ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
21300 โครงการสวนสมุนไพรนานาชาติภายใต้ส่วนงานศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและการเกษตรนานาชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร. ระพีพันธ์ แดงตันกี
อาจารย์ ดร. กฤติยา ทองคุ้ม
Dr. Prakash Murgeppa Bhuyar
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 200,000.00  บาท
21281 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน เพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567
น.ส. รดาพร ทองมา
งบประมาณเงินรายได้  : 224,000.00  บาท
21267 โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศนอกหลักสูตร (ภาษาจีน)
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 42,000.00  บาท
21251 การเกษตรยั่งยืนและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม “Agriculture Sustainability and Culture Exchange Program” (รุ่นที่ 5)
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 150,000.00  บาท
21223 โครงการปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติ
อาจารย์ ดร. วินิตรา ลีละพัฒนา
งบประมาณเงินรายได้  : 35,200.00  บาท
21199 การพัฒนามาตรฐานเกษตรและอาหารอินทรีย์สู่การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีล้านนานิเวศของจังหวัดเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. ระพีพันธ์ แดงตันกี
อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. จิระชัย ยมเกิด
อาจารย์ ดร. วินิตรา ลีละพัฒนา
อาจารย์ ดร. ประยงค์ คูศิริสิน
อาจารย์ ดร. สุธีรา สิทธิกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 330,000.00  บาท
21198 พัฒนายกระดับพืชสมุนไพรอินทรีย์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ “Sansai Medical Tourism”
อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. จิระชัย ยมเกิด
อาจารย์ ดร. ประยงค์ คูศิริสิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
20941 สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ AAUN 2023
อาจารย์ ดร. วินิตรา ลีละพัฒนา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 449,520.00  บาท
20875 The 29th Tri-U International Joint Seminar & Symposium
อาจารย์ ดร. กฤติยา ทองคุ้ม
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 640,480.00  บาท
20833 โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ ECP-ไทย รุ่นที่ 15 ช่วงที่ 2
อาจารย์ ดร. สุธีรา สิทธิกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 419,720.00  บาท
20678 โครงการการจัดการเส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจำ ปีงบประมาณ 2567
น.ส. รดาพร ทองมา
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
20522 โครงการการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานทิศทางเดียวกัน IC Chat as One
น.ส. รดาพร ทองมา
น.ส. พีรกานต์ เขตวัง
งบประมาณเงินรายได้  : 6,300.00  บาท
20254 งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ
นาง พัชรี คำรินทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,448,867.00  บาท
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,600,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 951,133.00  บาท
20108 โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ ECP-ไทย รุ่นที่ 15
อาจารย์ ดร. สุธีรา สิทธิกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 120,400.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 17,717,620.00  บาท