ความร่วมมือทางวิชาการแยกตามหน่วยงาน

แสดงข้อมูลการทำความร่วมมือทางวิชาการโดยแยกตามหน่วยงานที่ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

รายงานความร่วมมือทางวิชาการแยกตามหน่วยงานต้นสังกัด

แสดงข้อมูลการทำความร่วมมือทางวิชาการโดยแยกตามหน่วยงานต้นสังกัดภายในมหาวิทยาลัย

รายงานความร่วมมือทางวิชาการแยกตามประเภทการการลงนาม

รายงานความร่วมมือทางวิชาการแยกตามประเทศ

แสดงข้อมูลการทำความร่วมมือทางวิชาการโดยแยกตามประเทศที่ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

สถิติการทำความร่วมมือทางวิชาการแยกตามหน่วยงาน

สถิติการทำความร่วมมือทางวิชาการแยกตามประเภทการทำความร่วมมือ

ค้นหาข้อมูลการทำความร่วมมือทางวิชาการ

ค้นหาข้อมูลการทำความร่วมมือทางวิชาการทั้งหมด

กราฟแสดงความร่วมมือทางวิชาการแยกตามทวีป

ทุนการศึกษาตามความร่วมมือ

โครงการ/กิจกรรม

ลำดับหน่วยงานที่ทำความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือระยะเวลาความร่วมมือ (ปี)หน่วยงานเจ้าของเรื่องหมายเหตุ
1 Sam Ratulangi University
24/06/2565 - 24/05/2570 5
2 Champasack University
22/06/2565 - 22/06/2570 5
3 Royal University of Bhutan, Bhutan
18/05/2565 - 05/05/2570 5
4 The International Sustainable Development Studies (ISDI)
07/04/2565 - 07/04/2570 5
- วิทยาลัยนานาชาติ
5 Bogor Agricultural University
07/04/2565 - 07/04/2570 5
6 Shaanxi Zijin Tengda Education
02/12/2564 - 02/12/2569 5
- วิทยาลัยนานาชาติ
7 Yunnan Agricultural University
04/08/2563 - 04/08/2563 0
8 Fo Guang University
14/04/2563 - ไม่ระบุ 2
- งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
9 Universitas Gadjah Mada
14/04/2563 - ไม่ระบุ 2
- งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
10 National Penghu University of Science and Technology
13/04/2563 - ไม่ระบุ 2
- งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
11
MOU with CTBC Business School
25/02/2563 - ไม่ระบุ 2
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
บันทึกความร่วมมืองทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพด้านทรัพยากรบุคคลของบุคลากรให้บรรลุระดับมาตรฐานสากล
20/01/2563 - 20/01/2563 0
13
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการเรื่องการพัฒนาการผลิตบัณฑิตศึกษาในระดับปริญยาตรี ให้มีคุณภาพสูง และสมรรถนะตรงตามความต้องการของประเทศและสถานประกอบการ
17/01/2563 - 17/01/2563 0
14
บันทึกความร่วมมืองทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพด้านทรัพยากรบุคคลของบุคลากรให้บรรลุระดับมาตรฐานสากล
17/01/2563 - 17/01/2563 0
- คณะบริหารธุรกิจ
15
บันทึกความเข้าใจระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดารวิจัย การศึกษา ร่วมกันในทุกมิติของการพัฒนาในพื้นที่สูง
13/01/2563 - ไม่ระบุ 2
16
mf
15/11/2562 - 15/11/2562 0
17
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์
04/07/2562 - 04/07/2562 0
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
18 Central Luzon State University
01/07/2562 - 01/07/2567 5
19 การแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร
30/04/2562 - 30/04/2562 0
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
30/04/2562 - 30/04/2562 0
- สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
21 Asia University
26/04/2562 - 25/04/2567 5
22 Feng Chia University
15/01/2562 - 15/01/2567 5
- วิทยาลัยพลังงานทดแทน
23 National Taiwan Ocean University
28/12/2561 - 28/12/2566 5
24 Can Tho University
28/12/2561 - 28/12/2566 5
25 Chiba University
20/08/2561 - 21/08/2566 5
26 Chiba University
20/08/2561 - 21/08/2566 5
27
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
20/07/2561 - 20/07/2561 0
- สำนักงานมหาวิทยาลัย
28 University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP)
15/06/2561 - ไม่ระบุ 4
29 Yunnan College of Business Management
15/05/2561 - 15/05/2566 5
30
Yunnan College of Business Management
15/05/2561 - 15/05/2566 5
31 Yunnan Nanfang Youth College
15/05/2561 - 15/05/2566 5
32 Northern Agriculture and Forestry College
19/04/2561 - 19/04/2566 5
33 Kagawa University (With Faculty of Agriculture)
22/11/2560 - 22/11/2565 5
34
Kagawa University
22/11/2560 - 22/11/2565 5
35 Institute of International Education (Southeast Asia)
21/11/2560 - 31/12/2563 3
36 University of Veterinary Science
01/11/2560 - 01/11/2565 5
37 Fushita International Co., Ltd.
21/10/2560 - 21/10/2565 5
38 Goodfarmer Foods Holding (Group) Co., Ltd.
21/10/2560 - 21/10/2565 5
39 Fushita International Co., Ltd.
21/10/2560 - 21/10/2565 5
40
Goodfarmer Foods Holding (Group) Co., Ltd.
21/10/2560 - 21/10/2565 5
41 Zhejiang Chinese Medical University
20/10/2560 - 20/10/2565 5
42 Jiangnan University
19/10/2560 - 19/10/2565 5
43 Changzhou University
18/10/2560 - 18/10/2565 5
44 Shanghai University
17/10/2560 - ไม่ระบุ 5
45 Arunachal University of Studies
09/10/2560 - 08/10/2565 5
46 Kun Shan University
06/10/2560 - ไม่ระบุ 5
47 Trine University
28/09/2560 - 28/09/2565 5
48
National United University
30/08/2560 - 30/08/2560 0
49
National United University
30/08/2560 - 30/08/2560 0
50 National United University
30/08/2560 - 30/08/2565 5
51 National University Corporation Ehime University
04/08/2560 - 04/08/2565 5
52 National University Corporation Ehime University
04/08/2560 - 04/08/2565 5
53 National Pingtung University
27/07/2560 - 27/07/2565 5
24 วัน
54 National Chung Hsing University
12/06/2560 - 12/06/2565 5
55 National Chung Hsing University
12/06/2560 - 12/06/2565 5
56 Vanung University
18/05/2560 - 18/05/2565 5
57 National Chiayi University
17/05/2560 - 17/05/2565 5
58 National Taipei University of Business
17/05/2560 - 17/05/2565 5
59 Mahasaraswati Denpasar University
15/05/2560 - ไม่ระบุ 5
60 Nantong Zhongshui Aquatic Research Co., Ltd.
04/05/2560 - 04/05/2565 5
61 Yamaguchi University
31/03/2560 - 31/03/2565 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
62 Southwest Forestry University
03/03/2560 - ไม่ระบุ 5
63 Central Luzon State University
20/02/2560 - ไม่ระบุ 5
64 UCSI University
16/12/2559 - 16/12/2562 3
65 Agricultural Technology Research Institute
20/11/2559 - 20/11/2564 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
66 Agricultural Technology Research Institute
20/11/2559 - 20/11/2564 5
67 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
08/11/2559 - 08/11/2564 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
68 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
08/11/2559 - 08/11/2564 5
69 Phyu Zin Group of Companies
28/09/2559 - 28/09/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
70 Bataan Penissula State University
01/07/2559 - 01/07/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
71
Pangasinan State University
30/06/2559 - 30/06/2564 5
72 Pangasinan State University
30/06/2559 - 30/06/2564 5
73 Pampanga State Agricultural University
27/06/2559 - 27/06/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
74 Kagoshima University
11/05/2559 - 10/05/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
75 Ministry of Agriculture and Forests, Royal Government of Bhutan
03/05/2559 - 02/05/2564 5
76 Shinshu University
20/04/2559 - 19/04/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
77 Michigan State University
18/03/2559 - 17/03/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
78 University of the Philippines
09/03/2559 - 08/03/2562 3
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
79 Souphanouvong University
29/02/2559 - 28/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
80 Siliwangi University
29/02/2559 - 28/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
81 Royal University Of Bhutan
29/02/2559 - 28/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
82 University of the East
18/02/2559 - 17/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
83 University of the Philippines Los Banos
11/02/2559 - 10/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
84 The University of the Philippines Los Banos
11/02/2559 - 11/02/2564 5
85 National Chin-Yi University of Technology
08/01/2559 - 07/01/2561 2
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
86 National Pingtung University of Science and Technology
18/12/2558 - 17/12/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
87 The University of the Balearic Islands (Universitat de less Illes Balears : UIB)
23/10/2558 - 22/10/2562 4
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
88 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
08/06/2558 - 07/06/2563 5
- บัณฑิตวิทยาลัย
89 Southern Taiwan University of Science and Technology
07/04/2558 - ไม่ระบุ 7
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
90 Jiangsu University
26/02/2558 - 25/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
91 National Ilan University
25/02/2558 - 24/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
92 National Penghu University of Science and Technology (Republic of China)
16/02/2558 - 15/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
93 Isabela State University
07/02/2558 - 06/02/2561 3
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
94 Mariano Marcos State University
06/02/2558 - 05/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
95 Universiti Putra Malaysia (UPM)
04/02/2558 - 03/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
96 Jiangsu University
24/01/2558 - 23/01/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
97 Mie University
15/01/2558 - 14/01/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
98 Mie University (Tsu, Japan)
15/01/2558 - 14/01/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
99 Hue University of Agriculture and Forestry
05/01/2558 - 04/01/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
100 Vietnam National University of Agriculture
29/12/2557 - 29/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
101 Southern Taiwan University of Science and Technology
19/12/2557 - 18/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
102 Universitas Gadjah Mada
07/12/2557 - 06/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
103 Nong Lam University
03/12/2557 - 02/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
104
Nong Lam University
03/12/2557 - 02/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
105 Yezin Agricultural University
10/11/2557 - 09/11/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
106 College of Food Industry (social Republic of Vietnam)
03/11/2557 - 02/11/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
107 Kwangwoon University
17/09/2557 - 16/09/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
108 ว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการ สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
27/08/2557 - ไม่ระบุ 8
- กองแผนงาน
109 Guangxi University of Foreign Languages
20/08/2557 - 20/08/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
110 Guangxi University of Foreign Languages
20/08/2557 - 20/08/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
111 Chienkuo Technology University
13/08/2557 - 12/08/2567 10
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
112 การสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
07/08/2557 - ไม่ระบุ 8
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
113 Mississippi State University
23/07/2557 - 22/07/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
114 บันทึกข้อตกลงควมร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการวิจัยและการผลิตทางด้านการเกษตร
09/07/2557 - 09/07/2560 3
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
115 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Lan)
16/06/2557 - 30/05/2560 3
- กองเทคโนโลยีดิจิทัล
116 Yunnan Agricultural University
23/05/2557 - 22/05/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
117 University of Kentucky (UK)
15/04/2557 - 14/04/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
118 การสนับสนุนวิชาการตรวจด้านการผลิตพืชสมุนไพรเกษตรอินทรีย์มาตรฐานระดับสากล
14/03/2557 - 14/03/2561 4
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
119 การสนับสนุนวิจัยและพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
14/03/2557 - 14/03/2561 4
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
120 การสนับสนุนวิจัยและพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
14/03/2557 - 14/03/2561 4
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
121 การสนับสนุนวิจัยและพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
14/03/2557 - 14/03/2561 4
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
122 การสนับสนุนวิจัยและพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
14/03/2557 - 14/03/2561 4
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
123 Wonkwang University
25/02/2557 - 01/02/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
124 Universiti Putra Malaysia (UPM)
20/02/2557 - 19/02/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
125 Universitas Gadjah mada
21/01/2557 - 22/01/2562 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
126 Pai Chai University The Republic of Korea
09/01/2557 - 08/01/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
127 Pai Chai University The Republic of Korea
09/01/2557 - 08/01/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
128 Taipei College of Maritime Technology
09/01/2557 - 08/01/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
129 National Chin-yi Unversity of Technology
09/01/2557 - 08/01/2561 4
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
130 University of Passau
08/08/2556 - 07/08/2561 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
131 Nueva Vizcaya State University (NVSU)
07/08/2556 - 06/08/2561 5
- วิทยาลัยบริหารศาสตร์
132 Bogor Agricultural University
14/06/2556 - 13/06/2561 5
- คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
133 Wufeng University
11/06/2556 - 10/06/2561 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
134 Asia University
07/06/2556 - 06/06/2561 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
135 Udayana University
31/05/2556 - 30/05/2561 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
136 College of Bioresource Sciences, Nihon University
27/05/2556 - 26/05/2561 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
137 ความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการวิจัยด้านการพัฒนาบุคลากร
26/04/2556 - 26/04/2560 4
- คณะบริหารธุรกิจ
138 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านระบบงานประกันคุณภาพ
22/04/2556 - ไม่ระบุ 9
- บัณฑิตวิทยาลัย
139 บันทึกความร่วมือทางวิชาการระหว่างมหาวิยาลัยแม่โจ้-แพร่กับสหกรณ์โคนมแพร่ จำกัด
29/03/2556 - 29/03/2561 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
140 Lincoln University
12/03/2556 - 11/03/2561 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
141 Vanung University
09/01/2556 - 09/01/2566 10
- คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
142 National Chiayi University
14/12/2555 - 13/12/2560 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
143 Royal University of Agriculture
10/11/2555 - 09/11/2560 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
144 International Rice Research Institute (IRRI)
07/11/2555 - 06/11/2560 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
145
Wuling Farm, VAC
24/10/2555 - ไม่ระบุ 10
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
146 Can tho University
21/08/2555 - 20/08/2560 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
147 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรมในพระราชดำริฯ
16/08/2555 - ไม่ระบุ 10
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
148 Ehime University
02/08/2555 - 01/08/2560 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
149 Guangxi University of Foreign Languages, P.R. china
30/07/2555 - ไม่ระบุ 10
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
150 National University of Laos
31/05/2555 - 30/05/2560 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
151 Vanuang University
29/05/2555 - 28/05/2560 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
152 Northern Agriculture and Forestry College, LAO PDR
27/03/2555 - 26/03/2560 5
- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
153 Northern Agriculture and Forestry College, Lao PDR
27/03/2555 - 26/03/2560 5
- คณะวิทยาศาสตร์
154 Northern Agriculture and Forestry College, Lao PDR
27/03/2555 - 26/03/2560 5
- คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
155 Northern Agriculture and Forestry College, Lao PDR
27/03/2555 - 26/03/2560 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
156 Northern Agriculture and Forestry College, Lao PDR
27/03/2555 - 26/03/2560 5
- คณะบริหารธุรกิจ
157 University of Interdisciplinary Studies
24/02/2555 - 23/02/2560 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
158 Yamaguchi University
23/02/2555 - 22/02/2560 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
159 Kagawa University
22/11/2554 - ไม่ระบุ 11
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
160 The University of the Philippines Los Banos
10/10/2554 - ไม่ระบุ 11
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
161 Yunnan Nationalities University
23/09/2553 - ไม่ระบุ 12
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
162 Tokai University,Kyushu Campuses
27/05/2553 - ไม่ระบุ 12
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
163 Tokai University,Kyushu Campuses
27/04/2553 - ไม่ระบุ 12
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
164 Guangxi DongFang Foreign Languages College
01/12/2552 - ไม่ระบุ 13
- คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
165 Bataan Peninsula State University
08/08/2552 - ไม่ระบุ 13
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
166
โครงการศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
01/03/2550 - ไม่ระบุ 15
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
167 Oklahoma State University , USA
30/12/2548 - ไม่ระบุ 17
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
168
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.และพัฒนากระบวนการผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร
26/11/2548 - ไม่ระบุ 17
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
169
ความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการวิจัยด้านการพัฒนาบุคลากร
11/06/2548 - ไม่ระบุ 17
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
170
ความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการวิจัยด้านการพัฒนาบุคลากร
11/06/2548 - ไม่ระบุ 17
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
171
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
30/03/2548 - ไม่ระบุ 17
- คณะเศรษฐศาสตร์
172 การจัดการศึกษาทางด้านสหกรณ์
30/03/2548 - ไม่ระบุ 17
- คณะเศรษฐศาสตร์
173
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการตรวจสอบการประดิษฐ์ตามกฎหมายสิทธิบัตร
25/02/2548 - ไม่ระบุ 17
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
174
ความร่วมมือสนับสนุนด้านวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
25/02/2548 - ไม่ระบุ 17
- สำนักงานมหาวิทยาลัย
175
ความร่วมมือทางวิชาการให้จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โดยสนับสนุนงบประมาณ 5,000,000 บาท
31/01/2548 - ไม่ระบุ 17
- อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร