทยาลัยพะเยา
20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
151,058,079.00
ผศ.ดร.สาวิตรี นะงอลา
มหาวิทยาลัยพะเยา
10
ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล
มหาวิทยาลัยพะเยา
10
รวมทั้งหมด4,232,316.00
191สวก.-66-005 การพัฒนาต้นแบบเครื่องตรวจวัดความแก่ของทุเรียนผ่านเนื้อโดยตรงด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ไมโครเวฟ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
700,000.00
รวมทั้งหมด700,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
40280,000.00
ผศ. ดร.ประพันธ์ ลี้กุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
ผศ. ดร.เดือนรุ่ง เบญจมาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
อาจารย์ ดร.แพรวพรรณ จอมงาม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
15105,000.00
ผศ.ดร. ธัญวัฒน์ ลิมปิติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
รวมทั้งหมด385,000.00
192สวก.-66-004.2 การพัฒนาระบบการผลิตข้าวโพดต้นสดและการแปรรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2,158,000.00
รวมทั้งหมด2,158,000.00
ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก
มหาวิทยาลัยพะเยา
25
ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม
มหาวิทยาลัยพะเยา
25
ดร.บุญร่วม คิดค้า
มหาวิทยาลัยพะเยา
10
ผศ.ดร.วาสนา พิทักษ์พล
มหาวิทยาลัยพะเยา
10
ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา
มหาวิทยาลัยพะเยา
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10215,800.00
รศ.ดร.มนัส ทิตย์วรรณ
มหาวิทยาลัยพะเยา
5
รศ.ดร.โชค โสรัจกุล
มหาวิทยาลัยพะเยา
5
รวมทั้งหมด215,800.00
193สวก.-66-003 โครงการขยายผลเครื่องอบแห้งระบบถาดหมุนใช้สำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2,094,200.00
รวมทั้งหมด2,094,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
501,047,100.00
อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา
วิทยาลัยนานาชาติ
10209,420.00
นางสาวธันชนิตา จันทร์กระจ่าง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง
10
รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
10209,420.00
อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
10209,420.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
คณะเศรษฐศาสตร์
10209,420.00
รวมทั้งหมด1,884,780.00
194สวก.-66-002 การถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงอบแห้งแสงอาทิตย์ความร้อนเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอบแห้งเชิงพาณิชย์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
1,000,000.00
รวมทั้งหมด1,000,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
60600,000.00
รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
10100,000.00
อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา
วิทยาลัยนานาชาติ
10100,000.00
อาจารย์ ดร.สุธีรา สิทธิกุล
วิทยาลัยนานาชาติ
10100,000.00
อาจารย์ทัศนีย์ ชัยยา
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
10100,000.00
รวมทั้งหมด1,000,000.00
195ปตท.-66-002 การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือปลาช่อนทะเลเป็นสารประอบเชิงหน้าที่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2,576,000.00
รวมทั้งหมด2,576,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
701,803,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
25644,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
5128,800.00
รวมทั้งหมด2,576,000.00
196มจ.1-66-05 แผนงาน : การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพึ่งพาตนเอง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
65,760.00
รวมทั้งหมด65,760.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10065,760.00
รวมทั้งหมด65,760.00
197มจ.1-66-05-005.4 การพัฒนาแป้งสำเร็จรูปขนมเค้กไร้กลูเตนอินทผลัมผลสดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
205,065.00
รวมทั้งหมด205,065.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ ธฤติธนเกียรติ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
100205,065.00
รวมทั้งหมด205,065.00
198มจ.1-66-05-005.2 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตอินทผลัมทอดกรอบโดยการทอดสุญญากาศ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
205,065.00
รวมทั้งหมด205,065.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
55112,786.00
อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1530,760.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1530,760.00
นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1530,760.00
รวมทั้งหมด205,066.00
199มจ.1-66-05-005.1 ไอศกรีมลดน้ำตาลและไขมันจากเนื้ออินทผลัม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
205,065.00
รวมทั้งหมด205,065.00
อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
50102,533.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2551,266.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ
มหาวิทยาลัยมหิดล
25
รวมทั้งหมด153,799.00
200มจ.1-66-05-004 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรที่กระตุ้นการผลิตน้ำนมมารดาหลังคลอด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
135,240.00
รวมทั้งหมด135,240.00
อาจารย์เจนนารา วงศ์ปาลี
คณะพยาบาลศาสตร์
5067,620.00
อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา
คณะศิลปศาสตร์
1520,286.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1520,286.00
นาง อมรเลิศ พันธ์วัตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ
10
อาจารย์บุษกร ยอดทราย
คณะพยาบาลศาสตร์
1013,524.00
รวมทั้งหมด121,716.00
201มจ.1-66-05-001 การพัฒนากระบวนการสกัดสารสำคัญจากใบกัญชง เมล็ดกัญชง และผลิตผลพลอยได้เพื่อการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและการผลิตเชิงพาณิชย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
490,000.00
รวมทั้งหมด490,000.00
อาจารย์ ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
60294,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2098,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2098,000.00
รวมทั้งหมด490,000.00
202มจ.1-66-03-001 การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อการเกษตร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
735,000.00
รวมทั้งหมด735,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
60441,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1073,500.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1073,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1073,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1073,500.00
รวมทั้งหมด735,000.00
203มจ.1-66-01-017 การใช้เทคโนโลยีการเตรียมความงอกเมล็ดพันธุ์เพื่อการยกระดับความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ดาวเรือง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
147,000.00
รวมทั้งหมด147,000.00
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
80117,600.00
อาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2029,400.00
รวมทั้งหมด147,000.00
204กยท. -66-001 เครื่องผลิตผ้าเคลือบน้ำยางระบบความร้อนร่วม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
495,000.00
รวมทั้งหมด495,000.00
อาจารย์ ดร.วรวรรณ เพชรอุไร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
50247,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
25123,750.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมสุข บัวเจริญ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
25123,750.00
รวมทั้งหมด495,000.00
205สวก.-65-004 การพัฒนาสายพันธุ์ปลานิลให้มีการเจริญเติบโตดีและทนทานต่อโรคสเตรปโตคอค โคซิสด้วยระบบอินทรีย์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
1,266,201.00
รวมทั้งหมด1,266,201.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
60759,721.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
20253,240.00
รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10126,620.00
รองศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10126,620.00
รวมทั้งหมด1,266,201.00
206มจ.3-66-001 การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
50,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์
คณะเศรษฐศาสตร์
10050,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
207UNRN-66-001.2 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทของที่ละลึกตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐาน BCG โมเดลของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวน เชื่อมโยงล้านนาตะวันออกไทย-ลาว (แพร่-น่าน-ปากแวด)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
163,980.00
รวมทั้งหมด163,980.00
อาจารย์กษมา ถาอ้าย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3049,194.00
อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3049,194.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
คณะเศรษฐศาสตร์
2032,796.00
อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2032,796.00
รวมทั้งหมด163,980.00
208UNRN-66-001 นวัตกรรมการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้การท่องเที่ยวชุมชนบนฐาน BCG โมเดลของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวน เชื่อมโยงล้านนาตะวันออกไทย-ลาว (แพร่-น่าน-ปากแวด)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
550,000.00
รวมทั้งหมด550,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
30165,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
คณะเศรษฐศาสตร์
1055,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1055,000.00
อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1055,000.00
อาจารย์กษมา ถาอ้าย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1055,000.00
อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1055,000.00
อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1055,000.00
อ.ยุทธภูมิ สุประการ
วิทยาลัยชุมชนน่าน
10
อ.ยุทธภูมิ สุประการ
วิทยาลัยชุมชนน่าน
10
รวมทั้งหมด495,000.00
209มจ.1.1-66-001 โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของงานวิจัยทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เสริมสร้างความเข้มแข็งฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
350,000.00
รวมทั้งหมด350,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรญชนก เพชรานนท์
คณะเศรษฐศาสตร์
40140,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวรัตน์ กุศล
คณะเศรษฐศาสตร์
40140,000.00
อาจารย์ ดร.ชาคริน เพชรานนท์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
อาจารย์ คร.ศักดา หอมนวล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
รวมทั้งหมด280,000.00
210วช.-66-019 กลไกบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภาคเหนือ ปี 2566
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
1,200,000.00
รวมทั้งหมด1,200,000.00
รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30
รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล
คณะเศรษฐศาสตร์
25300,000.00
นางสาวสุภาพรรณ ไกรฤกษ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
ผศ.วาลิกา โพธิ์หิรัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
15
ดร.ภัทรา มาน้อย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
รวมทั้งหมด300,000.00
211CP-66-002 โครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม (แม่ปาน-สันเกี๋ยง โมเดล) ต่อเนื่อง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (เครือเจริญโภคภัณฑ์)
1,616,496.00
รวมทั้งหมด1,616,496.00
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
คณะเศรษฐศาสตร์
1001,616,496.00
รวมทั้งหมด1,616,496.00
212กสศ.-66-001 การพัฒนาตัวแบบกองทุนเพื่อพัฒนาอาชีพที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนและแรงงานนอกระบบ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
3,132,935.00
รวมทั้งหมด3,132,935.00
นายชีวัน ขันธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
40
รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล
คณะเศรษฐศาสตร์
401,253,174.00
นางสุภาวดี ตันธนวัฒน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
รวมทั้งหมด1,253,174.00
213OT-66-021 การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ยุควิถีชีวิตใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
คณะเศรษฐศาสตร์
500.00
น.ส.อุรัชชา สุวพานิช
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
500.00
รวมทั้งหมด0.00
214สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.-66-001 การประเมินศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยและแนวทางการยกระดับผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะโลก
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
600,000.00
รวมทั้งหมด600,000.00
ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร
คณะเศรษฐศาสตร์
50300,000.00
รวมทั้งหมด300,000.00
215บริษัท เอเชีย เซ็นเตอร์ จำกัด.-66-001 LESSONS LEARNED IN ASEAN DIGITAL LITERRACY PROGRAMME : PHENOMENA OF MASTER TRAINER'S EXPERIENCES
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท เอเชีย เซ็นเตอร์ จำกัด
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
505,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
คณะเศรษฐศาสตร์
505,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
216CP-66-001 ธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม : แม่ปาน-สันเกี๋ยง โมเดล
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊ว จำกัด (CPP)
1,904,000.00
รวมทั้งหมด1,904,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
คณะเศรษฐศาสตร์
1001,904,000.00
รวมทั้งหมด1,904,000.00
217มจ.2-66-067 กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
30,000.00
รวมทั้งหมด30,000.00
อาจารย์ ดร.เกวลิน หนูสุทธิ์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
10030,000.00
รวมทั้งหมด30,000.00
218มจ.3-66-003 การพัฒนาตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยแนวคิดเชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดลำพูน
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
50,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
10050,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
219ศจย. 66-00217 โครงการการประเมินศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
800,000.00
รวมทั้งหมด800,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา สุกเพชร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
25
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
25200,000.00
อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
20160,000.00
อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
20160,000.00
อาจารย์ ดร.พิรานันท์ จันทาพูน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1080,000.00
รวมทั้งหมด600,000.00
220สสส.-66-002 การส่งเสริมบทบาทตำรวจชุมชนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
4,848,840.00
รวมทั้งหมด4,848,840.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
301,454,652.00
อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
251,212,210.00
อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
251,212,210.00
ผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
20
รวมทั้งหมด3,879,072.00
221มจ.1-66-09 แผนงาน : นวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ภายใต้วิกฤตการเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
37,760.00
รวมทั้งหมด37,760.00
อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
10037,760.00
รวมทั้งหมด37,760.00
222มจ.1-66-09-004.3 นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรมต้นแบบสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
117,600.00
รวมทั้งหมด117,600.00
อาจารย์ ดร.มนสิชา อินทจักร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
5058,800.00
อาจารย์ ดร.วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
3035,280.00
อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
2023,520.00
รวมทั้งหมด117,600.00
223มจ.1-66-09-004.1 นวัตกรรมการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
147,000.00
รวมทั้งหมด147,000.00
อาจารย์ ดร.ยุทธการ ไวยอาภา
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
5073,500.00
อาจารย์ ดร.เกวลิน หนูสุทธิ์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
2536,750.00
อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
2536,750.00
รวมทั้งหมด147,000.00
224มจ.1-66-09-004.2 นวัตกรรมบริการและการออกแบบบริการเพื่อยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
176,400.00
รวมทั้งหมด176,400.00
อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
3561,740.00
อาจารย์ ดร.ยุทธการ ไวยอาภา
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
2544,100.00
อาจารย์ ดร.วัชรีวรรณ ชาติพันธ์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
2544,100.00
อาจารย์ ดร.เกวลิน หนูสุทธิ์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
1526,460.00
รวมทั้งหมด176,400.00
225มจ.1-66-09-004 นวัตกรรมชุมชนในการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
49,000.00
รวมทั้งหมด49,000.00
อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
4019,600.00
อาจารย์ ดร.ยุทธการ ไวยอาภา
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
104,900.00
อาจารย์ ดร.มนสิชา อินทจักร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
104,900.00
อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
104,900.00
อาจารย์ ดร.วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
104,900.00
อาจารย์ ดร.วัชรีวรรณ ชาติพันธ์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
104,900.00
อาจารย์ ดร.เกวลิน หนูสุทธิ์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
104,900.00
รวมทั้งหมด49,000.00
226มจ.1-66-09-003.3 การศึกษาปัจจัยที่ความสัมพันธ์กับสมรรถนะด้านการจัดการสุขภาวะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด19 ในชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวหลัง Covid19
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
109,466.00
รวมทั้งหมด109,466.00
อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
7076,626.00
อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา
คณะศิลปศาสตร์
1010,947.00
อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1010,947.00
อาจารย์อรจนา แสนไชย จันทรประยูร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
1010,947.00
รวมทั้งหมด109,467.00
227มจ.1-66-09-003.2 กระบวนการนโยบายสาธารณะและความเข้มแข็งในการสานพลังเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
170,128.00
รวมทั้งหมด170,128.00
อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
60102,077.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3051,038.00
อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
1017,013.00
รวมทั้งหมด170,128.00
228มจ.1-66-09-003.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว พื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวหลังการแพร่ระบาดของโควิด 19
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
151,606.00
รวมทั้งหมด151,606.00
อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
6090,964.00
อาจารย์ ดร.พิรานันท์ จันทาพูน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3045,482.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1015,161.00
รวมทั้งหมด151,607.00
229มจ.1-66-09-003 การสานพลังการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชนเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวและยกระดับการจัดการสุขภาวะชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด19 เพื่อหนุนเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในวิถีปกติใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
58,800.00
รวมทั้งหมด58,800.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
7041,160.00
อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
105,880.00
อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
105,880.00
อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
105,880.00
รวมทั้งหมด58,800.00
230มจ.2-66-001 การสำรวจบุคลักษณ์นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายของชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร พื้นที่ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณเงินรายได้คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
30,000.00
รวมทั้งหมด30,000.00
อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
10030,000.00
รวมทั้งหมด30,000.00
231มช.-66-001 การศึกษาและถอดบทเรียนแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ดำเนินงานและจัดการตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG
งบประมาณภายนอกสถาบัน / อื่น ๆ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)
2,142,900.00
รวมทั้งหมด2,142,900.00
อาจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
501,071,450.00
ดร.กันต์สินี กันทะวงศ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24
อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
13278,577.00
ผศ.ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
13
รวมทั้งหมด1,350,027.00
232มข.-67-001 การศึกษาสมรรถนะดิจิทัลในการทำงานด้านเลขานุการของนักศึกษาวิชาชีพเลขานุการในประเทศไทย
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
80,000.00
รวมทั้งหมด80,000.00
อ.ดร.สุวรรณ ห้วยหงษ์ทอง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
60
อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา เหลาราช
คณะศิลปศาสตร์
2016,000.00
อ.ปดิวรัดดา เหล่านายอ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
20
รวมทั้งหมด16,000.00
233OT-66-045 อุปสรรคในการเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างชาติสำหรับนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์วาสิดา สาวงศ์ทะ
คณะศิลปศาสตร์
1000.00
รวมทั้งหมด0.00
234มจ.2-66-065 พฤติกรรมการเรียน ปัญหา และข้อเสนอแนะในการเรียนรายวิชาการวิจัยด้านการสื่อสารของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์
คณะศิลปศาสตร์
505,000.00
อาจารย์ณัฏฐพงษ์ สายพิณ
คณะศิลปศาสตร์
505,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
235มจ.2-66-064 ภาพสะท้อนของคำกลอนคู่ที่ปรากฏอยู่ในศาลเจ้าจีน อำเภอพระนครศรีอยุทธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์ธัญญารัตน์ มะลาศรี
คณะศิลปศาสตร์
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
236มจ.2-66-063 การศึกษากลวิธีการแปลและปัญหาในการแปลคู่ภาษาอังกฤษ-ไทย โดย Bing Chat (GPT-4) และ Google Bard ผ่านบทความเชิงสารคดีภาษาอังกฤษและภาษาไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
20,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทยา อนันต์สุชาติกุล
คณะศิลปศาสตร์
10020,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
237มจ.2-66-062 การศึกษาอัตราโครงสร้างอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทคณะศิลปศาสตร์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
15,000.00
รวมทั้งหมด15,000.00
น.ส.อุษณีย์ อินทะวงค์
งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
7010,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร
คณะศิลปศาสตร์
101,500.00
อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล
คณะศิลปศาสตร์
101,500.00
อาจารย์มนฤทัย ไชยวิเศษ
คณะศิลปศาสตร์
101,500.00
รวมทั้งหมด15,000.00
238มจ.2-66-061 นิทานพื้นบ้านไทยที่ปรากฏในการประกวดชุดประจำชาติมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ปีพ.ศ. 2556-2566
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
25,000.00
รวมทั้งหมด25,000.00
อาจารย์วาสนา ศรีรักษ์
คณะศิลปศาสตร์
6015,000.00
อาจารย์จิราภา สุภา
คณะศิลปศาสตร์
4010,000.00
รวมทั้งหมด25,000.00
239มจ.2-66-060 ผลของการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบาที่ความหนักสูงกับการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องที่ความหนักปานกลางร่วมกับการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางของร่างกายที่มีต่อองค์ประกอบของร่างกาย ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อในวัยรุ่นชายที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
25,000.00
รวมทั้งหมด25,000.00
อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต
คณะศิลปศาสตร์
10025,000.00
รวมทั้งหมด25,000.00
240มจ.2-66-059 การพัฒนาแชทบอทโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการปรึกษาปัญหาทางสุขภาพจิต
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
20,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์
คณะศิลปศาสตร์
5010,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด
คณะศิลปศาสตร์
102,000.00
อาจารย์ ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ
คณะศิลปศาสตร์
102,000.00
อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต
คณะศิลปศาสตร์
102,000.00
อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา
คณะศิลปศาสตร์
102,000.00
อาจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง
คณะศิลปศาสตร์
102,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
241มจ.2-66-058 การรับรู้อัตลักษณ์และพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นแบบโอมากาเสะ: กรณีศึกษาผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
25,000.00
รวมทั้งหมด25,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด
คณะศิลปศาสตร์
7017,500.00
อาจารย์ศนิ ไทรหอมหวล
คณะศิลปศาสตร์
307,500.00
รวมทั้งหมด25,000.00
242มจ.2-66-057 การศึกษาเครื่องหอมไทยที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
20,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คำยอด
คณะศิลปศาสตร์
10020,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
243มจ.2-66-056 การขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเพลงลูกทุ่งระหว่าง พ.ศ.2530-2566 : ภาพสะท้อนสังคมไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
20,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
อาจารย์ ดร.ลักขณา ชาปู่
คณะศิลปศาสตร์
10020,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
244มจ.2-66-055 การศึกษาบทบาทด้านพันธกิจสัมพันธ์ของนักวิชาชีพสารสนเทศในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
25,000.00
รวมทั้งหมด25,000.00
อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา เหลาราช
คณะศิลปศาสตร์
8020,000.00
อาจารย์ ดร.สุวรรณี ห้วยหงส์ทอง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20
รวมทั้งหมด20,000.00
245มจ.2-66-054 การกลายเป็นผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่จังหวัดแม่ฮ่องสอน: กรณีศึกษาผู้ประกอบการสินค้าที่ระลึกและงานหัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
40,000.00
รวมทั้งหมด40,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
คณะศิลปศาสตร์
7530,000.00
อาจารย์ปวันรัตน์ บัวเจริญ
คณะศิลปศาสตร์
2510,000.00
รวมทั้งหมด40,000.00
246มจ.2-66-053 การศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่และการออกแบบการสื่อสารเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยละครภาพยนตร์ในจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
40,000.00
รวมทั้งหมด40,000.00
อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์
คณะศิลปศาสตร์
5020,000.00
อาจารย์ ดร.อุดมวิทย์ นักดนตรี
คณะศิลปศาสตร์
2510,000.00
อาจารย์ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา
คณะศิลปศาสตร์
2510,000.00
รวมทั้งหมด40,000.00
247มธ.-66-001 การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการทางวัฒนธรรมเมืองโบราณเขลางค์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
400,000.00
รวมทั้งหมด400,000.00
ผศ.ดร.โขมศรี มีภักดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
50
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ
คณะศิลปศาสตร์
50200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
248อพ.สธ.-66-024 การศึกษารูปแบบการใช้พืชพื้นถิ่น ในการออกแบบสวนบำบัดในพื้นที่โรงพยาบาล กรณีศึกษา โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
600.00
นายธวัชชัย มานิตย์
สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
100.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
100.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
100.00
อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์
คณะศิลปศาสตร์
100.00
รวมทั้งหมด0.00
249มจ.2-66-017 การพัฒนาสื่อการเรียนภาษาอังกฤษด้านการเกษตรสำหรับนักศึกษาไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
20,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
คณะศิลปศาสตร์
10020,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
250บพข.-66-004 กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์สำหรับนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
5,580,000.00
รวมทั้งหมด5,580,000.00
อาจารย์ ดร.กาญจนา สมมิตร
วิทยาลัยนานาชาติ
502,790,000.00
อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์
คณะศิลปศาสตร์
301,674,000.00
นายปณต ประคองทรัพย์
สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
10
ผศ.จันทร์จิตร เธียรสิริ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
10
รวมทั้งหมด4,464,000.00
251อพ.สธ.-66-023 การศึกษาและรวบรวมงานเซรามิกประดับ สู่การสืบสานงานศิลปกรรมล้านนา
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา
คณะศิลปศาสตร์
1000.00
รวมทั้งหมด0.00
252อพ.สธ.-66-017 คืนเห็ดถอบสู่ป่า เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของพันธุกรรมพืชท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
คณะศิลปศาสตร์
500.00
รวมทั้งหมด0.00
253UNESA-66-001 Pengembangan Video Interaktif untuk Meningkatkan Keterampilan Berkomunikasi Mahasiswa BIPA Thailand
งบประมาณภายนอกสถาบัน / อื่น ๆ
Universitas Negeri Surabaya (UNESA)
224,785.00
รวมทั้งหมด224,785.00
Prof.Dr.Bambang Yulianto
Universitas Negeri Surabaya
25
Prima Vidya Asteria
Universitas Negeri Surabaya
25
Prof.Dr.Iman Suyitno
Universitas Negeri Malang
16
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ
คณะศิลปศาสตร์
1635,966.00
Irhamna Nirbhaya Carreca
Kece TV Universitas Negreri Surabaya
16
รวมทั้งหมด35,966.00
254สป.อว.-66-001 การพัฒนารูปแบบการเป็นเกษตรสร้างสรรค์ของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
489,600.00
รวมทั้งหมด489,600.00
อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
คณะศิลปศาสตร์
100489,600.00
รวมทั้งหมด489,600.00
255วช.-66-009 นิราศหริภุญชัย การสร้างสรรค์นาฏกรรมล้านนาร่วมสมัย
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
700,000.00
รวมทั้งหมด700,000.00
อาจารย์ ดร.วีรินทร์ภัทร์ บูรณะสระกวี
คณะศิลปศาสตร์
60420,000.00
อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์
คณะศิลปศาสตร์
1070,000.00
อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
คณะศิลปศาสตร์
1070,000.00
ผศ.ดร. ธนภรณ์ แสนอ้าย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ
คณะศิลปศาสตร์
1070,000.00
รวมทั้งหมด630,000.00
256วช.-66-008 การยกระดับหัตถศิลป์ไทใหญ่ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
1,000,000.00
รวมทั้งหมด1,000,000.00
อาจารย์พสุนิต สารมาศ
คณะศิลปศาสตร์
20200,000.00
อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
คณะศิลปศาสตร์
16160,000.00
อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
คณะศิลปศาสตร์
16160,000.00
อาจารย์ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา
คณะศิลปศาสตร์
16160,000.00
อาจารย์จิราภรณ์ ศรีนาค
คณะศิลปศาสตร์
16160,000.00
อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์
คณะศิลปศาสตร์
16160,000.00
รวมทั้งหมด1,000,000.00
257วช.-66-007 การสร้างสรรค์นวัตกรรมศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลางร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษาชุมชนสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
600,000.00
รวมทั้งหมด600,000.00
อาจารย์ ดร.วีรินทร์ภัทร์ บูรณะสระกวี
คณะศิลปศาสตร์
60360,000.00
นายกิตติพงษ์ อินทรัศมี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
40
รวมทั้งหมด360,000.00
258วช.-66-006 การพัฒนาและถ่ายทอดหลักสูตรการสร้างภูมิรู้ดิจิทัล เพื่อป้องกันการรังแกบนโลกออนไลน์ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
3,000,000.00
รวมทั้งหมด3,000,000.00
อาจารย์ ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
501,500,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์
คณะศิลปศาสตร์
501,500,000.00
รวมทั้งหมด3,000,000.00
259สสส.-66-001 การควบคุมพฤติกรรมและการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ในภาคเหนือภายใต้แนวทางการเปลี่ยนแปลงทางเพศภาวะ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
157,570.00
รวมทั้งหมด157,570.00
อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
คณะศิลปศาสตร์
100157,570.00
รวมทั้งหมด157,570.00
260บพข.-66-001.1 ศักยภาพและความพร้อมของห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวในการรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
ทุนสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
1,574,990.00
รวมทั้งหมด1,574,990.00
อาจารย์ ดร.จรรยวรรธ สุธรรมา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
20
ผศ.ดร.ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว
มหาวิทยาลัยศิลปากร
15
อาจารย์หทัยรัตน์ สวัสดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
15
อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ
คณะศิลปศาสตร์
15236,249.00
อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา
วิทยาลัยนานาชาติ
15236,249.00
อาจารย์ ดร.นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10157,499.00
อาจารย์สไปทิพย์ มงคลนิมิตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
10
รวมทั้งหมด629,997.00
261DAI Global-66-001 Governance, Social Cohesion and Conflict Research and Learning Project, Chiang Mai (Third Round)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
DAL Global,LLC, Thailand Together
1,594,094.00
รวมทั้งหมด1,594,094.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป
คณะศิลปศาสตร์
26414,464.00
อาจารย์พีรดา ประจงการ
คณะศิลปศาสตร์
20318,819.00
อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
คณะศิลปศาสตร์
18286,937.00
อาจารย์พสุนิต สารมาศ
คณะศิลปศาสตร์
18286,937.00
อาจารย์พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์
คณะศิลปศาสตร์
18286,937.00
รวมทั้งหมด1,594,094.00
262สป.อว.-65-001 ความเป็นผู้ประกอบการของเกษตรกรชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
520,000.00
รวมทั้งหมด520,000.00
อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
คณะศิลปศาสตร์
100520,000.00
รวมทั้งหมด520,000.00
263สอวช.-65-001 พลังทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนชายแดนไทย-เมียนมาในการควคุมและจัดการโรคระบาด โควิด-19
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
420,970.00
รวมทั้งหมด420,970.00
อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
คณะศิลปศาสตร์
40168,388.00
อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
คณะศิลปศาสตร์
30126,291.00
อาจารย์พสุนิต สารมาศ
คณะศิลปศาสตร์
30126,291.00
รวมทั้งหมด420,970.00
264กองทุนพัฒนาสื่อ-66-001 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ศักยภาพการใช้สื่อดิจิทัลของผู้สูงอายุ "สูงวัย ไฮพาวเวอร์"
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1,000,000.00
รวมทั้งหมด1,000,000.00
อาจารย์ ดร.มัณฑนา ภาคสุวรรณ์
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
50500,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ อาชาเพ็ชร
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
50500,000.00
รวมทั้งหมด1,000,000.00
265กสศ.-66-002 การพัฒนาทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนนอกระบบการศึกษา
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
1,000,000.00
รวมทั้งหมด1,000,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
1001,000,000.00
รวมทั้งหมด1,000,000.00
266สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย-66-001 เทศกาลภาพยนตร์แห่งเมืองเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
1000.00
รวมทั้งหมด0.00
267วช.-66-015 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะสำหรับบริหารจัดการสวนทุเรียนสู่การทำเกษตรมูลค่าสูง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
447,000.00
รวมทั้งหมด447,000.00
อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
50223,500.00
อาจารย์ ดร.สุระพล ริยะนา
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
30134,100.00
อาจารย์ทัศนีย์ ชัยยา
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1044,700.00
อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
1044,700.00
รวมทั้งหมด447,000.00
268มจ.2-66-010 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จ ในการปฏิบัติสหกิจศึกษา ยุคเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2565
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
9,600.00
รวมทั้งหมด9,600.00
ดร.วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
1009,600.00
รวมทั้งหมด9,600.00
269RPF-66-003 ถอดบทเรียนการจัดการของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มูลนิธิโครงการหลวง
300,000.00
รวมทั้งหมด300,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
60180,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
40120,000.00
รวมทั้งหมด300,000.00
270มจ.3-66-002 องค์ประกอบของกรดอะมิโนและคุณภาพทางเคมี กายภาพ และประสาทสัมผัสของเนื้อปลาบึกที่ผ่านกระบวนการบ่มเนื้อ
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
50,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
อาจารย์ ดร.นงพงา แสงเจริญ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10050,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
271OT-66-053 ผลของระดับการเสริมน้ำสับปะรดต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะทางกายภาพของมูลในสุกรรุ่น
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
500.00
เกวลิน กองเงิน
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวศาสตร์
15
ฌานุฐิต ทมธิแสง
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)
15
Emeritus Professor Dr. Liang Chou Hsia
National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan
10
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
100.00
รวมทั้งหมด0.00
272OT-66-037 ผลของการทดแทนกากถั่วเหลืองบางส่วนด้วยกากมะพร้าวในสูตรอาหารสุกร
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
500.00
ฌานุฐิต ทมธิแสง
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวศาสตร์
15
เกวลิน กองเงิน
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)
15
Emeritus Professor Dr. Liang Chou Hsia
National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan
10
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
100.00
รวมทั้งหมด0.00
273บพท.-66-002 การสร้างระบบการประเมินและการรับรองมาตรฐานวนเกษตรอินทรีย์แบบมี ส่วนร่วม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
876,000.00
รวมทั้งหมด876,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
50438,000.00
ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15
นางสาวสุวรรณา หลั่งน้ำสังข์
บริษัท สังคมสุขภาพดี จำกัด
10
นายพศิน อุดมพันธ์
ผู้แทนวิสาหกิจฯ อ. ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
5
นายวิเชียร ศรีวิชัย
ผู้แทนวิสาหกิจฯ อ. แม่วาง จ.เชียงใหม่
5
นางสาวชนมน เล็กนามณรงค์
ผู้แทนวิสาหกิจฯ อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่
5
นายชัยวัฒน์ จันทร์ศิริ
ผู้แทนวิสาหกิจฯ อ.เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย
5
นางสาวพิชฌาญา ณรงค์ชัย
ผู้แทนวิสาหกิจฯ อ.เทิง จ.เชียงราย
5
รวมทั้งหมด438,000.00
274สอวช.-66-001 โครงการแนวทางที่ยั่งยืนในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในกลุ่มประเทศอาเซียน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
363,000.00
รวมทั้งหมด363,000.00
อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
100363,000.00
ศ. ดร.อลัน ดี ซิกเลอร์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
0
รวมทั้งหมด363,000.00
275สวก.-66-007 การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิต ความมั่นคงทางอาหารและการมี ส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบนิเวศวิทยาทางน้ำลุ่มน้ำยม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2,893,506.00
รวมทั้งหมด2,893,506.00
ดร.สุกิจ ขอเชื้อกลาง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
25
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
25723,377.00
ผศ. ดร.ภคพร วัฒนดำรงค์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
25
นางกิตติยา ขอเชื้อกลาง
นักวิจัยอิสระ
25
รวมทั้งหมด723,377.00
276OT-66-020 การศึกษาชีววิทยาบางประการ และวิธีการขนส่งหอยขม (Filopaludina martensi) ที่เหมาะสม
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
30,000.00
รวมทั้งหมด30,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10030,000.00
รวมทั้งหมด30,000.00
277OT-66-009 การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดสมุนไพรต่อเชื้อก่อโรคระบาดในกุ้งเศรษฐกิจ
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
800.00
ดร.จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา กรมประมง
20
รวมทั้งหมด0.00
278OT-66-008 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจด้วยอาหารเสริมสารสกัดสมุนไพรทดแทนยาปฏิชีวนะ เพื่อเป็นอาหารปลอดภัยในเขตภาคเหนือตอนบน
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
300.00
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
100.00
รวมทั้งหมด0.00
279APN.-66-001 Strengthening livelihood resilience through community-based aquaculture in rural northern Thailand
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
Asia-Pacific Network for Global Change Research (APN) ประเทศญี่ปุ่น
1,505,709.00
รวมทั้งหมด1,505,709.00
อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
34511,941.00
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
15225,856.00
นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
15225,856.00
นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
12180,685.00
นายเทพพิทักษ์ บุญทา
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
12180,685.00
อาจารย์ ดร.นงพงา แสงเจริญ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
12180,685.00
รวมทั้งหมด1,505,708.00
280มจ.1-66-07 แผนงาน : การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยด้วยนวัตกรรมการเลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดร่วมกับการปลูกพืช เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อยรวมถึงการสร้างอาชีพให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต โควิด-19 และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
40,000.00
รวมทั้งหมด40,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10040,000.00
รวมทั้งหมด40,000.00
281มจ.1-66-07-005 การพัฒนาฟาร์มต้นแบบการผลิตปลากดหลวงเกรดพรีเมียมร่วมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจในระบบน้ำหมุนเวียนภายใต้สภาวะน้ำน้อยและใช้แบคทีเรียที่เหมาะสมเพื่อการบำบัดน้ำ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวมทั้งหมด392,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
50196,000.00
รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
30117,600.00
อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
1039,200.00
อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1039,200.00
รวมทั้งหมด392,000.00
282มจ.1-66-07-004 การพัฒนานวัตกรรมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและการขุนกุ้งก้ามกรามไซด์ใหญ่ โดยใช้อาหารต้นทุนต่ำจากแมลงและสารสกัดจากพืชท้องถิ่นในการเร่งการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มมูลค่าภายใต้ระบบน้ำหมุนเวียนแบบสมบูรณ์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวมทั้งหมด392,000.00
รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
50196,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
30117,600.00
นางสาวรุ่งกานต์ กล้าหาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
20
รวมทั้งหมด313,600.00
283มจ.1-66-07-003 การเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามด้วยนวัตกรรมการเสริมแอสตาแซนธินธรรมชาติจากสาหร่ายฮีมาโตคอคคัส (Haematococcus) ภายใต้เทคโนโลยีสมาร์ทไบโอฟลอค
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวมทั้งหมด392,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
70274,400.00
อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
30117,600.00
รวมทั้งหมด392,000.00
284มจ.1-66-07-002 นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Nannochloropsis sp. ความหนาแน่นเซลล์และคุณค่าทางอาหารสูงด้วยระบบปิดเพื่อใช้สำหรับอนุบาลลูกปูม้าด้วยเทคนิคไบโอเอ็นแคปซูเลชั่นภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวมทั้งหมด392,000.00
อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
60235,200.00
ดร. สุพันธ์ณี สุวรรณภักดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
10
ดร. พัชราวลัย ศรียะศักดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
10
นางสาวพิมพรรณ พิมลรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
10
รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1039,200.00
รวมทั้งหมด274,400.00
285มจ.1-66-07-001 การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยการใช้หนอนแมลงวันลายร่วมกับการเลี้ยงปลาโดยใช้ระบบอัจฉริยะ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวมทั้งหมด392,000.00
อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
70274,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
30117,600.00
รวมทั้งหมด392,000.00
286มจ.1-66-06-006.2 การพัฒนาสายพันธุ์กุ้งก้ามกรามมุ่งสู่อินทรีย์ในระบบไบโอฟลอคเพื่อเพิ่มผลผลิตในเขตจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
578,000.00
รวมทั้งหมด578,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
60346,800.00
นายประเสริฐ ประสงค์ผล
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
20115,600.00
นายกฤษณุพันธุ์ โกเมนไปรรินทร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช กรมประมง
10
นางสาวศรีจรรยา สุขมโนมนต์
กองวิจัยแลพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง
10
รวมทั้งหมด462,400.00
287มจ.1-66-06-006.1 การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
284,000.00
รวมทั้งหมด284,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
50142,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
50142,000.00
รวมทั้งหมด284,000.00
288มจ.1-66-06-006 การผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยในเขตจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
20,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
5010,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
255,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
153,000.00
นายประเสริฐ ประสงค์ผล
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
102,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
289มจ.1-66-06-003 นวัตกรรมกัญชงอินทรีย์และสารสกัดเพื่อเสริมอาหารสัตว์ในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของสัตว์เศรษฐกิจเป็นอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์อินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
490,000.00
รวมทั้งหมด490,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
40196,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
30147,000.00
อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
30147,000.00
รวมทั้งหมด490,000.00
290NTU.-66-001 Persistent and Emerging Contaminants in the water Resources of the Ping River Catchment in Northern Thailand
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
Nanyang Technological Technological University
313,119.00
รวมทั้งหมด313,119.00
อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
70219,183.00
รองศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2062,624.00
นายเทพพิทักษ์ บุญทา
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1031,312.00
รวมทั้งหมด313,119.00
291วช.-66-013 โรงเรือนเลี้ยงแพะแบบพึ่งพาธรรมชาติสำหรับฟาร์มขนาดเล็กเพื่อควบคุมแหล่งรังโรคจากสิ่งแวดล้อมและบรรเทาความเครียดจากความร้อน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
550,000.00
รวมทั้งหมด550,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
70385,000.00
นายสัตวแพทย์ประวีณ์นุต สุนะ
กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5
30
รวมทั้งหมด385,000.00
292มจ.2-66-015 การพัฒนามาตราฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาการออกแบบภูมิทัศน์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
4,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
รองศาสตราจารย์รมย์ชลีรดา ด่านวันดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
นายศิริชัย หงษ์วิทยากร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
293มจ.2-66-009 ผลกระทบเรดอนในงานสถาปัตยกรรม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
4,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
อาจารย์วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
294มจ.2-66-008 ปรากฎการณ์ทางสถาปัตยกรรม : กรณีศึกษาที่พักอาศัยกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเชิงเกษตรกรรม อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
4,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
อาจารย์รงรอง วงษ์วาล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
295มจ.2-66-007 แนวทางออกพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learnning) ด้วย กระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
4,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
อาจารย์พิชญาภา ธัมมิกะกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิศสกุล อึ้งตระกูล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
296มจ.2-66-006 อัตลักษณณ์เพื่อการออกแบบพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
4,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
297มจ.2-66-005 องค์ประกอบและแนวทางการเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learnning) กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
4,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
อาจารย์ปนวัฒน์ สุทธิกุญชร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
298มจ.2-66-004 การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการออกแบบพระวิหารและปรับปรุงพื้นที่วัดหัวฝาย ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
4,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
อาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
อาจารย์ศุภัชญา ปรัชญคุปต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
299มจ.2-66-003 การวิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมรอการระบายของเมืองเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
4,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
300มจ.2-66-002 นวัตกรรมการประมินสุขภาพของต้นยางนาโดยใช้เทคโนโลยีไซนิคโทโมกราฟี
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
ทุนงบประมาณส่วนงาน
4,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
401,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
10400.00
รวมทั้งหมด4,000.00
301มจ.1-66-08 แผนงาน : การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
104,200.00
รวมทั้งหมด104,200.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
100104,200.00
รวมทั้งหมด104,200.00
302มจ.1-66-09-002.2 การศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่เมืองแพร่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
147,000.00
รวมทั้งหมด147,000.00
อาจารย์ ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
5580,850.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1522,050.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1522,050.00
อาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1522,050.00
รวมทั้งหมด147,000.00
303มจ.1-66-09-002 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในพื้นที่เมืองแพร่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
98,000.00
รวมทั้งหมด98,000.00
อาจารย์ ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
10098,000.00
รวมทั้งหมด98,000.00
304มจ.1-66-08-013 การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนพื้นที่สูง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โครงการหลวงทุ่งหลวง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
490,000.00
รวมทั้งหมด490,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
40196,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2098,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ เผ่าจินดา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2098,000.00
อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2098,000.00
รวมทั้งหมด490,000.00
305มจ.1-66-08-011 ความมั่นคงทางอาหารชุมชนล้อมรั้วในเมือง กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
230,300.00
รวมทั้งหมด230,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
60138,180.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1534,545.00
อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1534,545.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1023,030.00
รวมทั้งหมด230,300.00
306มจ.1-66-03-009 ต้นแบบโรงเรือนอัจฉริยะระบบปิด โดยลดอุณหภูมิและสร้างหยดน้ำด้วยแผ่นเพลเทียร์ (Peltier) เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชสมุนไพร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
294,000.00
รวมทั้งหมด294,000.00
อาจารย์กิตติพงศ์ รื่นวงศ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
70205,800.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
3088,200.00
รวมทั้งหมด294,000.00
307อพ.สธ.-66-004 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรล้านนาที่มีศักยภาพเป็นพืชประดับ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
120,000.00
รวมทั้งหมด120,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
7084,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1012,000.00
อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1012,000.00
นายธวัชชัย มานิตย์
สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1012,000.00
รวมทั้งหมด120,000.00
308OT-66-058 การใช้ถั่วพร้าเอ็กทรูดในอาหารไก่ไข่
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
200.00
อภิญญา บุญบรรลุ
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวศาสตร์
20
รวมทั้งหมด0.00
309OT-66-057 ประสิทธิภาพของสูตรผสมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้และผิวส้มในการกำจัดเห็บโค (Rhipicephalus microplus)
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
500.00
นายอภิชาติ หมั่นวิชา
ฝ่ายงานฟาร์ม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
500.00
รวมทั้งหมด0.00
310OT-66-056 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อปรสิตภายในทางเดินอาหารสุกรพื้นเมืองของเกษตรกรในหมู่บ้าน ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
500.00
นายกิตติพงษ์ ทิพยะ
ฝ่ายงานฟาร์ม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
500.00
รวมทั้งหมด0.00
311OT-66-055 ประสิทธิผลของสารผสมแบคเทอริโอเฟจต่อเชื้อ Escherichia coli ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิดในสุกร: การศึกษาขั้นต้น
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
550.00
นายกิตติพงษ์ ทิพยะ
ฝ่ายงานฟาร์ม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
300.00
รศ.ดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20
รวมทั้งหมด0.00
312OT-66-052 ผลของการทดแทนรำละเอียดด้วยฝุ่นข้าวโพดในอาหารข้นต่อจลนศาสตร์การผลิตแก๊ส และความสามารถในการย่อยได้ในหลอดทดลอง
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
500.00
นายขาวพอน สะพังทอง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
กฤษณพงศ์ หนุนยศ
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50.00
ชุติกาญจน์ ศรทองแดง
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)
5
รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
รศ.ดร.สินีนาฏ พลโยราช
คณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5
ผศ.ดร.ฐิติมา นรโภค
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
5
รศ.ดร.รัชตาภรณ์ ลุนสิน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
5
รวมทั้งหมด0.00
313OT-66-051 Effect of Dietary Supplementation of Hydrolyzed Yeast on Growth Performance, Digestibility, Rumen Fermentation, and Hematology in Growing Beef Cattle
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
รศ.ดร.พงศธร กุนัน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
25
อิทธิพล แสนจันทร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
15
นิราวรรณ กุนัน
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
10
ผศ.ดร.นิภา มิลินทวิสมัย
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
ผศ.ดร.ฉัตรชัย แก้วพิลา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50.00
รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
รศ.ดร.สินีนาฏ พลโยราช
คณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5
ดร.วรุณ โคตะ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
5
ดร.ธัชเวชช์ กิมประสิทธิ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
5
ดร.ปิยวิทย์ เกษร สังกัด
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
5
รวมทั้งหมด0.00
314OT-66-050 ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากขิงและตะไคร้หอมในการกำจัดหมัดไก่
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
500.00
ผศ.ภญ.ดร.สุนีย์ จันทร์สกาว
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
200.00
รวมทั้งหมด0.00
315OT-66-039 Microbial Fermented Liquid Supplementation Improves Nutrient Digestibility, Feed Intake, and Milk Production in Lactating Dairy Cows Fed Total Mixed Ration
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
รศ.ดร.สินีนาฏ พลโยราช
คณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
35
นางสาวรัศมี นามภักดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10
ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
Dr. Kang Sungchhang
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
ผศ.ดร.อรอนงค์ พวงชมภู
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
5
ผศ.ดร.ฐิติมา นรโภค
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
5
รศ.ดร.พงศธร กุนัน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
5
รศ.ดร.นิราวรรณ กุนัน
คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50.00
นายอนุสรณ์ ธิโนวงค์
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร กรมปศุสัตว์
5
นายยวงยศ จินดาทะจักร
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร กรมปศุสัตว์
5
นายอนุวัฒน์ ลาภมี
สหกรณ์โคนมภูพาน สกลนคร
5
รวมทั้งหมด0.00
316OT-66-044 ผลของการเสริมเชื้อจุลินทรีย์ในอ้อยหมักต่อปริมาณการกินได้ ผลผลิตและองค์ประกอบน้ำนมของโคนม
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
นายธนโชติ ทองย้อย
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
35
ผศ.ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธุ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25
นายกิจจา มุขทั่ง
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
รศ.ดร.ทศพร อินเจริญ
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
รศ.ดร.วันดี ทาตะกูล
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
รศ.ดร.ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
ดร.อนุพงศ์ วงค์ตามี
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50.00
นายวิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5
รวมทั้งหมด0.00
317OT-66-043 ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต คุณลักษณะซาก ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโคขุนที่ได้รับอาหารหยาบจากอ้อยหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
นายกิจจา มุขทั่ง
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
35
ผศ.ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธุ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25
นายธนโชติ ทองย้อย
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
รศ.ดร.ทศพร อินเจริญ
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
รศ.ดร.วันดี ทาตะกูล
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
รศ.ดร.ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
ดร.อนุพงศ์ วงค์ตามี
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50.00
รศ.ดร.สุภาวดี แหยมคง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5
รวมทั้งหมด0.00
318OT-66-042 ผลของการใช้เนื้อในเมล็ดยางพาราบดทดแทนมันเส้นบางส่วนต่อจลนศาสตร์ การผลิตแก๊สและความสามารถในการย่อยได้ในหลอดทดลอง
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
500.00
ปภัสสร ปรีดาผล
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)
15
นายดวงจัน สมบัดเทบพาลี
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
ผศ.ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธุ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5
รศ.ดร.นิราวรรณ กุนัน
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
5
รศ.ดร.สินีนาฏ พลโยราช
คณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5
รศ.ดร.พงศธร กุนัน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
5
รวมทั้งหมด0.00
319OT-66-041 ผลของการใช้มันฝรั่งหมักยีสต์ทดแทนกากถั่วเหลืองต่อจลนศาสตร์การผลิตแก๊ส และการย่อยได้ในหลอดทดลอง
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
500.00
ชุติกาญจน์ ศรทองแดง
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)
10
นโรปกรณ์ เด่นชัย
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)
10
รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
ผศ.ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธุ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5
อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50.00
รศ.ดร.นิราวรรณ กุนัน
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
5
รศ.ดร.สินีนาฏ พลโยราช
คณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5
รศ.ดร.พงศธร กุนัน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
5
รวมทั้งหมด0.00
320OT-66-040 การศึกษาศักยภาพของกากตะกอนปาล์มเป็นแหล่งพลังงานทดแทนรำข้าวในสูตรอาหารข้นโดยใช้เทคนิคการผลิตแก๊สในหลอดทดลอง
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
500.00
เกริกเกียรติ ตั้งเตี้ย
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)
10
ชุติกาญจน์ ศรทองแดง
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)
5
รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
ผศ.ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธุ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5
รศ.ดร.สินีนาฏ พลโยราช
คณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5
รศ.ดร.นิราวรรณ กุนัน
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
5
รศ.ดร.พงศธร กุนัน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
5
นายดวงจัน สมบัดเทบพาลี
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
นายขาวพอน สะพังทอง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
รวมทั้งหมด0.00
321OT-66-038 In Vitro Evaluation of Winged Bean (Psophocarpus tetragonolobus) Tubers as an Alternative Feed for Ruminants
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35
ดร.ชานนท์ สุนทรา
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
นางสาวนภัสวรรณ สมบัติดี
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
นางสาวเสาวลักษณ์ หลักบุญ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
นายณัฐดนัย คณะคาย
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
นายพชร ศรีชมพู
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
ผศ.ดร.สมพงษ์ จันทร์แก้ว
สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
ดร.เบญจมาศ คนแข็ง
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
รศ.ดร.พงศธร กุนัน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
5
รศ.ดร.นิราวรรณ กุนัน
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
5
รศ.ดร.สินีนาฏ พลโยราช
คณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50.00
รวมทั้งหมด0.00
322OT-66-054 สมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมืองที่ได้รับการเสริมหญ้ามูลาโต้
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
500.00
อาจารย์ยุทธนา สุนันตา
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
200.00
นายครรชิต ชมภูพันธ์
ฝ่ายงานฟาร์ม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
150.00
นายอาทิตย์ ปัญญาศักดิ์
คณะเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
15
รวมทั้งหมด0.00
323วช.-66-021 การพัฒนาเครือข่ายและยกระดับการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเขตภาคเหนือด้วยการจัดการการสืบพันธุ์ การจัดการด้านอาหาร และการควบคุมการติดเชื้อปรสิต
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
848,000.00
รวมทั้งหมด848,000.00
ผศ.ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
20
ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา
มหาวิทยาลัยพะเยา
10
นางสาวสุรีย์พร แสงวงศ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
10
รศ.ดร.ทศพล มูลมณี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
ผศ.นส.พ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
รศ.ดร.สุภาวดี แหยมคง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1084,800.00
รวมทั้งหมด84,800.00
324บริษัท อีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด-66-001 การใช้ครีมยีสต์เป็นแหล่งโปรตีนและพรีไบโอติคในอาหารสัตว์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
บริษัท อีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
150.00
นายอภิชาติ หมั่นวิชา
ฝ่ายงานฟาร์ม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
150.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
80.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ศิลมั่น
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
80.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
80.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
80.00
นายโยธิน นันตา
ฝ่ายห้องปฏิบัติการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
80.00
นางอัมพร คำฟองเครือ
ฝ่ายห้องปฏิบัติการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50.00
นายกิตติพงษ์ ทิพยะ
ฝ่ายงานฟาร์ม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50.00
รวมทั้งหมด0.00
325บริษัท อีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด-66-001.3 การใช้ครีมยีสต์เป็นแหล่งโปรตีนและพรีไบโอติคในอาหารสัตว์โค
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท อีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด
188,000.00
รวมทั้งหมด188,000.00
นายอภิชาติ หมั่นวิชา
ฝ่ายงานฟาร์ม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
55103,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ศิลมั่น
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
4584,600.00
รวมทั้งหมด188,000.00
326บริษัท อีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด-66-001.2 การใช้ครีมยีสต์เป็นแหล่งโปรตีนและพรีไบโอติกในอาหารสุกร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
บริษัท อีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด
184,644.00
รวมทั้งหมด184,644.00
อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5092,322.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2036,929.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2036,929.00
นายกิตติพงษ์ ทิพยะ
ฝ่ายงานฟาร์ม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1018,464.00
รวมทั้งหมด184,644.00
327บริษัท อีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด-66-001.1 การใช้ครีมยีสต์เป็นแหล่งโปรตีนและพรีไบโอติคในอาหารสัตว์ปีก
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
บริษัท อีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด
162,000.00
รวมทั้งหมด162,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
4064,800.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3556,700.00
นายโยธิน นันตา
ฝ่ายห้องปฏิบัติการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1524,300.00
นางอัมพร คำฟองเครือ
ฝ่ายห้องปฏิบัติการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1016,200.00
รวมทั้งหมด162,000.00
328วช.-66-014 การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะในภาคเหนือ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านระบบสืบพันธุ์และอาหารสัตว์คุ้มทุน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
1,300,000.00
รวมทั้งหมด1,300,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
25325,000.00
ผศ.ดร. ทศพล มูลมณี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25
ผศ.ดร. พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา
มหาวิทยาลัยพะเยา
25
นายณรกมล เลาห์รอดพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25
รวมทั้งหมด325,000.00
329วช.-66-010 การใช้ประโยชน์และพัฒนาไก่กระดูกดำพันธุ์ฟ้าหลวงเชิงพาณิชย์ (ต่อเนื่อง)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
600,000.00
รวมทั้งหมด600,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
20120,000.00
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1590,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1590,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1590,000.00
อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1590,000.00
นายครรชิต ชมภูพันธ์
ฝ่ายงานฟาร์ม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1060,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1060,000.00
รวมทั้งหมด600,000.00
330วช.-66-004 การส่งเสริมการผลิตโคขาวลำพูนของเกษตรกรรายย่อยในเขตภาคเหนือตอนบนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยใช้อาหารอัดก้อนโปรตีนสูงทำมือ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
600,000.00
รวมทั้งหมด600,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
70420,000.00
รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
ผศ.ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10
รวมทั้งหมด420,000.00
331วช.-66-003 การยกระดับการผลิตโคเนื้อต้นน้ำของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษด้วยเทคนิคการกำหนดเวลาผสมเทียม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
580,000.00
รวมทั้งหมด580,000.00
อาจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ ถาวร
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
60348,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
40232,000.00
รวมทั้งหมด580,000.00
332วช.-66-002 การยกระดับบรรจุภัณฑ์สำหรับจัดจำหน่ายเนื้อแพะแช่เย็นและแช่แข็ง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
590,760.00
รวมทั้งหมด590,760.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
100590,760.00
รวมทั้งหมด590,760.00
333มช.-66-003.2 การปรับการเจริญเติบโต การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน และจุลินทรีย์ในลำไส้ของปลานิลที่เลี้ยงด้วยผลพลอยได้จากกาแฟและอนุพันธ์ : มุมมองวิทยาการด้านโอมิกส์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)
2,013,766.00
รวมทั้งหมด2,013,766.00
รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
Associate Professor Dr.Hien Van Doan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
นายนเรศ ปินตาเลิศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
ผศ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
ดร.พัฒธาวินท์ เล็งคิดวรภิภัส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
Dr.Linh Nquyen
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
นางสาวอรณี ศรีนวล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5100,688.00
ผศ.ดร.ธัญญา ทะพงค์แก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
รวมทั้งหมด100,688.00
334มช.-66-003.1 การพัฒนาอาหารเสริมสุขภาพสัตว์จากผลพลอยได้จากกาแฟสำหรับการผลิตไก่เนื้อที่ยั่งยืน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)
1,986,234.00
รวมทั้งหมด1,986,234.00
รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
Associate Professor Dr.Hien Van Doan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
ผศ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
ดร.พัฒธาวินท์ เล็งคิดวรภิภัส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
นายนเรศ ปินตาเลิศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
599,312.00
ผศ.ดร.ธัญญา ทะพงค์แก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
Dr.Linh Nquyen
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
นางสาวอรณี ศรีนวล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
รวมทั้งหมด99,312.00
335มช.-66-003 การประเมินคุณค่าของผลพลอยได้จากกาแฟสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพสัตว์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)
0.00
รวมทั้งหมด0.00
รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
Associate Professor Dr.Hien Van Doan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
นายนเรศ ปินตาเลิศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
ผศ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
ดร.พัฒธาวินท์ เล็งคิดวรภิภัส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
Dr.Linh Nquyen
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50.00
ผศ.ดร.ธัญญา ทะพงค์แก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
นางสาวอรณี ศรีนวล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
รวมทั้งหมด0.00
336มจ.1-66-06-004 ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้จากน้ำมันหอมระเหยขิงและตะไคร้หอมในการป้องกันและกำจัดไรในไก่เพื่อการผลิตสัตว์ในระบบอินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวมทั้งหมด392,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50196,000.00
ผศ.ดร.ภญ. สุนีย์ จันทร์สกาว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์
20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1558,800.00
นายครรชิต ชมภูพันธ์
ฝ่ายงานฟาร์ม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1558,800.00
รวมทั้งหมด313,600.00
337มจ.1-66-02-002 ผลของสารสกัดจากเทียนกิ่งต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงชีวนิเวศในระบบทางเดินอาหารสุกรหย่านมที่เลี้ยงในระบบอุตสาหกรรม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวมทั้งหมด392,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรพร ตาดี
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50196,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
30117,600.00
รศ.น.สพ.ดร. ภาคภูมิ ตาดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์
20
รวมทั้งหมด313,600.00
338บริษัท บำบัดพัฒนา จำกัด-66-001 ประสิทธิภาพของ Chlorine dioxide ในการลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในคอกแม่พันธุ์เลี้ยงลูก
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท บำบัดพัฒนา จำกัด
198,000.00
รวมทั้งหมด198,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5099,000.00
นายกิตติพงษ์ ทิพยะ
ฝ่ายงานฟาร์ม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3059,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2039,600.00
รวมทั้งหมด198,000.00
339สศ.-64-005 Isolation and Characterization of Potential Salmonella Phages Targeting Multidrug-Resistant and Major Serovars of Salmonella Derived From Broiler Production Chain in Thailand
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ดร.วัฒนา เปลยันทะ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30
ผศ.ดร.สพญ.รัถยาภรณ์ ง๊ะสมัน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
200.00
ผศ.ดร.มิ่งขวัญ ยิ่งขจร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10
ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10
รศ.ดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
รวมทั้งหมด0.00
340สศ.-65-006 Understanding the Ovarian Interrelationship with Low Antral Follicle Counts (AFC) in the In Vivo Bos indicus Cow Model: Unilateral and Bilateral Main AFC as Possible Biomarkers of Ovarian Response to Hormonal Synchronisation
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30
นายวริษฐา อุกฤษ
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
นายสุรศักดิ์ วาดสูงเนิน
สหกรณ์โคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร่ จํากัด ประเทศไทย
5
นายปุณณะวุทฒ์ ยะมา
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
นายจักรี จิตจำนงค์
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
นายมลรัฐ แสงเกตุ
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
นางสาวนลินทิพย์ พรมซาว
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
ดร.นภัสสร มนทา
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
ผศ.ดร.ไพวรรณ สุดวรรค์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
ผศ.ดร.วิลาสินี อินญาวิเลิศ
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
5
Prof.Dr.Pin-Chi Tang
Department of Animal Science, National Chung Hsing University, Taiwan
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50.00
รวมทั้งหมด0.00
341สศ.-65-005 Decontamination of major Salmonella serovars derived from poultry farms on eggs using Salmonella phage cocktail
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
รวมทั้งหมด0.00
รศ.ดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
40
ผศ.ดร.สพญ.รัถยาภรณ์ ง๊ะสมัน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20
ผศ.ดร.มิ่งขวัญ ยิ่งขจร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
200.00
รวมทั้งหมด0.00
342สศ.-64-004 Effects of pomegranate rind (Punica granatum Linn.) and guava leaf extract (Psidium guajava Linn.) for inhibition of multidrug resistant Escherichia coli recovered from diarrhoeal piglets
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
500.00
ผศ.ดร.สพญ.รัถยาภรณ์ ง๊ะสมัน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30
นายกิตติพงษ์ ทิพยะ
ฝ่ายงานฟาร์ม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
200.00
รวมทั้งหมด0.00
343สศ.-65-004 Production of single-chain fragment variable (scFv) antibodies specific to plasma membrane epitopes on bull Y-bearing sperm
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
0.00
รวมทั้งหมด0.00
นางสาววรรณลักษณ์ ถาวร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25
ผศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
200.00
รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
นายมานินพันฌ์ ทองคำ
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
รวมทั้งหมด0.00
344มจ.1-66-007 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียนต่อพฤติกรรมการจัดอาหารของผู้ดูแล
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
50,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
อาจารย์หยาดพิรุณ เสาร์เป็ง
คณะพยาบาลศาสตร์
10050,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
345มจ.3-66-006 การพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะวิกฤตฉุกเฉินเขตชุมชนเทศบาลหนองหารตำบลหนองหารอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
50,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
อาจารย์ศุภวรรณ ใจบุญ
คณะพยาบาลศาสตร์
10050,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
346มจ.3-66-005 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการอาหารปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
50,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
อาจารย์ ดร.วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์
คณะพยาบาลศาสตร์
10050,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
347มจ.3-66-004 การพัฒนารูปแบบการป้องกันการพลัดตกหกล้มและแนวทางช่วยเหลือผู้สูงอายุจากการพลัดตกหกล้มในเขตชุมชนเทศบาลตำบลหนองหาร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
50,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา วิศิษฏ์เจริญ
คณะพยาบาลศาสตร์
10050,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
348ออป.-66-001 ประเมินและจัดทำรายงานปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ระยะที่ 3.1 พื้นที่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.)
2,888,595.00
รวมทั้งหมด2,888,595.00
รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1002,888,595.00
รวมทั้งหมด2,888,595.00
349สนช-66-001 สีผงสำเร็จรูปจากห้อมสำหรับงานย้อมสีผ้าธรรมชาติ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
945,000.00
รวมทั้งหมด945,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
100945,000.00
รวมทั้งหมด945,000.00
350ปตท.-66-003 การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (V-VER) ประเภทป่าไม้และพื้นที่สีเขียว จังหวัดเชียงรายและพะเยา
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
500,000.00
รวมทั้งหมด500,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
100500,000.00
รวมทั้งหมด500,000.00
351DOA-66-001 คุณลักษณะผู้นำทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ริม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
ศูนย์ฝึกอบรมวิศวบุคลากรเชียงใหม่
50,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
8040,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
105,000.00
อาจารย์ ดร.นิติกาญจน์ นาคประสม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
105,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
352UNRN-66-001.3 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมนันทนาการการท่องเที่ยวตามแนวคิด BCG โมเดลบนฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมในการส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์และออฟไลน์สู่ประสบการณ์ใหม่แก่นักท่องเที่ยวเชื่อมโยงล้านนาตะวันออกไทย-ลาว (แพร่-น่าน-ปากแวด)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
165,000.00
รวมทั้งหมด165,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3049,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3049,500.00
อ.ยุทธภูมิ สุประการ
วิทยาลัยชุมชนน่าน
20
นายวรากร พลเสน
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2033,000.00
รวมทั้งหมด132,000.00
353อวน.ภาคเหนือ-66-002 การผลิตข้าวพองอบกรอบผสมเนื้อมะเกี๋ยงเพื่อสุขภาพ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
150,000.00
รวมทั้งหมด150,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
80120,000.00
อาจารย์สรียา ทรัพย์ศิริ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1015,000.00
นายปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1015,000.00
รวมทั้งหมด150,000.00
354อวน.ภาคเหนือ-66-001 การวิจัยและการพัฒนาการผลิตดินปลูกพืชจากก้อนเชื้อเห็ดเก่า
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
80160,000.00
อาจารย์สรียา ทรัพย์ศิริ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1020,000.00
น.ส.ศิริพรรณ ใจพริ้ง
ผู้ประกอบการเอกชน สิงหลฟาร์ม
10
รวมทั้งหมด180,000.00
355พี.เอส.ซี.-66-001 การใช้กากตะกอนและกากเอทานอลในกระบวนการผลิตผักและผลไม้สด
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท พี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
60,000.00
รวมทั้งหมด60,000.00
อาจารย์ ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10060,000.00
รวมทั้งหมด60,000.00
356บพท.-66-001 การพัฒนาทักษะของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart famer) จังหวัดลำปาง สู่การเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่น (Local Entrepreneur) และพัฒนาพื้นที่กลางของตลาด (Marketplace) ของไม้ไผ่ เพื่อสร้างเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
1,234,350.00
รวมทั้งหมด1,234,350.00
อาจารย์ ดร.โอฬาร อ่องฬะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1001,234,350.00
รวมทั้งหมด1,234,350.00
357OT-66-024 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ชาผักหวานป่าของไร่ธนโชติ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วยตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ ดร.สมบัติ กันบุตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
900.00
อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
100.00
รวมทั้งหมด0.00
358อพ.สธ.-66-018 โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดาเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพานิชย์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
400.00
น.ส.บังอร ปินนะ
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
100.00
อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อำนาจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
100.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
100.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
100.00
นายอนุกูล จันทร์แก้ว
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
100.00
นางสุรัลชนา มะโนเนือง
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
100.00
รวมทั้งหมด0.00
359อพ.สธ.-66-016 การศึกษาพัฒนาสีย้อมผ้าธรรมชาติจากผลมะเกี๋ยงเพื่อต่อยอดและสร้างรายได้
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
500.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
150.00
อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
150.00
อาจารย์ ดร.วิลาสินี บุญธรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
150.00
อ.ดร.เจษฎา วิชาพร
บุคคลภายนอก
5
รวมทั้งหมด0.00
360อพ.สธ.-66-015 การอนุรักษ์ รวบรวม พัฒนาและใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น (มะเกี๋ยง)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวมทั้งหมด0.00
นายกิติพงษ์ วุฒิญาณ
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
600.00
นายสิทิไวกูล ทิราวงศ์
งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
200.00
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้
งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
100.00
นางธนันธรณ์ วุฒิญาณ
งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
100.00
รวมทั้งหมด0.00
361อพ.สธ.-66-014 การปลูกฟื้นฟูต้นน้ำน่านด้วยชาเมี่ยงและหยอดเชื้อเห็ดป่ากินได้
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
700.00
อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
100.00
อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
100.00
อาจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
100.00
รวมทั้งหมด0.00
362อพ.สธ.-66-013 การสกัดและวิเครา