ความร่วมมือทางวิชาการแยกตามหน่วยงาน

แสดงข้อมูลการทำความร่วมมือทางวิชาการโดยแยกตามหน่วยงานที่ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

รายงานความร่วมมือทางวิชาการแยกตามหน่วยงานต้นสังกัด

แสดงข้อมูลการทำความร่วมมือทางวิชาการโดยแยกตามหน่วยงานต้นสังกัดภายในมหาวิทยาลัย

รายงานความร่วมมือทางวิชาการแยกตามประเภทการการลงนาม

รายงานความร่วมมือทางวิชาการแยกตามประเทศ

แสดงข้อมูลการทำความร่วมมือทางวิชาการโดยแยกตามประเทศที่ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

สถิติการทำความร่วมมือทางวิชาการแยกตามหน่วยงาน

สถิติการทำความร่วมมือทางวิชาการแยกตามประเภทการทำความร่วมมือ

ค้นหาข้อมูลการทำความร่วมมือทางวิชาการ

ค้นหาข้อมูลการทำความร่วมมือทางวิชาการทั้งหมด

กราฟแสดงความร่วมมือทางวิชาการแยกตามทวีป

ทุนการศึกษาตามความร่วมมือ

โครงการ/กิจกรรม

ลำดับหน่วยงานที่ทำความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือระยะเวลาความร่วมมือ (ปี)หน่วยงานเจ้าของเรื่องหมายเหตุ
1 Ming Chi University of Technology
20/03/2567 - 20/03/2572 5
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2 Yunnan Agricultural University
29/01/2567 - 29/01/2572 5
3 Royal University of Agricultuer
24/01/2567 - 24/01/2572 5
4 Universiti Putra Malaysia
01/01/2567 - 01/01/2572 5
- คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
5 National Taiwan University of Sport
12/12/2566 - 12/12/2571 5
6 National Yang Ming Chiao Tung University
04/12/2566 - 04/12/2571 5
7 Shibaura Institute of Technology
21/11/2566 - 21/11/2571 5
8 South China Agricultural University
17/11/2566 - 17/11/2571 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
9 Institute of Fruit Tree Research in Guangdong Academy of Agricultural Sciences
16/11/2566 - 31/12/2569 3
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
10 Hochschule Geisenheim University
20/10/2566 - 20/10/2571 5
11 Arunachal University of Studies
14/09/2566 - 14/09/2571 5
12 Sulawesi Barat University
06/09/2566 - 06/09/2571 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
13 University of Agriculture and Environmental Sciences
01/09/2566 - 01/09/2571 5
14 Chiba University
01/09/2566 - 01/09/2571 5
15 Chiba University
01/09/2566 - 01/09/2571 5
16 University Network for Tropical Agriculture
17/08/2566 - ไม่ระบุ 1
17 Taiwan Leisure Agriculture Association
11/05/2566 - 11/05/2571 5
18 Jinwen University of Science and Technology
11/05/2566 - 11/05/2571 5
19 Liaoning Institute of Science and Technology
27/03/2566 - 27/03/2571 5
20 Universitas Negeri Yogyakarta
10/03/2566 - 10/03/2571 5
21 State Institute of Islamic Studies Sorong West Papua
01/03/2566 - 01/03/2571 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
22 Alauddin State Islamic University (UIN)
01/03/2566 - 01/03/2571 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
23 Universitas Patompo Makasaar
01/01/2566 - 01/01/2571 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
24 Universiti Teknologi MARA
26/12/2565 - 26/12/2570 5
- คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
25 Fushoushan Farm, Veterans Affairs Council
02/12/2565 - 30/11/2570 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
26 Fengshan Tropical Horticultural Experiment Branch
28/11/2565 - 28/11/2570 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
27 Universitas Brawijaya
26/11/2565 - 26/11/2570 5
28 Wuling Farm, Veterans Affairs Council
07/11/2565 - 07/11/2570 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
29 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
23/09/2565 - 23/09/2570 5
30 Northern Agriculture and Forestry College
01/09/2565 - 01/09/2570 5
31 National University of Laos
31/08/2565 - 31/08/2570 5
32 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
24/08/2565 - 24/08/2570 5
33 Vanung University
05/08/2565 - 05/08/2570 5
34 Cavite State University
18/07/2565 - 07/07/2570 5
35 University of Rizal System
18/07/2565 - 07/07/2570 5
36 Bulacan Agricultural State College
18/07/2565 - 07/07/2570 5
37 University of Eastern Philippines
18/07/2565 - 07/07/2570 5
38 Central Mindanao University
18/07/2565 - 07/07/2570 5
39 Western Philippines University
18/07/2565 - 07/07/2570 5
40 Marinduque State College
18/07/2565 - 07/07/2570 5
41 Mindoro State University
18/07/2565 - 07/07/2570 5
42 Romblon State University
18/07/2565 - 07/07/2570 5
43 Visayas State University
18/07/2565 - 07/07/2570 5
44 Sam Ratulangi University
24/06/2565 - 24/05/2570 5
45 Champasack University
22/06/2565 - 22/06/2570 5
46 Yamaguchi University
27/05/2565 - 27/05/2570 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
47 Royal University of Bhutan, Bhutan
18/05/2565 - 05/05/2570 5
48 The International Sustainable Development Studies (ISDI)
07/04/2565 - 07/04/2570 5
- วิทยาลัยนานาชาติ
49 Bogor Agricultural University
07/04/2565 - 07/04/2570 5
50 University of the East
16/02/2565 - 16/02/2570 5
51 Shaanxi Zijin Tengda Education
02/12/2564 - 02/12/2569 5
- วิทยาลัยนานาชาติ
52 Souphanouvong University
12/11/2564 - 12/11/2569 5
53 National Pingtung University of Science and Technology
01/10/2564 - 01/10/2569 5
54 Yunnan Agricultural University
04/08/2563 - 04/08/2563 0
55 Fo Guang University
14/04/2563 - ไม่ระบุ 4
- งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
56 Universitas Gadjah Mada
14/04/2563 - ไม่ระบุ 4
- งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
57 National Penghu University of Science and Technology
13/04/2563 - ไม่ระบุ 4
- งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
58
บันทึกความร่วมมืองทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพด้านทรัพยากรบุคคลของบุคลากรให้บรรลุระดับมาตรฐานสากล
20/01/2563 - 20/01/2563 0
59
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการเรื่องการพัฒนาการผลิตบัณฑิตศึกษาในระดับปริญยาตรี ให้มีคุณภาพสูง และสมรรถนะตรงตามความต้องการของประเทศและสถานประกอบการ
17/01/2563 - 17/01/2563 0
60
บันทึกความร่วมมืองทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพด้านทรัพยากรบุคคลของบุคลากรให้บรรลุระดับมาตรฐานสากล
17/01/2563 - 17/01/2563 0
- คณะบริหารธุรกิจ
61
บันทึกความเข้าใจระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดารวิจัย การศึกษา ร่วมกันในทุกมิติของการพัฒนาในพื้นที่สูง
13/01/2563 - ไม่ระบุ 4
62 MOU with CTBC Business School
23/12/2562 - 23/12/2567 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์
04/07/2562 - 04/07/2562 0
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
64 Central Luzon State University
01/07/2562 - 01/07/2567 5
65 การแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร
30/04/2562 - 30/04/2562 0
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
66
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
30/04/2562 - 30/04/2562 0
- สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
67 Asia University
26/04/2562 - 25/04/2567 5
68 Feng Chia University
15/01/2562 - 15/01/2567 5
- วิทยาลัยพลังงานทดแทน
69 National Taiwan Ocean University
28/12/2561 - 28/12/2566 5
70 Can Tho University
28/12/2561 - 28/12/2566 5
71 University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP)
15/06/2561 - ไม่ระบุ 6
72 Yunnan College of Business Management
15/05/2561 - 15/05/2566 5
73 Yunnan Nanfang Youth College
15/05/2561 - 15/05/2566 5
74 National Chiayi University
22/11/2560 - 22/11/2570 10
75 Kagawa University (With Faculty of Agriculture)
22/11/2560 - 22/11/2565 5
76 Kagawa University
22/11/2560 - 22/11/2565 5
77 Institute of International Education (Southeast Asia)
21/11/2560 - 31/12/2563 3
78 University of Veterinary Science
01/11/2560 - 01/11/2565 5
79 Fushita International Co., Ltd.
21/10/2560 - 21/10/2565 5
80 Goodfarmer Foods Holding (Group) Co., Ltd.
21/10/2560 - 21/10/2565 5
81 Fushita International Co., Ltd.
21/10/2560 - 21/10/2565 5
82
Goodfarmer Foods Holding (Group) Co., Ltd.
21/10/2560 - 21/10/2565 5
83 Zhejiang Chinese Medical University
20/10/2560 - 20/10/2565 5
84 Jiangnan University
19/10/2560 - 19/10/2565 5
85 Changzhou University
18/10/2560 - 18/10/2565 5
86 Shanghai University
17/10/2560 - ไม่ระบุ 7
87 Arunachal University of Studies
09/10/2560 - 08/10/2565 5
88 Kun Shan University
06/10/2560 - ไม่ระบุ 7
89 Trine University
28/09/2560 - 28/09/2565 5
90 National United University
30/08/2560 - 30/08/2565 5
91 National University Corporation Ehime University
04/08/2560 - 04/08/2565 5
92 National University Corporation Ehime University
04/08/2560 - 04/08/2565 5
93 National Pingtung University
27/07/2560 - 27/07/2565 5
94 National Chung Hsing University
12/06/2560 - 12/06/2565 5
95 National Chung Hsing University
12/06/2560 - 12/06/2565 5
96 National Taipei University of Business
17/05/2560 - 17/05/2565 5
97 Mahasaraswati Denpasar University
15/05/2560 - ไม่ระบุ 7
98 Nantong Zhongshui Aquatic Research Co., Ltd.
04/05/2560 - 04/05/2565 5
99 Southwest Forestry University
03/03/2560 - ไม่ระบุ 7
100 Central Luzon State University
20/02/2560 - ไม่ระบุ 7
101 UCSI University
16/12/2559 - 16/12/2562 3
102 Agricultural Technology Research Institute
20/11/2559 - 20/11/2564 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
103 Agricultural Technology Research Institute
20/11/2559 - 20/11/2564 5
104 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
08/11/2559 - 08/11/2564 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
105 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
08/11/2559 - 08/11/2564 5
106 Phyu Zin Group of Companies
28/09/2559 - 28/09/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
107 Bataan Penissula State University
01/07/2559 - 01/07/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
108
Pangasinan State University
30/06/2559 - 30/06/2564 5
109 Pangasinan State University
30/06/2559 - 30/06/2564 5
110 Pampanga State Agricultural University
27/06/2559 - 27/06/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
111 Kagoshima University
11/05/2559 - 10/05/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
112 Ministry of Agriculture and Forests, Royal Government of Bhutan
03/05/2559 - 02/05/2564 5
113 Shinshu University
20/04/2559 - 19/04/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
114 Michigan State University
18/03/2559 - 17/03/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
115 University of the Philippines
09/03/2559 - 08/03/2562 3
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
116 Souphanouvong University
29/02/2559 - 28/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
117 Siliwangi University
29/02/2559 - 28/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
118 Royal University Of Bhutan
29/02/2559 - 28/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
119 University of the East
18/02/2559 - 17/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
120 University of the Philippines Los Banos
11/02/2559 - 10/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
121 The University of the Philippines Los Banos
11/02/2559 - 11/02/2564 5
122 National Pingtung University of Science and Technology
18/12/2558 - 17/12/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
123 The University of the Balearic Islands (Universitat de less Illes Balears : UIB)
23/10/2558 - 22/10/2562 4
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
124 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
08/06/2558 - 07/06/2563 5
- บัณฑิตวิทยาลัย
125 Southern Taiwan University of Science and Technology
07/04/2558 - ไม่ระบุ 9
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
126 Jiangsu University
26/02/2558 - 25/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
127 National Ilan University
25/02/2558 - 24/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
128 National Penghu University of Science and Technology (Republic of China)
16/02/2558 - 15/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
129 Mariano Marcos State University
06/02/2558 - 05/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
130 Universiti Putra Malaysia (UPM)
04/02/2558 - 03/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
131 Jiangsu University
24/01/2558 - 23/01/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
132 Mie University
15/01/2558 - 14/01/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
133 Mie University (Tsu, Japan)
15/01/2558 - 14/01/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
134 Hue University of Agriculture and Forestry
05/01/2558 - 04/01/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
135 Vietnam National University of Agriculture
29/12/2557 - 29/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
136 Southern Taiwan University of Science and Technology
19/12/2557 - 18/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
137 Universitas Gadjah Mada
07/12/2557 - 06/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
138 Nong Lam University
03/12/2557 - 02/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
139
Nong Lam University
03/12/2557 - 02/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
140 Yezin Agricultural University
10/11/2557 - 09/11/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
141 College of Food Industry (social Republic of Vietnam)
03/11/2557 - 02/11/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
142 Kwangwoon University
17/09/2557 - 16/09/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
143 ว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการ สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
27/08/2557 - ไม่ระบุ 10
- กองแผนงาน
144 Guangxi University of Foreign Languages
20/08/2557 - 20/08/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
145 Guangxi University of Foreign Languages
20/08/2557 - 20/08/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
146 Chienkuo Technology University
13/08/2557 - 12/08/2567 10
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
147 การสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
07/08/2557 - ไม่ระบุ 10
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
148 Mississippi State University
23/07/2557 - 22/07/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
149 Yunnan Agricultural University
23/05/2557 - 22/05/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
150 University of Kentucky (UK)
15/04/2557 - 14/04/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
151 Wonkwang University
25/02/2557 - 01/02/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
152 Universiti Putra Malaysia (UPM)
20/02/2557 - 19/02/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
153 Universitas Gadjah mada
21/01/2557 - 22/01/2562 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
154 Pai Chai University The Republic of Korea
09/01/2557 - 08/01/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
155 Pai Chai University The Republic of Korea
09/01/2557 - 08/01/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
156 Taipei College of Maritime Technology
09/01/2557 - 08/01/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
157 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านระบบงานประกันคุณภาพ
22/04/2556 - ไม่ระบุ 11
- บัณฑิตวิทยาลัย
158 Vanung University
09/01/2556 - 09/01/2566 10
- คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
159 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรมในพระราชดำริฯ
16/08/2555 - ไม่ระบุ 12
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
160 Guangxi University of Foreign Languages, P.R. china
30/07/2555 - ไม่ระบุ 12
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
161 Kagawa University
22/11/2554 - ไม่ระบุ 13
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
162 The University of the Philippines Los Banos
10/10/2554 - ไม่ระบุ 13
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
163 Yunnan Nationalities University
23/09/2553 - ไม่ระบุ 14
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
164 Tokai University,Kyushu Campuses
27/05/2553 - ไม่ระบุ 14
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
165 Tokai University,Kyushu Campuses
27/04/2553 - ไม่ระบุ 14
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
166 Guangxi DongFang Foreign Languages College
01/12/2552 - ไม่ระบุ 15
- คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
167 Bataan Peninsula State University
08/08/2552 - 07/07/2570 18
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
168
โครงการศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
01/03/2550 - ไม่ระบุ 17
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
169 Oklahoma State University , USA
30/12/2548 - ไม่ระบุ 19
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
170
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.และพัฒนากระบวนการผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร
26/11/2548 - ไม่ระบุ 19
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
171
ความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการวิจัยด้านการพัฒนาบุคลากร
11/06/2548 - ไม่ระบุ 19
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
172
ความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการวิจัยด้านการพัฒนาบุคลากร
11/06/2548 - ไม่ระบุ 19
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
173
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
30/03/2548 - ไม่ระบุ 19
- คณะเศรษฐศาสตร์
174 การจัดการศึกษาทางด้านสหกรณ์
30/03/2548 - ไม่ระบุ 19
- คณะเศรษฐศาสตร์
175
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการตรวจสอบการประดิษฐ์ตามกฎหมายสิทธิบัตร
25/02/2548 - ไม่ระบุ 19
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
176
ความร่วมมือสนับสนุนด้านวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
25/02/2548 - ไม่ระบุ 19
- สำนักงานมหาวิทยาลัย
177
ความร่วมมือทางวิชาการให้จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โดยสนับสนุนงบประมาณ 5,000,000 บาท
31/01/2548 - ไม่ระบุ 19
- อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร