ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
19521 โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (รุ่น 3)
Mr. Olalekan Israel Aiikulola
งบประมาณเงินรายได้  : 78,000.00  บาท
19304 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมศักยภาพบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติสู่โลกธุรกิจ
น.ส. รดาพร ทองมา
งบประมาณเงินรายได้  : 88,500.00  บาท
19303 โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ ECP-ไทย รุ่นที่14
อาจารย์ ดร. สุธีรา สิทธิกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 482,520.00  บาท
19193 โครงการ การสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานทิศทางเดียวกัน (IC Chat as One)
น.ส. รดาพร ทองมา
น.ส. พีรกานต์ เขตวัง
งบประมาณเงินรายได้  : 5,250.00  บาท
19144 โครงการจัดทำแผนพัฒนาส่วนงาน คำรับรองปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติการ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อาจารย์ ดร. สุธีรา สิทธิกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 81,750.00  บาท
19131 โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร. ระพีพันธ์ แดงตันกี
งบประมาณเงินรายได้  : 300,000.00  บาท
19067 โครงการการจัดการเส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจำ ปีงบประมาณ 2566
น.ส. รดาพร ทองมา
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
18477 โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ ECP-ไทย รุ่นที่14
อาจารย์ ดร. วินิตรา ลีละพัฒนา
งบประมาณเงินรายได้  : 14,700.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 1,100,720.00  บาท