ความร่วมมือทางวิชาการแยกตามหน่วยงาน

แสดงข้อมูลการทำความร่วมมือทางวิชาการโดยแยกตามหน่วยงานที่ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

รายงานความร่วมมือทางวิชาการแยกตามหน่วยงานต้นสังกัด

แสดงข้อมูลการทำความร่วมมือทางวิชาการโดยแยกตามหน่วยงานต้นสังกัดภายในมหาวิทยาลัย

รายงานความร่วมมือทางวิชาการแยกตามประเภทการการลงนาม

รายงานความร่วมมือทางวิชาการแยกตามประเทศ

แสดงข้อมูลการทำความร่วมมือทางวิชาการโดยแยกตามประเทศที่ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

สถิติการทำความร่วมมือทางวิชาการแยกตามหน่วยงาน

สถิติการทำความร่วมมือทางวิชาการแยกตามประเภทการทำความร่วมมือ

ค้นหาข้อมูลการทำความร่วมมือทางวิชาการ

ค้นหาข้อมูลการทำความร่วมมือทางวิชาการทั้งหมด

กราฟแสดงความร่วมมือทางวิชาการแยกตามทวีป

ทุนการศึกษาตามความร่วมมือ

โครงการ/กิจกรรม

ลำดับหน่วยงานที่ทำความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือระยะเวลาความร่วมมือ (ปี)หน่วยงานเจ้าของเรื่องหมายเหตุ
1 Shibaura Institute of Technology
21/11/2566 - 21/11/2571 5
2 South China Agricultural University
17/11/2566 - 17/11/2571 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
3 Institute of Fruit Tree Research in Guangdong Academy of Agricultural Sciences
16/11/2566 - 31/12/2569 3
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
4 Sulawesi Barat University
06/09/2566 - 06/09/2571 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
5 University of Agriculture and Environmental Sciences
01/09/2566 - 01/09/2571 5
6 Chiba University
01/09/2566 - 01/09/2571 5
7 Chiba University
01/09/2566 - 01/09/2571 5
8 University Network for Tropical Agriculture
17/08/2566 - ไม่ระบุ 0
9 Taiwan Leisure Agriculture Association
11/05/2566 - 11/05/2571 5
10 Jinwen University of Science and Technology
11/05/2566 - 11/05/2571 5
11 Liaoning Institute of Science and Technology
27/03/2566 - 27/03/2571 5
12 Universitas Negeri Yogyakarta
10/03/2566 - 10/03/2571 5
13 State Institute of Islamic Studies Sorong West Papua
01/03/2566 - 01/03/2571 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
14 Alauddin State Islamic University (UIN)
01/03/2566 - 01/03/2571 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
15 Universitas Patompo Makasaar
01/01/2566 - 01/01/2571 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
16 Universiti Teknologi MARA
26/12/2565 - 26/12/2570 5
- คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
17 Fushoushan Farm, Veterans Affairs Council
02/12/2565 - 30/11/2570 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
18 Fengshan Tropical Horticultural Experiment Branch
28/11/2565 - 28/11/2570 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
19 Universitas Brawijaya
26/11/2565 - 26/11/2570 5
20 Wuling Farm, Veterans Affairs Council
07/11/2565 - 07/11/2570 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
21 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
23/09/2565 - 23/09/2570 5
22 Northern Agriculture and Forestry College
01/09/2565 - 01/09/2570 5
23 National University of Laos
31/08/2565 - 31/08/2570 5
24 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
24/08/2565 - 24/08/2570 5
25 Vanung University
05/08/2565 - 05/08/2570 5
26 Cavite State University
18/07/2565 - 07/07/2570 5
27 University of Rizal System
18/07/2565 - 07/07/2570 5
28 Bulacan Agricultural State College
18/07/2565 - 07/07/2570 5
29 University of Eastern Philippines
18/07/2565 - 07/07/2570 5
30 Central Mindanao University
18/07/2565 - 07/07/2570 5
31 Western Philippines University
18/07/2565 - 07/07/2570 5
32 Marinduque State College
18/07/2565 - 07/07/2570 5
33 Mindoro State University
18/07/2565 - 07/07/2570 5
34 Romblon State University
18/07/2565 - 07/07/2570 5
35 Visayas State University
18/07/2565 - 07/07/2570 5
36 Sam Ratulangi University
24/06/2565 - 24/05/2570 5
37 Champasack University
22/06/2565 - 22/06/2570 5
38 Yamaguchi University
27/05/2565 - 27/05/2570 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
39 Royal University of Bhutan, Bhutan
18/05/2565 - 05/05/2570 5
40 The International Sustainable Development Studies (ISDI)
07/04/2565 - 07/04/2570 5
- วิทยาลัยนานาชาติ
41 Bogor Agricultural University
07/04/2565 - 07/04/2570 5
42 University of the East
16/02/2565 - 16/02/2570 5
43 Shaanxi Zijin Tengda Education
02/12/2564 - 02/12/2569 5
- วิทยาลัยนานาชาติ
44 Souphanouvong University
12/11/2564 - 12/11/2569 5
45 National Pingtung University of Science and Technology
01/10/2564 - 01/10/2569 5
46 Yunnan Agricultural University
04/08/2563 - 04/08/2563 0
47 Fo Guang University
14/04/2563 - ไม่ระบุ 3
- งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
48 Universitas Gadjah Mada
14/04/2563 - ไม่ระบุ 3
- งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
49 National Penghu University of Science and Technology
13/04/2563 - ไม่ระบุ 3
- งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
50
บันทึกความร่วมมืองทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพด้านทรัพยากรบุคคลของบุคลากรให้บรรลุระดับมาตรฐานสากล
20/01/2563 - 20/01/2563 0
51
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการเรื่องการพัฒนาการผลิตบัณฑิตศึกษาในระดับปริญยาตรี ให้มีคุณภาพสูง และสมรรถนะตรงตามความต้องการของประเทศและสถานประกอบการ
17/01/2563 - 17/01/2563 0
52
บันทึกความร่วมมืองทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพด้านทรัพยากรบุคคลของบุคลากรให้บรรลุระดับมาตรฐานสากล
17/01/2563 - 17/01/2563 0
- คณะบริหารธุรกิจ
53
บันทึกความเข้าใจระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดารวิจัย การศึกษา ร่วมกันในทุกมิติของการพัฒนาในพื้นที่สูง
13/01/2563 - ไม่ระบุ 3
54 MOU with CTBC Business School
23/12/2562 - 23/12/2567 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
55
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์
04/07/2562 - 04/07/2562 0
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
56 Central Luzon State University
01/07/2562 - 01/07/2567 5
57 การแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร
30/04/2562 - 30/04/2562 0
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
58
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
30/04/2562 - 30/04/2562 0
- สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
59 Asia University
26/04/2562 - 25/04/2567 5
60 Feng Chia University
15/01/2562 - 15/01/2567 5
- วิทยาลัยพลังงานทดแทน
61 National Taiwan Ocean University
28/12/2561 - 28/12/2566 5
30 วัน
62 Can Tho University
28/12/2561 - 28/12/2566 5
30 วัน
63
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
20/07/2561 - 20/07/2561 0
- สำนักงานมหาวิทยาลัย
64 University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP)
15/06/2561 - ไม่ระบุ 5
65 Yunnan College of Business Management
15/05/2561 - 15/05/2566 5
66 Yunnan Nanfang Youth College
15/05/2561 - 15/05/2566 5
67 National Chiayi University
22/11/2560 - 22/11/2570 10
68 Kagawa University (With Faculty of Agriculture)
22/11/2560 - 22/11/2565 5
69 Kagawa University
22/11/2560 - 22/11/2565 5
70 Institute of International Education (Southeast Asia)
21/11/2560 - 31/12/2563 3
71 University of Veterinary Science
01/11/2560 - 01/11/2565 5
72 Fushita International Co., Ltd.
21/10/2560 - 21/10/2565 5
73 Goodfarmer Foods Holding (Group) Co., Ltd.
21/10/2560 - 21/10/2565 5
74 Fushita International Co., Ltd.
21/10/2560 - 21/10/2565 5
75
Goodfarmer Foods Holding (Group) Co., Ltd.
21/10/2560 - 21/10/2565 5
76 Zhejiang Chinese Medical University
20/10/2560 - 20/10/2565 5
77 Jiangnan University
19/10/2560 - 19/10/2565 5
78 Changzhou University
18/10/2560 - 18/10/2565 5
79 Shanghai University
17/10/2560 - ไม่ระบุ 6
80 Arunachal University of Studies
09/10/2560 - 08/10/2565 5
81 Kun Shan University
06/10/2560 - ไม่ระบุ 6
82 Trine University
28/09/2560 - 28/09/2565 5
83 National United University
30/08/2560 - 30/08/2565 5
84 National University Corporation Ehime University
04/08/2560 - 04/08/2565 5
85 National University Corporation Ehime University
04/08/2560 - 04/08/2565 5
86 National Pingtung University
27/07/2560 - 27/07/2565 5
87 National Chung Hsing University
12/06/2560 - 12/06/2565 5
88 National Chung Hsing University
12/06/2560 - 12/06/2565 5
89 National Taipei University of Business
17/05/2560 - 17/05/2565 5
90 Mahasaraswati Denpasar University
15/05/2560 - ไม่ระบุ 6
91 Nantong Zhongshui Aquatic Research Co., Ltd.
04/05/2560 - 04/05/2565 5
92 Southwest Forestry University
03/03/2560 - ไม่ระบุ 6
93 Central Luzon State University
20/02/2560 - ไม่ระบุ 6
94 UCSI University
16/12/2559 - 16/12/2562 3
95 Agricultural Technology Research Institute
20/11/2559 - 20/11/2564 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
96 Agricultural Technology Research Institute
20/11/2559 - 20/11/2564 5
97 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
08/11/2559 - 08/11/2564 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
98 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
08/11/2559 - 08/11/2564 5
99 Phyu Zin Group of Companies
28/09/2559 - 28/09/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
100 Bataan Penissula State University
01/07/2559 - 01/07/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
101
Pangasinan State University
30/06/2559 - 30/06/2564 5
102 Pangasinan State University
30/06/2559 - 30/06/2564 5
103 Pampanga State Agricultural University
27/06/2559 - 27/06/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
104 Kagoshima University
11/05/2559 - 10/05/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
105 Ministry of Agriculture and Forests, Royal Government of Bhutan
03/05/2559 - 02/05/2564 5
106 Shinshu University
20/04/2559 - 19/04/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
107 Michigan State University
18/03/2559 - 17/03/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
108 University of the Philippines
09/03/2559 - 08/03/2562 3
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
109 Souphanouvong University
29/02/2559 - 28/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
110 Siliwangi University
29/02/2559 - 28/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
111 Royal University Of Bhutan
29/02/2559 - 28/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
112 University of the East
18/02/2559 - 17/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
113 University of the Philippines Los Banos
11/02/2559 - 10/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
114 The University of the Philippines Los Banos
11/02/2559 - 11/02/2564 5
115 National Chin-Yi University of Technology
08/01/2559 - 07/01/2561 2
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
116 National Pingtung University of Science and Technology
18/12/2558 - 17/12/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
117 The University of the Balearic Islands (Universitat de less Illes Balears : UIB)
23/10/2558 - 22/10/2562 4
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
118 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
08/06/2558 - 07/06/2563 5
- บัณฑิตวิทยาลัย
119 Southern Taiwan University of Science and Technology
07/04/2558 - ไม่ระบุ 8
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
120 Jiangsu University
26/02/2558 - 25/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
121 National Ilan University
25/02/2558 - 24/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
122 National Penghu University of Science and Technology (Republic of China)
16/02/2558 - 15/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
123 Isabela State University
07/02/2558 - 06/02/2561 3
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
124 Mariano Marcos State University
06/02/2558 - 05/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
125 Universiti Putra Malaysia (UPM)
04/02/2558 - 03/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
126 Jiangsu University
24/01/2558 - 23/01/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
127 Mie University
15/01/2558 - 14/01/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
128 Mie University (Tsu, Japan)
15/01/2558 - 14/01/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
129 Hue University of Agriculture and Forestry
05/01/2558 - 04/01/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
130 Vietnam National University of Agriculture
29/12/2557 - 29/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
131 Southern Taiwan University of Science and Technology
19/12/2557 - 18/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
132 Universitas Gadjah Mada
07/12/2557 - 06/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
133 Nong Lam University
03/12/2557 - 02/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
134
Nong Lam University
03/12/2557 - 02/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
135 Yezin Agricultural University
10/11/2557 - 09/11/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
136 College of Food Industry (social Republic of Vietnam)
03/11/2557 - 02/11/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
137 Kwangwoon University
17/09/2557 - 16/09/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
138 ว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการ สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
27/08/2557 - ไม่ระบุ 9
- กองแผนงาน
139 Guangxi University of Foreign Languages
20/08/2557 - 20/08/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
140 Guangxi University of Foreign Languages
20/08/2557 - 20/08/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
141 Chienkuo Technology University
13/08/2557 - 12/08/2567 10
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
142 การสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
07/08/2557 - ไม่ระบุ 9
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
143 Mississippi State University
23/07/2557 - 22/07/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
144 Yunnan Agricultural University
23/05/2557 - 22/05/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
145 University of Kentucky (UK)
15/04/2557 - 14/04/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
146 การสนับสนุนวิจัยและพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
14/03/2557 - 14/03/2561 4
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
147 การสนับสนุนวิจัยและพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
14/03/2557 - 14/03/2561 4
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
148 การสนับสนุนวิจัยและพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
14/03/2557 - 14/03/2561 4
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
149 การสนับสนุนวิจัยและพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
14/03/2557 - 14/03/2561 4
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
150 การสนับสนุนวิชาการตรวจด้านการผลิตพืชสมุนไพรเกษตรอินทรีย์มาตรฐานระดับสากล
14/03/2557 - 14/03/2561 4
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
151 Wonkwang University
25/02/2557 - 01/02/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
152 Universiti Putra Malaysia (UPM)
20/02/2557 - 19/02/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
153 Universitas Gadjah mada
21/01/2557 - 22/01/2562 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
154 Pai Chai University The Republic of Korea
09/01/2557 - 08/01/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
155 Pai Chai University The Republic of Korea
09/01/2557 - 08/01/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
156 Taipei College of Maritime Technology
09/01/2557 - 08/01/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
157 National Chin-yi Unversity of Technology
09/01/2557 - 08/01/2561 4
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
158 University of Passau
08/08/2556 - 07/08/2561 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
159 Nueva Vizcaya State University (NVSU)
07/08/2556 - 06/08/2561 5
- วิทยาลัยบริหารศาสตร์
160 Bogor Agricultural University
14/06/2556 - 13/06/2561 5
- คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
161 Wufeng University
11/06/2556 - 10/06/2561 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
162 Asia University
07/06/2556 - 06/06/2561 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
163 Udayana University
31/05/2556 - 30/05/2561 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
164 College of Bioresource Sciences, Nihon University
27/05/2556 - 26/05/2561 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
165 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านระบบงานประกันคุณภาพ
22/04/2556 - ไม่ระบุ 10
- บัณฑิตวิทยาลัย
166 บันทึกความร่วมือทางวิชาการระหว่างมหาวิยาลัยแม่โจ้-แพร่กับสหกรณ์โคนมแพร่ จำกัด
29/03/2556 - 29/03/2561 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
167 Lincoln University
12/03/2556 - 11/03/2561 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
168 Vanung University
09/01/2556 - 09/01/2566 10
- คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
169 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรมในพระราชดำริฯ
16/08/2555 - ไม่ระบุ 11
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
170 Guangxi University of Foreign Languages, P.R. china
30/07/2555 - ไม่ระบุ 11
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
171 Kagawa University
22/11/2554 - ไม่ระบุ 12
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
172 The University of the Philippines Los Banos
10/10/2554 - ไม่ระบุ 12
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
173 Yunnan Nationalities University
23/09/2553 - ไม่ระบุ 13
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
174 Tokai University,Kyushu Campuses
27/05/2553 - ไม่ระบุ 13
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
175 Tokai University,Kyushu Campuses
27/04/2553 - ไม่ระบุ 13
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
176 Guangxi DongFang Foreign Languages College
01/12/2552 - ไม่ระบุ 14
- คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
177 Bataan Peninsula State University
08/08/2552 - 07/07/2570 18
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
178
โครงการศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
01/03/2550 - ไม่ระบุ 16
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
179 Oklahoma State University , USA
30/12/2548 - ไม่ระบุ 18
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
180
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.และพัฒนากระบวนการผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร
26/11/2548 - ไม่ระบุ 18
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
181
ความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการวิจัยด้านการพัฒนาบุคลากร
11/06/2548 - ไม่ระบุ 18
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
182
ความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการวิจัยด้านการพัฒนาบุคลากร
11/06/2548 - ไม่ระบุ 18
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
183
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
30/03/2548 - ไม่ระบุ 18
- คณะเศรษฐศาสตร์
184 การจัดการศึกษาทางด้านสหกรณ์
30/03/2548 - ไม่ระบุ 18
- คณะเศรษฐศาสตร์
185
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการตรวจสอบการประดิษฐ์ตามกฎหมายสิทธิบัตร
25/02/2548 - ไม่ระบุ 18
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
186
ความร่วมมือสนับสนุนด้านวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
25/02/2548 - ไม่ระบุ 18
- สำนักงานมหาวิทยาลัย
187
ความร่วมมือทางวิชาการให้จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โดยสนับสนุนงบประมาณ 5,000,000 บาท
31/01/2548 - ไม่ระบุ 18
- อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร