ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
20352 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาลัยพลังงานทดแทน ประจำปีการศึกษา 2566
นาย นักรบ กลัดกลีบ
งบประมาณเงินรายได้  : 28,000.00  บาท
20349 โครงการการพัฒนาสมรรถนะนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรสายพลังงานตามมาตรฐานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
นาย ชลัมพล ธารารักษ์
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
20344 โครงการสนับสนุนการจัดหางบประมาณด้านบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รจพรรณ นิรัญศิลป์
ดร. กมลดารา เหรียญสุวรรณ
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
20321 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะและดิจิทัล และ Green University Ranking
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติกร สาสุจิตต์
นาง เพ็ญศิริ หน่อแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 25,000.00  บาท
20307 โครงการเพิ่มมูลค่างานวิจัยทางพลังงานด้านนวัตกรรมและรางวัลด้านวิจัย
อาจารย์ ดร. ภคมน ปินตานา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญ คงกระพันธ์
นาย นักรบ กลัดกลีบ
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
20306 โครงการจัดหาทุนสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเป็นผู้ประกอบการ
อาจารย์ ดร. ภคมน ปินตานา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญ คงกระพันธ์
นาย นักรบ กลัดกลีบ
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
20268 โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 6,440,000.00  บาท
20267 โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 600,000.00  บาท
20265 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
งบประมาณเงินรายได้  : 150,000.00  บาท
20264 โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต Non degree (ด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะและดิจิทัล)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
20240 โครงการการแปรรูปขยะมูลฝอย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาภรณ์ ชนะถาวร
งบประมาณเงินรายได้  : 14,000.00  บาท
20151 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าทางการเกษตรและพลังงานเพื่อสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญ คงกระพันธ์
นาง ผ่องรักษ์ ยศเดช
รองศาสตราจารย์ เสมอขวัญ ตันติกุล
น.ส. นงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่
นาง จิราพร ดุษฎี
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
20148 โครงการเพิ่มระดับ Ranking ในระดับนานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติกร สาสุจิตต์
อาจารย์ ดร. สุระพล ริยะนา
นาง เพ็ญศิริ หน่อแก้ว
น.ส. นงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่
นาย ชลัมพล ธารารักษ์
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
20141 โครงการยกระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาภรณ์ ชนะถาวร
งบประมาณเงินรายได้  : 7,200.00  บาท
20138 โครงการบริการวิชาการด้านองค์ความรู้ด้านพลังงานหรือการเกษตรในระดับนานาชาติ
อาจารย์ ดร. สุระพล ริยะนา
ดร. กมลดารา เหรียญสุวรรณ
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
20104 โครงการบูรณาการพลังงานทดแทนกับการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมสุข บัวเจริญ
รองศาสตราจารย์ เสมอขวัญ ตันติกุล
นาง จิราพร ดุษฎี
อาจารย์ ทัศนีย์ ชัยยา
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
20093 โครงการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
น.ส. โสภา หาญยุทธ
นาย ชลัมพล ธารารักษ์
งบประมาณเงินรายได้  : 19,920.00  บาท
20091 โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) วิทยาลัยพลังงานทดแทน
นาง ผ่องรักษ์ ยศเดช
นาง เพ็ญศิริ หน่อแก้ว
นาย ชลัมพล ธารารักษ์
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
19991 โครงการแปรรูปผลผลิตจากปลาโดยการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการนำวัสดุเหลือใช้ในชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติกร สาสุจิตต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกราน หอมดวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล
อาจารย์ ดร. ภคมน ปินตานา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูรัตน์ ธารารักษ์
อาจารย์ ดร. สุระพล ริยะนา
น.ส. นงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
19986 โครงการวิเคราะห์และติดตามข้อมูล นักศึกษา วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษณา มงคล
น.ส. โสภา หาญยุทธ
ดร. กมลดารา เหรียญสุวรรณ
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
19933 โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน
นาย นักรบ กลัดกลีบ
งบประมาณเงินรายได้  : 8,200.00  บาท
19930 โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านพลังงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล
นาง ผ่องรักษ์ ยศเดช
ดร. กมลดารา เหรียญสุวรรณ
นาง จิราพร ดุษฎี
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
19911 โครงการ การพัฒนาหลักสูตรในวิถีใหม่ Next Norm และเตรียมความพร้อมในการขอรับรองหลักสูตรเพื่อสอดรับเกณฑ์ใหม่ของสภาวิศวกร ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
นาย ชลัมพล ธารารักษ์
งบประมาณเงินรายได้  : 18,000.00  บาท
19907 โครงการส่งเสริมนักศึกษาบุคลากรสำหรับการวิจัยและการจัดการเรียนการสอนในระดับนานาชาติ
Assoc. Prof. Dr. Rameshprabu Ramaraj
ดร. กมลดารา เหรียญสุวรรณ
งบประมาณเงินรายได้  : 87,570.00  บาท
19874 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติกร สาสุจิตต์
นาง เพ็ญศิริ หน่อแก้ว
น.ส. อัญชลี สายเขียว
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
19860 โครงการวิ่งขึ้นดอยบำเพ็ญประโยชน์
นาย นักรบ กลัดกลีบ
งบประมาณเงินรายได้  : 3,500.00  บาท
19748 โครงการทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี IT
อาจารย์ ทัศนีย์ ชัยยา
นาง เพ็ญศิริ หน่อแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 4,600.00  บาท
19732 โครงการค่ายอาสาพัฒนาและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่า
นาย นักรบ กลัดกลีบ
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
19718 โครงการอบรมหลักสูตร Lifelong learning เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
อาจารย์ ดร. ภคมน ปินตานา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รจพรรณ นิรัญศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ พลวงษ์ศรี
น.ส. นงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่
น.ส. โสภา หาญยุทธ
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
19717 โครงการการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รจพรรณ นิรัญศิลป์
น.ส. นงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่
ดร. กมลดารา เหรียญสุวรรณ
งบประมาณเงินรายได้  : 13,900.00  บาท
19653 โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติกร สาสุจิตต์
นาง เพ็ญศิริ หน่อแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 49,340.00  บาท
19649 โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรพลังงานทดแทนและพัฒนาสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมสุข บัวเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูรัตน์ ธารารักษ์
นาย นักรบ กลัดกลีบ
นาย ชลัมพล ธารารักษ์
นาย ธนชาต มหาวัน
งบประมาณเงินรายได้  : 55,000.00  บาท
19588 โครงการส่งเสริม นักศึกษา ศิษย์เก่า และบัณฑิตผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับการพัฒนา เป็นผู้ประกอบการ
อาจารย์ ดร. ภคมน ปินตานา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญ คงกระพันธ์
นาย นักรบ กลัดกลีบ
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
19463 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืนภาคเหนือ (โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,575,360.00  บาท
19461 โครงการติดตามข้อมูลของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
นาง เพ็ญศิริ หน่อแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
19459 โครงการจัดทำฐานข้อมูล/วารสาร/การประชุมวิชาการ ด้านพลังงาน
Assoc. Prof. Dr. Rameshprabu Ramaraj
น.ส. นงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่
ดร. กมลดารา เหรียญสุวรรณ
งบประมาณเงินรายได้  : 81,084.00  บาท
19371 โครงการเทคโนโลยีอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญ คงกระพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หยาดฝน ทนงการกิจ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19316 โครงการ การพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นด้านการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,388,000.00  บาท
19171 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
น.ส. โสภา หาญยุทธ
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
19141 โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรในด้านการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตร
นาง เพ็ญศิริ หน่อแก้ว
น.ส. อัญชลี สายเขียว
งบประมาณเงินรายได้  : 25,000.00  บาท
19140 โครงการสร้างฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและบุคลากร
ดร. กมลดารา เหรียญสุวรรณ
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
18922 โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
นาง ผ่องรักษ์ ยศเดช
นาง จิราพร ดุษฎี
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
18913 โครงการสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะด้านวิชาการและวิชาชีพสำหรับบุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติกร สาสุจิตต์
นาง ผ่องรักษ์ ยศเดช
น.ส. อัญชลี สายเขียว
งบประมาณเงินรายได้  : 135,000.00  บาท
18912 โครงการนิเทศสหกิจศึกษาและฝึกงานระดับปริญญาตรี
อาจารย์ ดร. ณัฐต์ณิชา สุขเกษม
น.ส. โสภา หาญยุทธ
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
18911 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการยื่นขอจดสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร/ บัญชีนวัตกรรม/ นวัตกรรมต้นแบบ
อาจารย์ ดร. ณัฐต์ณิชา สุขเกษม
ดร. กมลดารา เหรียญสุวรรณ
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 13,518,674.26  บาท