ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
18500 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะและดิจิทัล และ Green University Ranking
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติกร สาสุจิตต์
นาง เพ็ญศิริ หน่อแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 25,000.00  บาท
18472 โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
นาย นักรบ กลัดกลีบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญ คงกระพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาภรณ์ ชนะถาวร
อาจารย์ ดร. ภคมน ปินตานา
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
18441 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาภรณ์ ชนะถาวร
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
18440 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน
น.ส. อัญชลี สายเขียว
น.ส. โสภา หาญยุทธ
งบประมาณเงินรายได้  : 150,000.00  บาท
18438 โครงการติดตามข้อมูลของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
น.ส. โสภา หาญยุทธ
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
18369 โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน
นาย นักรบ กลัดกลีบ
งบประมาณเงินรายได้  : 2,600.00  บาท
18360 โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรพลังงานทดแทนและพัฒนาสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมสุข บัวเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูรัตน์ ธารารักษ์
นาย ธนชาต มหาวัน
นาย นักรบ กลัดกลีบ
นาย ชลัมพล ธารารักษ์
งบประมาณเงินรายได้  : 55,000.00  บาท
18332 โครงการยกระดับการเป็นองค์กรสีเขียว Green Office
นาง ผ่องรักษ์ ยศเดช
นาง เพ็ญศิริ หน่อแก้ว
นาย ชลัมพล ธารารักษ์
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
18315 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าทางการเกษตรและพลังงานเพื่อสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญ คงกระพันธ์
นาง ผ่องรักษ์ ยศเดช
น.ส. นงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่
นาง จิราพร ดุษฎี
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
18285 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566
นาง เพ็ญศิริ หน่อแก้ว
น.ส. อัญชลี สายเขียว
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
18262 โครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ปี 2565 (Biochar/เชื้อเพลิงแข็ง รักษ์ดิน รักษ์โลก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาภรณ์ ชนะถาวร
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 16,000.00  บาท
18251 โครงการจัดทำฐานข้อมูล/วารสาร/การประชุมวิชาการด้านพลังงาน
Dr. Rameshprabu Ramaraj
น.ส. กมลดารา เหรียญสุวรรณ
น.ส. นงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
18232 โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
นาง จิราพร ดุษฎี
งบประมาณเงินรายได้  : 5,600.00  บาท
18224 โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
นาง เพ็ญศิริ หน่อแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 49,950.00  บาท
18204 โครงการวิเคราะห์และติดตามข้อมูล นักศึกษา วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษณา มงคล
น.ส. โสภา หาญยุทธ
น.ส. กมลดารา เหรียญสุวรรณ
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
18115 โครงการการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร. นัฐพร ไชยญาติ
น.ส. นงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่
น.ส. โสภา หาญยุทธ
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
18100 โครงการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตและพัฒนาทางด้านพลังงานทดแทนในกลุ่มประเทศอาเซียนระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 6,440,000.00  บาท
17904 โครงการ การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้ห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมสุข บัวเจริญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17902 โครงการ พัฒนาพลังงานทดแทนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขาและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชุมชนบนพื้นที่สูงบ้านจอลือเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมสุข บัวเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 160,000.00  บาท
17764 โครงการเทคโนโลยีอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบครัวเรือน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญ คงกระพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หยาดฝน ทนงการกิจ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17721 โครงการ อบรมเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและระบบสมาร์ทฟาร์มแก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาสู่เกษตรดิจิตอล 4.0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษณา มงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ พลวงษ์ศรี
รองศาสตราจารย์ ดร. ชวโรจน์ ใจสิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รจพรรณ นิรัญศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาภรณ์ ชนะถาวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย มณีชูเกตุ
รองศาสตราจารย์ ดร. อัครินทร์ อินทนิเวศน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา นาเทเวศน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17704 โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านพลังงาน
น.ส. กมลดารา เหรียญสุวรรณ
นาง จิราพร ดุษฎี
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
17688 โครงการสนับสนุนและ ส่งเสริมการยื่นขอจด สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ บัญชีนวัตกรรม / นวัตกรรมต้นแบบ
อาจารย์ ดร. ณัฐต์ณิชา สุขเกษม
น.ส. กมลดารา เหรียญสุวรรณ
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
17388 โครงการสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะด้านวิชาการและวิชาชีพสำหรับบุคลากร
น.ส. อัญชลี สายเขียว
งบประมาณเงินรายได้  : 135,000.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 7,454,150.00  บาท