ทุนสนันสนุนงานวิจัยตามปีงบประมาณ

ข้อมูลทุนสนันสนุนงานวิจัยของหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ทำสัญญาในปีงบประมาณ 2567 มีจำนวนงบประมาณทั้งหมด 54,156,243.00 บาท
ที่ งานวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน ข้อมูลเจ้าของงานวิจัย
เจ้าของผลงาน % งบประมาณ
1มจ.2-66-068 กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษาหมู่บ้านหัตถกรรมถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์ ดร.สุธีรา สิทธิกุล
วิทยาลัยนานาชาติ
808,000.00
อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา
วิทยาลัยนานาชาติ
101,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
101,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
2มจ.1-67-07-008.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อยกระดับการสร้างประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยว ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานฝีมือและหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
104,081.00
รวมทั้งหมด104,081.00
นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี
งานสภาพนักงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
100104,081.00
รวมทั้งหมด104,081.00
3มจ.1-67-07-008 การยกระดับการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานฝีมือและหัตถกรรมสู่นักท่องเที่ยวคุณภาพสูงของจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
16,471.00
รวมทั้งหมด16,471.00
อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด
วิทยาลัยนานาชาติ
508,236.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
254,118.00
นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี
งานสภาพนักงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
254,118.00
รวมทั้งหมด16,472.00
4มจ.1-67-10-002 การสังเคราะห์ทางชีวภาพของอนุภาคนาโนโลหะจากของเสียทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นสารต้านจุลินทรีย์และจุลธาตุในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
148,700.00
รวมทั้งหมด148,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง
คณะวิทยาศาสตร์
5074,350.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
คณะวิทยาศาสตร์
1522,305.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล
คณะวิทยาศาสตร์
1014,870.00
น.ส.รังสิมา อัมพวัน
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
1014,870.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารวี กาญจนประโชติ
คณะวิทยาศาสตร์
57,435.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์
57,435.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง
คณะวิทยาศาสตร์
57,435.00
รวมทั้งหมด148,700.00
5มจ.1-67-05-008 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศัตรูพืชเพื่อการผลิตลำไยปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
218,200.00
รวมทั้งหมด218,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
2554,550.00
นางจิรนันท์ เสนานาญ
งานบริหารเงินทุนวิจัย กองบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
1532,730.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1532,730.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา หม่องอ้น
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1532,730.00
อาจารย์ ดร.สุชาดา สายทิ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1532,730.00
อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1532,730.00
รวมทั้งหมด218,200.00
6มจ.1-67-05-006 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานสีขาวสำหรับบริโภคฝักสด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
196,400.00
รวมทั้งหมด196,400.00
นายเสกสรร สงจันทึก
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
90176,760.00
น.ส.วัชรินทร์ จันทวรรณ์
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
1019,640.00
รวมทั้งหมด196,400.00
7มจ.1-67-03-003 การศึกษาการแสดงออกด้านโปรติโอมิกส์ เมแทโบโลมิกส์ คุณสมบัติทางกายภาพ และเคมีเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของน้ำผึ้งลำไย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
103,100.00
รวมทั้งหมด103,100.00
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
คณะวิทยาศาสตร์
3030,930.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า
คณะวิทยาศาสตร์
2020,620.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
2020,620.00
ผศ.ดร สิริวัฒน์ บุญชัยศรี
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์
20
น.ส.วัชรินทร์ จันทวรรณ์
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
1010,310.00
รวมทั้งหมด82,480.00
8มจ.3-67-002 ผลองสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและการให้ปุ้ยต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
45,000.00
รวมทั้งหมด45,000.00
อาจารย์ ดร.อำพล สอนสระเกษ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10045,000.00
รวมทั้งหมด45,000.00
9ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม-67-001 การพัฒนาสูตรสารเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับสารเคมีป้องกันโรครากเน่าสาเหตุจาก เชื้อรา Phytophthora sp. เพื่อยกระดับการปลูกถั่วเหลืองฝักสดใน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
224,000.00
รวมทั้งหมด224,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
100224,000.00
รวมทั้งหมด224,000.00
10สวก.-67-004 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบกึ่งโปร่งแสงบนหลังคาโรงเรือนร่วมกับ แบตเตอรี่เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกัญชงกัญชาเชิงพาณิชย์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน
2,400,000.00
รวมทั้งหมด2,400,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
35840,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
25600,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
10240,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
10240,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
10240,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10240,000.00
รวมทั้งหมด2,400,000.00
11มจ.2-67-033 การศึกษาชนิดขยะอินทรีย์และระยะเวลาในการกินขยะ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
106,655.00
รวมทั้งหมด106,655.00
ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช
คณะผลิตกรรมการเกษตร
6063,993.00
นางสาววราภัสร์ นนทธิ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
15
นางสาววรรณิษา สายทอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
15
นายกิตติธัช จันเหลือง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
10
รวมทั้งหมด63,993.00
12มจ.2-67-032 การศึกษาปริมาณไส้เดือนดินและปริมาณอาหารที่เหมาะสมต่อพื้นที่ในการเลี้ยงระดับสูงสุด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
64,205.00
รวมทั้งหมด64,205.00
ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช
คณะผลิตกรรมการเกษตร
6038,523.00
นางสาววราภัสร์ นนทธิ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
15
นางสาววรรณิษา สายทอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
15
นางสาวนภาพัฒน์ ฐิติชัยธนาภัทร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
10
รวมทั้งหมด38,523.00
13มจ.2-67-031 การทดสอบสารชีวภัณฑ์อิสไบออนที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกัญชา
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
120,000.00
รวมทั้งหมด120,000.00
ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช
คณะผลิตกรรมการเกษตร
6072,000.00
นางสาววราภัสร์ นนทธิ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
20
นางสาวนภาพัฒน์ ฐิติชัยธนาภัทร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
20
รวมทั้งหมด72,000.00
14สวก.-67-002 ระบบควบคุมอุณหภูมิและสภาพอากาศเพื่อเพิ่มผลผลิตในโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีด ด้วยเทคโนโลยีผลิตน้ำร้อนและไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับปั๊มความร้อน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
1,923,850.00
รวมทั้งหมด1,923,850.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
35673,348.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
20384,770.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
10192,385.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
10192,385.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
10192,385.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
8153,908.00
อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
7134,670.00
รวมทั้งหมด1,923,851.00
15ธนา บลอซซั่ม-67-001 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ย่อยสลายฟอสเฟตเพื่อการจัดการดินในการผลิตทุเรียน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท ธนา บลอซซั่ม จำกัด
450,000.00
รวมทั้งหมด450,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
100450,000.00
รวมทั้งหมด450,000.00
16ชัยพัฒนา-67-001 โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
1,262,000.00
รวมทั้งหมด1,262,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
45567,900.00
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต
คณะวิทยาศาสตร์
25315,500.00
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
20252,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10126,200.00
รวมทั้งหมด1,262,000.00
17มจ.1-67-08-002.3 การถ่ายทอดและการยอมรับเทคโนโลยี และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของนวัตกรรม ต้นแบบถ่านชีวภาพดัดแปลงสำหรับชุมชนเกษตร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
103,885.00
รวมทั้งหมด103,885.00
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5051,943.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์
3031,166.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1010,389.00
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์ นาระทะ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1010,389.00
รวมทั้งหมด103,887.00
18มจ.1-67-05-003.1 การพัฒนาพันธุ์ปทุมมาสีม่วงเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการค้า
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
200,102.00
รวมทั้งหมด200,102.00
อาจารย์ ดร.ธนะภูมิ เหล่าจันตา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
70140,071.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3060,031.00
รวมทั้งหมด200,102.00
19มจ.1-67-11-003 การพัฒนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสมที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับการปลูกในระบบอินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
199,500.00
รวมทั้งหมด199,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
75149,625.00
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1529,925.00
อาจารย์ ดร.กาญจนา จอมสังข์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
59,975.00
นายบัณฑิต ต๊ะเสาร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
59,975.00
รวมทั้งหมด199,500.00
20มจ.1-67-09-002 การศึกษาผลการใช้ไมโครแคปซูลจากสารสกัดเห็ดหลินจือ ต่อสมรรถภาพการผลิต ระบบภูมิคุ้มกัน สัณฐานวิทยาในลำไส้ และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในไก่ไข่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
232,700.00
รวมทั้งหมด232,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3069,810.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3069,810.00
อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ถือแก้ว
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3069,810.00
นายปรีชา รัตนัง
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
1023,270.00
รวมทั้งหมด232,700.00
21มจ.1-67-08-002 นวัตกรรมถ่านชีวภาพดัดแปลงเพื่อการจัดการซากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรสำหรับพัฒนาชุมชนเกษตรแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
21,688.00
รวมทั้งหมด21,688.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์
163,470.00
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
คณะผลิตกรรมการเกษตร
122,603.00
อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล
คณะวิทยาศาสตร์
71,518.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน
คณะผลิตกรรมการเกษตร
71,518.00
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์ นาระทะ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
71,518.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์
71,518.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์
71,518.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี
คณะวิทยาศาสตร์
71,518.00
อาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง
คณะวิทยาศาสตร์
71,518.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง
คณะวิทยาศาสตร์
71,518.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์
คณะวิทยาศาสตร์
71,518.00
รวมทั้งหมด19,735.00
22มจ.1-67-05-013 การพัฒนาสูตรสารเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกถั่วเหลืองฝักสด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
209,400.00
รวมทั้งหมด209,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
100209,400.00
รวมทั้งหมด209,400.00
23มจ.1-67-05-012 การเก็บรวบรวม ขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ และชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ของฟิโลเดนดรอนที่ปลูกในประเทศไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออกไม้ประดับ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
218,200.00
รวมทั้งหมด218,200.00
อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
70152,740.00
อาจารย์ ดร.ธนะภูมิ เหล่าจันตา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3065,460.00
รวมทั้งหมด218,200.00
24มจ.1-67-05-011 การบ่งชี้พันธุ์และสภาพแวดล้อมสำหรับการผลิตข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงจากแหล่งพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองในพื้นที่ภาคเหนือ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
196,900.00
รวมทั้งหมด196,900.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
60118,140.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิกา กอนแสง
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4078,760.00
รวมทั้งหมด196,900.00
25มจ.1-67-05-007 การศึกษาแบคทีเรียพีจีพีอาร์ที่มีศักยภาพในการลดผลกระทบจากการขาดน้ำในข้าว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
209,400.00
รวมทั้งหมด209,400.00
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว
คณะผลิตกรรมการเกษตร
70146,580.00
อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1531,410.00
นายสิปปวิชญ์ ปัญญาตุ้ย
กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว
15
รวมทั้งหมด177,990.00
26มจ.1-67-05-003 การปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาสีม่วงและการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ ระยะที่ 1
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
1,377.00
รวมทั้งหมด1,377.00
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน
คณะวิทยาศาสตร์
35482.00
อาจารย์ ดร.ธนะภูมิ เหล่าจันตา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
35482.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
30413.00
รวมทั้งหมด1,377.00
27มจ.1-67-02-007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คราฟต์โซดาต้นแบบจากพืชท้องถิ่นเมืองหนาว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
215,600.00
รวมทั้งหมด215,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
55118,580.00
ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
1532,340.00
อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1532,340.00
น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
1532,340.00
รวมทั้งหมด215,600.00
28มจ.1-67-02-005 การพัฒนาวิธีการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ในใบชาเลือดมังกรอินทรีย์ ด้วยเทคนิคอัลตราโซนิค ร่วมด้วยสารสารละลายดีพยูเทคติค (DES) เพื่อใช้เครื่องสำอาง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
215,600.00
รวมทั้งหมด215,600.00
ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
50107,800.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล
คณะวิทยาศาสตร์
2043,120.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1532,340.00
น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
1532,340.00
รวมทั้งหมด215,600.00
29มจ.1-67-01-009 การบริหารจัดการด้านพลังงานฟาร์มปลูกกัญชากัญชงโดยใช้ระบบตรวจวัดอัจฉริยะร่วมกับการประเมินเศรษฐศาสตร์พลังงาน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
3060,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
2550,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
2550,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
2040,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
30มจ.1-67-01-008 แอพพลิเคชั่นการคาดการณ์น้ำในดินโดยหลักการ Pedotransfunction เพื่อการวางแผนชลประทานสำหรับภาคเกษตร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4080,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
3060,000.00
ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์
30
รวมทั้งหมด140,000.00
31มจ.1-67-01-006 การจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวคุณค่าทางโภชนาการสูงภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง (ปีที่ 2)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
120,200.00
รวมทั้งหมด120,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิกา กอนแสง
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5060,100.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5060,100.00
รวมทั้งหมด120,200.00
32GIZ-67-001 To Develop Master Training Materials on Regenerative Agriculture and Trainer Guide/Manual
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับนานาชาติ
Deutsche Gesellschaft f?r Interne Arbeit (GIZ) GmbH (องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน)
879,000.00
รวมทั้งหมด879,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50439,500.00
อ.ดร.ฉัตรปวีณ์ เดชจิรรัตนสิริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
35
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15131,850.00
รวมทั้งหมด571,350.00
33OT-67-002 ความหลากชนิดของกิ้งกือและความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1000.00
รวมทั้งหมด0.00
34ปุ๋ยดีการเกษตร-67-001 ประสิทธิภาพสารอาหารให้พืชทางใบมาใช้ทดแทนปุ๋ยน้ำเพื่อใช้กับพืชเศรษฐกิจปลูกไร้ดิน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท ปุ๋ยดีการเกษตร จำกัด
700,000.00
รวมทั้งหมด700,000.00
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50350,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
30210,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
20140,000.00
รวมทั้งหมด700,000.00
35ปตท.-67-002 ศึกษาประเมินข้อมูลกรณีฐาน (Baseline) การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ภายใต้โครงการการปลูกป่ายั่งยืน โดย ปตท. ประจำปี 2566 ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จังหวัดเชียงราย และโครงการปลูกป่ายั่งยืน โดย ปตท. ประจำปี 2566 ในเขตพื้นที่วนอุทยานสันผาพญาไพร, วนอุทยานน้ำตกตาดควัน, วนอุทยานห้วยน้ำช้าง, วนอุทยานน้ำตกวังธารทอง, อุทยานแห่งชาติดอยหลวง, อุทยานแห่งชาติภูซาง, เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอนศิลา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย และวนอุทยานน้ำตกน้ำมิน จังหวัดพะเยา
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2,645,216.00
รวมทั้งหมด2,645,216.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
501,322,608.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
401,058,086.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล
คณะเศรษฐศาสตร์
7185,165.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
379,356.00
รวมทั้งหมด2,645,215.00
36บริษัท อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป จำกัด-67-001 การผลิตและทดสอบปุ๋ยสำหรับกัญชงแปลงเปิด ณ ฟาร์มปลูกกัญชง อำเภอบึงจอม จังหวัดราชบุรี ระยะที่2/2566
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป จำกัด
150,000.00
รวมทั้งหมด150,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
70105,000.00
นายวีระพันธ์ ดวงจันทร์
บุคคลภายนอก
15
นายสาธร วินิจกิจเจริญ
บุคคลภายนอก
15
รวมทั้งหมด105,000.00
37สวพส.-67-001 โครงการประเมินศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
2,550,000.00
รวมทั้งหมด2,550,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
601,530,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
35892,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล
คณะเศรษฐศาสตร์
251,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
251,000.00
รวมทั้งหมด2,524,500.00
38วช.-67-001 การพัฒนาพันธุ์ปทุมมาสีม่วงเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
1,900,000.00
รวมทั้งหมด1,900,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
25475,000.00
อาจารย์ ดร.ธนะภูมิ เหล่าจันตา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
25475,000.00
อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
25475,000.00
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน
คณะวิทยาศาสตร์
25475,000.00
รวมทั้งหมด1,900,000.00
39บพค.-67-001 การพัฒนานักวิจัยหลังปริญญาโท-เอก ด?วยระบบเครือข?ายมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อประยุกต?แนวคิด BCG สําหรับการฟ??นฟูทรัพยากรดินในภาคการผลิตพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
3,740,000.00
รวมทั้งหมด3,740,000.00
รศ.ดร.ณัฐพล จิตมาตย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15
รศ.ดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
รศ.ดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
ผศ.ดร.ขวัญตา ขาวมี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ พูนภักดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10
ผศ.ดร.ธนภัทร์ สุกิจประภานน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10374,000.00
ดร.วีรชัย มัธยัสถ์ถาวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
ดร.ฉัตรปวีณ์ เดชจิรรัตนสิริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
รวมทั้งหมด374,000.00
40TAITA.-67-001 การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการจำเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย
20,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10020,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
41Pepsi-Cola Co.,Ltd.-67-002 ระบบน้ำหยดในการเพิ่มผลผลิตมันฝรั่ง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
Pepsi-Cola (Thai) Trading Co.,Ltd
630,230.00
รวมทั้งหมด630,230.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
80504,184.00
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
20126,046.00
รวมทั้งหมด630,230.00
42Pepsi-Cola Co.,Ltd.-67-001 การศึกษาระบบการปลูกมันฝรั่ง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
Pepsi-Cola (Thai) Trading Co.,Ltd
910,998.00
รวมทั้งหมด910,998.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
80728,798.00
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
20182,200.00
รวมทั้งหมด910,998.00
43OT-67-014 การใช้บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กรที่สร้างนวัตกรรม
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว
คณะบริหารธุรกิจ
500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศฐา วรุณกูล
คณะบริหารธุรกิจ
500.00
รวมทั้งหมด0.00
44วช.-67-006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับศักยภาพทางการตลาดของลำไยตกเกรดสู่ เชิงพาณิชย์ จังหวัดลำพูน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
650,000.00
รวมทั้งหมด650,000.00
อาจารย์ ดร.สุตาภัทร คงเกิด
คณะบริหารธุรกิจ
40260,000.00
รศ. ดร.สุจิตรา รอดสมบุญ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
20
ผศ. ปาริชาติ ศงสนันทน์
มหาวิทยาลัยพายัพ
20
Shaw-Yu Fang
มหาวิทยาลัยพายัพ
20
รวมทั้งหมด260,000.00
45บพท.-67-001 การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมเห็ดโคนน้อย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
4,000,000.00
รวมทั้งหมด4,000,000.00
อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
331,320,000.00
ผศ.เพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
30
นายอริย์ธัช อักษรทับ
มหาวิทยาลัยพายัพ
20
อาจารย์ ดร.สุตาภัทร คงเกิด
คณะบริหารธุรกิจ
10400,000.00
ผศ.ดร.จรรยวรรธน์ วุฒิจำนงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
7
รวมทั้งหมด1,720,000.00
46มจ.1-67-07-001.3 การพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
111,379.00
รวมทั้งหมด111,379.00
อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
6066,827.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3033,414.00
อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
1011,138.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
คณะบริหารธุรกิจ
1011,138.00
รวมทั้งหมด122,517.00
47มจ.1-67-02-003.3 แผนกลยุทธ์การตลาด ผลิตภัณฑ์สปา สารสกัดสมุนไพรมะข่วง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
117,700.00
รวมทั้งหมด117,700.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
4047,080.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี ยศบุตร
คณะบริหารธุรกิจ
3035,310.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชญา ไพคำนาม
คณะบริหารธุรกิจ
3035,310.00
รวมทั้งหมด117,700.00
48มจ.1-67-02-003.1 เทคโนโลยีเอนแคปซูเลชัน สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ชีวภาพของสมุนไพรมะข่วงสำหรับประยุกต์ใช้ในธุรกิจสปา
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
205,400.00
รวมทั้งหมด205,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล
คณะวิทยาศาสตร์
4082,160.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2041,080.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1530,810.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1020,540.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
1020,540.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
510,270.00
รวมทั้งหมด205,400.00
49มจ.1-67-10-010 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงจากวัสดุเหลือทิ้งการแปรรูปไม้ไผ่ด้วยเครื่องปฏิกรณ์ไพโรไลซิสนำร่อง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
212,000.00
รวมทั้งหมด212,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
4084,800.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
2042,400.00
อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1021,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูรัตน์ ธารารักษ์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1021,200.00
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
คณะวิทยาศาสตร์
1021,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์
คณะบริหารธุรกิจ
510,600.00
นางสาวนงเยาว์ หอมดวง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บริหารธุรกิจ
5
รวมทั้งหมด201,400.00
50มจ.1-67-07-004 การตัดสินใจผลิตในระบบเกษตรแปลงใหญ่ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่เพื่อบรรลุเป้าหมายความมั่นคงทางอาหารและผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
111,400.00
รวมทั้งหมด111,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ
คณะเศรษฐศาสตร์
5055,700.00
ดร. กมลทิพย์ ปัญญาสิทธิ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย
20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
คณะบริหารธุรกิจ
2022,280.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ เชื้อเมืองพาน
คณะเศรษฐศาสตร์
1011,140.00
รวมทั้งหมด89,120.00
51มจ.1-67-06-004 ห่วงโซ่คุณค่าในการผลิตและการพัฒนารูปแบบการตลาดสัตว์น้ำเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
178,300.00
รวมทั้งหมด178,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
80142,640.00
อาจารย์ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์
คณะบริหารธุรกิจ
2035,660.00
รวมทั้งหมด178,300.00
52มจ.1-67-02-003 เทคโนโลยีเอนแคปซูเลชันสารสำคัญจากพืชเครื่องเทศมะข่วงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเสริมบำรุงสุขภาพและธุรกิจสปา
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
32,200.00
รวมทั้งหมด32,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
309,660.00
อาจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ
คณะวิทยาศาสตร์
309,660.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
206,440.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล
คณะวิทยาศาสตร์
206,440.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
103,220.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี ยศบุตร
คณะบริหารธุรกิจ
51,610.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
51,610.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
51,610.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชญา ไพคำนาม
คณะบริหารธุรกิจ
51,610.00
รวมทั้งหมด41,860.00
53มจ.1-67-01-010 การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบแนะนำข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโดยใช้เทคโนโลยีไมโครซอฟต์พาวเวอร์แพลตฟอร์ม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น
คณะบริหารธุรกิจ
60120,000.00
น.ส.สุธีรา หมื่นแสน
งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
4080,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
54มจ.2-67-014 ความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนในนวัตกรรมกับความยั่งยืนโดยการมีการวางแผนภาษีเป็นตัวแปรส่งผ่าน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
20,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว
คณะบริหารธุรกิจ
5010,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศฐา วรุณกูล
คณะบริหารธุรกิจ
5010,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
55มจ.2-67-013 อิทธิพลของคุณภาพการสอบบัญชีที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบกับการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน: หลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
20,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์
คณะบริหารธุรกิจ
5010,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์
คณะบริหารธุรกิจ
5010,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
56มจ.2-67-012 การเปิดเผยข้อมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยืนและคุณภาพการสอบบัญชีกับประโยชน์ของข้อมูลทางบัญชีในการตัดสินใจของนักลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
20,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ สารมาท
คณะบริหารธุรกิจ
5010,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์
คณะบริหารธุรกิจ
5010,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
57มจ.2-67-011 ผลกระทบของการรายงานความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และการควบคุมโดยครอบครัวต่อคุณภาพกำไร: หลักฐานจากประเทศไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
20,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
คณะบริหารธุรกิจ
10020,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
58มจ.2-67-010 การตระหนักรู้กฎหมายธุรกิจเช่าซื้อของลูกค้าที่ใช้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กับธนาคารชั้นนำ จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
20,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข
คณะบริหารธุรกิจ
10020,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
59มจ.2-67-009 ผลกระทบของทุนทางปัญญาต่อการจ่ายเงินปันผลในตลาดการเงินเกิดใหม่: กรณีศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
20,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
อาจารย์ ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม
คณะบริหารธุรกิจ
7515,000.00
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์
คณะบริหารธุรกิจ
255,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
60มจ.2-67-008 ศึกษาวิถีและสัดส่วนผลกำไรของผลิตภัณฑ์กาแฟ สปป.ลาว ในตลาดประเทศไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
40,000.00
รวมทั้งหมด40,000.00
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์
คณะบริหารธุรกิจ
3012,000.00
อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร
คณะบริหารธุรกิจ
3012,000.00
Assoc.Prof.Dr.Piya Wongpit
NATIONAL UNIVERSITY OF LAOS
25
อาจารย์ณัฏฐ์ณิชชา ขยาย
คณะบริหารธุรกิจ
156,000.00
รวมทั้งหมด30,000.00
610.4-66.3 A Guideline for Human Resource Management in Agricultural Enterprises in Nanning Guangxi Province, China
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
รวมทั้งหมด0.00
Guanlian Luo
วิทยาลัยนานาชาติ เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ
70
อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์
คณะบริหารธุรกิจ
200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์
คณะบริหารธุรกิจ
50.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
คณะบริหารธุรกิจ
50.00
รวมทั้งหมด0.00
62มจ.2-67-007 การวิเคราะห์ต้นทุนและจุดคุ้มทุนจานใบไม้ธรรมชาติของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มตองรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
20,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
คณะบริหารธุรกิจ
10020,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
63OT-66-059 การประเมินผลกระทบการดำเนินงานโครงการแม่โจ้โมเดล 2566
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์
คณะบริหารธุรกิจ
250.00
อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
คณะบริหารธุรกิจ
250.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร
คณะบริหารธุรกิจ
250.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
คณะบริหารธุรกิจ
250.00
รวมทั้งหมด0.00
64มจ.2-67-043 การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยใช้การแปลงลาปาซและอนุกรมกำลัง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์ ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
65มจ.2-67-042 การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบโครงข่ายประสาทเทียมที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์ ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ
คณะวิทยาศาสตร์
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
66มจ.2-67-041 การประมาณผลเฉลยของสมการเชิงปริพันธ์โวลเทอร์ราโดยใช้การแปลงอินทิกรัลทั่วไป
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลเทพ มีคำ
คณะวิทยาศาสตร์
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
67มจ.2-67-040 การทำนายการลาออกกลางคันของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ
คณะวิทยาศาสตร์
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
68มจ.2-67-039 การควบคุม Guaranteed cost สำหรับระบบโครงข่ายประสาทเทียมที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย
คณะวิทยาศาสตร์
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
69มจ.2-67-038 อัตราของการลู่ข้าวของวิธีการทำซ้ำพีเอส วิธีทำซ้ำดับเบิ้ลยู และวิธีทำซ้ำเอสเอ็นสำหรับฟังก์ชันต่อเนื่องและไม่ลด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์
คณะวิทยาศาสตร์
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
70สวก.-67-003 การประเมินและทดสอบผลผลิตของสายพันธุ์ข้าวที่ได้มาจากการปรับปรุงพันธุ์ กข 79 กับ สายพันธุ์ข้าวเหนียวหอม อายุเก็บเกี่ยวสั้น
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
1,892,572.00
รวมทั้งหมด1,892,572.00
น.ส.อนุชิดา วงศ์ชื่น
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
30567,772.00
ว่าที่ รต.ญ. ศิรินภา อ้ายเสาร์
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
20378,514.00
พินิดา ภูผา
วิทยาศาสตร์ พันธุศาสตร์
15
ปฐมพร อินชนบท
ผลิตกรรมการเกษตร พืชไร่
15
นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
10
น.ส.ชวนชม ดีรัศมี
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
10
รวมทั้งหมด946,286.00
71วช.-67-005 การยกระดับขีดความสามารถทางการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ จังหวัดลำปาง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
705,650.00
รวมทั้งหมด705,650.00
อ.นิตยา ทองทิพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
40
รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด
คณะวิทยาศาสตร์
20141,130.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
20141,130.00
อาจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ ถาวร
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
20141,130.00
รวมทั้งหมด423,390.00
72มจ.2-67-030 การประยุกต์ใช้การสร้างคอปปูลาสองตัวแปรในแผนภูมิควบคุม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
5,000.00
รวมทั้งหมด5,000.00
อาจารย์ ดร.ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์
คณะวิทยาศาสตร์
1005,000.00
รวมทั้งหมด5,000.00
73มจ.2-67-029 การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการลู่เข้าของวิธีทำซ้ำแบบใหม่สำหรับฟังก์ชั่นต่อเนื่องบนช่วงปิด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
5,000.00
รวมทั้งหมด5,000.00
อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์
คณะวิทยาศาสตร์
1005,000.00
รวมทั้งหมด5,000.00
74มจ.2-67-028 การศึกษาความเป็นพิษของลำลูกกล้วย (Pseodobulbs) โดยใช้วิธี Allium cepa assay
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
5,000.00
รวมทั้งหมด5,000.00
อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช
คณะวิทยาศาสตร์
1005,000.00
รวมทั้งหมด5,000.00
75มจ.2-67-027 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การหาค่าเหมาะที่สุด เรื่อง การแก้ปัญหาค่าต่ำสุดของฟังก์ชันหลายตัวแปรแบบไม่มีเงื่อนไขบังคับ โดยใช้สื่อการสอน MATLAB GUI
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
5,000.00
รวมทั้งหมด5,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ
คณะวิทยาศาสตร์
1005,000.00
รวมทั้งหมด5,000.00
76มจ.2-67-026 การแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นไบโอชาร์เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
คณะวิทยาศาสตร์
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
77มจ.2-67-025 ผลผลิตไซเดอร์มะม่วงหาวมะนาวโห่ที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์
808,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร
คณะวิทยาศาสตร์
202,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
78มจ.2-67-024 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสาโทใบเตยและนำกากสาโทมาผลิตชิโอโคจิ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล
คณะวิทยาศาสตร์
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
79มจ.2-67-023 การพัฒนาต้นแบบผงโปรตีนไฮโดรไลเตสจากถั่วลายเสือเพื่อใช้เป็นองค์ประกอบของอาหารฟังก์ชั่น
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
คณะวิทยาศาสตร์
808,000.00
นางภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
202,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
80มจ.2-67-022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมกระเจี๊ยบแดงผสมมะขาม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์
คณะวิทยาศาสตร์
808,000.00
Assoc.Prof.Dr. Willard E. Collier
Department of Chemistry, Tuskegee University, Tuskegee, AL 36088, USA
20
รวมทั้งหมด8,000.00
81วช.-67-007 การพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมกลิ่นจากบ่อบำบัดน้ำเสียทางอุตสาหกรรมเกษตรแบบครบวงจร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
1,793,000.00
รวมทั้งหมด1,793,000.00
ผศ.ดร.ชามา อินซอน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50
รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
30537,900.00
ดร.คทา จารุวงศ์รังสี
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล
คณะวิทยาศาสตร์
15268,950.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
คณะวิทยาศาสตร์
15268,950.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล
คณะวิทยาศาสตร์
15268,950.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล
คณะวิทยาศาสตร์
15268,950.00
ดร.มติ ห่อประทุม
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
15
นายทวี ป๊อกฝ้าย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
10
ผศ. ดร.เบญจคุณ แสงทองพราว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10179,300.00
รวมทั้งหมด1,793,000.00
82OT-67-008 Ab Initio Investigation of the Structure and Aromaticity of Two Derivatives of a Star[3]calicene
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์
คณะวิทยาศาสตร์
800.00
Assoc. Prof. Dr. Willard E. Collier
Department of Chemistry, Tuskegee University, Tuskegee, AL 36088, USA
20
รวมทั้งหมด0.00
83OT-67-007 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning หัวข้อเรื่องชนิดของกลัยโคไซด์ วิชา คม 452 เคมีอินทรีย์ของสารธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์
คณะวิทยาศาสตร์
1000.00
รวมทั้งหมด0.00
84มจ.1-67-11-001.5 พัฒนาโซลูชั่นการบันทึกข้อมูลในแปลงเพาะปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยี Near Field Communication (NFC) ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นสำหรับการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
201,377.00
รวมทั้งหมด201,377.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
85171,170.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารวี กาญจนประโชติ
คณะวิทยาศาสตร์
1530,207.00
รวมทั้งหมด201,377.00
85มจ.1-67-11-001.4 การพัฒนาต้นแบบโซลูชั่นการประเมินดัชนีของโลหะหนักในแปลงปลูกพืชและธาตุอาหารในดิน ด้วย X-ray fluorescence (XRF) analyzer สำหรับการรับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
149,105.00
รวมทั้งหมด149,105.00
ดร.ณิชมน ธรรมรักษ์
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
6089,463.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2029,821.00
อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล
คณะวิทยาศาสตร์
2029,821.00
รวมทั้งหมด149,105.00
86มจ.1-67-11-001.3 การพัฒนานวัตกรรมการตรวจวัดคุณภาพสำหรับการปนเปื้อนทางสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเกษตรสำหรับการรองรับระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
156,601.00
รวมทั้งหมด156,601.00
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
คณะวิทยาศาสตร์
4062,640.00
อาจารย์ ดร.กีรติญา จันทร์ผง
คณะวิทยาศาสตร์
3046,980.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์
3046,980.00
รวมทั้งหมด156,600.00
87มจ.1-67-11-001.2 การพัฒนาชุดตรวจพืช GMOs สำหรับระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
183,581.00
รวมทั้งหมด183,581.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารวี กาญจนประโชติ
คณะวิทยาศาสตร์
5091,791.00
อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล
คณะวิทยาศาสตร์
3564,253.00
ดร.ณิชมน ธรรมรักษ์
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
1527,537.00
รวมทั้งหมด183,581.00
88มจ.1-67-11-001.1 การพัฒนาต่อยอดชุดตรวจโรคทางการเกษตรโดยอาศัยสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) เพื่อการใช้งานในฟาร์ม/พื้นที่เพาะปลูก
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
185,622.00
รวมทั้งหมด185,622.00
อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล
คณะวิทยาศาสตร์
5092,811.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์
2037,124.00
นางภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
1527,843.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
คณะวิทยาศาสตร์
1527,843.00
รวมทั้งหมด185,621.00
89มจ.1-67-08-002.2 การพัฒนาวัสดุคอมพอสิตจากถ่านชีวภาพดัดแปลงและไฮโดรเจลสำหรับการใช้งาน ด้านการเกษตร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
150,753.00
รวมทั้งหมด150,753.00
อาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง
คณะวิทยาศาสตร์
5075,377.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง
คณะวิทยาศาสตร์
2537,688.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์
คณะวิทยาศาสตร์
2537,688.00
รวมทั้งหมด150,753.00
90มจ.1-67-08-002.1 ผลกระทบระยะสั้นและระยะยาวของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมถ่านชีวภาพดัดแปลงในพื้นที่เกษตรต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและการเจริญเติบโตของพืช
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
179,172.00
รวมทั้งหมด179,172.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์
4071,669.00
อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล
คณะวิทยาศาสตร์
2035,834.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์
2035,834.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี
คณะวิทยาศาสตร์
2035,834.00
รวมทั้งหมด179,171.00
91มจ.1-67-05-010.3 การประเมินการจัดการห่วงโซ่อุปทานและมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์การผลิตลำไยอบแห้งของกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
153,061.00
รวมทั้งหมด153,061.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์
70107,143.00
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
คณะวิทยาศาสตร์
1015,306.00
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1015,306.00
นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1015,306.00
รวมทั้งหมด153,061.00
92มจ.1-67-05-010.1 การประเมินคาร์บอนฟุตปริ้นส์และการใช้พลังงานเพื่อการผลิตลำไยสดและลำไยอบแห้งของกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
234,693.00
รวมทั้งหมด234,693.00
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
50117,347.00
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
คณะวิทยาศาสตร์
50117,347.00
รวมทั้งหมด234,694.00
93มจ.1-67-05-003.2 การศึกษายีนและเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับกลีบประดับสีม่วงในปทุมมาเพื่อการปรับปรุงพันธุ์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
219,820.00
รวมทั้งหมด219,820.00
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน
คณะวิทยาศาสตร์
100219,820.00
รวมทั้งหมด219,820.00
94มจ.1-67-02-003.2 การผลิตและการประยุกต์ใช้นาโนเอนแคปซูลจากสารสกัดมะข่วงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลานิล
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
205,400.00
รวมทั้งหมด205,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
85174,590.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล
คณะวิทยาศาสตร์
1530,810.00
รวมทั้งหมด205,400.00
95มจ.1-67-11-001 การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (participatory guarantee systems; PGS) สำหรับสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
30,612.00
รวมทั้งหมด30,612.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
257,653.00
อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล
คณะวิทยาศาสตร์
226,735.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารวี กาญจนประโชติ
คณะวิทยาศาสตร์
175,204.00
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
คณะวิทยาศาสตร์
82,449.00
ดร.ณิชมน ธรรมรักษ์
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
61,837.00
อาจารย์ ดร.กีรติญา จันทร์ผง
คณะวิทยาศาสตร์
61,837.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์
61,837.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์
41,224.00
นางภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
3918.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
คณะวิทยาศาสตร์
3918.00
รวมทั้งหมด30,612.00
96มจ.1-67-10-012 การสังเคราะห์และพัฒนาวัสดุเก็บเกี่ยวพลังงาน เพื่อประยุกต์ใช้ในระบบขนส่งอัจฉริยะ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
170,000.00
รวมทั้งหมด170,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ใจทนง
คณะวิทยาศาสตร์
5085,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์
5085,000.00
รวมทั้งหมด170,000.00
97มจ.1-67-10-011 วัสดุแอโนดโคบอลต์ออกไซด์-กราฟีนจากกรดฮิวมิกที่เป็นสารตั้งต้นของกราฟีนสำหรับลิเทียมไอออนแบตเตอรี่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
191,200.00
รวมทั้งหมด191,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส
คณะวิทยาศาสตร์
90172,080.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ
คณะวิทยาศาสตร์
1019,120.00
รวมทั้งหมด191,200.00
98มจ.1-67-10-009 การพัฒนากระบวนการขึ้นรูป สมบัติเชิงกลและแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ ของต้นแบบเหล็กกล้าไฮโปยูเทคตอยด์ผสมสำหรับอุปกรณ์การเกษตร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
212,500.00
รวมทั้งหมด212,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี
คณะวิทยาศาสตร์
4085,000.00
นางสาววราภรณ์ ปิยวิทย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
10
นายสมพร เพียรสุขมณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
10
ดร. ศุภฤกษ์ บุญเทียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
10
ผศ.ดร. กันยาพร ไชยวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่น่าน
10
ดร. วาสนา คำโอภาส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์
10
ผศ.ดร. เชษฐา พันธ์เครือบุตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
10
รวมทั้งหมด85,000.00
99มจ.1-67-10-008 เทคโนโลยีการสังเคราะห์อิเล็กโทรไลต์ของแข็งชนิดพหุผลึกและกลาสส์เซรามิกชนิด NASICON สำหรับใช้งานในแบตเตอร์รี่ชนิดโซลิดสเตต
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
212,500.00
รวมทั้งหมด212,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ
คณะวิทยาศาสตร์
3063,750.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์
3063,750.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส
คณะวิทยาศาสตร์
2042,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
คณะวิทยาศาสตร์
2042,500.00
รวมทั้งหมด212,500.00
100มจ.1-67-10-006 เทคโนโลยีการตกผลึกสำหรับการสร้างแก้วเชื่อมประสานสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งแบบแผ่น
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
212,500.00
รวมทั้งหมด212,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์
85180,625.00
ดร. จิรัชญา อายะวรรณา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
10
นายพรเทพ ไชยวุฒิ
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
510,625.00
รวมทั้งหมด191,250.00
101มจ.1-67-10-005 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก๊สโดรเจนและแก๊สมีเทนจากเศษอาหารด้วยเทคนิคคีเลชัน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
212,500.00
รวมทั้งหมด212,500.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด
คณะวิทยาศาสตร์
4085,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
คณะวิทยาศาสตร์
4085,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี
คณะวิทยาศาสตร์
2042,500.00
รวมทั้งหมด212,500.00
102มจ.1-67-10-004 การพัฒนาคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (ซีเอ็มซี) จากวัสดุลิกโนเซลลูโลสเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อประยุกต์ใช้เป็นฟิล์มบรรจุภัณฑ์บริโภคได้และวัสดุเคลือบผิวผลไม้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
150,800.00
รวมทั้งหมด150,800.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษารัตน์ รัตนคำนวณ
คณะวิทยาศาสตร์
90135,720.00
นายพรเทพ ไชยวุฒิ
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
1015,080.00
รวมทั้งหมด150,800.00
103มจ.1-67-10-003 การพัฒนามีโซพอรัสยางธรรมชาติ/ซิลิกานาโนคอมพอสิตดัดแปรด้วยหมู่เอมีนอินทรีย์และทองแดงเพื่อประยุกต์เป็นตัวดูดซับคาเฟอีนสำหรับผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
212,500.00
รวมทั้งหมด212,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
คณะวิทยาศาสตร์
50106,250.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง
คณะวิทยาศาสตร์
50106,250.00
รวมทั้งหมด212,500.00
104มจ.1-67-09-001 ฤทธิ์ของอะพิจีนีนต่อการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส การกระตุ้นภูมิคุ้มกันและส่งเสริมสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
247,700.00
รวมทั้งหมด247,700.00
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล
คณะวิทยาศาสตร์
80198,160.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2049,540.00
รวมทั้งหมด247,700.00
105มจ.1-67-08-008 การจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ด้วยถังหมักปุ๋ย, Super green: กรณีศึกษา เทศบาลในเขต จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
176,700.00
รวมทั้งหมด176,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล
คณะวิทยาศาสตร์
60106,020.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล
คณะวิทยาศาสตร์
2035,340.00
นายเรืองฤทธิ์ ริณพัฒน์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
20
รวมทั้งหมด141,360.00
106มจ.1-67-08-006 วัสดุผสมฐานคาร์บอนสำหรับการประยุกต์ด้านการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
173,100.00
รวมทั้งหมด173,100.00
อาจารย์ ดร.สุภาพร ดาวทอง
คณะวิทยาศาสตร์
5595,205.00
รศ.ดร. วีระเดช ทองสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
15
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะเทคโนโลยี
10
นางสาวบุณฑริกา เทพสุคนธ์
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์
10
นางสาวเยาวมาลย์ ชุ่มอินจักร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
10
รวมทั้งหมด95,205.00
107มจ.1-67-08-005 การประยุกต์ใช้มีโซพอรัสยางธรรมชาติ/ซิลิกานาโนคอมพอสิตที่มีหมู่กรดซัลโฟนิกอินทรีย์และความเป็นกรดสูงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์ (ปีที่2)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
198,000.00
รวมทั้งหมด198,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง
คณะวิทยาศาสตร์
90178,200.00
นายพรเทพ ไชยวุฒิ
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
1019,800.00
รวมทั้งหมด198,000.00
108มจ.1-67-08-003 การพัฒนาระบบกักเก็บน้ำด้วยพืชพรรณ เพื่อบำบัดน้ำเสียครัวเรือน เพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านห้วยน้ำริน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
142,500.00
รวมทั้งหมด142,500.00
รองศาสตราจารย์รมย์ชลีรดา ด่านวันดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
5071,250.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์
2535,625.00
อาจารย์วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2535,625.00
รวมทั้งหมด142,500.00
109มจ.1-67-08-001 การแปรรูปอาหารท้องถิ่นจากเนื้อสัตว์ดิบโดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปโดยไม่ใช้ความร้อน เพื่อลดปริมาณเชื้อก่อโรค
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
99,000.00
รวมทั้งหมด99,000.00
อาจารย์ ดร.รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
6059,400.00
ผศ. ดร. ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
10
อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ภากร ลิ้มเล็งเลิศ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
109,900.00
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ทิพย์ภาภรณ์ อุปโย
คณะสัตวแพทยศาสตร์
109,900.00
อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง
คณะวิทยาศาสตร์
109,900.00
รวมทั้งหมด89,100.00
110มจ.1-67-06-001 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากหัวปลานิลโดยใช้เอนไซม์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
195,400.00
รวมทั้งหมด195,400.00
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์
70136,780.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2039,080.00
ดร. ภัควัฒน์ เดชชีวะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
10
รวมทั้งหมด175,860.00
111มจ.1-67-05-010 การยกระดับการบริหารจัดการการผลิตลำไยอบแห้งด้วยเทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
7,948.00
รวมทั้งหมด7,948.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์
403,179.00
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
คณะวิทยาศาสตร์
201,590.00
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
201,590.00
นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
201,590.00
รวมทั้งหมด7,949.00
112มจ.1-67-05-005 การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข79 ให้ออกดอกเร็ว หอม ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล (ปีที่ 3)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
218,200.00
รวมทั้งหมด218,200.00
น.ส.อนุชิดา วงศ์ชื่น
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
50109,100.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง
คณะวิทยาศาสตร์
3065,460.00
ว่าที่ รต.ญ. ศิรินภา อ้ายเสาร์
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
2043,640.00
รวมทั้งหมด218,200.00
113มจ.1-67-05-004 การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับความทนแล้งในข้าวไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
218,200.00
รวมทั้งหมด218,200.00
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต
คณะวิทยาศาสตร์
60130,920.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง
คณะวิทยาศาสตร์
2043,640.00
นางสาวปิยะดา จันทวงศ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
15
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง
คณะวิทยาศาสตร์
510,910.00
รวมทั้งหมด185,470.00
114มจ.1-67-05-002 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่เชื่อมโยงกับปริมาณโฟเลตในข้าว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
218,200.00
รวมทั้งหมด218,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย
คณะวิทยาศาสตร์
50109,100.00
อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จีนะเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล
คณะวิทยาศาสตร์
1021,820.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง
คณะวิทยาศาสตร์
1021,820.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง
คณะวิทยาศาสตร์
510,910.00
นางสาวภัสสร วรรณพินิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง
คณะวิทยาศาสตร์
510,910.00
รวมทั้งหมด174,560.00
115มจ.1-67-05-001 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ต้านทานโรคไหม้โดยเทคโนโลยีแก้ไขจีโนม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
218,200.00
รวมทั้งหมด218,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์
คณะวิทยาศาสตร์
55120,010.00
นายศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
30
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง
คณะวิทยาศาสตร์
1021,820.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์
510,910.00
รวมทั้งหมด152,740.00
116มจ.1-67-02-010 การพัฒนาน้ำพริกผสมดีปลีและกระเจี๊ยบแดง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
120,700.00
รวมทั้งหมด120,700.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์
คณะวิทยาศาสตร์
7084,490.00
Willard Collier
นักวิจัยต่างชาติ
30
รวมทั้งหมด84,490.00
117มจ.1-67-02-006 การพัฒนาการขยายพันธุ์และการยกระดับการแปรรูปเห็ดหัวลิงมูลค่าสูง ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
388,200.00
รวมทั้งหมด388,200.00
อาจารย์ ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ
คณะวิทยาศาสตร์
27104,814.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ
คณะวิทยาศาสตร์
27104,814.00
นางพิรญาณ์ จันทร์เขียว
กรมชลประทาน สำนักชลประทานที่1
15
น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
1142,702.00
อาจารย์ ดร.รัฐพร จันทร์เดช
คณะวิทยาศาสตร์
311,646.00
นายศุลิเชษฐ์ ทองกล่ำ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สำนักวิจัย
3
นางสาวสุธีรา ทองกันทา
-
3
น.ส.นงคราญ พงศ์ตระกุล
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
27,764.00
รศ.น.สพ.ดร. พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2
รศ.ดร. ดลฤดี สงวนเสริมศรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2
รวมทั้งหมด271,740.00
118มจ.1-67-02-004 การเตรียมสารสกัดจากกระเทียมโทนสดโดยใช้น้ำผึ้งและการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
185,500.00
รวมทั้งหมด185,500.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข
คณะวิทยาศาสตร์
100185,500.00
รวมทั้งหมด185,500.00
119มจ.1-67-02-002 การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์ทาผิวสมุนไพรจากขมิ้นชัน พญายอ และมะหาดเพื่อลดการอักเสบต้านอนุมูลอิสระและต้านแบคทีเรียก่อโรคทางผิวหนังสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะผิวแห้งมาก
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
86,000.00
รวมทั้งหมด86,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ
คณะวิทยาศาสตร์
5043,000.00
รศ.ดร. ดลฤดี สงวนเสริมศรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
25
รศ.น.สพ.ดร. พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
25
รวมทั้งหมด43,000.00
120มจ.1-67-01-012 การพยากรณ์ราคาส่งออกสินค้าเกษตรโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
138,900.00
รวมทั้งหมด138,900.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
คณะวิทยาศาสตร์
100138,900.00
รวมทั้งหมด138,900.00
121มจ.1-67-01-011 การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการวัดการปลอมปนน้ำตาลในน้ำผึ้งโดยใช้ตัวตรวจจับแบบแม่นยำทางไฟฟ้าและค่าความเป็นกรดด่าง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
160,100.00
รวมทั้งหมด160,100.00
อาจารย์ ดร.กีรติญา จันทร์ผง
คณะวิทยาศาสตร์
6096,060.00
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
คณะวิทยาศาสตร์
4064,040.00
รวมทั้งหมด160,100.00
122มจ.1-67-01-005 การผลิตอุปกรณ์ตรวจวัดของไหลจุลภาคแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับการตรวจวัดสารต้านจุลชีพกลุ่มเตตราซัยคลินบางชนิดในผลิตภัณฑ์อาหาร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล
คณะวิทยาศาสตร์
70140,000.00
นายมาโนชย์ ถนอมวัฒน์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
1530,000.00
น.ส.จิราภรณ์ กิติกุล
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
1530,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
123มจ.1-67-01-001 การพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ฉลาดสำหรับตรวจวัดสารระเหยแอมโมเนียทางการเกษตรเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตและความปลอดภัย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
200,600.00
รวมทั้งหมด200,600.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
คณะวิทยาศาสตร์
70140,420.00
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
คณะวิทยาศาสตร์
1530,090.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง
คณะวิทยาศาสตร์
1530,090.00
รวมทั้งหมด200,600.00
124วช.-67-003 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกิจกรรมการเกษตรเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
600,000.00
รวมทั้งหมด600,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์
50300,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
คณะวิทยาศาสตร์
30180,000.00
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
20120,000.00
รวมทั้งหมด600,000.00
125สพภ.-67-001 การศึกษาโภชนาการและสารสำคัญของพืชพื้นบ้านที่มีศักยภาพ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
400,000.00
รวมทั้งหมด400,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารวี กาญจนประโชติ
คณะวิทยาศาสตร์
30120,000.00
อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล
คณะวิทยาศาสตร์
30120,000.00
ดร.ณิชมน ธรรมรักษ์
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
30120,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล
คณะวิทยาศาสตร์
1040,000.00
รวมทั้งหมด400,000.00
126OT-67-004 An innovative method identifying shared fixed points of G-nonexpansive mappings on Banach spaces with a graph.
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง
คณะวิทยาศาสตร์
650.00
อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง
คณะวิทยาศาสตร์
350.00
รวมทั้งหมด0.00
127OT-67-003 Evaluation of the aromaticity of two star[3]calicene isomers.
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์
คณะวิทยาศาสตร์
800.00
Assoc. Prof. Dr. Willard E. Collier
Department of Chemistry, Tuskegee University, Tuskegee, AL 36088, US
20
รวมทั้งหมด0.00
128มิตรผล-67-001 การบำบัดค่าสีและสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งโดยเทคโนโลยีการเกิดออกซิเดชันและการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด
1,960,000.00
รวมทั้งหมด1,960,000.00
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์
คณะวิทยาศาสตร์
50980,000.00
ผศ.ดร.พุฒิธร ธะนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
30
นายชาญชัย อุโมงค์โน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
รวมทั้งหมด980,000.00
129มจ.2-66-016 โครงการการศึกษาการปลดปล่อยของสารอินทรีย์ระเหยทางชีวภาพจากพืชชนิดเด่นในป่าและแหล่งที่มาของละอองลอยปฐมภูมิและทุติยภูมิบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
1,220,666.00
รวมทั้งหมด1,220,666.00
Dr. Ronald Macatangay
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
15
ดร.รัชดาภรณ์ จันทร์ถา
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
10
ดร.ฐิฏาพร สุภาษี
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
10
Mr. Sherin Hassan Bran
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
10
นายมานะ ปันยา
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
5
น.ส.ณัธฐิดา ยารังศรี
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
5
น.ส.จินดามณี ป๊อกสอน
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
5
น.ส.กชนิภา ไชยน้อย
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
5
นายสมสวัสดิ์ รัตนสูตรย์
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
5
Dr. Ram Kesh Yadav
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
5
อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง
คณะวิทยาศาสตร์
561,033.00
ดร.แสวง กาวิชัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
ผศ.ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
5
อาจารย์ดลฤดี สุขใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
5
รวมทั้งหมด61,033.00
130มจ.3-67-004 โครงการต้นแบบเครื่องเจียวไข่กึ่งอัตโนมัติ
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
50,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
อาจารย์ชวกร ศรีเงินยวง
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10050,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
131มจ.3-67-003 การประเมินคุณภาพทางกายภาพและเคมีหลังการเก็บเกี่ยวที่บ่งชี้กับการเกิดอาการไส้ดำของผักกาดหัว
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
50,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
อาจารย์ ดร.พฤกษ์ ชูสังข์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10050,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
132มจ.1-67-05-010.2 การพัฒนาระบบกระบวนการผลิตลำไยอบแห้งเพื่อลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
114,795.00
รวมทั้งหมด114,795.00
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
6068,877.00
นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
4045,918.00
รวมทั้งหมด114,795.00
133มจ.1-67-03-001.5 ผลิตภัณฑ์นัตโตะจากจิ้งหรีด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
171,234.00
รวมทั้งหมด171,234.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
100171,234.00
รวมทั้งหมด171,234.00
134มจ.1-67-03-001.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดแผ่นอบกรอบเพื่อสุขภาพ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
177,724.00
รวมทั้งหมด177,724.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
100177,724.00
รวมทั้งหมด177,724.00
135มจ.1-67-03-001.3 การใช้ซินไบโอติกในผลิตภัณฑ์น้ำพริกน้ำย้อยร่วมกับการเสริมโปรตีนและแคลเซียมจากจิ้งหรีด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
186,806.00
รวมทั้งหมด186,806.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
100186,806.00
รวมทั้งหมด186,806.00
136มจ.1-67-03-001.2 การสกัดน้ำมันจากจิ้งหรีดและการนำไปใช้ในการพัฒนาเป็นอาหารเชิงสุขภาพ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
177,287.00
รวมทั้งหมด177,287.00
อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
100177,287.00
รวมทั้งหมด177,287.00
137มจ.1-67-03-001.1 การพัฒนาต้นแบบกระบวนการผลิต cricket-based functional ingredients เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
186,857.00
รวมทั้งหมด186,857.00
อาจารย์ ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
100186,857.00
รวมทั้งหมด186,857.00
138มจ.1-67-01-007.3 การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร สมุนไพร และอาหารฟังก์ชันด้วยการอบแห้งแบบผสมผสาน (ระดับกึ่งอุตสาหกรรม)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
153,061.00
รวมทั้งหมด153,061.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
6091,837.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
4061,224.00
รวมทั้งหมด153,061.00
139มจ.1-67-05-009 การใช้เทคโนโลยีการเตรียมความงอกเมล็ดพันธุ์เพื่อยกระดับความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ดาวเรือง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
88,100.00
รวมทั้งหมด88,100.00
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
8070,480.00
อาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
108,810.00
นางสาวพจนา สีขาว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
10
รวมทั้งหมด79,290.00
140มจ.1-67-03-001 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตจากจิ้งหรีด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
9,089.00
รวมทั้งหมด9,089.00
อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
161,454.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
141,272.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
141,272.00
อาจารย์ ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10909.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
7636.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
7636.00
นางจันทร์จิรา วันชนะ
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
7636.00
นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
7636.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
6545.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ ธฤติธนเกียรติ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
5454.00
นายนัฐพล ตั้งสุภูมิ
มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันโภชนาการ
3
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2182.00
น.ส.นันท์ณภัส ระหงษ์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2182.00
รวมทั้งหมด8,814.00
141มจ.1-67-01-007 ระบบอบแห้งแบบผสมผสานอัจฉริยะสำหรับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร สมุนไพร และอาหารฟังก์ชัน (ระดับกึ่งอุตสาหกรรม)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
8,763.00
รวมทั้งหมด8,763.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
403,505.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
302,629.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
302,629.00
รวมทั้งหมด8,763.00
142มจ.1-67-01-004 การเพิ่มมูลค่าไผ่ด้วยการสกัดผลึกนาโนเซลลูโลสเพื่อเสริมแรงในยางรถยนต์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
100200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
143มจ.1-67-01-002 เส้นใยนาโนปลดปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับการบรรจุภัณฑ์ลำไย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
อาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
75150,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ ธฤติธนเกียรติ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1530,000.00
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1020,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
144วศ.57-002-003 Surface morphology and chemistry alternation of natural rubber using low temperture plasma treatment
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สกว.
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
600.00
รวมทั้งหมด0.00
145CP-67-001 โครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม : แม่ปาน-สันเกี๋ยง โมเดล
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (เครือเจริญโภคภัณฑ์)
1,344,000.00
รวมทั้งหมด1,344,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
คณะเศรษฐศาสตร์
1001,344,000.00
รวมทั้งหมด1,344,000.00
146มจ.1-67-07-007 นวัตกรรมการจัดการความเสี่ยงของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในระบบนาแปลงใหญ่ในเขตภาคเหนือตอนบน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
123,900.00
รวมทั้งหมด123,900.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ เชื้อเมืองพาน
คณะเศรษฐศาสตร์
5061,950.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ
คณะเศรษฐศาสตร์
2530,975.00
นายอัศวิน เผ่าอำนวยวิทย์
กรมสรรพากร
25
รวมทั้งหมด92,925.00
147มจ.1-67-07-005 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
123,900.00
รวมทั้งหมด123,900.00
รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
คณะเศรษฐศาสตร์
8099,120.00
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล
คณะเศรษฐศาสตร์
1012,390.00
นายสุพจน์ คำมะนิด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
10
รวมทั้งหมด111,510.00
148มจ.1-67-07-002 การผลิตถั่วเหลืองเพื่อความมั่นคงทางอาหารและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
123,900.00
รวมทั้งหมด123,900.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์มณี
คณะเศรษฐศาสตร์
5568,145.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร
คณะเศรษฐศาสตร์
1518,585.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย ตันสุชาติ
คณะเศรษฐศาสตร์
1518,585.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ
คณะเศรษฐศาสตร์
1518,585.00
รวมทั้งหมด123,900.00
149OT-67-005 ปัจจัยเชิงสาเหตุของความสำเร็จด้านการเงินของสหกรณ์ในประเทศไทย
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ ดร.รนกร สุภจินต์
คณะเศรษฐศาสตร์
1000.00
รวมทั้งหมด0.00
150มจ.2-67-001 อัตราการพึ่งพาตนเองด้านอาหารของครัวเรือน : ข้าวสารที่บริโภคของครัวเรือนในเขตตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณส่วนงาน
40,000.00
รวมทั้งหมด40,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก นันทะเสน
คณะเศรษฐศาสตร์
5020,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน
คณะเศรษฐศาสตร์
5020,000.00
รวมทั้งหมด40,000.00
151RPF-67-001 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมบนพื้นที่สูงเพื่อรองรับการพัฒนาชุมชน สู่อนาคต
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มูลนิธิโครงการหลวง
570,740.00
รวมทั้งหมด570,740.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล
คณะเศรษฐศาสตร์
40228,296.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล
คณะเศรษฐศาสตร์
30171,222.00
อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์
20114,148.00
ผศ.ดร.ปรารถนา ยศสุข
เกษียณอายุ
5
นายพิชาญ จินาปุก
ฝ่ายส่งเสริมพัฒนา โครงการหลวง
5
รวมทั้งหมด513,666.00
152มจ.3-67-008 การออกแบบกิจกรรมและบริการทางการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
40,000.00
รวมทั้งหมด40,000.00
อาจารย์ ดร.เกวลิน หนูสุทธิ์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
10040,000.00
รวมทั้งหมด40,000.00
153วช.-67-010 การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเห็ดโคนน้อยแบบครบวงจรเชิงพานิชย์สู่การขยายผลอาชีพที่ยั่งยืนของกลุ่มเบาะบาง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
500,000.00
รวมทั้งหมด500,000.00
ผศ.เพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
50
อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
30150,000.00
ดร.นพดล มณีเฑียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
20
นางสาวกัลยา ตานันท์
ศูนย์วิจัยเห็ดโคนน้อยมหัศจรรย์ 7 วันทำเงิน
0
รวมทั้งหมด150,000.00
154มจ.1-67-07-001.4 การพัฒนาการตลาดดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตรบนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
111,379.00
รวมทั้งหมด111,379.00
อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
7077,965.00
อาจารย์อรจนา แสนไชย จันทรประยูร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
1011,138.00
อาจารย์ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา
คณะศิลปศาสตร์
1011,138.00
อาจารย์จิราภา สุภา
คณะศิลปศาสตร์
1011,138.00
รวมทั้งหมด111,379.00
155มจ.1-67-07-001.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรจากฐานทรัพยากรชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
111,379.00
รวมทั้งหมด111,379.00
อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
4044,552.00
อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด
วิทยาลัยนานาชาติ
1011,138.00
อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1011,138.00
รวมทั้งหมด66,828.00
156มจ.1-67-07-001.1 รูปแบบการท่องเที่ยววิถีเกษตรบนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์: ชุมชนกระเหรี่ยง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
111,379.00
รวมทั้งหมด111,379.00
อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
6066,827.00
อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
2022,276.00
อาจารย์ ดร.พิรานันท์ จันทาพูน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2022,276.00
รวมทั้งหมด111,379.00
157มจ.1-67-07-001 การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยววิถีเกษตรบนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนกระเหรี่ยง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
16,781.00
รวมทั้งหมด16,781.00
อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
559,230.00
อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
152,517.00
อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
152,517.00
อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
152,517.00
รวมทั้งหมด16,781.00
158มจ.2-66-067 กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณส่วนงาน
30,000.00
รวมทั้งหมด30,000.00
อาจารย์ ดร.เกวลิน หนูสุทธิ์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
10030,000.00
รวมทั้งหมด30,000.00
159มจ.1-67-12-002 การพัฒนา Maejo Protocol: แนวปฏิบัติการเดินเพื่อป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ จากการประเมินภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มโดยใช้แผ่นพื้นรองเท้า Surasole
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
237,900.00
รวมทั้งหมด237,900.00
อาจารย์เจนนารา วงศ์ปาลี
คณะพยาบาลศาสตร์
4095,160.00
นายสุรัช สุนันตา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สำนักวิจัย
10
อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา
คณะศิลปศาสตร์
1023,790.00
อาจารย์จิราดร ถิ่นอ่วน
คณะศิลปศาสตร์
1023,790.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง
คณะศิลปศาสตร์
1023,790.00
อาจารย์เบญจมาศ ถาดแสง
คณะพยาบาลศาสตร์
1023,790.00
นางศกลวรรณ ศรีสุทธะ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชี่ยงใหม่
5
รศ.ดร. สุดเขตต์ พจน์ประไพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
5
รวมทั้งหมด190,320.00
160มจ.1-67-12-001 การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการ และภาวะโภชนาการโดยใช้อาหารปลอดภัยในเด็กปฐมวัย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงให
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
118,700.00
รวมทั้งหมด118,700.00
อาจารย์บุษกร ยอดทราย
คณะพยาบาลศาสตร์
4047,480.00
ผศ.ดร. อุษณีย์ จินตะเวช
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะพยาบาลศาสตร์
20
นางสาวหยาดพิรุณ เสาร์เป็ง
มหาวิทยาลัยพายัพ
20
นางอลิษา ทรัพย์สังข์
สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
10
อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา
คณะศิลปศาสตร์
1011,870.00
รวมทั้งหมด59,350.00
161ศศก.-67-003 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพติดการช็อปปิ้งออนไลน์ของคนต่างเจเนอเรชั่นในสังคมไทย
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.)
200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
อาจารย์ณัฏฐพงษ์ สายพิณ
คณะศิลปศาสตร์
80160,000.00
อ.ดร.เมทยา ปรียานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
อ.ดร.สริยาภา คันธวัลย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
รวมทั้งหมด160,000.00
162ศศก.-67-002 ภาวะการเสพติดพนันออนไลน์และกระบวนการเข้าสู่การเสพติดพันออนไลน์ของเด็กในแคมป์งานก่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.)
200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์
คณะศิลปศาสตร์
80160,000.00
นางสาวอรวี ใจคำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
นางสาวชัญส์พัสนัน ตาไชยยศศักดิ์
มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก จังหวัดเชียงใหม่
10
นางสาวสกาย สุวรรณกิตติกุล
ไม่ระบุ
10
รวมทั้งหมด160,000.00
163มจ.2-66-053 การศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่และการออกแบบการสื่อสารเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยละครภาพยนตร์ในจังหวัดเชียงใหม่
อื่น ๆ / อื่น ๆ
ทุนคณะ
20,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์
คณะศิลปศาสตร์
5010,000.00
อาจารย์ ดร.อุดมวิทย์ นักดนตรี
คณะศิลปศาสตร์
255,000.00
อาจารย์ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา
คณะศิลปศาสตร์
255,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
164สป.อว.-65-001 ความเป็นผู้ประกอบการของเกษตรกรชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
งบประมาณภายนอกสถาบัน หน่วยงานให้ทุนวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
173,400.00
รวมทั้งหมด173,400.00
อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
คณะศิลปศาสตร์
100173,400.00
รวมทั้งหมด173,400.00
165ศศก.-67-001 ปัจจัยและผลกระทบจากการเล่นพนันฟุตบอลของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.)
200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ อาชาเพ็ชร
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
60120,000.00
อาจารย์ ดร.มัณฑนา ภาคสุวรรณ์
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
2040,000.00
อาจารย์ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
1020,000.00
อาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
1020,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
166มจ.1-67-11-002.2 การพัฒนานวัตกรรมการอนุบาลกุ้งก้ามกรามด้วยสาหร่ายสไปรูลิน่า
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
245,700.00
รวมทั้งหมด245,700.00
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
60147,420.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2049,140.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1024,570.00
อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1024,570.00
รวมทั้งหมด245,700.00
167มจ.1-67-11-002.1 การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
245,700.00
รวมทั้งหมด245,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
50122,850.00
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
50122,850.00
รวมทั้งหมด245,700.00
168มจ.1-67-11-002 การผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยในเขตจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
117,500.00
รวมทั้งหมด117,500.00
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
3035,250.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
3035,250.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2023,500.00
นายประเสริฐ ประสงค์ผล
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1011,750.00
อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1011,750.00
รวมทั้งหมด117,500.00
169มจ.1-67-06-008 การเพิ่มระดับการผลิตเชิงพาณิชย์ของนวัตกรรมการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกผักแบบเสริมสารอาหารในระบบอควาโปนิกส์ (Aquaponic System) เพื่อรองรับความมั่นคงของอาหารในอนาคต
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
195,400.00
รวมทั้งหมด195,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
60117,240.00
นายประเสริฐ ประสงค์ผล
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
3058,620.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1019,540.00
รวมทั้งหมด195,400.00
170มจ.1-67-06-005 การใช้หนอนแมลงวันลายร่วมกับการเลี้ยงปลาในระบบการเลี้ยงแบบหมุนเวียนน้ำแม่นยำสูงในการลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ำ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
195,400.00
รวมทั้งหมด195,400.00
อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
70136,780.00
นายเทพพิทักษ์ บุญทา
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
3058,620.00
รวมทั้งหมด195,400.00
171มจ.1-67-06-003 การเพิ่มศักยภาพการอนุบาลลูกปลานิลให้ได้มาตรฐาน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
195,400.00
รวมทั้งหมด195,400.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
80156,320.00
วาสนา กองสมบัติ
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ การประมง
20
รวมทั้งหมด156,320.00
172มจ.1-67-06-002 ประสิทธิภาพของแอสตาแซนธินธรรมชาติจากสาหร่ายฮีมาโตคอคคัส (Haematococcus) ต่อระดับภูมิคุ้มกัน และความต้านทานโรคติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสในกุ้งก้ามกราม ภายใต้เทคโนโลยีสมาร์ทไบโอฟลอค
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
175,700.00
รวมทั้งหมด175,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
60105,420.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2035,140.00
อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2035,140.00
รวมทั้งหมด175,700.00
173OT-67-001 การศึกษาเลี้ยงปลวกเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับการเลี้ยงดูปลาดุกลูกผสมระยะวัยรุ่น
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1000.00
รวมทั้งหมด0.00
174APN.-66-001 Strengthening livelihood resilience through community-based aquaculture in rural northern Thailand
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
Asia-Pacific Network for Global Change Research (APN) ประเทศญี่ปุ่น
1,505,708.00
รวมทั้งหมด1,505,708.00
อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
34511,941.00
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
15225,856.00
นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
15225,856.00
นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
12180,685.00
นายเทพพิทักษ์ บุญทา
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
12180,685.00
อาจารย์ ดร.นงพงา แสงเจริญ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
12180,685.00
รวมทั้งหมด1,505,708.00
175มจ.3-67-009 แผนที่ทางวัฒนธรรมชุมชนบ้านแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
40,000.00
รวมทั้งหมด40,000.00
อาจารย์ ดร.ตุลชัย บ่อทรัพย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
10040,000.00
รวมทั้งหมด40,000.00
176มจ.1-67-04-002.3 การศึกษาและประเมินศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนจากสภาพแวดล้อมและขยะทางการเกษตร ต่อสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมของอาคาร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
123,738.00
รวมทั้งหมด123,738.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
4049,495.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
2024,748.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2024,748.00
อาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2024,748.00
รวมทั้งหมด123,739.00
177มจ.1-67-04-002.2 การศึกษาและประเมินประสิทธิภาพงานระบบอาคาร ที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานทดแทนจากสภาพแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
128,032.00
รวมทั้งหมด128,032.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
4051,213.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
2025,606.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2025,606.00
อาจารย์ ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2025,606.00
รวมทั้งหมด128,031.00
178มจ.1-67-04-002.1 การศึกษาและประเมินค่าการถ่ายเทความร้อนผ่านนวัตกรรมเปลือกอาคารสีเขียว ที่ส่งผลต่อภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
361,980.00
รวมทั้งหมด361,980.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
40144,792.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
2072,396.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2072,396.00
อาจารย์ปนวัฒน์ สุทธิกุญชร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2072,396.00
รวมทั้งหมด361,980.00
179มจ.1-67-07-003 แนวทางการพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียวต้นแบบ กรณีศึกษาเทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
123,900.00
รวมทั้งหมด123,900.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
7086,730.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1012,390.00
อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1012,390.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1012,390.00
รวมทั้งหมด123,900.00
180มจ.1-67-04-002 การบริหารจัดการพลังงานในอาคารสถานศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย (Building Energy Code: BEC) สู่ข้อเสนอเชิงนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว-เชิงนิเวศ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
31,948.00
รวมทั้งหมด31,948.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
3511,182.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
154,792.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
154,792.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
51,597.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
51,597.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
51,597.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
51,597.00
อาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
51,597.00
อาจารย์ ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
51,597.00
อาจารย์ปนวัฒน์ สุทธิกุญชร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
51,597.00
รวมทั้งหมด31,945.00
181มจ.2-67-021 การออกแบบปรับปรุงพื้นที่พิพิธภัณฑ์แมลง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อรองรับการเรียนรู้โดยใช้พิพิธภัณฑ์เป็นฐาน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณส่วนงาน
5,000.00
รวมทั้งหมด5,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิศสกุล อึ้งตระกูล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,500.00
อาจารย์พิชญาภา ธัมมิกะกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,500.00
รวมทั้งหมด5,000.00
182มจ.2-67-020 แนวทางการปรับปรุงบ้านพักอาศัย 2 ชั้น กรณีศึกษา งานปรับปรุงบ้านวังบัวตอง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
5,000.00
รวมทั้งหมด5,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,500.00
อาจารย์ปนวัฒน์ สุทธิกุญชร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,500.00
รวมทั้งหมด5,000.00
183มจ.2-67-019 การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่ตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
5,000.00
รวมทั้งหมด5,000.00
อาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ เผ่าจินดา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,500.00
รวมทั้งหมด5,000.00
184มจ.2-67-018 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นผิวปกคลุมดินของเมืองเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
5,000.00
รวมทั้งหมด5,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1005,000.00
รวมทั้งหมด5,000.00
185มจ.2-67-017 การประเมินประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานในอาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณส่วนงาน
5,000.00
รวมทั้งหมด5,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,500.00
รวมทั้งหมด5,000.00
186มจ.2-67-016 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานปฏิบัติวิชาชีพทางภูมิสถาปัตยกรรม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
5,000.00
รวมทั้งหมด5,000.00
อาจารย์ ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
804,000.00
นายอำนาจ ชิดทอง
งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
201,000.00
รวมทั้งหมด5,000.00
187มจ.2-67-015 การสำรวจและประเมินสุขภาพของต้นฉำฉา เพื่อการอนุรักษ์และท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ บนถนนสายวัฒนธรรมเชียงใหม่-สันกำแพง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
5,000.00
รวมทั้งหมด5,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
15750.00
อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
15750.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
15750.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
5250.00
รวมทั้งหมด5,000.00
188ลานนาคอม-67-001 การพัฒนาอาคารระหว่างการใช้งานสู่ความเป็นอาคารเขียวตามมาตรฐาน TREES: กรณีศึกษาสำนักงานบริษัทลานนาคอม จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท ลานนาคอม จำกัด
380,000.00
รวมทั้งหมด380,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
50190,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2076,000.00
อาจารย์ปนวัฒน์ สุทธิกุญชร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2076,000.00
อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1038,000.00
รวมทั้งหมด380,000.00
189OT-67-012 ผลของระดับพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้และอุณหภูมิคลุกไอน้ำต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ ผลผลิตซาก รอยโรคที่ฝ่าเท้า และการย่อยได้ของสารอาหารตั้งแต่อายุ 1 ถึง 42 วัน
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
Dr Wilmer Javier Pacheco
Department of Poultry Science, Auburn University, The United States
30
Jose Rodrigo Hernandez
Department of Poultry Science, Auburn University, The United States
20
Joseph P. Gulizia
Department of Poultry Science, Auburn University, The United States
10
Jose Isaac Vargas
Department of Poultry Science, Auburn University, The United States
10
อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ถือแก้ว
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
100.00
Eva Guadalupe Guzman
Department of Poultry Science, Auburn University, The United States
10
Cristina Tonial Simoes
Department of Preventive Veterinary Medicine, Federal University of Santa Maria, Rio Grande do Sul, Santa Maria, Brazil
10
รวมทั้งหมด0.00
190มจ.1-67-09-003 ผลของสารสกัดจากเทียนกิ่งต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงชีวนิเวศในระบบทางเดินอาหารสุกรหย่านมที่เลี้ยงในระบบอุตสาหกรรม (ปีที่2)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
163,200.00
รวมทั้งหมด163,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร ตาดี
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5081,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3048,960.00
รศ.น.สพ.ดร. ภาคภูมิ ตาดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์
20
รวมทั้งหมด130,560.00
191มจ.1-67-02-001 ผลิตภัณฑ์เจลรักษาแผลจากฝาง, หนุมานนั่งแท่น และว่านหางจระเข้ต่อการหายของแผลสดและแผลติดเชื้อในสัตว์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
181,900.00
รวมทั้งหมด181,900.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5090,950.00
นายกิตติพงษ์ ทิพยะ
ฝ่ายงานฟาร์ม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2036,380.00
ผศ.ดร.ภญ. สุนีย์ จันทร์สกาว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์
15
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร ตาดี
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1527,285.00
รวมทั้งหมด154,615.00
192แอลไอซี-67-002 การศึกษาความเข้มข้นต่ำสุดของสารสกัด Oregano oil ในรูปแบบ Essgono Emulsion และ Essgano L. ต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli Salmonella spp. Staphylococcus aureus และ Hemolytic E. coli ในห้องปฏิบัติการ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
51,920.00
รวมทั้งหมด51,920.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5025,960.00
นายกิตติพงษ์ ทิพยะ
ฝ่ายงานฟาร์ม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5025,960.00
รวมทั้งหมด51,920.00
193แอลไอซี-67-001 การศึกษาการใช้สารสกัด Oregano oil ในรูปแบบ Essgano Emulsion เพื่อการรักษาท้องเสีย-ถ่ายเหลวในลูกสุกรดูดนม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
108,412.00
รวมทั้งหมด108,412.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5054,206.00
นายกิตติพงษ์ ทิพยะ
ฝ่ายงานฟาร์ม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5054,206.00
รวมทั้งหมด108,412.00
194มจ.3-67-001 การหาสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดสารเจนิสเตอินจากสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงในเขตพื้นทีจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
50,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง พิชญา แสนอุบล
คณะสัตวแพทยศาสตร์
10050,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
195มจ.1-67-12-003 การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) เพื่อเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางและส่งเสริมด้านโภชนาการในสตรีตั้งครรภ์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
118,700.00
รวมทั้งหมด118,700.00
อาจารย์อมรเลิศ พันธ์วัตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
6071,220.00
ผศ. จริยาพร ศรีสว่าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์
20
อาจารย์เจนนารา วงศ์ปาลี
คณะพยาบาลศาสตร์
1011,870.00
ผศ. กัญญาพัชญ์ จาอ้าย
มหาวิทยาลัยพายัพ
10
รวมทั้งหมด83,090.00
196พยบ-67-14 ผลการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะตกเลือด 2 ชั่วโมงหลังคลอด งานการพยาบาลผู้คลอด โรงพยาบาลแม่แตง
อื่น ๆ / อื่น ๆ
งบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย/งบภายในหน่วยงาน/งานวิจัยระดับท้องถิ่น
13,000.00
รวมทั้งหมด13,000.00
นางวารุณี อินเหลา
งานบริการผู้คลอด รพ. แม่แตง
70
อาจารย์อมรเลิศ พันธ์วัตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
303,900.00
รวมทั้งหมด3,900.00
197พยบ-67-13 การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) เพื่อเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางและส่งเสริมด้านโภชนาการในสตรีตั้งครรภ์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อื่น ๆ / อื่น ๆ
งบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย งานวิจัยระดับชาติ
118,700.00
รวมทั้งหมด118,700.00
อาจารย์อมรเลิศ พันธ์วัตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
6071,220.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยาพร ศรีสว่าง
คณะพยาบาลศาสตร์
2023,740.00
อาจารย์เจนนารา วงศ์ปาลี
คณะพยาบาลศาสตร์
1011,870.00
ผศ.กัญญาพัชญ์ จาอ้าย
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
10
รวมทั้งหมด106,830.00
198พยบ-67-07 ประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อหุ่นแขนจำลองยางพาราสำหรับฝึกเปิดหลอดเลือดเพื่อให้สารน้ำของอาจารย์พยาบาลใน 10 สถาบันการศึกษาพยาบาลเครือข่าย
อื่น ๆ / อื่น ๆ
ทุนการยางแห่งประเทสไทย
300,000.00
รวมทั้งหมด300,000.00
อาจารย์กฤติยา ปองอนุสรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยาพร ศรีสว่าง
คณะพยาบาลศาสตร์
2060,000.00
อาจารย์ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
20
อาจารย์ ดร.วารีรัตน์ จิตติถาวร
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กทม
15
รองศาสตราจารย์ ดร.กันตพร ยอดใชย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10
อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ชูวงศ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
10
รวมทั้งหมด60,000.00
199พยบ-67-06 ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะของผู้ดูแลต่อความรู้และความสามารถในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับ
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัวของผู้วิจัยหลัก
20,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
นางชมัยพร เขื่อนแก้ว
โรงพยาบาลฝาง
70
อาจารย์ศุภวรรณ ใจบุญ
คณะพยาบาลศาสตร์
204,000.00
อาจารย์ ดร.ดวงรัตน์ กวีนันทชัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช กทม
10
รวมทั้งหมด4,000.00
200พยบ-67-05 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความรู้และพฤติกรรมของผู้ดูแลเด็กที่มีภาวะติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัวของผู้วิจัยหลัก
20,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
นางสาวสุจิตรา ขัตติยะ
โรงพยาบาลฝาง
70
อาจารย์ศุภวรรณ ใจบุญ
คณะพยาบาลศาสตร์
306,000.00
รวมทั้งหมด6,000.00
201พยบ-67-04 ผลของโปรแกรมการจัดการความปวดต่อการลดความปวดของมารดาหลังคลอดที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัวของผู้วิจัยหลัก
20,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
นางจีรพรรณ์ ชัยยา
โรงพยาบาลฝาง
70
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยาพร ศรีสว่าง
คณะพยาบาลศาสตร์
204,000.00
อาจารย์ศุภวรรณ ใจบุญ
คณะพยาบาลศาสตร์
102,000.00
รวมทั้งหมด6,000.00
202พยบ-67-03 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความรู้ ทักษะของผู้ดูแล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัวของผู้วิจัยหลัก
20,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
นางสาวศุภลักษณ์ ใจบุญ
โรงพยาบาลฝาง
70
อาจารย์ศุภวรรณ ใจบุญ
คณะพยาบาลศาสตร์
204,000.00
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา วิศิษฏ์เจริญ
คณะพยาบาลศาสตร์
102,000.00
รวมทั้งหมด6,000.00
203พยบ-67-02 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองเพื่อชะลอภาวะไตเสื่อมของผู้ป่วยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัวของผู้วิจัยหลัก
20,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
นางพรรณทิวา บุญมี
โรงพยาบาลฝาง
70
อาจารย์ศุภวรรณ ใจบุญ
คณะพยาบาลศาสตร์
102,000.00
อาจารย์ ดร.ดวงรัตน์ กวีนันทชัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช กทม
10
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา วิศิษฏ์เจริญ
คณะพยาบาลศาสตร์
102,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
204มจ.3-67-007 ความหลากหลายชนิดและการใช้ประโยชน์พื้นที่อาศัยของนกในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
45,000.00
รวมทั้งหมด45,000.00
อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ ศิริ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10045,000.00
รวมทั้งหมด45,000.00
205มจ.3-67-006 การประเมินประชากรและถิ่นอาศัยของตั๊กแตนแม่โจ้แพร่บริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
40,000.00
รวมทั้งหมด40,000.00
อาจารย์ ดร.ยุวดี พลพิทักษ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10040,000.00
รวมทั้งหมด40,000.00
206OT-67-011 การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพลายนิ้วมือแฝงในสถานที่เกิดเหตุเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
400.00
พันตำรวจโทหญิงกุลนาถ ชนาชินรัฐ
กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7
30
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ คู่วัฒนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
200.00
อาจารย์ ดร.วิลาสินี บุญธรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
100.00
รวมทั้งหมด0.00
207OT-67-009 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวนาปีของเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1000.00
รวมทั้งหมด0.00
208มจ.1-67-10-007.3 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อพัฒนากระบวนการและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
92,310.00
รวมทั้งหมด92,310.00
อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ คำตัน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5046,155.00
อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4036,924.00
อาจารย์ธีราพัฒน์ จักรเงิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
109,231.00
รวมทั้งหมด92,310.00
209มจ.1-67-10-007.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพรอพอลิสและไขผึ้งด้วยเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการผลิตสารสกัดคุณภาพสูง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
204,000.00
รวมทั้งหมด204,000.00
อาจารย์ธีราพัฒน์ จักรเงิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3061,200.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3061,200.00
อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2040,800.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1530,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
510,200.00
รวมทั้งหมด204,000.00
210มจ.1-67-10-007.1 นวัตกรรมเทคโนโลยีพลาสมาอุณหภูมิต่ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวกล้องสีพื้นเมืองเพาะงอกคุณภาพสูง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
204,000.00
รวมทั้งหมด204,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4081,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2551,000.00
อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1530,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1020,400.00
อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1020,400.00
รวมทั้งหมด204,000.00
211มจ.1-67-13-003 การพัฒนาศักยภาพยุวมัคคุเทศก์เพื่อยกระดับชุมชนท้องถิ่นสู่สากล ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
99,000.00
รวมทั้งหมด99,000.00
อาจารย์อโนชา สุภาวกุล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
7574,250.00
อาจารย์อลิษา อินจันทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
54,950.00
อาจารย์ ดร.เกษราพร ทิราวงศ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
54,950.00
อาจารย์ ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
54,950.00
อาจารย์ ดร.อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
54,950.00
อาจารย์ ดร.สมบัติ กันบุตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
54,950.00
รวมทั้งหมด99,000.00
212มจ.1-67-13-002 การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สอดแทรกแนวคิดบีซีจีโมเดลแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนเป็นฐาน จังหวัดแพร่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
99,000.00
รวมทั้งหมด99,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
7069,300.00
อาจารย์ ดร.อัญชลี รัตนธรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
109,900.00
อาจารย์ ดร.เกษราพร ทิราวงศ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
109,900.00
อาจารย์ศศิมินตรา บุญรักษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
109,900.00
รวมทั้งหมด99,000.00
213มจ.1-67-13-001 การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการทางการเกษตร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
99,000.00
รวมทั้งหมด99,000.00
อาจารย์อลิษา อินจันทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
7069,300.00
อาจารย์ ดร.ปณิธี บุญสา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
109,900.00
น.ส.สรัญญา โชติรัตน์
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
109,900.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
54,950.00
อาจารย์อโนชา สุภาวกุล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
54,950.00
รวมทั้งหมด99,000.00
214มจ.1-67-10-007 เทคโนโลยีพลาสมา: นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และกระบวนการทางการเกษตร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
52,089.00
รวมทั้งหมด52,089.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4020,836.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2010,418.00
อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ คำตัน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2010,418.00
อาจารย์ธีราพัฒน์ จักรเงิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2010,418.00
รวมทั้งหมด52,090.00
215มจ.1-67-10-001 ออกแบบและพัฒนาการแปรสภาพวัสดุชีวมวลเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นคลุมดินที่ย่อยสลายได้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
212,500.00
รวมทั้งหมด212,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
70148,750.00
นางสาวทิพารัตน์ สถิตสุข
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่
15
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1531,875.00
รวมทั้งหมด180,625.00
216มจ.1-67-09-005 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการสืบพันธุ์ในสุกร โดยการใช้น้ำกามสังเคราะห์ในฟาร์มสุกรเชิงการค้า
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
200,600.00
รวมทั้งหมด200,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
55110,330.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1020,060.00
อาจารย์มรกต วงศ์หน่อ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1020,060.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1020,060.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
510,030.00
อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
510,030.00
นายวงศ์วริศ วงศ์นาค
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
510,030.00
รวมทั้งหมด200,600.00
217มจ.1-67-09-004 การใช้แหล่งโปรตีนจากหนอนแมลงวันลายร่วมกับใบไชยาในอาหารไก่ประดู่หางดำ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
173,100.00
รวมทั้งหมด173,100.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5595,205.00
อาจารย์มรกต วงศ์หน่อ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1525,965.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
58,655.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
58,655.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
58,655.00
อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
58,655.00
นายวงศ์วริศ วงศ์นาค
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
58,655.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
58,655.00
รวมทั้งหมด173,100.00
218มจ.1-67-08-004 การสกัดพฤกษเคมีจากพืชให้สีครามและศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทำเป็นผงสำหรับใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
210,400.00
รวมทั้งหมด210,400.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
80168,320.00
อาจารย์ศรีสุดา ทาหาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1021,040.00
อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1021,040.00
รวมทั้งหมด210,400.00
219มจ.1-67-07-006 การสร้างอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่นเพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชน ตำบลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
89,100.00
รวมทั้งหมด89,100.00
อาจารย์ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
7062,370.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
108,910.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
108,910.00
อาจารย์ ดร.พิรานันท์ จันทาพูน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
54,455.00
อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา นันตา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
54,455.00
รวมทั้งหมด89,100.00
220มจ.1-67-05-014 การสำรวจ ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและพันธุกรรม และความรุนแรงของเชื้อรา Colletotrichum เพื่อการสร้างฐานข้อมูลการกระจายตัวของโรคแอนแทรคโนสพริก
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
218,200.00
รวมทั้งหมด218,200.00
อาจารย์ ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3065,460.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2554,550.00
อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1532,730.00
อาจารย์ ดร.สิทธิเดศ ศรีน้อย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1532,730.00
อาจารย์ ดร.ถมรัตน์ ชัชวาลย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1532,730.00
รวมทั้งหมด218,200.00
221มจ.1-67-02-009 พัฒนาพืชสมุนไพรโปร่งฟ้าเพื่อผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
500,100.00
รวมทั้งหมด500,100.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
40200,040.00
อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
30150,030.00
อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
30150,030.00
รวมทั้งหมด500,100.00
222มจ.1-67-02-008 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของดอกกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาดอกกาแฟคุณภาพสูง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
215,600.00
รวมทั้งหมด215,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
50107,800.00
อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2043,120.00
อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2043,120.00
อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1021,560.00
รวมทั้งหมด215,600.00
223มจ.1-67-01-003 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีพลาสมาต่อการยับยั้งเชื้อราก่อโรคแอนแทรคโนสในมะม่วงเพื่อยืดอายุของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
85170,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
510,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
510,000.00
อาจารย์ธีราพัฒน์ จักรเงิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
510,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
224สพภ.-67-002 โครงการข้อมูลบัญชีรายการครั่งและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
498,000.00
รวมทั้งหมด498,000.00
ผศ.ดร.ชามา อินซอน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50
รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
30149,400.00
ผศ. ดร.เบญจคุณ แสงทองพราว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1049,800.00
รวมทั้งหมด199,200.00
225สยามพันธุ์ วู้ด โปรดักท์ จำกัด-67-001 โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ประเภทป่าไม้ชนิดป่าสัก พื้นที่โครงการอำเภอสมเด็จ, อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท สยามพันธุ์ วู้ด โปรดักท์ จำกัด
599,995.00
รวมทั้งหมด599,995.00
รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
80479,996.00
อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1060,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1060,000.00
รวมทั้งหมด599,996.00
226OT-67-013 การส่งเสริมปัจจัยทางการตลาดสินค้าชุมชนที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดชุมพร
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
500.00
อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
200.00
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนิรุต หนูปลอด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
100.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชุมพล อังคณานนท์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
100.00
อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
100.00
รวมทั้งหมด0.00
227OT-67-010 แนวทางการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในงานบริการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
นายประภัย สุขอิน
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
1000.00
รวมทั้งหมด0.00
228OT-67-006 อิทธิพลแรงจูงใจภายในที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเพิ่มความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ ดร.ฐิติมา ศรีพร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
700.00
อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
100.00
อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
100.00
อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
100.00
รวมทั้งหมด0.00
229มจ.1-67-08-007 การเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากระบบการผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นอย่างมีส่วนร่วม ณ จังหวัดชุมพร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
356,500.00
รวมทั้งหมด356,500.00
อาจารย์ปณิดา กันถาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
40142,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
30106,950.00
อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
30106,950.00
รวมทั้งหมด356,500.00
230มจ.1-67-06-007 การใช้ประโยชน์ตะกอนไบโอฟลอคที่เหลือทิ้งจากระบบเลี้ยงปลานิลทนเค็มเป็นอาหารหอยแครงที่เลี้ยงในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
195,400.00
รวมทั้งหมด195,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
70136,780.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
3058,620.00
รวมทั้งหมด195,400.00
231มจ.1-67-06-006 การเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลคุณภาพสูงด้วยระบบไบโอฟลอคร่วมกับสาหร่ายพวงองุ่นในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
195,400.00
รวมทั้งหมด195,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
70136,780.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
3058,620.00
รวมทั้งหมด195,400.00
232มจ.2-67-037 นักเคลื่อนไหวรุ่นใหม่ : การระดมพลังสนับสนุนของขบวนการเคลื่อนไหวเรื่องหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
50,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
อาจารย์ ดร.ศิริโสภา สันติทฤษฎีกร
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10050,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
233มจ.2-67-036 การย้ายถิ่นเพื่อการศึกษา : ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการปรับตัวของนักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
50,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.บงกชมาศ เอกเอี่ยม
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10050,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
234มจ.2-67-035 ยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแบบบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
50,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
8040,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
105,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ น้าประทานสุข
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
105,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
235มจ.2-67-034 พม่าหลังการรัฐประหาร ปี 2564 : มิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
50,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
อาจารย์ ดร.อัคราชัย เสมมณี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10050,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
236มจ.1-67-07-008.1 การจัดการเครือข่ายกลุ่มธุรกิจชุมชนสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นงานฝีมือและหัตถกรรม สู่นักท่องเที่ยวคุณภาพสูงของจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
92,857.00
รวมทั้งหมด92,857.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10092,857.00
รวมทั้งหมด92,857.00
237วช.-67-004 การพัฒนาโรงเรือนเพาะเห็ดเขตร้อนแบบควบคุมสภาวะร่วมกับพลังงานทดแทน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
500,000.00
รวมทั้งหมด500,000.00
อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
55275,000.00
เตชาธร ชัยวงศ์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน วิศวกรรมพลังงานทดแทน
30
ลลิตา เพชรใจหาญ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน วิศวกรรมพลังงานทดแทน
10
ศุภาโชค สีใส
วิทยาลัยพลังงานทดแทน วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
5
รวมทั้งหมด275,000.00
238มจ.1-67-01-007.2 การพัฒนาระบบควบคุมและรายงานผลอัจฉริยะสำหรับระบบอบแห้งแบบผสมผสาน (ระดับกึ่งอุตสาหกรรม)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
102,040.00
รวมทั้งหมด102,040.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
6061,224.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
4040,816.00
รวมทั้งหมด102,040.00
239มจ.1-67-01-007.1 การพัฒนาระบบอบแห้งแบบผสมผสานอัจฉริยะ (ระดับกึ่งอุตสาหกรรม)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
336,734.00
รวมทั้งหมด336,734.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
60202,040.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
40134,694.00
รวมทั้งหมด336,734.00
240มจ.1-67-04-001 การเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน (ไฟฟ้า ความเย็น และความร้อน) และวัสดุก่อสร้าง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
180,900.00
รวมทั้งหมด180,900.00
รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
80144,720.00
นางสาววรรษมล เลิศจตุรานนท์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20
รวมทั้งหมด144,720.00
241มจ.1-67-03-002 การพัฒนาโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีดอัจฉริยะด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิและสภาพอากาศจากระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อยกระดับการเลี้ยงตามมาตรฐาน GAP
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
188,600.00
รวมทั้งหมด188,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
4075,440.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
3056,580.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1528,290.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1528,290.00
รวมทั้งหมด188,600.00
242บพข.-67-001 ระบบกักเก็บอากาศอัดพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะสำหรับเติมอากาศในบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความปลอดภัยในการเลี้ยง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
1,920,490.00
รวมทั้งหมด1,920,490.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
35672,172.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
20384,098.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
15288,074.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
10192,049.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
10192,049.00
รศ. ดร. Hien Van Doan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
อ.พิเชษฐ์ ทานิล
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
5
รวมทั้งหมด1,728,442.00
243มจ.3-67-005 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในกระบวนการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อไก่พื้นเมืองแปรรูปผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
40,000.00
รวมทั้งหมด40,000.00
อาจารย์ ดร.วัชรนันท์ ทองมา
วิทยาลัยนานาชาติ
10040,000.00
รวมทั้งหมด40,000.00
244มจ.1-67-07-008.2 การพัฒนาสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นงานฝีมือและหัตถกรรมสู่นักท่องเที่ยวคุณภาพสูงของจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
124,489.00
รวมทั้งหมด124,489.00
อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด
วิทยาลัยนานาชาติ
100124,489.00
รวมทั้งหมด124,489.00
245ทองพูลหวั่งหลี-67-001 การใช้โมเดลการผลิตต้นพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค
งบประมาณภายนอกสถาบัน / อื่น ๆ
มูลนิธิทองพูลหวั่งหลี
778,060.00
รวมทั้งหมด778,060.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี
วิทยาลัยนานาชาติ
100778,060.00
รวมทั้งหมด778,060.00
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023