ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

ทุนสนันสนุนงานวิจัยตามปีงบประมาณ

ข้อมูลทุนสนันสนุนงานวิจัยของหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ทำสัญญาในปีงบประมาณ 2566 มีจำนวนงบประมาณทั้งหมด 80,614,452.00 บาท
ที่ งานวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน ข้อมูลเจ้าของงานวิจัย
เจ้าของผลงาน % งบประมาณ
1RPF-65-005 การจัดการฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรเชิงพื้นที่ในพื้นที่โครงการหลวง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มูลนิธิโครงการหลวง
3,455,000.00
รวมทั้งหมด3,455,000.00
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
25863,750.00
อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน
คณะบริหารธุรกิจ
10345,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10345,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10345,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10345,500.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10345,500.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10345,500.00
อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10345,500.00
นายวสุ ไชยศรีหา
งานวิจัยและพัฒนา กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
5172,750.00
รวมทั้งหมด3,455,000.00
2บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอินซ์ จำกัด.-66-001 โครงการวิจัยและพัฒนากัญชงซีบีดีเพื่ออุตสาหกรรม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอินซ์ จำกัด
3,303,162.00
รวมทั้งหมด3,303,162.00
น.ส.วัชรินทร์ จันทวรรณ์
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
501,651,581.00
นายเสกสรร สงจันทึก
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
30990,949.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10330,316.00
นางสาวจุฑารัตน์ สวาทนุช
บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอินซ์ จำกัด
5
นายสุทธิชาติ เครือต๊ะมา
บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอินซ์ จำกัด
5
รวมทั้งหมด2,972,846.00
3มจ.1-66-01-013 การพัฒนาคุณภาพสีผิวของผลลำไยโดยการใช้สารพาโคบิวทราโซลและสารป้องกันกำจัด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวมทั้งหมด392,000.00
นางจิรนันท์ เสนานาญ
งานบริหารเงินทุนวิจัย กองบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
50196,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
2598,000.00
น.ส.วัชรินทร์ จันทวรรณ์
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
1558,800.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1039,200.00
รวมทั้งหมด392,000.00
4มจ.1-66-01-011 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศัตรูพืชเพื่อการผลิตลำไยปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
931,000.00
รวมทั้งหมด931,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
25232,750.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา หม่องอ้น
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15139,650.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15139,650.00
อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15139,650.00
อาจารย์ ดร.สุชาดา สายทิ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
15139,650.00
นางจิรนันท์ เสนานาญ
งานบริหารเงินทุนวิจัย กองบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
15139,650.00
รวมทั้งหมด931,000.00
5มจ.1-66-01-009 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานสีขาวสำหรับทานสด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
นายเสกสรร สงจันทึก
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
50171,500.00
น.ส.วัชรินทร์ จันทวรรณ์
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
2585,750.00
นางสาวสุพรรณณี เป็งคำ
กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
25
รวมทั้งหมด257,250.00
6บริษัท อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป จำกัด-66-001 การทดสอบและคัดเลือกสายพันธุ์กัญชงที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป จำกัด
1,556,800.00
รวมทั้งหมด1,556,800.00
น.ส.วัชรินทร์ จันทวรรณ์
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
40622,720.00
นายเสกสรร สงจันทึก
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
30467,040.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
30467,040.00
รวมทั้งหมด1,556,800.00
7ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ-65-001 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศริ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
1,767,000.00
รวมทั้งหมด1,767,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50883,500.00
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต
คณะวิทยาศาสตร์
30530,100.00
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
15265,050.00
น.ส.จันทร์เพ็ญ สะระ
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
15265,050.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
00.00
รวมทั้งหมด1,943,700.00
8มจ.2-66-014 การศึกษาลักษณะทางกายภาพและปริมาณสารสำคัญของกัญชา 8 สายพันธุ์ที่ปลูกในโรงเรือน (รอบปลูกที่2)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณส่วนงาน
120,000.00
รวมทั้งหมด120,000.00
ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช
คณะผลิตกรรมการเกษตร
6072,000.00
สุนิษา นนทธิ
ผลิตกรรมการเกษตร ปฐพีศาสตร์
15
นางสาวบุษยา โพธิ์ทอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
15
ปิยวรรณ พันโสดา
ผลิตกรรมการเกษตร วิทยาการสมุนไพร
10
รวมทั้งหมด72,000.00
9มจ.2-66-013 การศึกษาลักษณะทางกายภาพและปริมาณสารสำคัญของกัญชา 8 สายพันธุ์ที่ปลูกในโรงเรือน (รอบปลูกที่1)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
150,000.00
รวมทั้งหมด150,000.00
ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช
คณะผลิตกรรมการเกษตร
6090,000.00
สุนิษา นนทธิ
ผลิตกรรมการเกษตร ปฐพีศาสตร์
15
นางสาวบุษยา โพธิ์ทอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
15
สุดารัตน์ ศรีภักดิ์
วิทยาศาสตร์ เคมี
10
รวมทั้งหมด90,000.00
10มจ.2-66-012 การศึกษาลักษณะทางกายภาพและปริมาณสารสำคัญของกัญชาที่ปลูกในโรงเรือนและปลูกกลางแจ้ง (รอบปลูกที่2)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณส่วนงาน
111,000.00
รวมทั้งหมด111,000.00
ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช
คณะผลิตกรรมการเกษตร
6066,600.00
สุนิษา นนทธิ
ผลิตกรรมการเกษตร ปฐพีศาสตร์
15
ปิยวรรณ พันโสดา
ผลิตกรรมการเกษตร วิทยาการสมุนไพร
15
สุดารัตน์ ศรีภักดิ์
วิทยาศาสตร์ เคมี
10
รวมทั้งหมด66,600.00
11มจ.2-66-011 การศึกษาลักษณะทางกายภาพและปริมาณสารสำคัญของกัญชาที่ปลูกในโรงเรือนและปลูกกลางแจ้ง (รอบปลูกที่1)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
131,000.00
รวมทั้งหมด131,000.00
ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช
คณะผลิตกรรมการเกษตร
6078,600.00
สุนิษา นนทธิ
ผลิตกรรมการเกษตร ปฐพีศาสตร์
20
ปิยวรรณ พันโสดา
ผลิตกรรมการเกษตร วิทยาการสมุนไพร
20
รวมทั้งหมด78,600.00
12สวก.-66-001 แอพพลิเคชัน C_STOCK เพื่อการจัดการปุ๋ยสำหรับการเกษตรภายใต้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2,006,000.00
รวมทั้งหมด2,006,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง
คณะผลิตกรรมการเกษตร
40802,400.00
ผศ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
25501,500.00
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10200,600.00
รวมทั้งหมด1,504,500.00
13มจ.1-66-03 แผนงาน : นวัตกรรมอุปกรณ์ตรวจวัด กระบวนการผลิต และบริหารจัดการเพื่อการเกษตรอัจฉริยะ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
71,400.00
รวมทั้งหมด71,400.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10071,400.00
รวมทั้งหมด71,400.00
14มจ.1-66-01 แผนงาน : ศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าจากฐานชีวภาพ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
168,640.00
รวมทั้งหมด168,640.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
100168,640.00
รวมทั้งหมด168,640.00
15มจ.1-66-09-005 การยกระดับผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงสำเร็จรูปพาสเจอร์ไรซ์สู่ความมั่นคงทางอาหารด้วยฐานนวัตกรรมชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
245,000.00
รวมทั้งหมด245,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กังวล
คณะเศรษฐศาสตร์
4098,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
คณะเศรษฐศาสตร์
4098,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1024,500.00
อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1024,500.00
รวมทั้งหมด245,000.00
16มจ.1-66-08-005.3 การถ่ายทอดและการยอมรับเทคโนโลยี และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของนวัตกรรม ต้นแบบถ่านชีวภาพดัดแปลงสำหรับชุมชนเกษตร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
216,000.00
รวมทั้งหมด216,000.00
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3575,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์
2554,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน
คณะผลิตกรรมการเกษตร
2043,200.00
อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ นาระทะ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
2043,200.00
รวมทั้งหมด216,000.00
17มจ.1-66-08-005 นวัตกรรมถ่านชีวภาพดัดแปลงเพื่อการจัดการซากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรสำหรับพัฒนาชุมชนเกษตรแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
24,000.00
รวมทั้งหมด24,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์
102,400.00
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
คณะผลิตกรรมการเกษตร
102,400.00
อาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง
คณะวิทยาศาสตร์
102,400.00
อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล
คณะวิทยาศาสตร์
71,680.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์
71,680.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี
คณะวิทยาศาสตร์
71,680.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง
คณะวิทยาศาสตร์
71,680.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง
คณะวิทยาศาสตร์
71,680.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่
คณะวิทยาศาสตร์
71,680.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์
คณะวิทยาศาสตร์
71,680.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์
71,680.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน
คณะผลิตกรรมการเกษตร
71,680.00
อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ นาระทะ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
71,680.00
รวมทั้งหมด24,000.00
18มจ.1-66-06-001 การประยุกต์ใช้แบคทีเรียกลุ่ม Firmicutes และ Proteobacteria ในสูตรปุ๋ยชีวภาพเพื่อการควบคุมโรคและส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในสภาวะแล้ง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
259,700.00
รวมทั้งหมด259,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง
คณะวิทยาศาสตร์
50129,850.00
อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
2051,940.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
คณะวิทยาศาสตร์
1025,970.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์
1025,970.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง
คณะวิทยาศาสตร์
1025,970.00
รวมทั้งหมด259,700.00
19มจ.1-66-05-007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรต้นแบบจากผลไม้ท้องถิ่นเมืองหนาว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
245,000.00
รวมทั้งหมด245,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
70171,500.00
อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1536,750.00
ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
1536,750.00
รวมทั้งหมด245,000.00
20มจ.1-66-05-006 การพัฒนาสูตรชาสมุนไพรเมล็ดตะไคร้ต้นที่มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
245,000.00
รวมทั้งหมด245,000.00
ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
50122,500.00
ผศ. ดร. อัจฉราภรณฺ์ อ่อนตะวงศ์
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
30
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1024,500.00
อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1024,500.00
รวมทั้งหมด171,500.00
21มจ.1-66-03-006 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรโดยการจัดการธาตุอาหารสำหรับแบบเฉพาะที่โดยผ่านแอพพลิเคชั่น C_STOCK และชุดวิเคราะห์ดินแบบพกพาหลักการเชิงแสง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
294,000.00
รวมทั้งหมด294,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง
คณะผลิตกรรมการเกษตร
75220,500.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
2573,500.00
รวมทั้งหมด294,000.00
22มจ.1-66-03-005 การจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวคุณค่าทางโภชนาการสูงภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
294,000.00
รวมทั้งหมด294,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิกา กอนแสง
คณะผลิตกรรมการเกษตร
60176,400.00
อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
40117,600.00
รวมทั้งหมด294,000.00
23มจ.1-66-02-008 การใช้สารสกัดเศษเหลือเห็ดหลินจือที่อยู่ในรูปไมโครแคปซูลเป็นสารเสริมสุขภาพในการผลิตสัตว์ปีก
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
294,000.00
รวมทั้งหมด294,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3088,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3088,200.00
อาจารย์สุรีรัตน์ ถือแก้ว
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3088,200.00
นายปรีชา รัตนัง
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
1029,400.00
รวมทั้งหมด294,000.00
24มจ.1-66-01-016.3 การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับโรคจุดสนิมในปทุมมา
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
295,960.00
รวมทั้งหมด295,960.00
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน
คณะวิทยาศาสตร์
80236,768.00
อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
2059,192.00
รวมทั้งหมด295,960.00
25มจ.1-66-01-016.2 การจำแนกชนิดของเชื้อราสาเหตุโรคจุดสนิมของปทุมมาและการประเมินความต้านทานโรคของสายพันธุ์ลูกผสม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
301,840.00
รวมทั้งหมด301,840.00
อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว
คณะผลิตกรรมการเกษตร
100301,840.00
รวมทั้งหมด301,840.00
26มจ.1-66-01-016.1 การปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาเพื่อต้านทานต่อโรคจุดสนิม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
279,300.00
รวมทั้งหมด279,300.00
อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50139,650.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50139,650.00
รวมทั้งหมด279,300.00
27มจ.1-66-01-016 การพัฒนาพันธุ์ปทุมมาต้านทานโรคจุดสนิมด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ (ปีที่ 2)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
4,900.00
รวมทั้งหมด4,900.00
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน
คณะวิทยาศาสตร์
301,470.00
อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว
คณะผลิตกรรมการเกษตร
301,470.00
อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
17833.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
17833.00
อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
6294.00
รวมทั้งหมด4,900.00
28มจ.1-66-01-015 การพัฒนาระบบการปลูกเลี้ยงและการเพิ่มศักยภาพการผลิตในการสกัดกลิ่นหอมของกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้บางชนิดเพื่อเป็นต้นแบบการนำไปใช้ประโยชน์ด้านเครื่องสำอางและการอนุรักษ์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
374,360.00
รวมทั้งหมด374,360.00
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
60224,616.00
น.ส.วัชราภรณ์ สุขขี
ฝ่ายกิจการพิเศษ คณะผลิตกรรมการเกษตร
1037,436.00
นายบุญตัน สุเทพ
ฝ่ายกิจการพิเศษ คณะผลิตกรรมการเกษตร
1037,436.00
น.ส.จีระนันท์ ตาคำ
ฝ่ายกิจการพิเศษ คณะผลิตกรรมการเกษตร
1037,436.00
น.ส.สุรีย์ชล วงศ์ประสิทธิ์
ฝ่ายกิจการพิเศษ คณะผลิตกรรมการเกษตร
1037,436.00
รวมทั้งหมด374,360.00
29มจ.1-66-01-010 การพัฒนาสายพันธุ์เบญจมาศที่ไม่ตอบสนองต่อความยาวช่วงแสงเพื่อการผลิตตลอดปี
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวมทั้งหมด392,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50196,000.00
อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50196,000.00
รวมทั้งหมด392,000.00
30มจ.1-66-01-006 การปรับปรุงพันธุ์พืชกลุ่มแคนนาบีสด้วยเทคโนโลยีเร่งระยะเวลาการปรับปรุงพันธุ์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
735,000.00
รวมทั้งหมด735,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
70514,500.00
อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
30220,500.00
รวมทั้งหมด735,000.00
31มจ.1-66-01-004 การศึกษาแบคทีเรียพีจีพีอาร์ที่มีศักยภาพในการลดผลกระทบจากการขาดน้ำในข้าว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
441,000.00
รวมทั้งหมด441,000.00
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว
คณะผลิตกรรมการเกษตร
60264,600.00
อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว
คณะผลิตกรรมการเกษตร
2088,200.00
นายสิปปวิชญ์ ปัญญาตุ้ย
กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว
20
รวมทั้งหมด352,800.00
32บพข.-66-001 ระบบปลูกผักเคลแนวตั้งและการเพิ่มมูลค่าเป็นสารประกอบเชิงหน้าที่เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีที่2
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
5,482,704.00
รวมทั้งหมด5,482,704.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
251,370,676.00
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
201,096,541.00
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราณี ภวัตกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
20
อาจารย์ ดร.จิรายุ หลายนามเพ็ชร
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ศรีมะเริง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล
คณะวิทยาศาสตร์
10548,270.00
อาจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ อ่อนตะวงศ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
5
รวมทั้งหมด3,015,487.00
33GIZ-66-002 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการการผลิตมันฝรั่งเพื่อความยั่งยืน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / อื่น ๆ
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ)
2,998,296.00
รวมทั้งหมด2,998,296.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
802,398,637.00
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
20599,659.00
รวมทั้งหมด2,998,296.00
34อพ.สธ.-66-001 การศึกษาองค์ประกอบสำคัญ และคุณค่าทางสารอาหารของเมล็ดแตงไทยในจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
60120,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
2040,000.00
อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
2040,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
35RPF-66-002 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฮเดรนเยีย มูลนิธิโครงการหลวง โครงการย่อยที่ 5 การศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการชักนำการสร้างตาดอกไฮเดรนเยียเพื่อผลิตไม้กระถางตลอดปี
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มูลนิธิโครงการหลวง
18,000.00
รวมทั้งหมด18,000.00
อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
9016,200.00
นายประถม ทองเซอร์
มูลนิธิโครงการหลวง
5
นายประสานศาสน์ มูลแก้ว
มูลนิธิโครงการหลวง
5
รวมทั้งหมด16,200.00
36RPF-66-001 ศึกษาวิธีการใช้และอัตราอลูมินั่มซัลเฟตและซัลเฟอร์ต่อการเปลี่ยนแปลงสีดอกไฮเดรนเยีย
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มูลนิธิโครงการหลวง
276,000.00
รวมทั้งหมด276,000.00
อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
45124,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิกา กอนแสง
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3596,600.00
นายประสานศาสน์ มูลแก้ว
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ
20
รวมทั้งหมด220,800.00
37มจ.2-65-071 ผลของกรรมวิธีการอบแห้งที่แตกต่างกันต่อปริมาณสารให้ความหวาน และคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระในหญ้าหวาน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
20,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
6012,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
204,000.00
อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
204,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
38OT-65-015 ความหลากชนิดของกิ้งกือถ้ำสกุล Trachyjulus Peters, 1864 ในภาคใต้ของประเทศไทย
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
50,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10050,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
39ชัยพัฒนา.-64-002/65-002/66-002 โครงการการรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ ปีที่3
งบประมาณภายนอกสถาบัน / อื่น ๆ
มูลนิธิชัยพัฒนา
1,394,400.00
รวมทั้งหมด1,394,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
45627,480.00
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
40557,760.00
อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15209,160.00
รวมทั้งหมด1,394,400.00
40ชัยพัฒนา.-64-001/65-001/66-001 โครงการปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปีที่3
งบประมาณภายนอกสถาบัน / อื่น ๆ
มูลนิธิชัยพัฒนา
2,874,920.00
รวมทั้งหมด2,874,920.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
451,293,714.00
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
401,149,968.00
อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10287,492.00
อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5143,746.00
รวมทั้งหมด2,874,920.00
41OT-66-014 อิทธิพลของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการและภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการมุ่งเน้นการเรียนรู้กับผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
คณะบริหารธุรกิจ
1000.00
รวมทั้งหมด0.00
42OT-66-013 แบบจำลองการวิเคราะห์ความคิดเห็นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่โดยหลักการจำแนกประเภท
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
น.ส.สุธีรา หมื่นแสน
งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น
คณะบริหารธุรกิจ
250.00
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์
คณะบริหารธุรกิจ
250.00
รวมทั้งหมด0.00
43มจ.1-66-06 แผนงาน : นวัตกรรมการเกษตรอินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
68,260.00
รวมทั้งหมด68,260.00
อาจารย์อดิศร สิทธิเวช
คณะบริหารธุรกิจ
10068,260.00
รวมทั้งหมด68,260.00
44มจ.1-66-08-012 ผลของการใช้แอปพลิเคชั่น MJU Health ต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุโรคความ ดันโลหิตสูง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
220,500.00
รวมทั้งหมด220,500.00
อาจารย์เบญจมาศ ถาดแสง
คณะพยาบาลศาสตร์
50110,250.00
อาจารย์สุทธิลักษณ์ จันทะวัง
คณะพยาบาลศาสตร์
2044,100.00
อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน
คณะบริหารธุรกิจ
2044,100.00
นางเพลินจิตร คำเสน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชี่ยงใหม่
5
อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
511,025.00
รวมทั้งหมด209,475.00
45มจ.1-66-06-008 การตัดสินใจเลือกสายพันธุ์ลำไยอินทรีย์จากการทดสอบรับประทานแบบไม่ให้ทราบสายพันธุ์ และปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
96,040.00
รวมทั้งหมด96,040.00
อาจารย์อดิศร สิทธิเวช
คณะบริหารธุรกิจ
10096,040.00
รวมทั้งหมด96,040.00
46มจ.1-66-05-005.3 ไวน์อินทผลัมแอลกอฮอล์ต่ำและแคลอรี่ต่ำ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
205,065.00
รวมทั้งหมด205,065.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
55112,786.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
1530,760.00
นางสาวสุกัญญา มหาธีรานนท์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
นายศิลา กิตติวัชนะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
รวมทั้งหมด143,546.00
47มจ.1-66-05-005 การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอินทผลัมแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงการค้าและเชื่อมโยงสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
61,740.00
รวมทั้งหมด61,740.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
159,261.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
106,174.00
อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
106,174.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
106,174.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ ธฤติธนเกียรติ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
106,174.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
53,087.00
นายนัฐพล ตั้งสุภูมิ
มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันโภชนาการ
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
53,087.00
นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
53,087.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
53,087.00
นางสาวสุกัญญา มหาธีรานนท์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
5
ผศ.ดร. ศิลา กิตติวัชนะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
5
ดร. สุธาสินี ญาณภักดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
5
อาจารย์ ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
53,087.00
รวมทั้งหมด49,392.00
48มจ.1-66-02-010 การสร้างฐานข้อมูลวัตถุดิบอาหารสัตว์ของภาคเหนือและการพัฒนาโปรแกรมคำนวณสูตรอาหารสัตว์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
441,000.00
รวมทั้งหมด441,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
40176,400.00
อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
30132,300.00
อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน
คณะบริหารธุรกิจ
30132,300.00
รวมทั้งหมด441,000.00
49มจ.1-66-03-010 การพัฒนาระบบวิเคราะห์และพยากรณ์เปรียบเทียบระหว่างปริมาณผลผลิต การบริโภคในประเทศ และการส่งออกลำไย โดยใช้แนวคิดระบบธุรกิจอัจฉริยะ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
294,000.00
รวมทั้งหมด294,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น
คณะบริหารธุรกิจ
75220,500.00
น.ส.สุธีรา หมื่นแสน
งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
2573,500.00
รวมทั้งหมด294,000.00
50OT-66-019 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของชาเลือดมังกร
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
150,000.00
รวมทั้งหมด150,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ
คณะวิทยาศาสตร์
100150,000.00
รวมทั้งหมด150,000.00
51OT-66-018 การประเมินความแตกต่างของวิธีหาปริมาณโปรตีนในใบอินทผลัมเพศผู้ในการศึกษาด้านโปรติโอมิกส์
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
60,000.00
รวมทั้งหมด60,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า
คณะวิทยาศาสตร์
5030,000.00
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
คณะวิทยาศาสตร์
2515,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ บุญชัยศรี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
25
รวมทั้งหมด45,000.00
52OT-66-017 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการแสดงออกของโปรตีนในน้ำผึ้งจากลำไยด้วยเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซิส
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
50,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
คณะวิทยาศาสตร์
5025,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า
คณะวิทยาศาสตร์
2512,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ บุญชัยศรี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
25
รวมทั้งหมด37,500.00
53OT-66-016 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning หัวข้อเรื่อง กลัยโคไซด์ วิชา คม 452 เคมีอินทรีย์ของสารธรรมชาติ
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
20,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์
คณะวิทยาศาสตร์
10020,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
54OT-66-015 Reversing the Push-Pull Effect in Some Poly-2,7',1',6"-[3]calicenes: A density Functional Theory investigation.
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
150,000.00
รวมทั้งหมด150,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์
คณะวิทยาศาสตร์
80120,000.00
Assoc. Prof. Dr. Willard E. Collier
Department of Chemistry, Tuskegee University, Tuskegee, AL 36088, USA
20
รวมทั้งหมด120,000.00
55OT-66-012 การตรวจวัดทางสีอย่างรวดเร็วโดยการใช้อินดิเคเตอร์โซลีนออเรนจ์และสารประกอบเชิงซ้อนกับโลหะในการวิเคราะห์หาปริมาณไอออนลบอย่างจำเพาะในตัวอย่างธรรมชาติ
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
คณะวิทยาศาสตร์
900.00
น.ส.จิราภรณ์ กิติกุล
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
100.00
รวมทั้งหมด0.00
56OT-66-011 การตรวจสอบความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติของนักศึกษาในรายวิชาความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับโลกสมัยใหม่
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ คงธรรม
คณะวิทยาศาสตร์
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
57OT-66-010 SPLIT MONOTONE VARIATIONAL INCLUSION WITH ERRORS FOR IMAGE FEATURE EXTRACTION WITH MULTIPLE-IMAGE BLENDS PROBLEM.
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
รองศาสตราจารย์พัฒนพงศ์ เทียนชัย
คณะวิทยาศาสตร์
1000.00
รวมทั้งหมด0.00
58วช.-66-005 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยและดินปลูกอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งในพื้นที่เกษตรกรรมของกลุ่มเกษตรกร ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
630,000.00
รวมทั้งหมด630,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์
40252,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
คณะวิทยาศาสตร์
30189,000.00
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30189,000.00
รวมทั้งหมด630,000.00
59Talent.-66-001 การทดสอบประสิทธิภาพถั่วเหลืองหมักที่มีต่อสมรรถนะการเจริญของสัตว์ปีกเพื่อการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Talent Mobility)
1,350,000.00
รวมทั้งหมด1,350,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
คณะวิทยาศาสตร์
55742,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์
45607,500.00
รวมทั้งหมด1,350,000.00
60มจ.1-66-02 แผนงาน : นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ดีและความสมบูรณ์พันธุ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพ อนุรักษ์พันธุกรรม และส่งเสริมตลาดมูลค่าสูงของสัตว์และแมลงเศรษฐกิจ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
76,800.00
รวมทั้งหมด76,800.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล
คณะวิทยาศาสตร์
10076,800.00
รวมทั้งหมด76,800.00
61มจ.1-66-08-014 นวัตกรรมเครื่องหอมจากดอกไม้หอมพื้นเมือง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
294,000.00
รวมทั้งหมด294,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข
คณะวิทยาศาสตร์
100294,000.00
รวมทั้งหมด294,000.00
62มจ.1-66-08-007 การพัฒนามีโซพอรัสยางธรรมชาติ/ซิลิกานาโนคอมพอสิตที่มีหมู่กรดซัลโฟนิกอินทรีย์สำหรับการเร่งปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันของกรดไขมันอิสระในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวมทั้งหมด392,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง
คณะวิทยาศาสตร์
90352,800.00
นายพรเทพ ไชยวุฒิ
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
1039,200.00
รวมทั้งหมด392,000.00
63มจ.1-66-08-006 การประดิษฐ์เซนเซอร์สำหรับตรวจวัดยาฟาวิพิราเวียร์สำหรับต้านไวรัสโควิด-19
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์
คณะวิทยาศาสตร์
50171,500.00
น.ส.จิราภรณ์ กิติกุล
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
2585,750.00
รศ. ดร. อัญชนา ปรีชาวรพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25
รวมทั้งหมด257,250.00
64มจ.1-66-08-005.2 การพัฒนาวัสดุคอมพอสิตจากถ่านชีวภาพดัดแปลงและไฮโดรเจลสำหรับการใช้งานด้านการเกษตร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
278,700.00
รวมทั้งหมด278,700.00
อาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง
คณะวิทยาศาสตร์
3083,610.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง
คณะวิทยาศาสตร์
1747,379.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง
คณะวิทยาศาสตร์
1747,379.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่
คณะวิทยาศาสตร์
1747,379.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์
คณะวิทยาศาสตร์
1747,379.00
รวมทั้งหมด273,126.00
65มจ.1-66-08-005.1 Innovation of modified biochar for agriculture residues management for agro-circular economy community development.
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
363,300.00
รวมทั้งหมด363,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์
35127,155.00
อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล
คณะวิทยาศาสตร์
2590,825.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์
2072,660.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี
คณะวิทยาศาสตร์
2072,660.00
รวมทั้งหมด363,300.00
66มจ.1-66-08-001 การสังเคราะห์และสมบัติกราฟีนต้นทุนต่ำจากวัสดุเหลือทิ้งลำไยเพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
อาจารย์ ดร.สุภาพร ดาวทอง
คณะวิทยาศาสตร์
60205,800.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี
คณะวิทยาศาสตร์
1551,450.00
นางสาวบุณฑริกา เทพสุคนธ์
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์
15
นางสาวเยาวมาลย์ ชุ่มอินจักร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
10
รวมทั้งหมด257,250.00
67มจ.1-66-05-009 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเห็ดนาเมโกะโดยการพัฒนาเป็นสารสกัดสำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
35120,050.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ
คณะวิทยาศาสตร์
2585,750.00
อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2585,750.00
อาจารย์ ดร.จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1551,450.00
รวมทั้งหมด343,000.00
68มจ.1-66-05-003 การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์ทาผิวสมุนไพรจากขมิ้นชัน พญายอ และมะหาดเพื่อลดการอักเสบต้านอนุมูลอิสระและต้านแบคทีเรียก่อโรคทางผิวหนังสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะผิวแห้งมาก
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
294,000.00
รวมทั้งหมด294,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ
คณะวิทยาศาสตร์
50147,000.00
รศ.ดร. ดลฤดี สงวนเสริมศรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
25
รศ.น.สพ.ดร. พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
25
รวมทั้งหมด147,000.00
69มจ.1-66-05-002 การใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียผลิตกรดแกมมาอะมิโนบิวทีริกและกรด 5-อะมิโนลีวูลินิก เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระเทียมดำ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
196,000.00
รวมทั้งหมด196,000.00
นางภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
4588,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง
คณะวิทยาศาสตร์
4078,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล
คณะวิทยาศาสตร์
1529,400.00
รวมทั้งหมด196,000.00
70มจ.1-66-04-003 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของวัสดุไฮบริดจากถ่านชีวภาพและท่อนาโนคาร์บอนสำหรับการประยุกต์ใช้ด้านการกักเก็บพลังงาน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี
คณะวิทยาศาสตร์
80274,400.00
อาจารย์ ดร.สุภาพร ดาวทอง
คณะวิทยาศาสตร์
1034,300.00
ดร. เริงฤทัย ศิริรักษ์
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์
10
รวมทั้งหมด308,700.00
71มจ.1-66-04-001 การพัฒนาระบบบริหารจัดการชีวมวลเชิงพื้นที่และการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมพลังงานทดแทนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการลดปัญหาหมอกควัน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
882,000.00
รวมทั้งหมด882,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
25220,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
15132,300.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
15132,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
15132,300.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1088,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1088,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
544,100.00
อาจารย์ ดร.บุรัสกร นันทดิลก
คณะวิทยาศาสตร์
544,100.00
รวมทั้งหมด882,000.00
72มจ.1-66-03-008 การพัฒนาเซ็นเซอร์ฉลาดตรวจจับแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมลำไยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
คณะวิทยาศาสตร์
100343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
73มจ.1-66-03-007 การออกแบบวงจรเชื่อมต่อสัญญาณสำหรับการตรวจวัดค่าความจุไฟฟ้าในการเกษตรแม่นยำ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
215,600.00
รวมทั้งหมด215,600.00
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
คณะวิทยาศาสตร์
100215,600.00
รวมทั้งหมด215,600.00
74มจ.1-66-03-004 แผ่นฟิล์มคอมโพสิทวัสดุชีวภาพ-กราฟีนเพื่อเก็บพลังงานสำหรับเกษตรอัจฉริยะ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์
35120,050.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ใจทนง
คณะวิทยาศาสตร์
35120,050.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า
คณะวิทยาศาสตร์
1034,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ
คณะวิทยาศาสตร์
1034,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี
คณะวิทยาศาสตร์
1034,300.00
รวมทั้งหมด343,000.00
75มจ.1-66-03-003 ศึกษาอิทธิพลของรังสีแกมมา พลาสมา และลำไอออน ต่อการปรับปรุงพันธุ์กัญชา
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
อาจารย์ ดร.กีรติญา จันทร์ผง
คณะวิทยาศาสตร์
100343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
76มจ.1-66-03-002 การประดิษฐ์วัสดุไฮบริดคัดกรองช่วงแสงและเก็บเกี่ยวพลังงานสำหรับประยุกต์ใช้ในพืชสวนโรงเรือนกระจก
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ใจทนง
คณะวิทยาศาสตร์
35120,050.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์
35120,050.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี
คณะวิทยาศาสตร์
1034,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี
คณะวิทยาศาสตร์
1034,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย
คณะวิทยาศาสตร์
1034,300.00
รวมทั้งหมด343,000.00
77มจ.1-66-02-006 การพัฒนาน้ำยาสำหรับแช่แข็งน้ำเชื้อกระบือไทยเพื่อการเก็บรักษาพันธุกรรม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
40137,200.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด
คณะวิทยาศาสตร์
30102,900.00
อาจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ ถาวร
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
30102,900.00
รวมทั้งหมด343,000.00
78มจ.1-66-02-004 ฤทธิ์ต้านไวรัส กระตุ้นภูมิคุ้มกันและส่งเสริมสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสารไมริเซตินในสุกร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวมทั้งหมด392,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล
คณะวิทยาศาสตร์
80313,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2078,400.00
รวมทั้งหมด392,000.00
79มจ.1-66-02-003 การเปรียบเทียบการใช้น้ำยาเจือจางน้ำเชื้อแพะแช่แข็งสูตรพื้นฐาน (Egg -Yolk Tris) กับสูตรใหม่ (MJ-EX2TM Extender) ต่ออัตราการผสมติดและอัตราการตั้งท้องในแพะ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวมทั้งหมด392,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด
คณะวิทยาศาสตร์
50196,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2598,000.00
นางสาวนิตยา ทองทิพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เขตพื้นที่ลำปาง
25
รวมทั้งหมด294,000.00
80มจ.1-66-01-008 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่เชื่อมโยงกับปริมาณโฟเลตในข้าว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย
คณะวิทยาศาสตร์
50171,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง
คณะวิทยาศาสตร์
2068,600.00
นางสาวภัสสร วรรณพินิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
20
อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จีนะเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
รวมทั้งหมด240,100.00
81มจ.1-66-01-005 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ต้านทานโรคไหม้โดยเทคโนโลยีแก้ไขจีโนม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์
คณะวิทยาศาสตร์
55188,650.00
นายศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
30
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง
คณะวิทยาศาสตร์
1034,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์
517,150.00
รวมทั้งหมด240,100.00
82มจ.1-66-01-003 การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับความทนแล้งในข้าวไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต
คณะวิทยาศาสตร์
60205,800.00
นางสาวปิยะดา จันทวงศ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
30
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง
คณะวิทยาศาสตร์
1034,300.00
รวมทั้งหมด240,100.00
83มจ.1-66-01-002 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ข้าวเหนียวหอม พันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ให้อายุเก็บเกี่ยวสั้น ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้ โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
882,000.00
รวมทั้งหมด882,000.00
น.ส.อนุชิดา วงศ์ชื่น
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
50441,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง
คณะวิทยาศาสตร์
30264,600.00
ว่าที่ รต.ญ.ศิรินภา อ้ายเสาร์
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
20176,400.00
รวมทั้งหมด882,000.00
84มจ.1-66-01-001 การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข79 ให้ออกดอกเร็ว หอม ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง โรคไหม้ และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล (ปีที่ 2)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
882,000.00
รวมทั้งหมด882,000.00
ว่าที่ รต.ญ.ศิรินภา อ้ายเสาร์
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
50441,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง
คณะวิทยาศาสตร์
30264,600.00
น.ส.อนุชิดา วงศ์ชื่น
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
20176,400.00
รวมทั้งหมด882,000.00
85OT-66-004 การสังเคราะห์รีดิวซ์กราฟินออกไซด์จากกรดฮิวมิกด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอลร่วมกับไมโครเวฟ
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
กัญญาวีร์ แก้วประดับ
วิทยาศาสตร์ เคมี
40
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส
คณะวิทยาศาสตร์
400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี
คณะวิทยาศาสตร์
100.00
อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ
คณะวิทยาศาสตร์
100.00
รวมทั้งหมด0.00
86ปตท.-66-002 การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือปลาช่อนทะเลเป็นสารประอบเชิงหน้าที่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2,576,000.00
รวมทั้งหมด2,576,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
701,803,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
25644,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
5128,800.00
รวมทั้งหมด2,576,000.00
87มจ.1-66-05 แผนงาน : การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพึ่งพาตนเอง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
65,760.00
รวมทั้งหมด65,760.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10065,760.00
รวมทั้งหมด65,760.00
88มจ.1-66-05-005.4 การพัฒนาแป้งสำเร็จรูปขนมเค้กไร้กลูเตนอินทผลัมผลสดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
205,065.00
รวมทั้งหมด205,065.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ ธฤติธนเกียรติ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
100205,065.00
รวมทั้งหมด205,065.00
89มจ.1-66-05-005.2 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตอินทผลัมทอดกรอบโดยการทอดสุญญากาศ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
205,065.00
รวมทั้งหมด205,065.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
55112,786.00
อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1530,760.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1530,760.00
นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1530,760.00
รวมทั้งหมด205,066.00
90มจ.1-66-05-005.1 ไอศกรีมลดน้ำตาลและไขมันจากเนื้ออินทผลัม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
205,065.00
รวมทั้งหมด205,065.00
อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
50102,533.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2551,266.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ
มหาวิทยาลัยมหิดล
25
รวมทั้งหมด153,799.00
91มจ.1-66-05-004 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรที่กระตุ้นการผลิตน้ำนมมารดาหลังคลอด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
135,240.00
รวมทั้งหมด135,240.00
อาจารย์เจนนารา วงศ์ปาลี
คณะพยาบาลศาสตร์
5067,620.00
อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา
คณะศิลปศาสตร์
1520,286.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1520,286.00
นาง อมรเลิศ พันธ์วัตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ
10
อาจารย์บุษกร ยอดทราย
คณะพยาบาลศาสตร์
1013,524.00
รวมทั้งหมด121,716.00
92มจ.1-66-05-001 การพัฒนากระบวนการสกัดสารสำคัญจากใบกัญชง เมล็ดกัญชง และผลิตผลพลอยได้เพื่อการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและการผลิตเชิงพาณิชย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
490,000.00
รวมทั้งหมด490,000.00
อาจารย์ ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
60294,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2098,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2098,000.00
รวมทั้งหมด490,000.00
93มจ.1-66-03-001 การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อการเกษตร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
735,000.00
รวมทั้งหมด735,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
60441,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1073,500.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1073,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1073,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1073,500.00
รวมทั้งหมด735,000.00
94มจ.1-66-01-017 การใช้เทคโนโลยีการเตรียมความงอกเมล็ดพันธุ์เพื่อการยกระดับความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ดาวเรือง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
147,000.00
รวมทั้งหมด147,000.00
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
80117,600.00
อาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2029,400.00
รวมทั้งหมด147,000.00
95กยท. -66-001 เครื่องผลิตผ้าเคลือบน้ำยางระบบความร้อนร่วม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
495,000.00
รวมทั้งหมด495,000.00
อาจารย์ ดร.วรวรรณ เพชรอุไร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
50247,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
25123,750.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมสุข บัวเจริญ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
25123,750.00
รวมทั้งหมด495,000.00
96สวก.-65-004 การพัฒนาสายพันธุ์ปลานิลให้มีการเจริญเติบโตดีและทนทานต่อโรคสเตรปโตคอค โคซิสด้วยระบบอินทรีย์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
1,266,201.00
รวมทั้งหมด1,266,201.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
60759,721.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
20253,240.00
รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10126,620.00
รองศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10126,620.00
รวมทั้งหมด1,266,201.00
97สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.-66-001 การประเมินศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยและแนวทางการยกระดับผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะโลก
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
600,000.00
รวมทั้งหมด600,000.00
ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร
คณะเศรษฐศาสตร์
50300,000.00
รวมทั้งหมด300,000.00
98บริษัท เอเชีย เซ็นเตอร์ จำกัด.-66-001 LESSONS LEARNED IN ASEAN DIGITAL LITERRACY PROGRAMME : PHENOMENA OF MASTER TRAINER'S EXPERIENCES
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท เอเชีย เซ็นเตอร์ จำกัด
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
505,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
คณะเศรษฐศาสตร์
505,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
99CP-66-001 ธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม : แม่ปาน-สันเกี๋ยง โมเดล
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊ว จำกัด (CPP)
1,904,000.00
รวมทั้งหมด1,904,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
คณะเศรษฐศาสตร์
1001,904,000.00
รวมทั้งหมด1,904,000.00
100มจ.1-66-09 แผนงาน : นวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ภายใต้วิกฤตการเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
37,760.00
รวมทั้งหมด37,760.00
อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
10037,760.00
รวมทั้งหมด37,760.00
101มจ.1-66-09-004.3 นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรมต้นแบบสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
117,600.00
รวมทั้งหมด117,600.00
อาจารย์ ดร.มนสิชา อินทจักร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
5058,800.00
อาจารย์ ดร.วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
3035,280.00
อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
2023,520.00
รวมทั้งหมด117,600.00
102มจ.1-66-09-004.1 นวัตกรรมการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
147,000.00
รวมทั้งหมด147,000.00
อาจารย์ ดร.ยุทธการ ไวยอาภา
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
5073,500.00
อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
3044,100.00
อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
2029,400.00
รวมทั้งหมด147,000.00
103มจ.1-66-09-004.2 นวัตกรรมบริการและการออกแบบบริการเพื่อยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
176,400.00
รวมทั้งหมด176,400.00
อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
5088,200.00
อาจารย์ ดร.ยุทธการ ไวยอาภา
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
2544,100.00
อาจารย์ ดร.วัชรีวรรณ ชาติพันธ์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
2544,100.00
รวมทั้งหมด176,400.00
104มจ.1-66-09-004 นวัตกรรมชุมชนในการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
49,000.00
รวมทั้งหมด49,000.00
อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
4019,600.00
อาจารย์ ดร.ยุทธการ ไวยอาภา
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
157,350.00
อาจารย์ ดร.มนสิชา อินทจักร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
157,350.00
อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
104,900.00
อาจารย์ ดร.วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
104,900.00
อาจารย์ ดร.วัชรีวรรณ ชาติพันธ์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
104,900.00
รวมทั้งหมด49,000.00
105มจ.1-66-09-003.3 การศึกษาปัจจัยที่ความสัมพันธ์กับสมรรถนะด้านการจัดการสุขภาวะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด19 ในชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวหลัง Covid19
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
109,466.00
รวมทั้งหมด109,466.00
อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
7076,626.00
อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา
คณะศิลปศาสตร์
1010,947.00
อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1010,947.00
อาจารย์อรจนา แสนไชย จันทรประยูร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
1010,947.00
รวมทั้งหมด109,467.00
106มจ.1-66-09-003.2 กระบวนการนโยบายสาธารณะและความเข้มแข็งในการสานพลังเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
170,128.00
รวมทั้งหมด170,128.00
อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
60102,077.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3051,038.00
อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
1017,013.00
รวมทั้งหมด170,128.00
107มจ.1-66-09-003.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว พื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวหลังการแพร่ระบาดของโควิด 19
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
151,606.00
รวมทั้งหมด151,606.00
อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
6090,964.00
อาจารย์ ดร.พิรานันท์ จันทาพูน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3045,482.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1015,161.00
รวมทั้งหมด151,607.00
108มจ.1-66-09-003 การสานพลังการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชนเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวและยกระดับการจัดการสุขภาวะชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด19 เพื่อหนุนเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในวิถีปกติใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
58,800.00
รวมทั้งหมด58,800.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
7041,160.00
อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
105,880.00
อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
105,880.00
อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
105,880.00
รวมทั้งหมด58,800.00
109มจ.2-66-001 การสำรวจบุคลักษณ์นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายของชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร พื้นที่ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณเงินรายได้คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
30,000.00
รวมทั้งหมด30,000.00
อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
10030,000.00
รวมทั้งหมด30,000.00
110มช.-66-001 การศึกษาและถอดบทเรียนแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ดำเนินงานและจัดการตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG
งบประมาณภายนอกสถาบัน / อื่น ๆ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)
2,142,900.00
รวมทั้งหมด2,142,900.00
อาจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
501,071,450.00
ดร.กันต์สินี กันทะวงศ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24
อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
13278,577.00
ผศ.ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
13
รวมทั้งหมด1,350,027.00
111สป.อว.-66-001 การพัฒนารูปแบบการเป็นเกษตรสร้างสรรค์ของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
489,600.00
รวมทั้งหมด489,600.00
อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
คณะศิลปศาสตร์
100489,600.00
รวมทั้งหมด489,600.00
112วช.-66-009 นิราศหริภุญชัย การสร้างสรรค์นาฏกรรมล้านนาร่วมสมัย
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
700,000.00
รวมทั้งหมด700,000.00
อาจารย์ ดร.วีรินทร์ภัทร์ บูรณะสระกวี
คณะศิลปศาสตร์
60420,000.00
อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์
คณะศิลปศาสตร์
1070,000.00
อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
คณะศิลปศาสตร์
1070,000.00
ผศ.ดร. ธนภรณ์ แสนอ้าย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์
คณะศิลปศาสตร์
1070,000.00
รวมทั้งหมด630,000.00
113วช.-66-008 การยกระดับหัตถศิลป์ไทใหญ่ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
1,000,000.00
รวมทั้งหมด1,000,000.00
อาจารย์พสุนิต สารมาศ
คณะศิลปศาสตร์
20200,000.00
อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
คณะศิลปศาสตร์
16160,000.00
อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
คณะศิลปศาสตร์
16160,000.00
อาจารย์ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา
คณะศิลปศาสตร์
16160,000.00
อาจารย์จิราภรณ์ ศรีนาค
คณะศิลปศาสตร์
16160,000.00
อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์
คณะศิลปศาสตร์
16160,000.00
รวมทั้งหมด1,000,000.00
114วช.-66-007 การสร้างสรรค์นวัตกรรมศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลางร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษาชุมชนสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
600,000.00
รวมทั้งหมด600,000.00
อาจารย์ ดร.วีรินทร์ภัทร์ บูรณะสระกวี
คณะศิลปศาสตร์
60360,000.00
นายกิตติพงษ์ อินทรัศมี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
40
รวมทั้งหมด360,000.00
115สสส.-66-001 การควบคุมพฤติกรรมและการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ในภาคเหนือภายใต้แนวทางการเปลี่ยนแปลงทางเพศภาวะ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
157,570.00
รวมทั้งหมด157,570.00
อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
คณะศิลปศาสตร์
100157,570.00
รวมทั้งหมด157,570.00
116บพข.-66-001.1 ศักยภาพและความพร้อมของห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวในการรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
ทุนสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
1,574,990.00
รวมทั้งหมด1,574,990.00
อาจารย์ ดร.จรรยวรรธ สุธรรมา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
20
ผศ.ดร.ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว
มหาวิทยาลัยศิลปากร
15
อาจารย์หทัยรัตน์ สวัสดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
15
อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ
คณะศิลปศาสตร์
15236,249.00
อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา
วิทยาลัยนานาชาติ
15236,249.00
อาจารย์ ดร.นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10157,499.00
อาจารย์สไปทิพย์ มงคลนิมิตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
10
รวมทั้งหมด629,997.00
117DAI Global-66-001 Governance, Social Cohesion and Conflict Research and Learning Project, Chiang Mai (Third Round)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
DAL Global,LLC, Thailand Together
1,594,094.00
รวมทั้งหมด1,594,094.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป
คณะศิลปศาสตร์
26414,464.00
อาจารย์พีรดา ประจงการ
คณะศิลปศาสตร์
20318,819.00
อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
คณะศิลปศาสตร์
18286,937.00
อาจารย์พสุนิต สารมาศ
คณะศิลปศาสตร์
18286,937.00
อาจารย์พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์
คณะศิลปศาสตร์
18286,937.00
รวมทั้งหมด1,594,094.00
118สป.อว.-65-001 ความเป็นผู้ประกอบการของเกษตรกรชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
520,000.00
รวมทั้งหมด520,000.00
อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
คณะศิลปศาสตร์
100520,000.00
รวมทั้งหมด520,000.00
119สอวช.-65-001 พลังทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนชายแดนไทย-เมียนมาในการควคุมและจัดการโรคระบาด โควิด-19
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
420,970.00
รวมทั้งหมด420,970.00
อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
คณะศิลปศาสตร์
40168,388.00
อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
คณะศิลปศาสตร์
30126,291.00
อาจารย์พสุนิต สารมาศ
คณะศิลปศาสตร์
30126,291.00
รวมทั้งหมด420,970.00
120มจ.2-66-010 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จ ในการปฏิบัติสหกิจศึกษา ยุคเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2565
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
9,600.00
รวมทั้งหมด9,600.00
ดร.วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
1009,600.00
รวมทั้งหมด9,600.00
121RPF-66-003 ถอดบทเรียนการจัดการของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มูลนิธิโครงการหลวง
300,000.00
รวมทั้งหมด300,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
60180,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
40120,000.00
รวมทั้งหมด300,000.00
122OT-66-020 การศึกษาชีววิทยาบางประการ และวิธีการขนส่งหอยขม (Filopaludina martensi) ที่เหมาะสม
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
30,000.00
รวมทั้งหมด30,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10030,000.00
รวมทั้งหมด30,000.00
123OT-66-009 การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดสมุนไพรต่อเชื้อก่อโรคระบาดในกุ้งเศรษฐกิจ
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
800.00
ดร.จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา กรมประมง
20
รวมทั้งหมด0.00
124OT-66-008 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจด้วยอาหารเสริมสารสกัดสมุนไพรทดแทนยาปฏิชีวนะ เพื่อเป็นอาหารปลอดภัยในเขตภาคเหนือตอนบน
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
300.00
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
100.00
รวมทั้งหมด0.00
125APN.-66-001 Strengthening livelihood resilience through community-based aquaculture in rural northern Thailand
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับนานาชาติ
Asia-Pacific Network for Global Change Research (APN) ประเทศญี่ปุ่น
3,011,417.00
รวมทั้งหมด3,011,417.00
อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
341,023,882.00
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
15451,713.00
นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
15451,713.00
นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
12361,370.00
นายเทพพิทักษ์ บุญทา
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
12361,370.00
อาจารย์ ดร.นงพงา แสงเจริญ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
12361,370.00
รวมทั้งหมด3,011,418.00
126มจ.1-66-07 แผนงาน : การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยด้วยนวัตกรรมการเลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดร่วมกับการปลูกพืช เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อยรวมถึงการสร้างอาชีพให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต โควิด-19 และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
40,000.00
รวมทั้งหมด40,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10040,000.00
รวมทั้งหมด40,000.00
127มจ.1-66-07-005 การพัฒนาฟาร์มต้นแบบการผลิตปลากดหลวงเกรดพรีเมียมร่วมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจในระบบน้ำหมุนเวียนภายใต้สภาวะน้ำน้อยและใช้แบคทีเรียที่เหมาะสมเพื่อการบำบัดน้ำ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวมทั้งหมด392,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
50196,000.00
รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
30117,600.00
อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
1039,200.00
อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1039,200.00
รวมทั้งหมด392,000.00
128มจ.1-66-07-004 การพัฒนานวัตกรรมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและการขุนกุ้งก้ามกรามไซด์ใหญ่ โดยใช้อาหารต้นทุนต่ำจากแมลงและสารสกัดจากพืชท้องถิ่นในการเร่งการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มมูลค่าภายใต้ระบบน้ำหมุนเวียนแบบสมบูรณ์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวมทั้งหมด392,000.00
รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
50196,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
30117,600.00
นางสาวรุ่งกานต์ กล้าหาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
20
รวมทั้งหมด313,600.00
129มจ.1-66-07-003 การเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามด้วยนวัตกรรมการเสริมแอสตาแซนธินธรรมชาติจากสาหร่ายฮีมาโตคอคคัส (Haematococcus) ภายใต้เทคโนโลยีสมาร์ทไบโอฟลอค
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวมทั้งหมด392,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
70274,400.00
อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
30117,600.00
รวมทั้งหมด392,000.00
130มจ.1-66-07-002 นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Nannochloropsis sp. ความหนาแน่นเซลล์และคุณค่าทางอาหารสูงด้วยระบบปิดเพื่อใช้สำหรับอนุบาลลูกปูม้าด้วยเทคนิคไบโอเอ็นแคปซูเลชั่นภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวมทั้งหมด392,000.00
อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
60235,200.00
ดร. สุพันธ์ณี สุวรรณภักดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
10
ดร. พัชราวลัย ศรียะศักดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
10
นางสาวพิมพรรณ พิมลรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
10
รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1039,200.00
รวมทั้งหมด274,400.00
131มจ.1-66-07-001 การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยการใช้หนอนแมลงวันลายร่วมกับการเลี้ยงปลาโดยใช้ระบบอัจฉริยะ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวมทั้งหมด392,000.00
อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
70274,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
30117,600.00
รวมทั้งหมด392,000.00
132มจ.1-66-06-006.2 การพัฒนาสายพันธุ์กุ้งก้ามกรามมุ่งสู่อินทรีย์ในระบบไบโอฟลอคเพื่อเพิ่มผลผลิตในเขตจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
578,000.00
รวมทั้งหมด578,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
60346,800.00
นายประเสริฐ ประสงค์ผล
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
20115,600.00
นายกฤษณุพันธุ์ โกเมนไปรรินทร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช กรมประมง
10
นางสาวศรีจรรยา สุขมโนมนต์
กองวิจัยแลพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง
10
รวมทั้งหมด462,400.00
133มจ.1-66-06-006.1 การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
284,000.00
รวมทั้งหมด284,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
50142,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
50142,000.00
รวมทั้งหมด284,000.00
134มจ.1-66-06-006 การผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยในเขตจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
20,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
5010,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
255,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
153,000.00
นายประเสริฐ ประสงค์ผล
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
102,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
135มจ.1-66-06-003 นวัตกรรมกัญชงอินทรีย์และสารสกัดเพื่อเสริมอาหารสัตว์ในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของสัตว์เศรษฐกิจเป็นอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์อินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
490,000.00
รวมทั้งหมด490,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
40196,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
30147,000.00
อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
30147,000.00
รวมทั้งหมด490,000.00
136NTU.-66-001 Persistent and Emerging Contaminants in the water Resources of the Ping River Catchment in Northern Thailand
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
Nanyang Technological Technological University
313,119.00
รวมทั้งหมด313,119.00
อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
70219,183.00
รองศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2062,624.00
นายเทพพิทักษ์ บุญทา
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1031,312.00
รวมทั้งหมด313,119.00
137วช.-66-013 โรงเรือนเลี้ยงแพะแบบพึ่งพาธรรมชาติสำหรับฟาร์มขนาดเล็กเพื่อควบคุมแหล่งรังโรคจากสิ่งแวดล้อมและบรรเทาความเครียดจากความร้อน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
550,000.00
รวมทั้งหมด550,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
70385,000.00
นายสัตวแพทย์ประวีณ์นุต สุนะ
กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5
30
รวมทั้งหมด385,000.00
138มจ.2-66-015 การพัฒนามาตราฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาการออกแบบภูมิทัศน์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
4,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
รองศาสตราจารย์รมย์ชลีรดา ด่านวันดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
นายศิริชัย หงษ์วิทยากร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
139มจ.2-66-009 ผลกระทบเรดอนในงานสถาปัตยกรรม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
4,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
อาจารย์วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
140มจ.2-66-008 ปรากฎการณ์ทางสถาปัตยกรรม : กรณีศึกษาที่พักอาศัยกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเชิงเกษตรกรรม อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
4,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
อาจารย์รงรอง วงษ์วาล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
141มจ.2-66-007 แนวทางออกพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learnning) ด้วย กระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
4,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
อาจารย์พิชญาภา ธัมมิกะกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิศสกุล อึ้งตระกูล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
142มจ.2-66-006 อัตลักษณณ์เพื่อการออกแบบพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
4,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
143มจ.2-66-005 องค์ประกอบและแนวทางการเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learnning) กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
4,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
อาจารย์ปนวัฒน์ สุทธิกุญชร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
144มจ.2-66-004 การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการออกแบบพระวิหารและปรับปรุงพื้นที่วัดหัวฝาย ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
4,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
อาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
อาจารย์ศุภัชญา ปรัชญคุปต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
145มจ.2-66-003 การวิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมรอการระบายของเมืองเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
4,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
146มจ.2-66-002 นวัตกรรมการประมินสุขภาพของต้นยางนาโดยใช้เทคโนโลยีไซนิคโทโมกราฟี
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
ทุนงบประมาณส่วนงาน
4,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
401,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
10400.00
รวมทั้งหมด4,000.00
147มจ.1-66-08 แผนงาน : การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
104,200.00
รวมทั้งหมด104,200.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
100104,200.00
รวมทั้งหมด104,200.00
148มจ.1-66-09-002.2 การศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่เมืองแพร่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
147,000.00
รวมทั้งหมด147,000.00
อาจารย์ ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
5580,850.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1522,050.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1522,050.00
อาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1522,050.00
รวมทั้งหมด147,000.00
149มจ.1-66-09-002 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในพื้นที่เมืองแพร่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
98,000.00
รวมทั้งหมด98,000.00
อาจารย์ ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
10098,000.00
รวมทั้งหมด98,000.00
150มจ.1-66-08-013 การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนพื้นที่สูง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โครงการหลวงทุ่งหลวง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
490,000.00
รวมทั้งหมด490,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
40196,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2098,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ เผ่าจินดา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2098,000.00
อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2098,000.00
รวมทั้งหมด490,000.00
151มจ.1-66-08-011 ความมั่นคงทางอาหารชุมชนล้อมรั้วในเมือง กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
230,300.00
รวมทั้งหมด230,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
60138,180.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1534,545.00
อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1534,545.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1023,030.00
รวมทั้งหมด230,300.00
152มจ.1-66-03-009 ต้นแบบโรงเรือนอัจฉริยะระบบปิด โดยลดอุณหภูมิและสร้างหยดน้ำด้วยแผ่นเพลเทียร์ (Peltier) เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชสมุนไพร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
294,000.00
รวมทั้งหมด294,000.00
อาจารย์กิตติพงศ์ รื่นวงศ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
70205,800.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
3088,200.00
รวมทั้งหมด294,000.00
153อพ.สธ.-66-004 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรล้านนาที่มีศักยภาพเป็นพืชประดับ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
120,000.00
รวมทั้งหมด120,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
7084,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1012,000.00
อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1012,000.00
นายธวัชชัย มานิตย์
สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1012,000.00
รวมทั้งหมด120,000.00
154วช.-66-014 การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะในภาคเหนือ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านระบบสืบพันธุ์และอาหารสัตว์คุ้มทุน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
1,300,000.00
รวมทั้งหมด1,300,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
25325,000.00
ผศ.ดร. ทศพล มูลมณี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25
ผศ.ดร. พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา
มหาวิทยาลัยพะเยา
25
นายณรกมล เลาห์รอดพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25
รวมทั้งหมด325,000.00
155วช.-66-010 การใช้ประโยชน์และพัฒนาไก่กระดูกดำพันธุ์ฟ้าหลวงเชิงพาณิชย์ (ต่อเนื่อง)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
600,000.00
รวมทั้งหมด600,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
20120,000.00
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1590,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1590,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1590,000.00
อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1590,000.00
นายครรชิต ชมภูพันธ์
ฝ่ายงานฟาร์ม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1060,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1060,000.00
รวมทั้งหมด600,000.00
156วช.-66-004 การส่งเสริมการผลิตโคขาวลำพูนของเกษตรกรรายย่อยในเขตภาคเหนือตอนบนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยใช้อาหารอัดก้อนโปรตีนสูงทำมือ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
600,000.00
รวมทั้งหมด600,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
70420,000.00
รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
ผศ.ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10
รวมทั้งหมด420,000.00
157วช.-66-003 การยกระดับการผลิตโคเนื้อต้นน้ำของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษด้วยเทคนิคการกำหนดเวลาผสมเทียม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
580,000.00
รวมทั้งหมด580,000.00
อาจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ ถาวร
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
60348,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
40232,000.00
รวมทั้งหมด580,000.00
158วช.-66-002 การยกระดับบรรจุภัณฑ์สำหรับจัดจำหน่ายเนื้อแพะแช่เย็นและแช่แข็ง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
590,760.00
รวมทั้งหมด590,760.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
100590,760.00
รวมทั้งหมด590,760.00
159มช.-66-003.2 การปรับการเจริญเติบโต การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน และจุลินทรีย์ในลำไส้ของปลานิลที่เลี้ยงด้วยผลพลอยได้จากกาแฟและอนุพันธ์ : มุมมองวิทยาการด้านโอมิกส์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)
2,013,766.00
รวมทั้งหมด2,013,766.00
รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
Associate Professor Dr.Hien Van Doan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
ผศ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
ดร.พัฒธาวินท์ เล็งคิดวรภิภัส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
นายนเรศ ปินตาเลิศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5100,688.00
ผศ.ดร.ธัญญา ทะพงค์แก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
Dr.Linh Nquyen
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
นางสาวอรณี ศรีนวล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
รวมทั้งหมด100,688.00
160มช.-66-003.1 การพัฒนาอาหารเสริมสุขภาพสัตว์จากผลพลอยได้จากกาแฟสำหรับการผลิตไก่เนื้อที่ยั่งยืน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)
1,986,234.00
รวมทั้งหมด1,986,234.00
รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
Associate Professor Dr.Hien Van Doan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
นายนเรศ ปินตาเลิศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
ผศ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
ดร.พัฒธาวินท์ เล็งคิดวรภิภัส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
Dr.Linh Nquyen
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
นางสาวอรณี ศรีนวล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
599,312.00
ผศ.ดร.ธัญญา ทะพงค์แก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
รวมทั้งหมด99,312.00
161มช.-66-003 การประเมินคุณค่าของผลพลอยได้จากกาแฟสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพสัตว์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)
0.00
รวมทั้งหมด0.00
รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
Associate Professor Dr.Hien Van Doan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
ผศ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
ดร.พัฒธาวินท์ เล็งคิดวรภิภัส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
นายนเรศ ปินตาเลิศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50.00
ผศ.ดร.ธัญญา ทะพงค์แก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
Dr.Linh Nquyen
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
นางสาวอรณี ศรีนวล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
รวมทั้งหมด0.00
162มจ.1-66-06-004 ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้จากน้ำมันหอมระเหยขิงและตะไคร้หอมในการป้องกันและกำจัดไรในไก่เพื่อการผลิตสัตว์ในระบบอินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวมทั้งหมด392,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50196,000.00
ผศ.ดร.ภญ. สุนีย์ จันทร์สกาว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์
20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1558,800.00
นายครรชิต ชมภูพันธ์
ฝ่ายงานฟาร์ม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1558,800.00
รวมทั้งหมด313,600.00
163มจ.1-66-02-002 ผลของสารสกัดจากเทียนกิ่งต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงชีวนิเวศในระบบทางเดินอาหารสุกรหย่านมที่เลี้ยงในระบบอุตสาหกรรม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวมทั้งหมด392,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรพร ตาดี
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50196,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
30117,600.00
รศ.น.สพ.ดร. ภาคภูมิ ตาดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์
20
รวมทั้งหมด313,600.00
164บริษัท บำบัดพัฒนา จำกัด-66-001 ประสิทธิภาพของ Chlorine dioxide ในการลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในคอกแม่พันธุ์เลี้ยงลูก
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท บำบัดพัฒนา จำกัด
198,000.00
รวมทั้งหมด198,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5099,000.00
นายกิตติพงษ์ ทิพยะ
ฝ่ายงานฟาร์ม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3059,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2039,600.00
รวมทั้งหมด198,000.00
165สศ.-64-005 Isolation and Characterization of Potential Salmonella Phages Targeting Multidrug-Resistant and Major Serovars of Salmonella Derived From Broiler Production Chain in Thailand
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ดร.วัฒนา เปลยันทะ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30
ผศ.ดร.สพญ.รัถยาภรณ์ ง๊ะสมัน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
200.00
ผศ.ดร.มิ่งขวัญ ยิ่งขจร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10
ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10
รศ.ดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
รวมทั้งหมด0.00
166สศ.-65-006 Understanding the Ovarian Interrelationship with Low Antral Follicle Counts (AFC) in the In Vivo Bos indicus Cow Model: Unilateral and Bilateral Main AFC as Possible Biomarkers of Ovarian Response to Hormonal Synchronisation
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30
นายวริษฐา อุกฤษ
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
นายสุรศักดิ์ วาดสูงเนิน
สหกรณ์โคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร่ จํากัด ประเทศไทย
5
นายปุณณะวุทฒ์ ยะมา
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
นายจักรี จิตจำนงค์
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
นายมลรัฐ แสงเกตุ
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
นางสาวนลินทิพย์ พรมซาว
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
ดร.นภัสสร มนทา
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
ผศ.ดร.ไพวรรณ สุดวรรค์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
ผศ.ดร.วิลาสินี อินญาวิเลิศ
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
5
Prof.Dr.Pin-Chi Tang
Department of Animal Science, National Chung Hsing University, Taiwan
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50.00
รวมทั้งหมด0.00
167สศ.-65-005 Decontamination of major Salmonella serovars derived from poultry farms on eggs using Salmonella phage cocktail
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
รวมทั้งหมด0.00
รศ.ดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
40
ผศ.ดร.สพญ.รัถยาภรณ์ ง๊ะสมัน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20
ผศ.ดร.มิ่งขวัญ ยิ่งขจร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
200.00
รวมทั้งหมด0.00
168สศ.-64-004 Effects of pomegranate rind (Punica granatum Linn.) and guava leaf extract (Psidium guajava Linn.) for inhibition of multidrug resistant Escherichia coli recovered from diarrhoeal piglets
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
500.00
ผศ.ดร.สพญ.รัถยาภรณ์ ง๊ะสมัน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30
นายกิตติพงษ์ ทิพยะ
ฝ่ายงานฟาร์ม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
200.00
รวมทั้งหมด0.00
169สศ.-65-004 Production of single-chain fragment variable (scFv) antibodies specific to plasma membrane epitopes on bull Y-bearing sperm
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
0.00
รวมทั้งหมด0.00
นางสาววรรณลักษณ์ ถาวร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25
ผศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
200.00
รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
นายมานินพันฌ์ ทองคำ
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
รวมทั้งหมด0.00
170มจ.1-66-10 แผนงาน : การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
5,060.00
รวมทั้งหมด5,060.00
อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1005,060.00
รวมทั้งหมด5,060.00
171มจ.1-66-10-002 การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
149,940.00
รวมทั้งหมด149,940.00
อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
6089,964.00
อาจารย์ ดร.นิติกาญจน์ นาคประสม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2029,988.00
อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2029,988.00
รวมทั้งหมด149,940.00
172มจ.1-66-10-001 การใช้เทคนิค Data Visualization เพื่อแสดงผลการสังเคราะห์งานวิจัยในพื้นที่จังหวัดแพร่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
98,000.00
รวมทั้งหมด98,000.00
อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
6058,800.00
อาจารย์ ดร.วิลาสินี บุญธรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2019,600.00
น.ส.สรัญญา โชติรัตน์
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2019,600.00
รวมทั้งหมด98,000.00
173มจ.1-66-09-002.1 ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและพื้นที่เชิงวัฒนธรรมอำเภอเมืองแพร่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
147,000.00
รวมทั้งหมด147,000.00
อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา นันตา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4058,800.00
อาจารย์ดวงพร เพิ่มสุวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2536,750.00
อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน
-
20
อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1522,050.00
รวมทั้งหมด117,600.00
174มจ.1-66-09-001 การสร้างต้นแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์จากวัสดุชีวมวลด้วยนวัตกรรมการตลาด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
233,240.00
รวมทั้งหมด233,240.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
70163,268.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1534,986.00
อาจารย์ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1534,986.00
รวมทั้งหมด233,240.00
175มจ.1-66-08-010 ผลของนอนเทอร์มอลพลาสมาความดันบรรยากาศต่อการยึดติดของวัสดุนาโนบนผงสีย้อมธรรมชาติจากใบสัก
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
196,000.00
รวมทั้งหมด196,000.00
อาจารย์ ดร.จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
60117,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2039,200.00
อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2039,200.00
รวมทั้งหมด196,000.00
176มจ.1-66-08-009 การสกัดสารสำคัญ EGCG ในชาเมี่ยงที่เป็นสารสำคัญต้านไวรัสโควิด19
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
294,000.00
รวมทั้งหมด294,000.00
อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
45132,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
35102,900.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2058,800.00
รวมทั้งหมด294,000.00
177มจ.1-66-08-004 แผ่นชิ้นไม้อัดหน่วงไฟจากเศษเหลือไม้สักที่เคลือบผิวด้วยสารประกอบโบรอนในจังหวัดแพร่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวมทั้งหมด392,000.00
อาจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
60235,200.00
อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2078,400.00
อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2078,400.00
รวมทั้งหมด392,000.00
178มจ.1-66-08-003 ชีวเคมีของยาฆ่าแมลง neonicotinoid และสารอนุพันธ์ที่เกิดพิษที่ระบบประสาทของปลาม้าลาย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
40137,200.00
อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2068,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2068,600.00
อาจารย์ ดร.ถมรัตน์ ชัชวาลย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2068,600.00
รวมทั้งหมด343,000.00
179มจ.1-66-08-002 การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากก้อนเห็ดนางฟ้าเก่าหมักร่วมกับกากกาแฟและฝุ่นข้าวโพดอาหารสัตว์โดยใช้จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน (Pseudoxanthomonas spadix MJUP08) เป็นหัวเชื้อในการผลิต
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
80274,400.00
นางสาวศรีสุดา ทาหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เครือข่ายฯ ภาคเหนือตอนบน
20
รวมทั้งหมด274,400.00
180มจ.1-66-06-007 การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ของการผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดแพร่ภายใต้แนวคิดห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
อาจารย์ ดร.วิลาสินี บุญธรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
60205,800.00
อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
30102,900.00
น.ส.สรัญญา โชติรัตน์
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1034,300.00
รวมทั้งหมด343,000.00
181มจ.1-66-06-005 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีพลาสมาในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในผึ้งเพื่อลดการใช้สารเคมีในอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้ง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
490,000.00
รวมทั้งหมด490,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
70343,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1049,000.00
อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
524,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
524,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
524,500.00
อาจารย์ธีราพัฒน์ จักรเงิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
524,500.00
รวมทั้งหมด490,000.00
182มจ.1-66-06-002 การใช้เทคโนโลยีนอนเทอร์มอลพลาสมาเพื่อปรับปรุงคุณภาพถั่วเหลืองสำหรับการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวมทั้งหมด392,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
35137,200.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1558,800.00
ดร. ศิริวรรณ ณะวงษ์
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ฝ่ายสถานีวิจัย
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1039,200.00
อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
519,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
519,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
519,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
519,600.00
อาจารย์มรกต วงศ์หน่อ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
519,600.00
นายวงศ์วริศ วงศ์นาค
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
519,600.00
รวมทั้งหมด352,800.00
183มจ.1-66-05-008 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพชนิดเครื่องดื่มพร้อมชงสำเร็จรูปจากสารสกัดข้าวสีเสริมโปรไบโอติกต้นแบบ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวมทั้งหมด392,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
40156,800.00
ดร.ภญ. วรพรรณ ภู่มณี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์
25
นางสุรัลชนา มะโนเนือง
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1558,800.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1039,200.00
ดร. ศิริวรรณ ณะวงษ์
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ฝ่ายสถานีวิจัย
10
รวมทั้งหมด254,800.00
184มจ.1-66-04-002 พัฒนาต้นแบบเครื่องอัดขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์จากวัสดุชีวมวลโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
70240,100.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1551,450.00
อาจารย์ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1551,450.00
รวมทั้งหมด343,000.00
185มจ.1-66-02-011 ผลของสภาวะอุณหภูมิต่ำในห้องควบคุมอุณหภูมิต่อการเลี้ยงจิ้งหรีดทองดำเมื่อใช้ตัวควบคุมอุณหภูมิตู้ฟักไข่ปรับอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
147,000.00
รวมทั้งหมด147,000.00
นายวงศ์วริศ วงศ์นาค
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
6088,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1014,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1014,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1014,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1014,700.00
รวมทั้งหมด147,000.00
186มจ.1-66-02-009 การใช้อาหารหมักด้วยถั่วเน่าเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและเพิ่มภูมิคุ้มกันในการเลี้ยงไก่แบบปล่อยอิสระ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
294,000.00
รวมทั้งหมด294,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2573,500.00
อาจารย์มรกต วงศ์หน่อ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1544,100.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1029,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1029,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1029,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1029,400.00
อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1029,400.00
นายวงศ์วริศ วงศ์นาค
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1029,400.00
รวมทั้งหมด294,000.00
187มจ.1-66-02-007 ศึกษาศักยภาพการใช้กากส่าเหล้าจากข้าวเป็นอาหารสุกรและพัฒนาระบบการผลิตหมูดำกรมปศุสัตว์1 สำหรับผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
50171,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1034,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1034,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1034,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1034,300.00
อาจารย์มรกต วงศ์หน่อ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1034,300.00
รวมทั้งหมด343,000.00
188มจ.1-66-02-005 การศึกษาการใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนำและกำหนดเวลาการผสมเทียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตควายในตำบลแม่ทราย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
อาจารย์มรกต วงศ์หน่อ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
30102,900.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2068,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1034,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1034,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1034,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1034,300.00
อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1034,300.00
รวมทั้งหมด343,000.00
189มจ.1-66-02-001 การศึกษาผลกระทบของโรค Lumpy skin ต่อประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ในโค
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
382,200.00
รวมทั้งหมด382,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
50191,100.00
อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1038,220.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1038,220.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1038,220.00
อาจารย์มรกต วงศ์หน่อ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1038,220.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1038,220.00
รวมทั้งหมด382,200.00
190มจ.1-66-01-012 ประสิทธิภาพของนวัตกรรมเทคโนโลยีพลาสมาที่ความดันบรรยากาศเพื่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสและเพิ่มศักยภาพการผลิตพริกปลอดภัย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวมทั้งหมด392,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
50196,000.00
อาจารย์ ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1558,800.00
อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1558,800.00
อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ คำตัน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1039,200.00
น.ส.อังคณา ชมภูมิ่ง
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1039,200.00
รวมทั้งหมด392,000.00
191มจ.1-66-01-007 ผลของพลาสมาเย็นในการควบคุมด้วงงวงข้าวในระยะตัวเต็มวัย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
245,000.00
รวมทั้งหมด245,000.00
อาจารย์ ดร.เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
60147,000.00
อาจารย์ ดร.จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4098,000.00
รวมทั้งหมด245,000.00
192วช.-66-015 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะสำหรับบริหารจัดการสวนทุเรียนสู่การทำเกษตรมูลค่าสูง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
447,000.00
รวมทั้งหมด447,000.00
อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
50223,500.00
อาจารย์ ดร.สุระพล ริยะนา
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
30134,100.00
อาจารย์ทัศนีย์ ชัยยา
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1044,700.00
อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
1044,700.00
รวมทั้งหมด447,000.00
193วช.-66-012 การเพิ่มศักยภาพกิจกรรมชุมชนธนาคารปูม้าให้ยั่งยืนและต่อยอดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งทางสังคม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2,300,000.00
รวมทั้งหมด2,300,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
601,380,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
15345,000.00
อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
15345,000.00
รวมทั้งหมด2,070,000.00
194วช.-66-011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไรแดงอบแห้งคืนรูปเร็วสำหรับใช้เป็นอาหารเลี้ยงปลาสวยงาม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
500,000.00
รวมทั้งหมด500,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
70350,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
30150,000.00
รวมทั้งหมด500,000.00
195iTAP-63-001 การพัฒนาสูตรปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงาน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
33,000.00
รวมทั้งหมด33,000.00
อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
10033,000.00
รวมทั้งหมด33,000.00
196OT-66-007 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
600.00
ดร.ณรงค์ โยธิน
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
400.00
รวมทั้งหมด0.00
197มจ.1-66-01-014 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตกล้วยหอมทองภาคใต้ของไทย โดยวิธีการมีส่วนร่วม เพื่อลดความสูญเสียของผลผลิตจากระบบการปลูกแบบยั่งยืน ปีที่ 2 ณ จังหวัดพัทลุง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
196,000.00
รวมทั้งหมด196,000.00
อาจารย์ปณิดา กันถาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
80156,800.00
อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
2039,200.00
รวมทั้งหมด196,000.00
198OT-66-005 การศึกษาผลของอาหารพืชที่มีส่วนประกอบของน้ำมันปลาทะเลที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
1000.00
รวมทั้งหมด0.00
199OT-66-003 การเสริมกัญชาในอาหารปลาหมอไทย (Anabas testudineus) ในอาหารในการเลี้ยงกุ้งขาววแวนนาไม (Penaeus vannamei) ภายในถังพลาสติก
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
400.00
รวมทั้งหมด0.00
200OT-66-002 การใช้ประโยชน์จากน้ำต้มปูในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Nannochioropsis sp.
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
400.00
รวมทั้งหมด0.00
201OT-65-010 การศึกษาการกำจัดยางเหนียวในน้ำมันปาล์มดิบโดยการใช้สารสกัดจากเคี่ยม (Cotylelobium melanoxylon syn. C. lanceolatum)
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
202บพข.-66-001 การยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มอังกฤษและสหภาพยุโรป
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
ทุนสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
877,250.00
รวมทั้งหมด877,250.00
ผศ.ดร.จิตศักดิ์ พุฒจร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
30
ผศ.ดร.ทิพย์สุดา พุฒจร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
30
อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
20175,450.00
อาจารย์กุลวดี กุลพักตรพงษ์
นักวิชาการอิสระ
10
อาจารย์ธนวรรษ ดอกจันทร์
นักวิชาการอิสระ
10
รวมทั้งหมด175,450.00
203มร.ชม.-66-001 ต้นแบบระบบการจัดการของเสียในระดับชุมชนด้วยการเปลี่ยนเป็นพลังงานก๊าซชีวภาพร่วมกับถ่านไฮโดรซาร์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (มร.ชม.)
450,000.00
รวมทั้งหมด450,000.00
อ.ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
70
ผศ. ดร.บุญญา ชาญนอก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1045,000.00
รวมทั้งหมด45,000.00
204มจ.1-66-04 แผนงาน : การบริหารจัดการและการแปรรูปชีวมวลด้วยนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนเพื่อลดปัญหาหมอกควันบนพื้นที่สูง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
32,000.00
รวมทั้งหมด32,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
10032,000.00
รวมทั้งหมด32,000.00
205มจ.1-66-08-008 การประเมินการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจมูกข้าวโพดหวานจากจมูกข้าวโพดหวานคัดทิ้งในอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
อาจารย์ ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
100343,000.00
รวมทั้งหมด343,000.00
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021