ทุนสนันสนุนงานวิจัยตามปีงบประมาณ

ข้อมูลทุนสนันสนุนงานวิจัยของหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ทำสัญญาในปีงบประมาณ 2567 มีจำนวนงบประมาณทั้งหมด 16,241,715.00 บาท
ที่ งานวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน ข้อมูลเจ้าของงานวิจัย
เจ้าของผลงาน % งบประมาณ
1GIZ-67-001 To Develop Master Training Materials on Regenerative Agriculture and Trainer Guide/Manual
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับนานาชาติ
Deutsche Gesellschaft f?r Interne Arbeit (GIZ) GmbH (องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน)
879,000.00
รวมทั้งหมด879,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50439,500.00
อ.ดร.ฉัตรปวีณ์ เดชจิรรัตนสิริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
35
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15131,850.00
รวมทั้งหมด571,350.00
2OT-67-002 ความหลากชนิดของกิ้งกือและความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1000.00
รวมทั้งหมด0.00
3ปุ๋ยดีการเกษตร-67-001 ประสิทธิภาพสารอาหารให้พืชทางใบมาใช้ทดแทนปุ๋ยน้ำเพื่อใช้กับพืชเศรษฐกิจปลูกไร้ดิน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท ปุ๋ยดีการเกษตร จำกัด
700,000.00
รวมทั้งหมด700,000.00
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50350,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
30210,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
20140,000.00
รวมทั้งหมด700,000.00
4บริษัท อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป จำกัด-67-001 การผลิตและทดสอบปุ๋ยสำหรับกัญชงแปลงเปิด ณ ฟาร์มปลูกกัญชง อำเภอบึงจอม จังหวัดราชบุรี ระยะที่2/2566
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป จำกัด
150,000.00
รวมทั้งหมด150,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
70105,000.00
นายวีระพันธ์ ดวงจันทร์
บุคคลภายนอก
15
นายสาธร วินิจกิจเจริญ
บุคคลภายนอก
15
รวมทั้งหมด105,000.00
5 สวพ.-67-001
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
2,550,000.00
รวมทั้งหมด2,550,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
601,530,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
35892,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล
คณะเศรษฐศาสตร์
251,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
251,000.00
รวมทั้งหมด2,524,500.00
6วช.-67-001 การพัฒนาพันธุ์ปทุมมาสีม่วงเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
1,900,000.00
รวมทั้งหมด1,900,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
25475,000.00
อาจารย์ ดร.ธนะภูมิ เหล่าจันตา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
25475,000.00
อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
25475,000.00
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน
คณะวิทยาศาสตร์
25475,000.00
รวมทั้งหมด1,900,000.00
7บพค.-67-001 การพัฒนานักวิจัยหลังปริญญาโท-เอก ด?วยระบบเครือข?ายมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อประยุกต?แนวคิด BCG สําหรับการฟ??นฟูทรัพยากรดินในภาคการผลิตพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
3,740,000.00
รวมทั้งหมด3,740,000.00
รศ.ดร.ณัฐพล จิตมาตย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15
รศ.ดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
รศ.ดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
ผศ.ดร.ขวัญตา ขาวมี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ พูนภักดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10
ผศ.ดร.ธนภัทร์ สุกิจประภานน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10374,000.00
ดร.วีรชัย มัธยัสถ์ถาวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
ดร.ฉัตรปวีณ์ เดชจิรรัตนสิริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
รวมทั้งหมด374,000.00
8TAITA.-67-001 การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการจำเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย
20,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10020,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
9Pepsi-Cola Co.,Ltd.-67-002 ระบบน้ำหยดในการเพิ่มผลผลิตมันฝรั่ง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
Pepsi-Cola (Thai) Trading Co.,Ltd
630,230.00
รวมทั้งหมด630,230.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
80504,184.00
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
20126,046.00
รวมทั้งหมด630,230.00
10Pepsi-Cola Co.,Ltd.-67-001 การศึกษาระบบการปลูกมันฝรั่ง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
Pepsi-Cola (Thai) Trading Co.,Ltd
910,998.00
รวมทั้งหมด910,998.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
80728,798.00
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
20182,200.00
รวมทั้งหมด910,998.00
110.4-66.3 A Guideline for Human Resource Management in Agricultural Enterprises in Nanning Guangxi Province, China
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
รวมทั้งหมด0.00
Guanlian Luo
วิทยาลัยนานาชาติ เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ
70
อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์
คณะบริหารธุรกิจ
200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์
คณะบริหารธุรกิจ
50.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
คณะบริหารธุรกิจ
50.00
รวมทั้งหมด0.00
12มจ.2-67-007 การวิเคราะห์ต้นทุนและจุดคุ้มทุนจานใบไม้ธรรมชาติของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มตองรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
20,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
คณะบริหารธุรกิจ
10020,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
13OT-66-059 การประเมินผลกระทบการดำเนินงานโครงการแม่โจ้โมเดล 2566
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์
คณะบริหารธุรกิจ
250.00
อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
คณะบริหารธุรกิจ
250.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร
คณะบริหารธุรกิจ
250.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
คณะบริหารธุรกิจ
250.00
รวมทั้งหมด0.00
14วช.-67-003 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกิจกรรมการเกษตรเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
600,000.00
รวมทั้งหมด600,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์
50300,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
คณะวิทยาศาสตร์
30180,000.00
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
20120,000.00
รวมทั้งหมด600,000.00
15สพภ.-67-001 การศึกษาโภชนาการและสารสำคัญของพืชพื้นบ้านที่มีศักยภาพ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
400,000.00
รวมทั้งหมด400,000.00
ดร.ณิชมน ธรรมรักษ์
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
30120,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารวี กาญจนประโชติ
คณะวิทยาศาสตร์
30120,000.00
อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล
คณะวิทยาศาสตร์
30120,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล
คณะวิทยาศาสตร์
1040,000.00
รวมทั้งหมด400,000.00
16OT-67-004 An innovative method identifying shared fixed points of G-nonexpansive mappings on Banach spaces with a graph.
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง
คณะวิทยาศาสตร์
650.00
อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง
คณะวิทยาศาสตร์
350.00
รวมทั้งหมด0.00
17OT-67-003 Evaluation of the aromaticity of two star[3]calicene isomers.
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์
คณะวิทยาศาสตร์
800.00
Assoc. Prof. Dr. Willard E. Collier
Department of Chemistry, Tuskegee University, Tuskegee, AL 36088, US
20
รวมทั้งหมด0.00
18มิตรผล-67-001 การบำบัดค่าสีและสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งโดยเทคโนโลยีการเกิดออกซิเดชันและการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด
1,960,000.00
รวมทั้งหมด1,960,000.00
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์
คณะวิทยาศาสตร์
50980,000.00
ผศ.ดร.พุฒิธร ธะนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
30
นายชาญชัย อุโมงค์โน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
รวมทั้งหมด980,000.00
19มจ.2-66-016 โครงการการศึกษาการปลดปล่อยของสารอินทรีย์ระเหยทางชีวภาพจากพืชชนิดเด่นในป่าและแหล่งที่มาของละอองลอยปฐมภูมิและทุติยภูมิบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
1,220,666.00
รวมทั้งหมด1,220,666.00
Dr. Ronald Macatangay
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
15
ดร.รัชดาภรณ์ จันทร์ถา
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
10
ดร.ฐิฏาพร สุภาษี
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
10
Mr. Sherin Hassan Bran
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
10
นายมานะ ปันยา
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
5
น.ส.ณัธฐิดา ยารังศรี
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
5
ผศ.ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
5
อาจารย์ดลฤดี สุขใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
5
น.ส.จินดามณี ป๊อกสอน
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
5
น.ส.กชนิภา ไชยน้อย
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
5
นายสมสวัสดิ์ รัตนสูตรย์
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
5
Dr. Ram Kesh Yadav
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
5
อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง
คณะวิทยาศาสตร์
561,033.00
ดร.แสวง กาวิชัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
รวมทั้งหมด61,033.00
20วศ.57-002-003 Surface morphology and chemistry alternation of natural rubber using low temperture plasma treatment
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สกว.
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
600.00
รวมทั้งหมด0.00
21OT-67-005 ปัจจัยเชิงสาเหตุของความสำเร็จด้านการเงินของสหกรณ์ในประเทศไทย
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ ดร.รนกร สุภจินต์
คณะเศรษฐศาสตร์
1000.00
รวมทั้งหมด0.00
22มจ.2-67-001 อัตราการพึ่งพาตนเองด้านอาหารของครัวเรือน : ข้าวสารที่บริโภคของครัวเรือนในเขตตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณส่วนงาน
40,000.00
รวมทั้งหมด40,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก นันทะเสน
คณะเศรษฐศาสตร์
5020,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน
คณะเศรษฐศาสตร์
5020,000.00
รวมทั้งหมด40,000.00
23RPF-67-001 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมบนพื้นที่สูงเพื่อรองรับการพัฒนาชุมชน สู่อนาคต
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มูลนิธิโครงการหลวง
570,740.00
รวมทั้งหมด570,740.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล
คณะเศรษฐศาสตร์
40228,296.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล
คณะเศรษฐศาสตร์
30171,222.00
อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์
20114,148.00
ผศ.ดร.ปรารถนา ยศสุข
เกษียณอายุ
5
นายพิชาญ จินาปุก
ฝ่ายส่งเสริมพัฒนา โครงการหลวง
5
รวมทั้งหมด513,666.00
24ศศก.-67-003 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพติดการช็อปปิ้งออนไลน์ของคนต่างเจเนอเรชั่นในสังคมไทย
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.)
200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
อาจารย์ณัฏฐพงษ์ สายพิณ
คณะศิลปศาสตร์
80160,000.00
อ.ดร.เมทยา ปรียานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
อ.ดร.สริยาภา คันธวัลย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
รวมทั้งหมด160,000.00
25ศศก.-67-002 ภาวะการเสพติดพนันออนไลน์และกระบวนการเข้าสู่การเสพติดพันออนไลน์ของเด็กในแคมป์งานก่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.)
200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์
คณะศิลปศาสตร์
80160,000.00
นางสาวอรวี ใจคำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
นางสาวชัญส์พัสนัน ตาไชยยศศักดิ์
มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก จังหวัดเชียงใหม่
10
นางสาวสกาย สุวรรณกิตติกุล
ไม่ระบุ
10
รวมทั้งหมด160,000.00
26สป.อว.-65-001 ความเป็นผู้ประกอบการของเกษตรกรชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
งบประมาณภายนอกสถาบัน หน่วยงานให้ทุนวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
173,400.00
รวมทั้งหมด173,400.00
อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
คณะศิลปศาสตร์
100173,400.00
รวมทั้งหมด173,400.00
27ศศก.-67-001 ปัจจัยและผลกระทบจากการเล่นพนันฟุตบอลของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.)
200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ อาชาเพ็ชร
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
60120,000.00
อาจารย์ ดร.มัณฑนา ภาคสุวรรณ์
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
2040,000.00
อาจารย์ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
1020,000.00
อาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
1020,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
28OT-67-001 การศึกษาเลี้ยงปลวกเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับการเลี้ยงดูปลาดุกลูกผสมระยะวัยรุ่น
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1000.00
รวมทั้งหมด0.00
29APN.-66-001 Strengthening livelihood resilience through community-based aquaculture in rural northern Thailand
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
Asia-Pacific Network for Global Change Research (APN) ประเทศญี่ปุ่น
1,505,708.00
รวมทั้งหมด1,505,708.00
อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
34511,941.00
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
15225,856.00
นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
15225,856.00
นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
12180,685.00
นายเทพพิทักษ์ บุญทา
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
12180,685.00
อาจารย์ ดร.นงพงา แสงเจริญ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
12180,685.00
รวมทั้งหมด1,505,708.00
30มจ.2-67-021 การออกแบบปรับปรุงพื้นที่พิพิธภัณฑ์แมลง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อรองรับการเรียนรู้โดยใช้พิพิธภัณฑ์เป็นฐาน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณส่วนงาน
5,000.00
รวมทั้งหมด5,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิศสกุล อึ้งตระกูล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,500.00
อาจารย์พิชญาภา ธัมมิกะกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,500.00
รวมทั้งหมด5,000.00
31มจ.2-67-020 แนวทางการปรับปรุงบ้านพักอาศัย 2 ชั้น กรณีศึกษา งานปรับปรุงบ้านวังบัวตอง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
5,000.00
รวมทั้งหมด5,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,500.00
อาจารย์ปนวัฒน์ สุทธิกุญชร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,500.00
รวมทั้งหมด5,000.00
32มจ.2-67-019 การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่ตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
5,000.00
รวมทั้งหมด5,000.00
อาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ เผ่าจินดา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,500.00
รวมทั้งหมด5,000.00
33มจ.2-67-018 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นผิวปกคลุมดินของเมืองเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
5,000.00
รวมทั้งหมด5,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1005,000.00
รวมทั้งหมด5,000.00
34มจ.2-67-017 การประเมินประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานในอาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณส่วนงาน
5,000.00
รวมทั้งหมด5,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,500.00
รวมทั้งหมด5,000.00
35มจ.2-67-016 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานปฏิบัติวิชาชีพทางภูมิสถาปัตยกรรม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
5,000.00
รวมทั้งหมด5,000.00
อาจารย์ ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
804,000.00
นายอำนาจ ชิดทอง
งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
201,000.00
รวมทั้งหมด5,000.00
36มจ.2-67-015 การสำรวจและประเมินสุขภาพของต้นฉำฉา เพื่อการอนุรักษ์และท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ บนถนนสายวัฒนธรรมเชียงใหม่-สันกำแพง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
5,000.00
รวมทั้งหมด5,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
15750.00
อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
15750.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
15750.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
5250.00
รวมทั้งหมด5,000.00
37ลานนาคอม-67-001 การพัฒนาอาคารระหว่างการใช้งานสู่ความเป็นอาคารเขียวตามมาตรฐาน TREES: กรณีศึกษาสำนักงานบริษัทลานนาคอม จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท ลานนาคอม จำกัด
380,000.00
รวมทั้งหมด380,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
50190,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2076,000.00
อาจารย์ปนวัฒน์ สุทธิกุญชร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2076,000.00
อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1038,000.00
รวมทั้งหมด380,000.00
38แอลไอซี-67-002 การศึกษาความเข้มข้นต่ำสุดของสารสกัด Oregano oil ในรูปแบบ Essgono Emulsion และ Essgano L. ต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli Salmonella spp. Staphylococcus aureus และ Hemolytic E. coli ในห้องปฏิบัติการ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
51,920.00
รวมทั้งหมด51,920.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5025,960.00
นายกิตติพงษ์ ทิพยะ
ฝ่ายงานฟาร์ม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5025,960.00
รวมทั้งหมด51,920.00
39แอลไอซี-67-001 การศึกษาการใช้สารสกัด Oregano oil ในรูปแบบ Essgano Emulsion เพื่อการรักษาท้องเสีย-ถ่ายเหลวในลูกสุกรดูดนม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
108,412.00
รวมทั้งหมด108,412.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5054,206.00
นายกิตติพงษ์ ทิพยะ
ฝ่ายงานฟาร์ม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5054,206.00
รวมทั้งหมด108,412.00
40สยามพันธุ์ วู้ด โปรดักท์ จำกัด-67-001 โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ประเภทป่าไม้ชนิดป่าสัก พื้นที่โครงการอำเภอสมเด็จ, อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท สยามพันธุ์ วู้ด โปรดักท์ จำกัด
599,995.00
รวมทั้งหมด599,995.00
รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
80479,996.00
อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1060,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1060,000.00
รวมทั้งหมด599,996.00
41บพข.-67-001 ระบบกักเก็บอากาศอัดพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะสำหรับเติมอากาศในบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความปลอดภัยในการเลี้ยง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
1,920,490.00
รวมทั้งหมด1,920,490.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
35672,172.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
20384,098.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
15288,074.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
10192,049.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
10192,049.00
รศ. ดร. Hien Van Doan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
อ.พิเชษฐ์ ทานิล
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
5
รวมทั้งหมด1,728,442.00
42ทองพูลหวั่งหลี-67-001 การใช้โมเดลการผลิตต้นพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค
งบประมาณภายนอกสถาบัน / อื่น ๆ
มูลนิธิทองพูลหวั่งหลี
778,060.00
รวมทั้งหมด778,060.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี
วิทยาลัยนานาชาติ
100778,060.00
รวมทั้งหมด778,060.00
43มจ.2-66-068 กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษาหมู่บ้านหัตถกรรมถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์ ดร.สุธีรา สิทธิกุล
วิทยาลัยนานาชาติ
808,000.00
อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา
วิทยาลัยนานาชาติ
202,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023