ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

ทุนสนันสนุนงานวิจัยตามปีงบประมาณ

ข้อมูลทุนสนันสนุนงานวิจัยของหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ทำสัญญาในปีงบประมาณ 2565 มีจำนวนงบประมาณทั้งหมด 94,389,706.00 บาท
ที่ งานวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน ข้อมูลเจ้าของงานวิจัย
เจ้าของผลงาน % งบประมาณ
1มจ.1-65-052 การพัฒนาต้นแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงเพื่อการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) งบบริหารชุดโครงการ
274,760.00
รวมทั้งหมด274,760.00
อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
70192,332.00
นายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์
งานบริหารและธุรการ กองบริหารงานสำนักหอสมุด สำนักหอสมุด
513,738.00
นายวุฒิพล คล้ายทิพย์
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
513,738.00
อาจารย์อรจนา แสนไชย จันทรประยูร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
513,738.00
น.ส.เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์
ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด
513,738.00
นายสิทธิชัย วิมาลา
ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด
513,738.00
น.ส.สุวิชา ศรีวิชัย
ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด
513,738.00
รวมทั้งหมด274,760.00
2มจ.1-65-047.3 การศึกษาสารเมทาบอไลท์ที่บ่งชี้การแยกเพศต้นอินทผลัมจากการเพาะเมล็ดด้วยเทคนิคเมทาบอโลมิกส์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
140,000.00
รวมทั้งหมด140,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
2535,000.00
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
คณะวิทยาศาสตร์
2028,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
2028,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า
คณะวิทยาศาสตร์
1521,000.00
น.ส.วัชรินทร์ จันทวรรณ์
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
1014,000.00
รวมทั้งหมด126,000.00
3มจ.1-65-047.2 การศึกษาโปรตีนบ่งชี้ในการแยกเพศต้นอินทผลัมจากการเพาะเมล็ดด้วยเทคนิคโปรติโอมิกส์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
140,000.00
รวมทั้งหมด140,000.00
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
คณะวิทยาศาสตร์
2535,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
2028,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
2028,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า
คณะวิทยาศาสตร์
1521,000.00
น.ส.วัชรินทร์ จันทวรรณ์
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
1014,000.00
รวมทั้งหมด126,000.00
4มจ.1-65-028.2 การศึกษาของโปรตีนบ่งชี้ในการติดดอกของลำไยด้วยเทคนิคโปรติโอมิกส์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
100,000.00
รวมทั้งหมด100,000.00
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
คณะวิทยาศาสตร์
3030,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า
คณะวิทยาศาสตร์
1212,000.00
น.ส.วัชรินทร์ จันทวรรณ์
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
1212,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1212,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1212,000.00
ดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม
คณะวิทยาศาสตร์
1010,000.00
รวมทั้งหมด88,000.00
5มจ.1-65-009.3 การประยุกต์ใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอในการปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวพุ่มเพื่อระบบเกษตรอินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
252,000.00
รวมทั้งหมด252,000.00
น.ส.จันทร์เพ็ญ สะระ
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
100252,000.00
รวมทั้งหมด252,000.00
6มจ.1-65-050 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานสีขาวสำหรับทานสด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
400,000.00
รวมทั้งหมด400,000.00
นายเสกสรร สงจันทึก
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
50200,000.00
น.ส.วัชรินทร์ จันทวรรณ์
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
25100,000.00
นางสาวสุพรรณณี เป็งคำ
กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
25
รวมทั้งหมด300,000.00
7มจ.1-65-047 การแยกเพศต้นอินทผลัมที่ได้จากการเพาะเมล็ดโดยสัณฐานวิทยา โปรติโอมิกส์และเมทาบอโลมิกส์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) งบบริหารชุดโครงการ
30,000.00
รวมทั้งหมด30,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
309,000.00
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
คณะวิทยาศาสตร์
206,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
206,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า
คณะวิทยาศาสตร์
154,500.00
น.ส.วัชรินทร์ จันทวรรณ์
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
154,500.00
รวมทั้งหมด30,000.00
8มจ.1-65-028 ชีววิทยาเชิงระบบของการออกดอกนอกฤดูและนวัตกรรมลดของเหลือทิ้งในภาคเกษตรของลำไย
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) งบบริหารชุดโครงการ
40,000.00
รวมทั้งหมด40,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม
คณะวิทยาศาสตร์
4317,200.00
ผศ.ดร. ภัทรพล ลีธนัชอุดม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
20
ดร. ศิวเรศ อารีกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน
7
อาจารย์ ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ
คณะวิทยาศาสตร์
62,400.00
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์
62,400.00
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
คณะวิทยาศาสตร์
41,600.00
ดร. ภัควัฒน์ เดชชีวะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
3
น.ส.วัชรินทร์ จันทวรรณ์
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
1400.00
ผศ.ดร สิริวัฒน์ บุญชัยศรี
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า
คณะวิทยาศาสตร์
1400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1400.00
ดร. สิทธิรักษ์ รอยตระกูล
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
1
รวมทั้งหมด24,800.00
9มจ.1-65-009 การพัฒนาศักยภาพสายพันธุ์ถั่วฝักยาวเพื่อการปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) งบบริหารชุดโครงการ
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
303,000.00
น.ส.จันทร์เพ็ญ สะระ
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
202,000.00
อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท
คณะผลิตกรรมการเกษตร
202,000.00
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
202,000.00
นายเอกชัย อินชนบท
-
10
รวมทั้งหมด9,000.00
10บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)-6 โครงการวิจัยและพัฒนากัญชงซีบีดีเพื่ออุตสาหกรรม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
3,952,080.00
รวมทั้งหมด3,952,080.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
25988,020.00
นายเสกสรร สงจันทึก
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร / กองบริหารงานบริการวิชาการ / งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์
15592,812.00
นางสาวจุฑารัตน์ สวาทนุช
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
15
นายสุทธิชาติ เครือต๊ะมา
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
15
น.ส.วัชรินทร์ จันทวรรณ์
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร / กองบริหารงานบริการวิชาการ / งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์
15592,812.00
นายธวัชชัย ชัยธวัชวิถี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
15592,812.00
รวมทั้งหมด2,766,456.00
11มจ.1-65-052.4 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงแบบมีส่วนร่วม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
122,235.00
รวมทั้งหมด122,235.00
น.ส.สุวิชา ศรีวิชัย
ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด
100122,235.00
รวมทั้งหมด122,235.00
12มจ.1-65-052.3 การศึกษารวบรวมข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูลความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
100,239.00
รวมทั้งหมด100,239.00
นายสิทธิชัย วิมาลา
ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด
100100,239.00
รวมทั้งหมด100,239.00
13มจ.1-65-052.2 การศึกษารวบรวมข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูลความรู้ด้านสังคมศาสตร์แบบมีส่วนร่วม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
100,383.00
รวมทั้งหมด100,383.00
น.ส.เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์
ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด
100100,383.00
รวมทั้งหมด100,383.00
14บพท.-65-002.1 การสร้างเกษตรนวัตกรและยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชในระบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
690,000.00
รวมทั้งหมด690,000.00
อาจารย์ ดร.กาญจนา จอมสังข์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
30207,000.00
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15103,500.00
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15103,500.00
อาจารย์ ดร.วาริน สุทนต์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15103,500.00
อาจารย์ ดร.แพรวพรรณ จอมงาม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1069,000.00
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1069,000.00
นายบัณฑิต ต๊ะเสาร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
534,500.00
รวมทั้งหมด690,000.00
15บพท.-65-002 การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม: บริบทพื้นที่จังหวัดลำพูน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
1,240,000.00
รวมทั้งหมด1,240,000.00
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
40496,000.00
อาจารย์ ดร.กาญจนา จอมสังข์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15186,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
15186,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุตภัฎ คำมูล
คณะศิลปศาสตร์
15186,000.00
อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
15186,000.00
รวมทั้งหมด1,240,000.00
16OT-65-015 ความหลากชนิดของกิ้งกือถ้ำสกุล Trachyjulus Peters, 1864 ในภาคใต้ของประเทศไทย
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
50,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10050,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
17OT-65-013 การหาปริมาณฟีนอลิกรวมในผลิตภัณฑ์จากดอกดาวเรือง และกระเจี๊ยบแดง
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์
คณะวิทยาศาสตร์
606,000.00
ณัฐนนท์ ณ ระนอง
คณะวิทยาศาสตร์
20
นายนรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
151,500.00
อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5500.00
รวมทั้งหมด8,000.00
18OT-65-012 การหาปริมาณฟินอลิกรวมในน้าส้มสายชูหมักจากมะขามป้อมและกระเจี๊ยบแดง
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์
คณะวิทยาศาสตร์
606,000.00
นายนรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
202,000.00
อัญชลี ศรีทานนท์
คณะวิทยาศาสตร์
20
รวมทั้งหมด8,000.00
19OT-65-011 การวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกในดอกดาวเรืองเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องดื่ม
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์
คณะวิทยาศาสตร์
606,000.00
สุภัทรา แสนสุรินทร์
คณะวิทยาศาสตร์
20
นายนรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
101,000.00
อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น
คณะผลิตกรรมการเกษตร
101,000.00
รวมทั้งหมด8,000.00
20วช.-65-003 การเตือนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใส่ปุ๋ยโดยแอพพลิเคชั่น C_STOCK และชุดวิเคราะห์ดินแบบพกพา
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
990,000.00
รวมทั้งหมด990,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง
คณะผลิตกรรมการเกษตร
80792,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1099,000.00
นางจันทร์จรัส เกียรติ์ทวีมั่นคง
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
10
นางชัญญา ทิพานุกะ
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
0
รวมทั้งหมด891,000.00
21กทอ.-65-001 ต้นแบบโรงเรือนปลูกพืชผสานเซลล์แสงอาทิตย์แบบกึ่งโปร่งแสง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
1,843,350.00
รวมทั้งหมด1,843,350.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
30553,005.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
20368,670.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
20368,670.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
15276,503.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10184,335.00
นายภานุวิชญ์ พุทธรักษา
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
5
รวมทั้งหมด1,751,183.00
22 โครงการต้นแบบการพัฒนาระบบผลิตน้ำเพื่อการเกษตรจากอากาศโดยใช้ความเย็นพื้นดินร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
แหล่งทุน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
1,026,000.00
รวมทั้งหมด1,026,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
45461,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
15153,900.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
10102,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูรัตน์ ธารารักษ์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
10102,600.00
อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น
คณะผลิตกรรมการเกษตร
551,300.00
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
551,300.00
ภูนิฑัต สายแก้ว
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
5
ประภัสสร รัตนไพบูลย์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
5
รวมทั้งหมด923,400.00
23ปตท.-65-002 การประเมินลักษณะประจำพันธุ์กัญชง เพื่อการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
941,000.00
รวมทั้งหมด941,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
100941,000.00
รวมทั้งหมด941,000.00
24ปตท.-65-001 การจัดการและควบคุมกระบวนการผลิตสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
496,100.00
รวมทั้งหมด496,100.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
100496,100.00
รวมทั้งหมด496,100.00
25มจ.1-65-047.1 การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของต้นอินทผลัมที่เพาะจากเมล็ดเพื่อแยกลักษณะเพศ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
290,000.00
รวมทั้งหมด290,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
100290,000.00
รวมทั้งหมด290,000.00
26มจ.1-65-026.2 การจำแนกชนิดของเชื้อราสาเหตุโรคจุดสนิมของปทุมมาและการประเมินความต้านทานโรคของสายพันธุ์ลูกผสม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
451,785.00
รวมทั้งหมด451,785.00
อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว
คณะผลิตกรรมการเกษตร
100451,785.00
รวมทั้งหมด451,785.00
27มจ.1-65-026.1 การปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาเพื่อต้านทานต่อโรคจุดสนิม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
309,490.00
รวมทั้งหมด309,490.00
อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
100309,490.00
รวมทั้งหมด309,490.00
28มจ.1-65-009.4 การพัฒนาสายพันธุ์แท้สำหรับใช้ในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวโดยวิธีการเพาะเลี้ยงอับละอองเรณู
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
150,000.00
รวมทั้งหมด150,000.00
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
100150,000.00
รวมทั้งหมด150,000.00
29มจ.1-65-009.2 การสร้างประชากรระหว่างถั่วฝักยาวพันธุ์เลื้อยกับพันธุ์พุ่มเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ถั่วฝักยาวพุ่มในระบบเกษตรอินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
380,000.00
รวมทั้งหมด380,000.00
อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
100380,000.00
รวมทั้งหมด380,000.00
30มจ.1-65-009.1 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและการประเมินลักษณะที่ดีทางการเกษตรของถั่วฝักยาวเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
208,000.00
รวมทั้งหมด208,000.00
อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท
คณะผลิตกรรมการเกษตร
100208,000.00
รวมทั้งหมด208,000.00
31สวก.-65-002 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตสมุนไพรชิงชี่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)
1,470,000.00
รวมทั้งหมด1,470,000.00
อาจารย์ ดร.วาริน สุทนต์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
40588,000.00
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
22323,400.00
อาจารย์วินัย แสงแก้ว
คณะผลิตกรรมการเกษตร
21308,700.00
อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
17249,900.00
รวมทั้งหมด1,470,000.00
32มจ.1-65-031 การประยุกต์ใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับกลุ่มจุลินทรีย์ การจัดการน้ำ และสารกระตุ้นอินทรีย์ชีวภาพเพื่อช่วยเพิ่มการสะสมสารหอม 2-อะเซทิล-1-ไพโรลีน (2เอพี) และการต้านอนุมูลอิสระในข้าวหอมอินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
350,000.00
รวมทั้งหมด350,000.00
อาจารย์ ดร.สมคิด ดีจริง
คณะวิทยาศาสตร์
70245,000.00
น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
1552,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง
คณะวิทยาศาสตร์
1035,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง
คณะผลิตกรรมการเกษตร
517,500.00
รวมทั้งหมด350,000.00
33มจ.1-65-053 การพัฒนาสูตรสารพอกเมล็ดพันธุ์ร่วมกับธาตุอาหารพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าของเมล็ดพันธุ์แตงกวา
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
180,000.00
รวมทั้งหมด180,000.00
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
80144,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด
คณะผลิตกรรมการเกษตร
2036,000.00
รวมทั้งหมด180,000.00
34มจ.1-65-045 การปรับปรุงพันธุ์พริกด้วยเทคโนโลยีชีวภาพด้านรังสีวิทยาและชีวโมเลกุล
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
400,000.00
รวมทั้งหมด400,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
100400,000.00
รวมทั้งหมด400,000.00
35มจ.1-65-041 การพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพต้นแบบ จากพืชสมุนไพร เพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้สูงวัย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
210,000.00
รวมทั้งหมด210,000.00
นายนรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
70147,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3063,000.00
รวมทั้งหมด210,000.00
36มจ.1-65-038 การใช้ประโยชน์ไม้ฟืนเพื่อเป็นแนวทางการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยแม่เกี๋ยง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
180,000.00
รวมทั้งหมด180,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
60108,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4072,000.00
รวมทั้งหมด180,000.00
37มจ.1-65-037 ความสำเร็จและความล้มเหลวในการผลิตบัณฑิตสู่บุคลากรทางการเกษตรรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
300,000.00
รวมทั้งหมด300,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น
คณะผลิตกรรมการเกษตร
100300,000.00
รวมทั้งหมด300,000.00
38มจ.1-65-030 การพัฒนาสายพันธุ์เบญจมาศที่ไม่ตอบสนองต่อความยาวช่วงแสงเพื่อการผลิตตลอดปี
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
500,000.00
รวมทั้งหมด500,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50250,000.00
อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50250,000.00
รวมทั้งหมด500,000.00
39มจ.1-65-026 การพัฒนาพันธุ์ปทุมมาต้านทานโรคจุดสนิมด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) งบบริหารชุดโครงการ
5,000.00
รวมทั้งหมด5,000.00
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน
คณะวิทยาศาสตร์
331,650.00
อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว
คณะผลิตกรรมการเกษตร
271,350.00
อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
17850.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
17850.00
อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
6300.00
รวมทั้งหมด5,000.00
40มจ.1-65-012 การใช้โพรไบโอติกพืชร่วมกับอนุภาคนาโนชีวภาพเพื่อการควบคุมโรคข้าว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
350,000.00
รวมทั้งหมด350,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง
คณะวิทยาศาสตร์
50175,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง
คณะวิทยาศาสตร์
1035,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
คณะวิทยาศาสตร์
1035,000.00
นายณัฐกรณ์ ใบแสง
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเภสัชศาสตร์
5
อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล
คณะวิทยาศาสตร์
517,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล
คณะวิทยาศาสตร์
517,500.00
อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
517,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล
คณะวิทยาศาสตร์
517,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์
517,500.00
รวมทั้งหมด332,500.00
41มจ.1-65-005 การประยุกต์ใช้ชีวมวลเหลือทิ้งจากแก่นตะวันเป็นสารกำจัดวัชพืช และสารลดแรงตึงผิวชีวภาพสำหรับส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
400,000.00
รวมทั้งหมด400,000.00
อาจารย์ ดร.รัชนี พุทธา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
40160,000.00
ดร. สุพรรณิกา อินต๊ะนนท์
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
30
ดร. ณิชากร คอนดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
30
รวมทั้งหมด160,000.00
42บริษัท สยามคูโบต้า-65-003 ศึกษาการใช้ประโยชน์จาก Spraying Drone สำหรับฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ กลุ่มพืชผัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาพืชผัก
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
380,000.00
รวมทั้งหมด380,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
60228,000.00
อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท
คณะผลิตกรรมการเกษตร
30114,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1038,000.00
รวมทั้งหมด380,000.00
43บริษัท สยามคูโบต้า-65-002 ศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำสำหรับสวนทุเรียน โดยการใช้ระบบ Farm IOT Sensor และ Weather Station เพื่อลดความเสียหายในระยะติดผลและระยะขยายผลของทุเรียน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
400,000.00
รวมทั้งหมด400,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
50200,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด
คณะผลิตกรรมการเกษตร
30120,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
รวมทั้งหมด320,000.00
44อบจ.ชม.-65-001 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
500,000.00
รวมทั้งหมด500,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร
คณะวิทยาศาสตร์
20100,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง
คณะวิทยาศาสตร์
1680,000.00
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1680,000.00
อาจารย์ศริญณา มาปลูก
คณะวิทยาศาสตร์
1680,000.00
น.ส.พิชณิชา นิปุณะ
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
1680,000.00
อาจารย์ ดร.เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1680,000.00
รวมทั้งหมด500,000.00
45บริษัท ช้างทอง แลนด์สเคป จำกัด-65-001 การพัฒนาน้ำดื่มและน้ำแร่ที่มีส่วนผสมของสารสำคัญจากกัญชา กัญชงและกระท่อมรวมถึงน้ำดื่มอัลคาไลน์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท ช้างทอง แลนด์สเคป จำกัด
390,000.00
รวมทั้งหมด390,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี
คณะวิทยาศาสตร์
34132,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด
คณะผลิตกรรมการเกษตร
33128,700.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี
วิทยาลัยนานาชาติ
33128,700.00
รวมทั้งหมด390,000.00
46RPF-65-003 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฮเดรนเยียมูลนิธิโครงการหลวง โครงการย่อยที่ 5 การศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการชักนำการสร้างตาดอกไฮเดรนเยียด้วยสารโพแทสเซียมคลอเรตและกรดจิบเบอเรลลิก (ปีที่2)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มูลนิธิโครงการหลวง
79,300.00
รวมทั้งหมด79,300.00
อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10079,300.00
รวมทั้งหมด79,300.00
47RPF-65-002 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฮเดรนเยียมูลนิธิโครงการหลวง โครงการย่อยที่ 4 การบ่งชี้ถึงปัจจัยที่ควบคุมความสม่ำเสมอของสีดอกไฮเดรนเยีย (ปีที่2)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มูลนิธิโครงการหลวง
192,500.00
รวมทั้งหมด192,500.00
อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
100192,500.00
รวมทั้งหมด192,500.00
48RPF-65-001 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฮเดรนเยียมูลนิธิโครงการหลวง โครงการย่อยที่ 3 การยืดระยะเวลาการปักแจกันของไฮเดรนเยียตัดดอกโดยการยับยั้งการคายน้ำและการอุดตันของท่อน้ำเลี้ยง (ปีที่2)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มูลนิธิโครงการหลวง
85,000.00
รวมทั้งหมด85,000.00
อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10085,000.00
รวมทั้งหมด85,000.00
49สวพ.-65-002 โครงการศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพรรณไม้ภายในอุทยานราชพฤกษ์ ระยะที่ 3
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
2,000,000.00
รวมทั้งหมด2,000,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
45900,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
30600,000.00
ผศ.ดร.สิทธิชัย ชูสำโรง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
15
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
5100,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล
คณะเศรษฐศาสตร์
5100,000.00
รวมทั้งหมด1,700,000.00
50สวพ.-65-001 ศึกษาชีพลักษณ์ของพรรณไม้ภายในอุทยานราชพฤกษ์ จำนวน 22 ชนิด ระยะที่ 4
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
50100,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3570,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล
คณะเศรษฐศาสตร์
1020,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
510,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
51วช-65-001 การวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลศัตรูข้าวที่สำคัญเพื่อการประยุกต์ใช้ควบคุมโดยชีววิธี
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
1,750,000.00
รวมทั้งหมด1,750,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1001,750,000.00
รวมทั้งหมด1,750,000.00
52ชัยพัฒนา.-64-002/65-002 โครงการการรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ ปีที่2
งบประมาณภายนอกสถาบัน / อื่น ๆ
มูลนิธิชัยพัฒนา
1,588,400.00
รวมทั้งหมด1,588,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
45714,780.00
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
40635,360.00
อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
15238,260.00
รวมทั้งหมด1,588,400.00
53ชัยพัฒนา.-64-001/65-001 โครงการปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปีที่2
งบประมาณภายนอกสถาบัน / อื่น ๆ
มูลนิธิชัยพัฒนา
2,847,720.00
รวมทั้งหมด2,847,720.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
451,281,474.00
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
401,139,088.00
อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10284,772.00
อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5142,386.00
รวมทั้งหมด2,847,720.00
54OLUM.-65-001 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
250,000.00
รวมทั้งหมด250,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก
คณะบริหารธุรกิจ
50125,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
50125,000.00
รวมทั้งหมด250,000.00
550.2-65.5 การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินโดยใช้แนวคิดระบบธุรกิจอัจฉริยะ
อื่น ๆ / อื่น ๆ
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์
คณะบริหารธุรกิจ
300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตร ชูชื่น
คณะบริหารธุรกิจ
250.00
นริศรา ชมชื่น
บริหารธุรกิจ บัญชี
15
ทิพรดา อิ่งต่า
บริหารธุรกิจ บัญชี
15
ซาย มายมิง
ผู้นิพนธ์ประสานงาน
15
รวมทั้งหมด0.00
56OT-65-017 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง
คณะบริหารธุรกิจ
700.00
พรชนก เฉลิมพงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
30
รวมทั้งหมด0.00
57สวก.-65-008 การพัฒนาระบบผลิตและการจัดการผลผลิตเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สู่มาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2,200,000.00
รวมทั้งหมด2,200,000.00
อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
คณะบริหารธุรกิจ
40880,000.00
อ.ดร.ชมชวน บุญระหงส์
บุคคลภายนอก
20
รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์
บุคคลภายนอก
20
ผศ.ดร.นพวรรณ บุญธรรม
บุคคลภายนอก
20
รวมทั้งหมด880,000.00
58OT-65-017 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง
คณะบริหารธุรกิจ
1000.00
รวมทั้งหมด0.00
59มจ.2-65-037 ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณลักษณะอันถึงประสงค์ของบัณฑิต สาขาวิชาเอกการเงิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์ ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม
คณะบริหารธุรกิจ
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
60มจ.2-65-035 กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร คณะบริหารธุริจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
น.ส.กาลัญญุตา แก้วมาเมือง
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
61มจ.2-65-034 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้แนวคิดธุรกิจอัจฉริยะ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
น.ส.สุธีรา หมื่นแสน
งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
62มจ.2-65-033 การจูงใจให้เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายการตลาดผักอินทรีย์ด้วยรสชาดอาหารปรุงจากวัตถุดิบอินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์อดิศร สิทธิเวช
คณะบริหารธุรกิจ
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
63มจ.2-65-032 การจัดกลุ่มลูกค้าโดยใช้วิธีการเหมืองข้อมูล
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มารังค์
คณะบริหารธุรกิจ
707,000.00
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์
คณะบริหารธุรกิจ
303,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
64มจ.2-65-031 การจัดการการเงินเพื่อความเข้มแข็งทางการเงินของบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์ ดร.จิรายุ หาญตระกูล
คณะบริหารธุรกิจ
707,000.00
อาจารย์สุชีรา ขยาย
คณะบริหารธุรกิจ
303,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
65มจ.2-65-030 ผลกระทบของการกำกับดูแลกิจการต่อความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งกับโครงสร้างเงินทุน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์ ดร.ดวงนภา สุขะหุต
คณะบริหารธุรกิจ
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
66มจ.2-65-029 การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลในการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตลำไยรายแปลง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร
คณะบริหารธุรกิจ
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
67มจ.2-65-028 กลยุทธ์การตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าร้านกาแฟของผู้บริโภคในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อายุส หยู่เย็น
คณะบริหารธุรกิจ
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
68มจ.2-65-027 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสูงสุดทางการเงินกับผลการดำเนินงานของกิจการ: หลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี ยศบุตร
คณะบริหารธุรกิจ
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
69มจ.2-65-026 อิทธิพลของความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อความมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์
คณะบริหารธุรกิจ
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
70มจ.2-65-025 การวิเคราะห์ความแตกต่างของการบริหารกำไรในช่วง Covid-19 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศฐา วรุณกูล
คณะบริหารธุรกิจ
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
71มจ.2-65-024 ความเกี่ยวข้องในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมูลค่าตามบัญชีและกำไรต่อหุ้น: หลักฐานเชิงประจักษ์บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว
คณะบริหารธุรกิจ
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
72มจ.2-65-023 ความระมัดระวังทางบัญชีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช้เจ้าของเงินทุน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
คณะบริหารธุรกิจ
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
73มจ.2-65-022 ความสัมพันธุ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลนวัตกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาผลตอบแทนจาการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์ ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม
คณะบริหารธุรกิจ
707,000.00
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์
คณะบริหารธุรกิจ
303,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
74มจ.2-65-021 ความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลของประเทศไทยกับการใช้อินเทอร์เน็ตและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์
คณะบริหารธุรกิจ
707,000.00
อาจารย์ ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม
คณะบริหารธุรกิจ
303,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
75มจ.2-65-020 การพัฒนาเว็บไซด์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาด ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
23,000.00
รวมทั้งหมด23,000.00
อาจารย์สุชีรา ขยาย
คณะบริหารธุรกิจ
409,200.00
อาจารย์ ดร.ดวงนภา สุขะหุต
คณะบริหารธุรกิจ
409,200.00
น.ส.สุธีรา หมื่นแสน
งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
204,600.00
รวมทั้งหมด23,000.00
76มจ.2-65-019 การบริหารจัดการชุมชนฐานรากบนฐานการเกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจชุมชนตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
23,000.00
รวมทั้งหมด23,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข
คณะบริหารธุรกิจ
10023,000.00
รวมทั้งหมด23,000.00
77มจ.2-65-018 การพัฒนาระบบแสดงข้อมูลการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ จังหวัดลำพูน โดยใช้แนวคิดธุรกิจอัจฉริยะ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
23,000.00
รวมทั้งหมด23,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตร ชูชื่น
คณะบริหารธุรกิจ
10023,000.00
รวมทั้งหมด23,000.00
78มจ.2-65-017 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากมูลม้าอินทรีย์ที่ใช้เพิ่มจุลินทรีย์ในดินแก่พื้นที่เกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรในชุมชนบ้านห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
23,000.00
รวมทั้งหมด23,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง
คณะบริหารธุรกิจ
10023,000.00
รวมทั้งหมด23,000.00
79มจ.2-65-016 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการลงทุนครีมบรรเทาอาการอักเสบอินทรีย์สำหรับม้า: กรณีศึกษาผู้ประกอบการรายใหม่ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
23,000.00
รวมทั้งหมด23,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
คณะบริหารธุรกิจ
10023,000.00
รวมทั้งหมด23,000.00
80มจ.2-65-015 การจัดการเพื่อการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่พาณิชย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
25,000.00
รวมทั้งหมด25,000.00
อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์
คณะบริหารธุรกิจ
10025,000.00
รวมทั้งหมด25,000.00
81มจ.1-65-006.3 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังค์ชันกระชายเหลืองเสริมสารต้านออกซิเดชันและสารจับโลหะทรานซิชัน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
390,000.00
รวมทั้งหมด390,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
100390,000.00
รวมทั้งหมด390,000.00
82มจ.1-65-034 การพัฒนาอาหารทดแทนสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยและการดูดซึมอาหารโดยใช้แหล่งโปรตีนจากวัตถุดิบในท้องถิ่น
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
300,000.00
รวมทั้งหมด300,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
40120,000.00
อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
35105,000.00
นายนัฐพล ตั้งสุภูมิ
มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันโภชนาการ
15
นางสาวสุธิดา ชาติวุฒินันท์
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
10
รวมทั้งหมด225,000.00
83มจ.1-65-010 การสร้างมูลค่าเพิ่มในพื้นที่สวนชาเมี่ยง จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) งบบริหารชุดโครงการ
4,620.00
รวมทั้งหมด4,620.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20924.00
อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล
คณะวิทยาศาสตร์
15693.00
อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
15693.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5231.00
นายธนากร แนวพิชิต
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5231.00
อาจารย์อลิษา อินจันทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5231.00
นายธนภักษ์ อินยอด
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.)
5
นายโปร่ง สูงศักดิ์
กรมป่าไม้
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
5231.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
5231.00
นายธนภัทร เติมอารมย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.)
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ
คณะวิทยาศาสตร์
5231.00
รวมทั้งหมด3,696.00
84มจ.1-65-006 การพัฒนากระชายเหลืองเพื่อเป็นอาหารเสริมหรือยาสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) งบบริหารชุดโครงการ
30,000.00
รวมทั้งหมด30,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ
คณะวิทยาศาสตร์
309,000.00
อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล
คณะวิทยาศาสตร์
257,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
206,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
คณะบริหารธุรกิจ
154,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
51,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี ยศบุตร
คณะบริหารธุรกิจ
51,500.00
รวมทั้งหมด30,000.00
85บพท.-65-002.2 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรจากประโยชน์ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
690,000.00
รวมทั้งหมด690,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
40276,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
20138,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ
คณะวิทยาศาสตร์
20138,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ
คณะวิทยาศาสตร์
1069,000.00
อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล
คณะวิทยาศาสตร์
1069,000.00
รวมทั้งหมด690,000.00
86อวน.ภาคเหนือ-65-001 กระบวนการพัฒนาสารสกัดพลูคาวสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสุกร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (อวน.)
400,000.00
รวมทั้งหมด400,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล
คณะวิทยาศาสตร์
80320,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2080,000.00
รวมทั้งหมด400,000.00
87 Variation in the Antibacterial and Antioxidant Activities of Essential Oils of Five New Eucalyptus urophylla S.T. Blake Clones in Thailand
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
รวมทั้งหมด0.00
Suwaporn Luangkamin
Department of Fundamental Science and Physical Education, Faculty of Science at Sriracha, Kasetsart University, Sriracha Campus
50
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ
คณะวิทยาศาสตร์
100.00
Sapit Diloksumpun
Department of Silviculture, Faculty of Forestry, Kasetsart University
10
Kittisak Buaban
Program in Biotechnology, Faculty of Science, Maejo University,
10
Tharinee Saleepochn
Department of Chemistry, Faculty of Science, Kasetsart University
10
Panawan Suttiarporn
Faculty of Science, Energy and Environment, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Rayong Campus,
10
รวมทั้งหมด0.00
88OT-65-016 การศึกษาความฉลาดรู้ด้านพลังงานในการใช้พลังงานของครัวเรือนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ คงธรรม
คณะวิทยาศาสตร์
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
89OT-65-014 ความพีงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนแก้ปัญหาโจทย์โพรเจกไทล์โดยวิธีการทางแคลคุลัส
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ คงธรรม
คณะวิทยาศาสตร์
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
90OT-65-009 การเปรียบเทียบดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทย
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร
คณะวิทยาศาสตร์
600.00
อาจารย์ ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์
คณะวิทยาศาสตร์
200.00
อาจารย์ศริญณา มาปลูก
คณะวิทยาศาสตร์
200.00
รวมทั้งหมด0.00
91OT-65-008 The Hurdle- Exponential and Gamma Distribution: Properties and Application to COVID-19 Data set
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์
คณะวิทยาศาสตร์
600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร
คณะวิทยาศาสตร์
200.00
อาจารย์ศริญณา มาปลูก
คณะวิทยาศาสตร์
200.00
รวมทั้งหมด0.00
92อว.-65-001 โปรตีนทางเลือกจากพืช
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
250,000.00
รวมทั้งหมด250,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ
คณะวิทยาศาสตร์
100250,000.00
รวมทั้งหมด250,000.00
93อพ.สธ.-65-005 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของเห็ดท้องถิ่นและเห็ดเศรษฐกิจในประเทศไทย
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ-มจ.)
600,000.00
รวมทั้งหมด600,000.00
อาจารย์ ดร.รัฐพร จันทร์เดช
คณะวิทยาศาสตร์
100600,000.00
รวมทั้งหมด600,000.00
94อพ.สธ.-65-004 นวัตกรรมผงโรยข้าว (ฟูริคาเกะ) ชาเมี่ยงผสมสมุนไพรอินทรีย์เสริมสารต้านออกซิเดชันจับโลหะทรานซิชันเพื่อการพานิชย์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ-มจ.)
200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ
คณะวิทยาศาสตร์
100200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
95อพ.สธ.-65-003 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของนกคุ้มไฟในระบบไมโครโพนิกส์และผลต่อการรอดชีวิตหลังย้ายปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ-มจ.)
200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล
คณะวิทยาศาสตร์
100200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
96อพ.สธ.-65-002.4 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากกล้วยไม้เอื้องคำ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ-มจ.)
200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
100200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
97อพ.สธ.-65-002.3 การวิเคราะห์สารสำคัญและองค์ประกอบทางเคมีของกล้วยไม้เอื้องคำ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ-มจ.)
200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช
คณะวิทยาศาสตร์
100200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
98อพ.สธ.-65-002.2 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตและปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกล้วยไม้ชนิดเอื้องคำ โดยใช้เทคโนโลยีแสง LED ในระบบโรงเรือน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ-มจ.)
200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
100200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
99อพ.สธ.-65-002.1 การศึกษาปัจจัยการขยายพันธุ์เอื้องคำในระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ-มจ.)
200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล
คณะวิทยาศาสตร์
100200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
100อพ.สธ.-65-002 การพัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และอาหาร เสริมสุขภาพจากกล้วยไม้ไทยเอื้องคำ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ-มจ.)
180,000.00
รวมทั้งหมด180,000.00
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
100180,000.00
รวมทั้งหมด180,000.00
101อพ.สธ.-65-001 การพัฒนาลำลูกกล้วยไม้ เพื่อผลิตภัณฑ์อาหารในการสร้างมูลค่าเชิงพานิชย์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ-มจ.)
270,000.00
รวมทั้งหมด270,000.00
อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช
คณะวิทยาศาสตร์
100270,000.00
รวมทั้งหมด270,000.00
102วช.-65-004 พลวัตและการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมควอเทอร์เนียน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
2,988,000.00
รวมทั้งหมด2,988,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
คณะวิทยาศาสตร์
1002,988,000.00
รวมทั้งหมด2,988,000.00
103สวก.-65-003 การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข41 ให้นุ่ม หอม ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง โรคไหม้ และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
1,169,212.00
รวมทั้งหมด1,169,212.00
น.ส.อนุชิดา วงศ์ชื่น
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
50584,606.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง
คณะวิทยาศาสตร์
30350,764.00
ว่าที่ รต.ญ.ศิรินภา อ้ายเสาร์
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
20233,842.00
รวมทั้งหมด1,169,212.00
104มจ.1-65-028.3 การห่อหุ้มแบคทีเรียโปรไบโอติกด้วยเซลลูโลสจากลำไยดิบสำหรับเสริมในลูกอม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
150,000.00
รวมทั้งหมด150,000.00
อาจารย์ ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ
คณะวิทยาศาสตร์
4060,000.00
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์
4060,000.00
นายภัควัฒน์ เดชชีวะ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
20
รวมทั้งหมด120,000.00
105มจ.1-65-028.1 การค้นหาปัจจัยและโมเลกุลเป้าหมายที่กระตุ้นการออกดอกของลำไยตอบสนองต่อสารโพแทสเซียมคลอเรตใน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
1,610,000.00
รวมทั้งหมด1,610,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม
คณะวิทยาศาสตร์
701,127,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ลีธนัชอุดม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30
รวมทั้งหมด1,127,000.00
106มจ.1-65-026.3 การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับโรคจุดสนิมในปทุมมา
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
508,725.00
รวมทั้งหมด508,725.00
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน
คณะวิทยาศาสตร์
100508,725.00
รวมทั้งหมด508,725.00
107มจ.1-65-046.3 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากเห็ดถั่งเช่าสีทองต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ต่อการต้านโรคอัลไซเมอร์และโรคเบาหวานในหลอดทดลองและในหนูทดลอง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
225,000.00
รวมทั้งหมด225,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด
คณะวิทยาศาสตร์
100225,000.00
รวมทั้งหมด225,000.00
108มจ.1-65-046.1 การเพาะเลี้ยงและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากเห็ดถั่งเช่าสีทองต่อการต้านโรคมะเร็งในเซลล์มะเร็งและในหนูทดลอง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
460,000.00
รวมทั้งหมด460,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์
คณะวิทยาศาสตร์
100460,000.00
รวมทั้งหมด460,000.00
109มจ.1-65-010.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังค์ชันเสริมสารต้านออกซิเดชันและจับโลหะทรานซิชันชาคอมบูชะที่ผลิตจากชาเมี่ยง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
250,000.00
รวมทั้งหมด250,000.00
อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล
คณะวิทยาศาสตร์
100250,000.00
รวมทั้งหมด250,000.00
110มจ.1-65-006.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังค์ชันเสริมสารต้านออกซิเดชันและจับโลหะทรานซิชันจากกระชายเหลืองสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
590,000.00
รวมทั้งหมด590,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ
คณะวิทยาศาสตร์
100590,000.00
รวมทั้งหมด590,000.00
111มช.-65-003 โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการธำรงรักษา(ห้องปฏิบัติการหน่วยบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
น.ส.ณิชมน ธรรมรักษ์
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
112มช.-65-002 โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการใหม่ (ห้องปฏิบัติการกลาง 2409 มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
น.ส.นงคราญ พงศ์ตระกุล
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
113มช.-65-001 โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการใหม่ (ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2302 มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
นายมาโนชย์ ถนอมวัฒน์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
114OT-65-007 The Importance of Using Disparsion Correcled Density Functionals When Evaluating Some Band[N]calicenes as Carbon Dioxide Hosts.
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
100,000.00
รวมทั้งหมด100,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์
คณะวิทยาศาสตร์
5050,000.00
Assoc.Prof.Dr.Willard Collier E.
-
50
รวมทั้งหมด50,000.00
115มจ.1-65-046 การพัฒนาศักยภาพของเห็ดถั่งเช่าสีทองสำหรับประยุกต์ใช้เป็นสารออกทธิ์เพื่อป้องกันและหรือรักษาโรคและเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพที่ใช้ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และสำหรับสุขภาพผู้สูงอายุ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) งบบริหารชุดโครงการ
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์
คณะวิทยาศาสตร์
232,300.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
161,600.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด
คณะวิทยาศาสตร์
161,600.00
อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
151,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
151,500.00
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์
5500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริมา เถกิงวงศ์ตระกูล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
5
นายนัฐพล ตั้งสุภูมิ
มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันโภชนาการ
5
รวมทั้งหมด9,000.00
116มจ.1-65-043 การพัฒนาถังหมักปุ๋ยครัวเรือนขนาดเล็ก, Supper green, สำหรับขยะอินทรีย์และเศษอาหาร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
180,000.00
รวมทั้งหมด180,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล
คณะวิทยาศาสตร์
5599,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล
คณะวิทยาศาสตร์
4581,000.00
รวมทั้งหมด180,000.00
117มจ.1-65-039 นวัตกรรมการผลิตน้ำมันเหลืองจากสารสกัดสมุนไพรไทยและการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
375,000.00
รวมทั้งหมด375,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข
คณะวิทยาศาสตร์
100375,000.00
รวมทั้งหมด375,000.00
118มจ.1-65-032 การใช้ข้อมูลประชากรจุลินทรีย์ในดินสำหรับการเกษตรแม่นยำ: กรณีศึกษาสวนลำไยที่มีการใช้โพแทสเซียมคลอเรต
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
450,000.00
รวมทั้งหมด450,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารวี กาญจนประโชติ
คณะวิทยาศาสตร์
30135,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง
คณะวิทยาศาสตร์
1567,500.00
อาจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์
1567,500.00
อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล
คณะวิทยาศาสตร์
1567,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์
1567,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1045,000.00
รวมทั้งหมด450,000.00
119มจ.1-65-025 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่เชื่อมโยงกับปริมาณโฟเลตในข้าว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
300,000.00
รวมทั้งหมด300,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย
คณะวิทยาศาสตร์
55165,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล
คณะวิทยาศาสตร์
1545,000.00
อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จีนะเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
นางสาวภัสสร วรรณพินิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง
คณะวิทยาศาสตร์
1030,000.00
รวมทั้งหมด240,000.00
120มจ.1-65-023 อุปกรณ์ IOT Sensor สำหรับการตรวจวัดความอ่อน/แก่ของผลทุเรียนโดยไม่ทำลายผลทุเรียน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
300,000.00
รวมทั้งหมด300,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
80240,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารวี กาญจนประโชติ
คณะวิทยาศาสตร์
2060,000.00
รวมทั้งหมด300,000.00
121มจ.1-65-021 การค้นหายีนที่มีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับวิถีชีวสังเคราะห์สารหอม 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) ที่เพิ่มปริมาณสารหอม 2AP ในเมล็ดข้าว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
800,000.00
รวมทั้งหมด800,000.00
น.ส.อนุชิดา วงศ์ชื่น
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
50400,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง
คณะวิทยาศาสตร์
30240,000.00
ว่าที่ รต.ญ.ศิรินภา อ้ายเสาร์
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
20160,000.00
รวมทั้งหมด800,000.00
122มจ.1-65-020 การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับความทนแล้งในข้าวไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
350,000.00
รวมทั้งหมด350,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต
คณะวิทยาศาสตร์
60210,000.00
นางสาวปิยะดา จันทวงศ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
30
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง
คณะวิทยาศาสตร์
1035,000.00
รวมทั้งหมด245,000.00
123มจ.1-65-019 การพัฒนาฐานข้อมูลจุลินทรีย์ในการจัดการนาข้าวอย่างยั่งยืน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
350,000.00
รวมทั้งหมด350,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์
35122,500.00
อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล
คณะวิทยาศาสตร์
2587,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
คณะวิทยาศาสตร์
1035,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง
คณะวิทยาศาสตร์
1035,000.00
น.ส.นงคราญ พงศ์ตระกุล
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
1035,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง
คณะวิทยาศาสตร์
1035,000.00
รวมทั้งหมด350,000.00
124มจ.1-65-017 การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข79 ให้ออกดอกเร็ว หอม ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง โรคไหม้ และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
800,000.00
รวมทั้งหมด800,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง
คณะวิทยาศาสตร์
60480,000.00
ว่าที่ รต.ญ.ศิรินภา อ้ายเสาร์
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
20160,000.00
น.ส.อนุชิดา วงศ์ชื่น
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
20160,000.00
รวมทั้งหมด800,000.00
125มจ.1-65-014 แผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพสังเคราะห์จากกลีเซอรอลดิบวัสดุพลอยได้ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล และวัสดุธรรมชาติ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
400,000.00
รวมทั้งหมด400,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์
40160,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ใจทนง
คณะวิทยาศาสตร์
40160,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม
คณะวิทยาศาสตร์
2080,000.00
รวมทั้งหมด400,000.00
126มจ.1-65-008 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ต้านทานโรคไหม้โดยเทคโนโลยีแก้ไขจีโนม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
350,000.00
รวมทั้งหมด350,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์
คณะวิทยาศาสตร์
60210,000.00
นายศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
25
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง
คณะวิทยาศาสตร์
1035,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์
517,500.00
รวมทั้งหมด262,500.00
127มจ.1-65-004 การพัฒนาอุปกรณ์และชุดตรวจสอบสำหรับเกษตรกรในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำนมโคคุณภาพ (ปีที่ 2)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
1,200,000.00
รวมทั้งหมด1,200,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50600,000.00
ผศ.ดร. กรวรรณ ศรีงาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์
20
รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด
คณะวิทยาศาสตร์
20240,000.00
นส.พ. ศร ธีปฏิมากร
กรมปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
10
รวมทั้งหมด840,000.00
128บริษัท สยามคูโบต้า-65-004 ศึกษาการใช้ประโยชน์จาก Spraying Drone สำหรับฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ กลุ่มไม้ผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาไม้ผล
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
394,900.00
รวมทั้งหมด394,900.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
70276,430.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารวี กาญจนประโชติ
คณะวิทยาศาสตร์
30118,470.00
รวมทั้งหมด394,900.00
129บริษัท สยามคูโบต้า-65-001 โครงการการศึกษาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการปลูกข้าวแบบแม่นยำ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
408,500.00
รวมทั้งหมด408,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
70285,950.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารวี กาญจนประโชติ
คณะวิทยาศาสตร์
2081,700.00
อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล
คณะวิทยาศาสตร์
1040,850.00
รวมทั้งหมด408,500.00
130จฬ.-65-001.1 กระดูกไททาเนียมสั่งตัดเฉพาะบุลคลด้วยการพิมพ์โลหะสามมิติ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / อื่น ๆ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,502,000.00
รวมทั้งหมด1,502,000.00
ผศ.ดร.บุญรัตน์ โล่วงศ์วัฒน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20
อ.เชษฐา พันธ์เครือบุตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20
อ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
พ.อ.รศ.นพ. สุริยา ลืนาม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
12
รศ.นพ.วินัย ศิริชาติวาปี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี
คณะวิทยาศาสตร์
12180,240.00
ดร.อัจฉรา คำกองแก้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
รวมทั้งหมด180,240.00
131OT-65-005 ทฤษฎีจุดตรึงร่วมบนปริภูมิขยายปริภูมิเมตริกบี
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม
คณะวิทยาศาสตร์
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
132OT-65-003 An improved fast iterative shrinkage thresholding algorithm with an error for image deblurring problem
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
รองศาสตราจารย์พัฒนพงศ์ เทียนชัย
คณะวิทยาศาสตร์
1000.00
รวมทั้งหมด0.00
133RPF-65-004 ถอดบทเรียนกระบวนการและปัจจัยความสำเร็จในการบริหารของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มูลนิธิโครงการหลวง
300,000.00
รวมทั้งหมด300,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
60180,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
2060,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง
คณะวิทยาศาสตร์
1030,000.00
อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา
วิทยาลัยนานาชาติ
1030,000.00
รวมทั้งหมด300,000.00
134วช.-64-020 แหล่งกำเนิดอนุภาคฝุ่นทุติยภูมิและกลไลการเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน จากปฏิกิริยาฟิสิกส์เคมีของสารอินทรีย์ระเหยง่ายทางชีวภาพเหนือเรือนยอดป่าไม้ในภาคเหนือ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
3,312,000.00
รวมทั้งหมด3,312,000.00
ดร.รัชดาภรณ์ จันถา
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
45
อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง
คณะวิทยาศาสตร์
20662,400.00
ดร.วนิสา สุรพิพิธ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
10
ดร.วิทยา ทารา
ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
ผศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
5
รวมทั้งหมด662,400.00
135วศ.63-004-004 การพัฒนากระบวนการผลิตใบหม่อนแห้งชงดื่มด้วยการอบแห้งแบบอินฟราเรดร่วมลมร้อน
อื่น ๆ / อื่น ๆ
โครงงานนักศึกษา
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
100.00
รวมทั้งหมด0.00
136สวก.-65-009 การพัฒนากระบวนการแปรรูปพลับหมาด
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
1,586,700.00
รวมทั้งหมด1,586,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
60952,020.00
นางสาวกุลทินี ผิวนิล
มูลนิธิโครงการหลวง
10
นางจันทร์จิรา วันชนะ
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10158,670.00
น.ส.อรุณศรี เอี่ยมรัมย์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10158,670.00
น.ส.ยุรีวรรณ นนทวาสี
งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10158,670.00
รวมทั้งหมด1,428,030.00
137สวก.-65-005 การพัฒนาระบบรมแก๊สโอโซนเพื่อย่อยซากไวรัส SAR-CoV2 ของทุเรียนสด
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
3,258,046.00
รวมทั้งหมด3,258,046.00
รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
652,117,730.00
ผศ.ดร.เดือนรุ่ง เบญจมาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
35
รวมทั้งหมด2,117,730.00
138วช.-65-006 นวัตกรรมการสกัดสารสำคัญจากไก่กระดูกดำเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกมูลค่าสูง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
900,000.00
รวมทั้งหมด900,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50450,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
20180,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1090,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1090,000.00
อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1090,000.00
รวมทั้งหมด900,000.00
139สวก.-65-004 การพัฒนาสายพันธุ์ปลานิลให้มีการเจริญเติบโตดีและทนทานต่อโรคสเตรปโตคอค โคซิสด้วยระบบอินทรีย์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
904,429.00
รวมทั้งหมด904,429.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
60542,657.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
20180,886.00
รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1090,443.00
รองศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1090,443.00
รวมทั้งหมด904,429.00
140วศ.64-001-003 ผลของการเคลือบด้วยเครื่องเคลือบแบบจานหมุนต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่หลังการ เก็บรักษา
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
800.00
อาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
100.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
100.00
รวมทั้งหมด0.00
141วศ.64-002-002 Gluten Conformation at Different Temperatures and Additive Treatments
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
500.00
รวมทั้งหมด0.00
142วศ.65-003-001 การประยุกต์การใช้ Iot เซนเซอร์ทางการเกษตรสำหรับการเพาะปลูกหญ้าพลังงานสุวรรณภูมิแบบแม่นยำ และการพัฒนาสมการพยากรณ์การเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมด้วยเทคนิคผลรวมอุณหภูมิความร้อนเฉลี่ยสะสม
อื่น ๆ / อื่น ๆ
โครงงานนักศึกษา
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
650.00
รวมทั้งหมด0.00
143บริษัท ติ๊งกิ้ง เอ้าลาวด์ จำกัด.-65-001 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสาจราจรล้มลุกจากยางธรรมชาติ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท ติ๊งกิ้ง เอ้าลาวด์ จำกัด
100,000.00
รวมทั้งหมด100,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
100100,000.00
รวมทั้งหมด100,000.00
144มจ.1-65-046.2 การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพจากเห็ดถั่งเช่าสีทองและการทดสอบประโยชน์เชิงสุขภาพในหลอดทดลอง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
505,000.00
รวมทั้งหมด505,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
100505,000.00
รวมทั้งหมด505,000.00
145มจ.1-65-006.1 การสกัดและการผลิตไมโครเอนแคปซูลเพื่อกักเก็บสารออกฤิทธิ์ทางชีวภาพที่สกัดได้จากกระชายเหลืองสำหรับการผลิตเครื่องดื่มผงสำเร็จรูป
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
490,000.00
รวมทั้งหมด490,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
100490,000.00
รวมทั้งหมด490,000.00
146มจ.1-65-003.6 การพัฒนาเม็ดบีดส์ขึ้นรูปจากสารสกัดลำไยด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชัน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
310,023.00
รวมทั้งหมด310,023.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
60186,014.00
อาจารย์ ดร.นิติกาญจน์ นาคประสม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2062,005.00
อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1031,002.00
นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1031,002.00
รวมทั้งหมด310,023.00
147มจ.1-65-003.5 การพัฒนาแยมลำไยแคลอรีต่ำเสริมซินไบโอติก
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
255,465.00
รวมทั้งหมด255,465.00
อาจารย์ ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
50127,733.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
40102,186.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1025,547.00
รวมทั้งหมด255,466.00
148มจ.1-65-003.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคล้ายกาแฟจากเมล็ดลำไย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
249,516.00
รวมทั้งหมด249,516.00
นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
50124,758.00
อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2562,379.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัฐพล ตั้งสุภูมิ
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
25
รวมทั้งหมด187,137.00
149มจ.1-65-003.3 โยเกิร์ตเสริมโพลีแซคคาไรด์จากเนื้อลำไย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
208,593.00
รวมทั้งหมด208,593.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
100208,593.00
รวมทั้งหมด208,593.00
150มจ.1-65-003.2 การพัฒนาชีสเค้กลำไยไขมันต่ำเพื่อสุขภาพ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
212,400.00
รวมทั้งหมด212,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
100212,400.00
รวมทั้งหมด212,400.00
151มจ.1-65-003.1 การหมักอาหารเชิงฟังชั่นจากไมซีเลียมเห็ดหลินจือในน้ำลำไยสกัดจากเนื้อและเมล็ดคั่ว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
339,003.00
รวมทั้งหมด339,003.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
50169,502.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
50169,502.00
รวมทั้งหมด339,004.00
152สวก.-65-001 การพัฒนาออกแบบและประเมินผลรถเกี่ยวนวดข้าวล้อยางที่เหมาะสมกับแปลงนาภาคเหนือของประเทศไทย
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)
1,785,000.00
รวมทั้งหมด1,785,000.00
รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
601,071,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30535,500.00
นายประพันธ์ จิโน
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10178,500.00
รวมทั้งหมด1,785,000.00
153มจ.1-65-048 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชะลอวัย จากสารสกัดข้าวเฉดสีแดงร่วมกับโปรไบโอติก
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
400,000.00
รวมทั้งหมด400,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
35140,000.00
ดร.ภญ. วรพรรณ ภู่มณี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์
25
ดร ศิริวรรณ ณะวงษ์
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ฝ่ายสถานีวิจัย
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1040,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1040,000.00
อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1040,000.00
รวมทั้งหมด260,000.00
154มจ.1-65-044 การพัฒนาระบบพลาสมาและโอโซนทรีตเมนต์สำหรับเมล็ดพันธุ์พืชและวัสดุเกษตร (ระดับกึ่งอุตสาหกรรม)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
550,000.00
รวมทั้งหมด550,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
60330,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
40220,000.00
รวมทั้งหมด550,000.00
155มจ.1-65-036 การผลิตไอโซมอลทูโลสจากลำไยตกเกรด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
375,000.00
รวมทั้งหมด375,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
60225,000.00
นางสาวนริศรา วิชิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
2075,000.00
รวมทั้งหมด300,000.00
156มจ.1-65-018 การพัฒนาเครื่องอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรด้วยท่อลมร้อนร่วมกับพัดลมพลังงานแสงอาทิตย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
240,000.00
รวมทั้งหมด240,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
70168,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1536,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1536,000.00
รวมทั้งหมด240,000.00
157มจ.1-65-003 การพัฒนาการแปรรูปลำไยเพื่อเพิ่มความหลากหลายและยกระดับมูลค่าในเชิงพาณิชย์
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) งบบริหารชุดโครงการ
175,000.00
รวมทั้งหมด175,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
5087,500.00
อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1017,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1017,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1017,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1017,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1017,500.00
รวมทั้งหมด175,000.00
158บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด-65-001 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุ้งโดยใช้วัตถุดิบจากพืช
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
790,400.00
รวมทั้งหมด790,400.00
อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
50395,200.00
ผศ.ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
50
รวมทั้งหมด395,200.00
159วช.-2565-1 กลไกประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภาคเหนือ ปี 2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
1,000,000.00
รวมทั้งหมด1,000,000.00
รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
45
รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล
คณะเศรษฐศาสตร์
35350,000.00
นางสาวสุภาพรรณ ไกรฤกษ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
รวมทั้งหมด350,000.00
160สวท.-2565-1 งานทบทวนวรรณกรรม การแพทย์ทางไกล เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ด้านสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ การยุติการตั้งครรภ์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
60,000.00
รวมทั้งหมด60,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล
คณะเศรษฐศาสตร์
9054,000.00
นางสาวณัฐญาย์ สมาเกตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
10
รวมทั้งหมด54,000.00
161สวทช.(น)-65-001 การประเมินการเปลี่ยนแปลงและการบริการเชิงระบบนิเวศของป่าฟื้นฟูจังหวัดน่าน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ
1,674,000.00
รวมทั้งหมด1,674,000.00
อ.ดร.เดีย พนิตนาถ แซนนอน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
40
ผศ.ดร.พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25
ผศ.ดร.เทิด ดิษยธนูวัฒน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25
อาจารย์ ดร.พิมพิมล แก้วมณี
คณะเศรษฐศาสตร์
10167,400.00
รวมทั้งหมด167,400.00
162EC-2565-5 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
กองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา พ.ศ.2558 คณะเศรษฐศาสตร์
15,000.00
รวมทั้งหมด15,000.00
นายนัฐพล คำซอน
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
7010,500.00
น.ส.กาญจนา ชิดทอง
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
152,250.00
น.ส.มุทิตา ซิงห์
งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
152,250.00
รวมทั้งหมด15,000.00
163EC-2565-4 แนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานสีเขียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
กองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา พ.ศ.2558 คณะเศรษฐศาสตร์
15,000.00
รวมทั้งหมด15,000.00
น.ส.กาญจนา ชิดทอง
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
406,000.00
นายนัฐพล คำซอน
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
304,500.00
น.ส.มุทิตา ซิงห์
งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
304,500.00
รวมทั้งหมด15,000.00
164สวก.-65-006 การศึกษาระบบนิเวศสำหรับการระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิงในภาคการเกษตรไทย
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
944,020.00
รวมทั้งหมด944,020.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย ตันสุชาติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
40
อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
มหาวิทยาลัยพายัพ
20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์มณี
คณะเศรษฐศาสตร์
20188,804.00
รศ.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
รวมทั้งหมด188,804.00
165สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.-65-001 พัฒนาการของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย และ รายงานแนวโน้มของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
660,000.00
รวมทั้งหมด660,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร
คณะเศรษฐศาสตร์
50330,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี ชัยวัฒน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50
รวมทั้งหมด330,000.00
166OT-65-006 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ป่าชุมชนบ้านม่อนเงาะ ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
คณะเศรษฐศาสตร์
1000.00
รวมทั้งหมด0.00
167RDG62T0055 รูปแบบการจัดการเครือข่ายคลัสเตอร์วิสาหกิจชุมชนลำไยแปรรูปที่มีศักยภาพสู่ตลาดต่างประเทศ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า
796,000.00
รวมทั้งหมด796,000.00
อ.เกษม กุณาศรี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
40
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์มณี
คณะเศรษฐศาสตร์
30238,800.00
รศ.ดร.เริงชัย ตันสุชาติ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
ดร.ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
15
รวมทั้งหมด238,800.00
168บพท.-65-002.4 การสร้างนวัตกรรมชุมชนท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ต้นแบบโดยชุมชนมีส่วนร่วม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
690,000.00
รวมทั้งหมด690,000.00
อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
40276,000.00
อาจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
30207,000.00
อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
30207,000.00
รวมทั้งหมด690,000.00
169อพท.-65-001 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมศึกษารูปแบบการกระจายรายได้ระหว่างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)
2,690,515.00
รวมทั้งหมด2,690,515.00
อาจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
601,614,309.00
อ.ดร.กันต์สินี กันทะวงศ์วาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
35
นางสาวกิต์ธัญญา เครือโลมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
รวมทั้งหมด1,614,309.00
170มจ.1-65-052.1 การศึกษารวบรวมข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูลความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แบบมีส่วนร่วม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
102,383.00
รวมทั้งหมด102,383.00
อาจารย์อรจนา แสนไชย จันทรประยูร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
100102,383.00
รวมทั้งหมด102,383.00
171มจ.1-65-001.1 การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการด้านตลาดสำหรับ “บ่อน้ำร้อนบ้านแม่ตะมาน” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
79,243.00
รวมทั้งหมด79,243.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
10079,243.00
รวมทั้งหมด79,243.00
172มจ.1-65-001.4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรชุมชนด้านการให้บริการทางการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “บ่อน้ำร้อนบ้านแม่ตะมาน” ในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
169,807.00
รวมทั้งหมด169,807.00
อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
60101,884.00
อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3050,942.00
อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
1016,981.00
รวมทั้งหมด169,807.00
173มจ.1-65-001.5 รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน “บ่อน้ำร้อนบ้านแม่ตะมาน” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
158,121.00
รวมทั้งหมด158,121.00
อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
100158,121.00
รวมทั้งหมด158,121.00
174มจ.1-65-001 แนวทางการพัฒนาบ่อน้ำร้อนบ้านแม่ตะมานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) งบบริหารชุดโครงการ
59,746.00
รวมทั้งหมด59,746.00
อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
5532,860.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
105,975.00
อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
105,975.00
อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
105,975.00
อาจารย์ศุภณัฐ กาญจนวงศ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
52,987.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
52,987.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
52,987.00
รวมทั้งหมด59,746.00
175OT-65-002 การวิเคราะห์ทักษะที่สำคัญของผู้ปฏิบัติติงานในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการหลังการระบาดของโควิด-19
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
176บพท.-65-002.3 การพัฒนาตลาดชุมชนและตลาดออนไลน์เพื่อยกระดับคุณค่าและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ "เกษตรยั่งยืนลำพูน"
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
690,000.00
รวมทั้งหมด690,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุตภัฎ คำมูล
คณะศิลปศาสตร์
50345,000.00
อาจารย์ ดร.สุชาดา สายทิ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
50345,000.00
รวมทั้งหมด690,000.00
177OT-65-021 กระบวนการเรียนรู้และข้อจำกัดในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการข้าวดอย : กรณีศึกษาเกษตรกรชาวกะเหรี่ยงบ้านแม่ต๋อมและบ้านกะเบอะกิน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
คณะศิลปศาสตร์
500.00
อาจารย์พสุนิต สารมาศ
คณะศิลปศาสตร์
350.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิน โตธิรกุล
คณะศิลปศาสตร์
150.00
รวมทั้งหมด0.00
178มจ.1-65-022 การพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุโดยใช้ภูมิปัญญาล้านนาเป็นฐาน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
450,000.00
รวมทั้งหมด450,000.00
อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
คณะศิลปศาสตร์
50225,000.00
อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
คณะศิลปศาสตร์
30135,000.00
อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์
คณะศิลปศาสตร์
2090,000.00
รวมทั้งหมด450,000.00
179มจ.2-65-004 การสังเคราะห์วรรณกรรมด้านการพลัดหกล้มของผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2556 - 2565
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
20,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง
คณะศิลปศาสตร์
10020,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
180สอวช.-65-001 พลังทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนชายแดนไทย-เมียนมาในการควคุมและจัดการโรคระบาด โควิด-19
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
675,648.00
รวมทั้งหมด675,648.00
อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
คณะศิลปศาสตร์
40270,259.00
อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
คณะศิลปศาสตร์
30202,694.00
อาจารย์พสุนิต สารมาศ
คณะศิลปศาสตร์
30202,694.00
รวมทั้งหมด675,647.00
181กสทช.-65-001 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน:เสริมฤทธิ์ รู้ทันสื่อ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
55,000.00
รวมทั้งหมด55,000.00
อาจารย์ ดร.อุดมวิทย์ นักดนตรี
คณะศิลปศาสตร์
5027,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
5027,500.00
รวมทั้งหมด55,000.00
182มจ.2-65-003 ทุนทางสังคมกับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเกษตรกรชาวกระเหรี่ยงบ้านกะเบอะดิน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
40,000.00
รวมทั้งหมด40,000.00
อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
คณะศิลปศาสตร์
10040,000.00
รวมทั้งหมด40,000.00
183มจ.2-65-002 Critical Discourse Analysis Towards University Student's Construction and Perceptions of COVID-19 in Thailand Through Cause and effect Essays
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
20,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
อาจารย์อุดมศักดิ์ ศิริทะ
คณะศิลปศาสตร์
5010,000.00
อาจารย์นิลุบล จิตต์มั่น
คณะศิลปศาสตร์
5010,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
184มจ.2-65-001 การศึกษารูปแบบงานแกะสลักไม้เพื่อหาแนวทางอนุรักษ์ สืบสานและพัฒนาไม้แกะสลักในยุคการตลาดแบบดิจิทัล กรณีศึกษาชุมชนบ้านกิ่วแลน้อย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
25,000.00
รวมทั้งหมด25,000.00
อาจารย์ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา
คณะศิลปศาสตร์
10025,000.00
รวมทั้งหมด25,000.00
185TCPA-65-001 การดัดแปลงและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานแบบทดสอบเชาว์ปัญญา Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition (WISC-V) ฉบับภาษาไทย
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
1,050,000.00
รวมทั้งหมด1,050,000.00
อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์
คณะศิลปศาสตร์
18189,000.00
นางสาวจินตนา สิงขรอาจ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18
ดร.กุลวดี ทองไพบูลย์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18
ดร.ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18
ดร.แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18
นางสาวอกนิษฐา สีบุญเรือง
ศูนย์สมองและระบบประสาท
5
นางสาวชณัติพร ชลไพร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
รวมทั้งหมด189,000.00
186GAKUSHUIN-U.-61-001 The Fieldwork Research on Jungle FowlsT
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
100,000.00
รวมทั้งหมด100,000.00
Mr.Ikuma Tomita
ประเทศญี่ปุ่น
50
อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา
คณะศิลปศาสตร์
5050,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
187กสทช.-65-002 การส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
6,054,744.00
รวมทั้งหมด6,054,744.00
ดร.วิชัย รูปขำดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
40
ผศ.ดร.ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
201,210,949.00
นางสาวน้ำผึ้ง โพธิ์ทอง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
20
รวมทั้งหมด1,210,949.00
188มจ.2-65-036 การชักนาการแปลงเพศปลานิลโดยใช้เทคนิคพลาสมา
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
30,000.00
รวมทั้งหมด30,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10030,000.00
รวมทั้งหมด30,000.00
189มจ.2-65-013 การพัฒนาเทคนิค PCR ในฟาร์ม เพื่อการจัดการปละป้องกันโรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณของหน่วยงาน
15,000.00
รวมทั้งหมด15,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10015,000.00
รวมทั้งหมด15,000.00
190NTU.-65-001 Persistent and Emerging Contaminants in the water Resources of the Ping River Catchment in Northern Thailand
งบประมาณภายนอกสถาบัน / อื่น ๆ
Nanyang Technological Technological University
1,252,477.00
รวมทั้งหมด1,252,477.00
อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
70876,734.00
รองศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
20250,495.00
นายเทพพิทักษ์ บุญทา
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10125,248.00
รวมทั้งหมด1,252,477.00
191มจ.1-65-011.2 การใช้สารสกัดจากพืชท้องถิ่นในการบำบัดน้ำในการเลี้ยงปลาดุกแบบหนาแน่นระบบไบโอฟลอค และการจัดการเพ่ิมประสิทธิภาพของอาหารเพื่อลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำในสภาวะภัยแล้ง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
800,000.00
รวมทั้งหมด800,000.00
รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
100800,000.00
รวมทั้งหมด800,000.00
192มจ.1-65-011.1 การเพิ่มผลผลิตปลากะพงขาวด้วยการจัดการด้านอาหารเพื่อรักษาระดับออกซิเจนและการควบคุมอุณหภูมิในระบบที่เลี้ยงแบบหนาแน่นในระบบน้ำหมุนเวียน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
1,150,000.00
รวมทั้งหมด1,150,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1001,150,000.00
รวมทั้งหมด1,150,000.00
193มจ.1-65-011 การพัฒนาระบบน้ำหมุนเวียน (Recirculating aquaculture systems, RAS) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสร้างอาชีพเกษตรแปลงเล็กในเขตภาคเหนือ
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) งบบริหารชุดโครงการ
50,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
5025,000.00
รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
4020,000.00
ผศ.ดร. ชัชวาลย์ ชัยชนะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
10
รวมทั้งหมด45,000.00
194มจ.1-65-002 ต้นแบบระบบการผลิตแอสตาแซนธินธรรมชาติจากสาหร่าย Haematococcus เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสำอาง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
450,000.00
รวมทั้งหมด450,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
80360,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2090,000.00
รวมทั้งหมด450,000.00
195สวก.-64-001 การพัฒนารูปแบบสู่ความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยนวัตกรรมการเลี้ยง สัตว์น้ำ ปลูกพืชและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)
1,419,378.00
รวมทั้งหมด1,419,378.00
รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
20283,876.00
ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ
เทคโนโลยีการประมงและทรพยากรทางน้ำ
20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
15212,907.00
รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
15212,907.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
15212,907.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
15212,907.00
รวมทั้งหมด1,135,504.00
196ทป.2558.001 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
อื่น ๆ / อื่น ๆ
0.00
รวมทั้งหมด0.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
500.00
รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
500.00
รวมทั้งหมด0.00
197แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่3.-65-001 การสำรวจและประเมินสุขภาพต้นนางพญาเสือโคร่ง ภูมิทัศน์ลักษณ์เส้นทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่3
20,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
204,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
204,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
204,000.00
อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
204,000.00
นายจเรเมธ จันทร์จร
สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) กรมทางหลวง
20
รวมทั้งหมด16,000.00
198อพ.สธ.-65-006 แนวทางการอนุรักษ์พืชสมุนไพรหายากและใกล้สูญพันธุ์ ในพื้นที่ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชป่า บ้านโปง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ-มจ.)
300,000.00
รวมทั้งหมด300,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
60180,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2060,000.00
อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2060,000.00
รวมทั้งหมด300,000.00
199มจ.1-65-001.2 การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการด้านตลาดสำหรับ “บ่อน้ำร้อนบ้านแม่ตะมาน” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
90,220.00
รวมทั้งหมด90,220.00
อาจารย์ศุภณัฐ กาญจนวงศ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
10090,220.00
รวมทั้งหมด90,220.00
200มจ.2-65-012 การออกแบบระบบกักเก็บน้ำด้วยพืชพรรณเพื่อประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสียครัวเรือน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
4,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
รองศาสตราจารย์รมย์ชลีรดา ด่านวันดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
201มจ.2-65-011 ศักยภาพการเข้าถึงพื้นที่ของโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่งกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) พ.ศ. 2565
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
4,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
อาจารย์รงรอง วงษ์วาล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
202มจ.2-65-010 การพัฒนาสวนเกษตรชุมชนบนพื้นที่สาธารณะในบริบทไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
4,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
อาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
อาจารย์ ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
203มจ.2-65-009 แนวทางการออกแบบปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะ เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
4,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
อาจารย์วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
อาจารย์ดิศสกุล อึ้งตระกูล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
204มจ.2-65-008 คุณลักษณะของหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต สำหรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณของหน่วยงาน
4,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
205มจ.2-65-007 การศึกษาสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปนิกในประเทศไทย ในศตวรรษที่ 21
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
4,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสพิมพ์ บุญญานันต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1004,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
206มจ.2-65-006 การประเมินระดับการให้บริการทางเดินเท้าและความสามารถในการเดินในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
4,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
502,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
207มจ.2-65-005 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มีแนวคิดบูรณาการจากสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
4,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
อาจารย์พิชญาภา ธัมมิกะกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1004,000.00
รวมทั้งหมด4,000.00
208วช.-65-005 การใช้ประโยชน์และพัฒนาไก่กระดูกดำพันธุ์ฟ้าหลวงเชิงพาณิชย์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
1,400,000.00
รวมทั้งหมด1,400,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
20280,000.00
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
15210,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
15210,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
15210,000.00
อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
15210,000.00
นายครรชิต ชมภูพันธ์
ฝ่ายงานฟาร์ม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10140,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10140,000.00
รวมทั้งหมด1,400,000.00
209OT-65-018 ความแตกต่างของวัสดุรองรังไข่ต่อความชอบและคุณภาพ ภายนอกชองไข่ในไก่พ่อแม่พันธุพื้นเมือง
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
5,000.00
รวมทั้งหมด5,000.00
อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
301,500.00
อาจารย์ยุทธนา สุนันตา
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
201,000.00
นายอาทิตย์ ปัญญาศักดิ์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกำแพงแสน
15
รศ. ดร.จำเริญ เที่ยงธรรม
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร..
15
นางสาวสุรีรัตน์ อุ่นวิเศษ
นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
นางสาวจิราวรรณ์ สอนพิชัย
: ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
10
รวมทั้งหมด2,500.00
210วช.-65-005 การใช้ประโยชน์และพัฒนาไก่กระดูกดำพันธุ์ฟ้าหลวงเชิงพาณิชย์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
1,400,000.00
รวมทั้งหมด1,400,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
20280,000.00
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
15210,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
15210,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
15210,000.00
อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
15210,000.00
นายครรชิต ชมภูพันธ์
ฝ่ายงานฟาร์ม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10140,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10140,000.00
รวมทั้งหมด1,400,000.00
211วช.-65-002 ผลของการเสริมเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟในอาหารไก่ลูกผสมพื้นเมือง (ประดู่หางดำ) เพื่อเพิ่มสมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพเนื้อ และการแสดงออกของยีน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
1,585,450.00
รวมทั้งหมด1,585,450.00
รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30
ผศ.ดร.มนตริ ปัญญาทอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
นางสาวพิมพร ดำทวี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
15237,818.00
อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
รวมทั้งหมด237,818.00
212วช.-65-008 การพัฒนาแบจำลองเครือข่ายทางสังคมของห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มเกษตรกรไก่ประดู่หางดำในภาคเหนือของประเทศไทย
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
600,000.00
รวมทั้งหมด600,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
60360,000.00
ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20120,000.00
รวมทั้งหมด480,000.00
213บพท.-65-001.3 โครงการการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและการตลาดสินค้าชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์บนฐานวิถีชีวิตใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
1,280,000.00
รวมทั้งหมด1,280,000.00
อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
25320,000.00
นายทวิช เตี่ยไพบูลย์
งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
20256,000.00
อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อำนาจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20256,000.00
นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
15192,000.00
อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10128,000.00
อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
10128,000.00
รวมทั้งหมด1,280,000.00
214บพท.-65-001 กลไกลการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม จังหวัดชุมพร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
2,034,800.00
รวมทั้งหมด2,034,800.00
อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
15305,220.00
นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
10203,480.00
อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
10203,480.00
นายชัยวิชิต เพชรศิลา
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
10203,480.00
อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
10203,480.00
อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
5101,740.00
อาจารย์ปณิดา กันถาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
5101,740.00
นายทวิช เตี่ยไพบูลย์
งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
5101,740.00
อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อำนาจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5101,740.00
อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
5101,740.00
อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
5101,740.00
นางณิชาพล บัวทอง
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
5101,740.00
น.ส.สายทอง สุจริยาพงศ์พร
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
5101,740.00
รวมทั้งหมด1,933,060.00
215มช.-65-005 การพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยการบริหารจัดการโซ่อุปทานกาแฟและโคเนื้อ เพื่อสร้างโอกาสอาชีพที่ยั่งยืนสอดคล้องกับบริบทพื้นที่สูง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3,200,820.00
รวมทั้งหมด3,200,820.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล
วิทยาลัยนานาชาติ
501,600,410.00
ดร.สุขสถิตพ์ พิสิษฐสัชญา
นักวิจัยอิสระ
15
ผศ.นสพ.ดร.วินัย แก้วละมุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตน่าน
15
อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
15480,123.00
นางสาวปราณี โพธิ์คำ
นักวิจัยอิสระ
5
รวมทั้งหมด2,080,533.00
216บริษัท ซีอาร์-วัน ไบโอพลัส จำกัด.-65-001 การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถสกัดไคโตซานจากขยะเปลือกกุ้ง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท ซีอาร์-วัน ไบโอพลัส จำกัด
30,000.00
รวมทั้งหมด30,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10030,000.00
รวมทั้งหมด30,000.00
217PSN.-65-001 การแยกและคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์ที่มีผลต่อคุณภาพกลิ่นของกาแฟ
อื่น ๆ / อื่น ๆ
Personal (นายวิทยา ไพศาลศักดิ์)
30,000.00
รวมทั้งหมด30,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10030,000.00
รวมทั้งหมด30,000.00
218บริษัท บี สมาร์ท ไอเดีย.-65-002 กระบวนการผลิตกระดาษมูลช้างย้อมสีฮ่อมธรรมชาติปราศจากสารเคมี
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท บี สมาร์ท ไอเดีย จำกัด
200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
100200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
219ออป.-65-001 การกักเก็บก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ ในพื้นที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.)
300,000.00
รวมทั้งหมด300,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
100300,000.00
รวมทั้งหมด300,000.00
220มจ.1-65-010.3 การสกัดสารสำคัญจากส่วนต่างๆ ของต้นกฤษณาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสารสกัด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
250,000.00
รวมทั้งหมด250,000.00
อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
100250,000.00
รวมทั้งหมด250,000.00
221มจ.1-65-010.1 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเห็ดป่ากินได้ในพื้นที่สวนชาเมี่ยง จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
395,380.00
รวมทั้งหมด395,380.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
100395,380.00
รวมทั้งหมด395,380.00
222มจ.1-65-001.3 การศึกษาและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “บ่อน้ำร้อนบ้านแม่ตะมาน” บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน ในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
192,863.00
รวมทั้งหมด192,863.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
100192,863.00
รวมทั้งหมด192,863.00
223มจ.1-65-042 การพัฒนาหลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะ Soft skill (การโน้มน้าว)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
150,000.00
รวมทั้งหมด150,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
100150,000.00
รวมทั้งหมด150,000.00
224มจ.1-65-040 ผลศึกษาน้ำกามสังเคราะห์ในระยะก่อนการเจริญพันธุ์ต่อคุณลักษณะทางกายภาพของระบบสืบพันธุ์สุกรสาว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
250,000.00
รวมทั้งหมด250,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
60150,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1025,000.00
อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1025,000.00
นางยุพิน ผาสุข
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์
10
นายวงศ์วริศ วงศ์นาค
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1025,000.00
รวมทั้งหมด225,000.00
225มจ.1-65-035 ผลจากการใช้ใบไชยาต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมือง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
120,000.00
รวมทั้งหมด120,000.00
อาจารย์มรกต วงศ์หน่อ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4048,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1518,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1518,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1518,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1518,000.00
รวมทั้งหมด120,000.00
226มจ.1-65-033 ผลเสริมฤทธิ์ปฏิปักษ์ของนาโนวัสดุที่ฟังก์ชันพื้นผิวโดยนอนเทอร์มอลพลาสมาความดันบรรยากาศกับเชื้อราคีโตเมี่ยมในการยับยั้งเชื้อราไฟทอปธอร่าที่ก่อโรครากเน่าในทุเรียน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
250,000.00
รวมทั้งหมด250,000.00
อาจารย์ ดร.จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
50125,000.00
อาจารย์ ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3075,000.00
อาจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1025,000.00
อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1025,000.00
รวมทั้งหมด250,000.00
227มจ.1-65-024 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีพลาสมาอุณหภูมิต่ำเพื่อการควบคุมโรคเมล็ดด่างในข้าว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
300,000.00
รวมทั้งหมด300,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
70210,000.00
อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1545,000.00
อาจารย์ ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1545,000.00
รวมทั้งหมด300,000.00
228มจ.1-65-016 การพัฒนาและยกระดับอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนแพร่จากสารสกัดสมุนไพรห้อม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3060,000.00
อาจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3060,000.00
อาจารย์ ดร.จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2040,000.00
นายฤชา ทับทิมใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
20
รวมทั้งหมด160,000.00
229มจ.1-65-013 การถอดรหัสคำสำคัญพระสูตรมหาสติปัฏฐาน 4
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
120,000.00
รวมทั้งหมด120,000.00
น.ส.สรัญญา โชติรัตน์
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5060,000.00
อาจารย์อลิษา อินจันทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1518,000.00
ผศ.ดร. พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม (บุญเสริม ศรีทา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
10
อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1012,000.00
อาจารย์ ดร.วิลาสินี บุญธรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1012,000.00
อาจารย์ประไพพรรณ กิ้วเกษม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
56,000.00
รวมทั้งหมด108,000.00
230มจ.1-65-007 เทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ควบคุมไรศัตรูผึ้งจากน้ำมันหอมระเหยทดแทนการใช้สารเคมี
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
400,000.00
รวมทั้งหมด400,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
70280,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1560,000.00
อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1560,000.00
รวมทั้งหมด400,000.00
231บริษัท เกษตรอัจฉริยะ จำกัด-65-001 สารไคโตซานโอลิโกเมอร์ องค์ประกอบและการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท เกษตรอัจฉริยะ จำกัด
150,000.00
รวมทั้งหมด150,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี
วิทยาลัยนานาชาติ
2030,000.00
อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2030,000.00
อาจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2030,000.00
อาจารย์ ดร.จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2030,000.00
นายภาคภูมิ วัชรขจร
บริษัท เกษตรอัจฉริยะ จำกัด
20
รวมทั้งหมด120,000.00
232AAT-65-001 ประเมินผลการสิ้นสุดโครงการส่งเสริมสิทธิในที่ดินและทรัพยากร (EU Land Rights Project)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย
223,658.00
รวมทั้งหมด223,658.00
อาจารย์ ดร.โอฬาร อ่องฬะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
100223,658.00
รวมทั้งหมด223,658.00
233บริษัท บี สมาร์ท ไอเดีย.-65-001 การผลิตปุ๋ยมูลช้างเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท บี สมาร์ท ไอเดีย จำกัด
20,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10020,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00
234OT-65-001 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทองม้วนรสกล้วย
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
505,000.00
อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อำนาจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
252,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
252,500.00
รวมทั้งหมด10,000.00
235OT-64-039 การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษในโครงการ U2T ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1000.00
รวมทั้งหมด0.00
236บพท.-65-001.2 การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรและพืชเสริมเพื่อยกระดับรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
1,000,000.00
รวมทั้งหมด1,000,000.00
นายชัยวิชิต เพชรศิลา
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
30300,000.00
อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
30300,000.00
นางณิชาพล บัวทอง
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
20200,000.00
อาจารย์ปณิดา กันถาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
15150,000.00
อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
550,000.00
รวมทั้งหมด1,000,000.00
237บพท.-65-001.1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรด้วยนวัตกรรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อยกระดับเศรษฐกิจในครัวเรือนอย่างยั่งยืน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
685,200.00
รวมทั้งหมด685,200.00
อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
40274,080.00
อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
30205,560.00
น.ส.สายทอง สุจริยาพงศ์พร
งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
30205,560.00
รวมทั้งหมด685,200.00
238OT-65-022 การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในกระบวนการรวบรวมและคัดเลือกเกรดกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
50,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
10050,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
239OT-65-023 การพัฒนาสูตรปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมีและสารปรับปรุงดินจากวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงาน
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
50,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
6030,000.00
อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
4020,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
240ชพ.64-นศ.-007 การนำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
รวมทั้งหมด0.00
ตวงทิพย์ วงค์เลี้ยง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร รัฐศาสตร์
60
อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
400.00
รวมทั้งหมด0.00
241วช.-65-007 การฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าและการเพิ่มมูลค่าด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างความ เข้มแข็งทางสังคมในชุมชนธนาคารปูม้า
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
2,500,000.00
รวมทั้งหมด2,500,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
501,250,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
25625,000.00
อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
15375,000.00
อัษฎาวุธ มีเเก้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
10
สำเนา คชเดช
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
0
รวมทั้งหมด2,250,000.00
242OT-65-010 การศึกษาการกำจัดยางเหนียวในน้ำมันปาล์มดิบโดยการใช้สารสกัดจากเคี่ยม (Cotylelobium melanoxylon syn. C. lanceolatum)
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
10,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
10010,000.00
รวมทั้งหมด10,000.00
243กรมทรัพย์สินทางปัญญา-65-001 จัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) สินค้ามังคุดในวงระนอง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
500,000.00
รวมทั้งหมด500,000.00
อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
40200,000.00
อาจารย์ ดร.อนิรุต หนูปลอด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
1575,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล แก้วสม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
1575,000.00
อาจารย์ปณิดา กันถาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
1575,000.00
อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
1575,000.00
รวมทั้งหมด500,000.00
244มจ.1-65-051.5 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารทะเลแปรรูป
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
50,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
อาจารย์ ดร.จักรกฤช ณ นคร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
10050,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
245มจ.1-65-051.4 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าอาหารทะเลแปรรูปและส่งเสริมการตลาดในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดชุมพร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
250,000.00
รวมทั้งหมด250,000.00
อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
80200,000.00
นายทวิช เตี่ยไพบูลย์
งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
1025,000.00
นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
1025,000.00
รวมทั้งหมด250,000.00
246มจ.1-65-051.3 การพัฒนาและออกแบบเครื่องมือแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
250,000.00
รวมทั้งหมด250,000.00
นายทวิช เตี่ยไพบูลย์
งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
50125,000.00
อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
2050,000.00
อาจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
2050,000.00
นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
1025,000.00
รวมทั้งหมด250,000.00
247มจ.1-65-051.2 พัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสาหร่ายทะเลเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแบบยั่งยืน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
110,000.00
รวมทั้งหมด110,000.00
นางณิชาพล บัวทอง
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
8088,000.00
อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
2022,000.00
รวมทั้งหมด110,000.00
248มจ.1-65-051.1 สารสกัดสารประกอบฟินอลิกจากสาหร่ายทะเล เพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้ง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
150,000.00
รวมทั้งหมด150,000.00
อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
80120,000.00
นางณิชาพล บัวทอง
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
2030,000.00
รวมทั้งหมด150,000.00
249มจ.1-65-054 การจัดการห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรในอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
245,000.00
รวมทั้งหมด245,000.00
นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
4098,000.00
อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
4098,000.00
อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
2049,000.00
รวมทั้งหมด245,000.00
250มจ.1-65-051 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปสู่อาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการตลาดในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดชุมพร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) งบบริหารชุดโครงการ
90,000.00
รวมทั้งหมด90,000.00
อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
3027,000.00
นางณิชาพล บัวทอง
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
109,000.00
อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
109,000.00
นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
109,000.00
นายทวิช เตี่ยไพบูลย์
งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
109,000.00
อาจารย์ ดร.จักรกฤช ณ นคร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
109,000.00
อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
109,000.00
น.ส.เยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี
งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
109,000.00
รวมทั้งหมด90,000.00
251มจ.1-65-027 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตกล้วยหอมทองภาคใต้ของไทย โดยวิธีการมีส่วนร่วม เพื่อลดความสูญเสียของผลผลิตจากระบบการปลูกแบบยั่งยืน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
250,000.00
รวมทั้งหมด250,000.00
อาจารย์ปณิดา กันถาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
80200,000.00
อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
2050,000.00
รวมทั้งหมด250,000.00
252OT-65-001 การจัดการภัยภิบัติจากธรรมชาติโดยภาคประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
5,000.00
รวมทั้งหมด5,000.00
อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
1005,000.00
รวมทั้งหมด5,000.00
253OT-65-004 การศึกษาความสัมพันธ์ลักษณะที่แสดงออกและพันธุกรรมที่มีผลประกอบทางเคมี และสาระสำคัญ Mitragynine ในกระท่อมต่างสายพันธุ์
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
50,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
10050,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
254สกอ.(ภาคใต้)-65-001 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยวิถีชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมชุมชนบ้านท่าตีน ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก (สกอ.) ภาคใต้ตอนบน
125,000.00
รวมทั้งหมด125,000.00
อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
100125,000.00
รวมทั้งหมด125,000.00
255วบศ.2565.002 ตัวแบบการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งโดยใช้ทุนชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษา ชุมชนเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
50,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10050,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
256วบศ.2565.001 การเปรียบเทียบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมือง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
50,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพิชญ์ ชินะข่าย
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10050,000.00
รวมทั้งหมด50,000.00
257 การเสริมสร้างชุมชนเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าสีเขียวด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและระบบบริหารจัดการแบบสมาร์ทฟาร์ม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
แหล่งทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
500,000.00
รวมทั้งหมด500,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
35175,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
25125,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1575,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1575,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1050,000.00
รวมทั้งหมด500,000.00
258 โครงการ ต้นแบบโรงเรือนปลูกพืชผสานเซลล์แสงอาทิตย์แบบกึ่งโปร่งแสง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
แหล่งทุน สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
1,843,350.00
รวมทั้งหมด1,843,350.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
30553,005.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
20368,670.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
20368,670.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
15276,503.00
ภานุวิชญ์ พุทธรักษา
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
5
รวมทั้งหมด1,566,848.00
259 โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ โดยใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ความร้อนร่วมแบบอัตโนมัติ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้โปรแกรม 16 โครงการปฏิรูประบบ อววน.
100,000.00
รวมทั้งหมด100,000.00
อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
100100,000.00
รวมทั้งหมด100,000.00
260มจ.1-65-029.4 การประเมินการใช้พลังงานและการวิเคราะห์ร่องรอยของคาร์บอนของผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตปาล์มน้ำมันแบบ Zero waste ในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
257,500.00
รวมทั้งหมด257,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
100257,500.00
รวมทั้งหมด257,500.00
261มจ.1-65-029.3 การพัฒนาถ่านกัมมันต์จากกากทางและทะลายปาล์มน้ำมันที่ผ่านกระบวนการผลิตน้ำมันชีวภาพ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
312,750.00
รวมทั้งหมด312,750.00
อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
100312,750.00
รวมทั้งหมด312,750.00
262มจ.1-65-029.2 การเพิ่มคุณค่าเศษวัสดุปาล์มน้ำมันเหลือศูนย์ด้วยกระบวนการไพโรไลซีสนำร่อง ระดับชุมชน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
324,000.00
รวมทั้งหมด324,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
100324,000.00
รวมทั้งหมด324,000.00
263มจ.1-65-029.1 การพัฒนากระบวนการปรับสภาพพืชลิกโนเซลลูโลสทางใบปาล์มเพื่อเพิ่มผลผลิต น้ำตาลสำหรับการผลิตเอทานอล
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
315,750.00
รวมทั้งหมด315,750.00
อาจารย์ ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
100315,750.00
รวมทั้งหมด315,750.00
264มจ.1-65-029 การจัดการและการเพิ่มคุณภาพชีวมวลปาล์มน้ำมันเป็นพลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนาเกษตร และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) งบบริหารชุดโครงการ
40,000.00
รวมทั้งหมด40,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
3012,000.00
อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
156,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
156,000.00
อาจารย์ ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
156,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
104,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
52,000.00
รวมทั้งหมด36,000.00
265มจ.1-65-015 การประเมินด้านพลังงาน ด้านเศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมของระบบร่วมผลิตไฟฟ้า กำจัดขยะ และความร้อน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
80160,000.00
นางสาววรรษมล เลิศจตุรานนท์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
20
รวมทั้งหมด160,000.00
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021