ความร่วมมือทางวิชาการแยกตามหน่วยงาน

แสดงข้อมูลการทำความร่วมมือทางวิชาการโดยแยกตามหน่วยงานที่ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

รายงานความร่วมมือทางวิชาการแยกตามหน่วยงานต้นสังกัด

แสดงข้อมูลการทำความร่วมมือทางวิชาการโดยแยกตามหน่วยงานต้นสังกัดภายในมหาวิทยาลัย

รายงานความร่วมมือทางวิชาการแยกตามประเภทการการลงนาม

รายงานความร่วมมือทางวิชาการแยกตามประเทศ

แสดงข้อมูลการทำความร่วมมือทางวิชาการโดยแยกตามประเทศที่ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

สถิติการทำความร่วมมือทางวิชาการแยกตามหน่วยงาน

สถิติการทำความร่วมมือทางวิชาการแยกตามประเภทการทำความร่วมมือ

ค้นหาข้อมูลการทำความร่วมมือทางวิชาการ

ค้นหาข้อมูลการทำความร่วมมือทางวิชาการทั้งหมด

กราฟแสดงความร่วมมือทางวิชาการแยกตามทวีป

ทุนการศึกษาตามความร่วมมือ

โครงการ/กิจกรรม

ลำดับหน่วยงานที่ทำความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือระยะเวลาความร่วมมือ (ปี)หน่วยงานเจ้าของเรื่องหมายเหตุ
1 Liaoning Institute of Science and Technology
27/03/2566 - 27/03/2571 5
2 Universitas Negeri Yogyakarta
10/03/2566 - 10/03/2571 5
3 Universiti Teknologi MARA
26/12/2565 - 26/12/2570 5
- คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
4 Fushoushan Farm, Veterans Affairs Council
02/12/2565 - 30/11/2570 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
5 Fengshan Tropical Horticultural Experiment Branch
28/11/2565 - 28/11/2570 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
6 Universitas Brawijaya
26/11/2565 - 26/11/2570 5
7 Wuling Farm, Veterans Affairs Council
07/11/2565 - 07/11/2570 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
8 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
23/09/2565 - 23/09/2570 5
9 Northern Agriculture and Forestry College
01/09/2565 - 01/09/2570 5
10 National University of Laos
31/08/2565 - 31/08/2570 5
11 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
24/08/2565 - 24/08/2570 5
12 Vanung University
05/08/2565 - 05/08/2570 5
13 Cavite State University
18/07/2565 - 07/07/2570 5
14 University of Rizal System
18/07/2565 - 07/07/2570 5
15 Bulacan Agricultural State College
18/07/2565 - 07/07/2570 5
16 University of Eastern Philippines
18/07/2565 - 07/07/2570 5
17 Central Mindanao University
18/07/2565 - 07/07/2570 5
18 Western Philippines University
18/07/2565 - 07/07/2570 5
19 Marinduque State College
18/07/2565 - 07/07/2570 5
20 Mindoro State University
18/07/2565 - 07/07/2570 5
21 Romblon State University
18/07/2565 - 07/07/2570 5
22 Visayas State University
18/07/2565 - 07/07/2570 5
23 Sam Ratulangi University
24/06/2565 - 24/05/2570 5
24 Champasack University
22/06/2565 - 22/06/2570 5
25 Yamaguchi University
27/05/2565 - 27/05/2570 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
26 Royal University of Bhutan, Bhutan
18/05/2565 - 05/05/2570 5
27 The International Sustainable Development Studies (ISDI)
07/04/2565 - 07/04/2570 5
- วิทยาลัยนานาชาติ
28 Bogor Agricultural University
07/04/2565 - 07/04/2570 5
29 University of the East
16/02/2565 - 16/02/2570 5
30 Shaanxi Zijin Tengda Education
02/12/2564 - 02/12/2569 5
- วิทยาลัยนานาชาติ
31 Souphanouvong University
12/11/2564 - 12/11/2569 5
32 National Pingtung University of Science and Technology
01/10/2564 - 01/10/2569 5
33 Yunnan Agricultural University
04/08/2563 - 04/08/2563 0
34 Fo Guang University
14/04/2563 - ไม่ระบุ 3
- งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
35 Universitas Gadjah Mada
14/04/2563 - ไม่ระบุ 3
- งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
36 National Penghu University of Science and Technology
13/04/2563 - ไม่ระบุ 3
- งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
37
บันทึกความร่วมมืองทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพด้านทรัพยากรบุคคลของบุคลากรให้บรรลุระดับมาตรฐานสากล
20/01/2563 - 20/01/2563 0
38
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการเรื่องการพัฒนาการผลิตบัณฑิตศึกษาในระดับปริญยาตรี ให้มีคุณภาพสูง และสมรรถนะตรงตามความต้องการของประเทศและสถานประกอบการ
17/01/2563 - 17/01/2563 0
39
บันทึกความร่วมมืองทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพด้านทรัพยากรบุคคลของบุคลากรให้บรรลุระดับมาตรฐานสากล
17/01/2563 - 17/01/2563 0
- คณะบริหารธุรกิจ
40
บันทึกความเข้าใจระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดารวิจัย การศึกษา ร่วมกันในทุกมิติของการพัฒนาในพื้นที่สูง
13/01/2563 - ไม่ระบุ 3
41 MOU with CTBC Business School
23/12/2562 - 23/12/2567 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
42
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์
04/07/2562 - 04/07/2562 0
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
43 Central Luzon State University
01/07/2562 - 01/07/2567 5
44 การแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร
30/04/2562 - 30/04/2562 0
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
45
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
30/04/2562 - 30/04/2562 0
- สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
46 Asia University
26/04/2562 - 25/04/2567 5
47 Feng Chia University
15/01/2562 - 15/01/2567 5
- วิทยาลัยพลังงานทดแทน
48 National Taiwan Ocean University
28/12/2561 - 28/12/2566 5
49 Can Tho University
28/12/2561 - 28/12/2566 5
50 Chiba University
20/08/2561 - 21/08/2566 5
51 Chiba University
20/08/2561 - 21/08/2566 5
52
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
20/07/2561 - 20/07/2561 0
- สำนักงานมหาวิทยาลัย
53 University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP)
15/06/2561 - ไม่ระบุ 5
54 Yunnan College of Business Management
15/05/2561 - 15/05/2566 5
55 Yunnan Nanfang Youth College
15/05/2561 - 15/05/2566 5
56 National Chiayi University
22/11/2560 - 22/11/2570 10
57 Kagawa University (With Faculty of Agriculture)
22/11/2560 - 22/11/2565 5
58 Kagawa University
22/11/2560 - 22/11/2565 5
59 Institute of International Education (Southeast Asia)
21/11/2560 - 31/12/2563 3
60 University of Veterinary Science
01/11/2560 - 01/11/2565 5
61 Fushita International Co., Ltd.
21/10/2560 - 21/10/2565 5
62 Goodfarmer Foods Holding (Group) Co., Ltd.
21/10/2560 - 21/10/2565 5
63 Fushita International Co., Ltd.
21/10/2560 - 21/10/2565 5
64
Goodfarmer Foods Holding (Group) Co., Ltd.
21/10/2560 - 21/10/2565 5
65 Zhejiang Chinese Medical University
20/10/2560 - 20/10/2565 5
66 Jiangnan University
19/10/2560 - 19/10/2565 5
67 Changzhou University
18/10/2560 - 18/10/2565 5
68 Shanghai University
17/10/2560 - ไม่ระบุ 6
69 Arunachal University of Studies
09/10/2560 - 08/10/2565 5
70 Kun Shan University
06/10/2560 - ไม่ระบุ 6
71 Trine University
28/09/2560 - 28/09/2565 5
72 National United University
30/08/2560 - 30/08/2565 5
73 National University Corporation Ehime University
04/08/2560 - 04/08/2565 5
74 National University Corporation Ehime University
04/08/2560 - 04/08/2565 5
75 National Pingtung University
27/07/2560 - 27/07/2565 5
76 National Chung Hsing University
12/06/2560 - 12/06/2565 5
77 National Chung Hsing University
12/06/2560 - 12/06/2565 5
78 National Taipei University of Business
17/05/2560 - 17/05/2565 5
79 Mahasaraswati Denpasar University
15/05/2560 - ไม่ระบุ 6
80 Nantong Zhongshui Aquatic Research Co., Ltd.
04/05/2560 - 04/05/2565 5
81 Southwest Forestry University
03/03/2560 - ไม่ระบุ 6
82 Central Luzon State University
20/02/2560 - ไม่ระบุ 6
83 UCSI University
16/12/2559 - 16/12/2562 3
84 Agricultural Technology Research Institute
20/11/2559 - 20/11/2564 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
85 Agricultural Technology Research Institute
20/11/2559 - 20/11/2564 5
86 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
08/11/2559 - 08/11/2564 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
87 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
08/11/2559 - 08/11/2564 5
88 Phyu Zin Group of Companies
28/09/2559 - 28/09/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
89 Bataan Penissula State University
01/07/2559 - 01/07/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
90
Pangasinan State University
30/06/2559 - 30/06/2564 5
91 Pangasinan State University
30/06/2559 - 30/06/2564 5
92 Pampanga State Agricultural University
27/06/2559 - 27/06/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
93 Kagoshima University
11/05/2559 - 10/05/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
94 Ministry of Agriculture and Forests, Royal Government of Bhutan
03/05/2559 - 02/05/2564 5
95 Shinshu University
20/04/2559 - 19/04/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
96 Michigan State University
18/03/2559 - 17/03/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
97 University of the Philippines
09/03/2559 - 08/03/2562 3
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
98 Souphanouvong University
29/02/2559 - 28/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
99 Siliwangi University
29/02/2559 - 28/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
100 Royal University Of Bhutan
29/02/2559 - 28/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
101 University of the East
18/02/2559 - 17/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
102 University of the Philippines Los Banos
11/02/2559 - 10/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
103 The University of the Philippines Los Banos
11/02/2559 - 11/02/2564 5
104 National Chin-Yi University of Technology
08/01/2559 - 07/01/2561 2
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
105 National Pingtung University of Science and Technology
18/12/2558 - 17/12/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
106 The University of the Balearic Islands (Universitat de less Illes Balears : UIB)
23/10/2558 - 22/10/2562 4
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
107 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
08/06/2558 - 07/06/2563 5
- บัณฑิตวิทยาลัย
108 Southern Taiwan University of Science and Technology
07/04/2558 - ไม่ระบุ 8
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
109 Jiangsu University
26/02/2558 - 25/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
110 National Ilan University
25/02/2558 - 24/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
111 National Penghu University of Science and Technology (Republic of China)
16/02/2558 - 15/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
112 Isabela State University
07/02/2558 - 06/02/2561 3
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
113 Mariano Marcos State University
06/02/2558 - 05/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
114 Universiti Putra Malaysia (UPM)
04/02/2558 - 03/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
115 Jiangsu University
24/01/2558 - 23/01/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
116 Mie University
15/01/2558 - 14/01/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
117 Mie University (Tsu, Japan)
15/01/2558 - 14/01/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
118 Hue University of Agriculture and Forestry
05/01/2558 - 04/01/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
119 Vietnam National University of Agriculture
29/12/2557 - 29/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
120 Southern Taiwan University of Science and Technology
19/12/2557 - 18/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
121 Universitas Gadjah Mada
07/12/2557 - 06/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
122 Nong Lam University
03/12/2557 - 02/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
123
Nong Lam University
03/12/2557 - 02/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
124 Yezin Agricultural University
10/11/2557 - 09/11/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
125 College of Food Industry (social Republic of Vietnam)
03/11/2557 - 02/11/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
126 Kwangwoon University
17/09/2557 - 16/09/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
127 ว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการ สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
27/08/2557 - ไม่ระบุ 9
- กองแผนงาน
128 Guangxi University of Foreign Languages
20/08/2557 - 20/08/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
129 Guangxi University of Foreign Languages
20/08/2557 - 20/08/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
130 Chienkuo Technology University
13/08/2557 - 12/08/2567 10
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
131 การสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
07/08/2557 - ไม่ระบุ 9
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
132 Mississippi State University
23/07/2557 - 22/07/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
133 Yunnan Agricultural University
23/05/2557 - 22/05/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
134 University of Kentucky (UK)
15/04/2557 - 14/04/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
135 การสนับสนุนวิจัยและพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
14/03/2557 - 14/03/2561 4
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
136 การสนับสนุนวิจัยและพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
14/03/2557 - 14/03/2561 4
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
137 การสนับสนุนวิจัยและพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
14/03/2557 - 14/03/2561 4
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
138 การสนับสนุนวิจัยและพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
14/03/2557 - 14/03/2561 4
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
139 การสนับสนุนวิชาการตรวจด้านการผลิตพืชสมุนไพรเกษตรอินทรีย์มาตรฐานระดับสากล
14/03/2557 - 14/03/2561 4
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
140 Wonkwang University
25/02/2557 - 01/02/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
141 Universiti Putra Malaysia (UPM)
20/02/2557 - 19/02/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
142 Universitas Gadjah mada
21/01/2557 - 22/01/2562 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
143 Pai Chai University The Republic of Korea
09/01/2557 - 08/01/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
144 Pai Chai University The Republic of Korea
09/01/2557 - 08/01/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
145 Taipei College of Maritime Technology
09/01/2557 - 08/01/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
146 National Chin-yi Unversity of Technology
09/01/2557 - 08/01/2561 4
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
147 University of Passau
08/08/2556 - 07/08/2561 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
148 Nueva Vizcaya State University (NVSU)
07/08/2556 - 06/08/2561 5
- วิทยาลัยบริหารศาสตร์
149 Bogor Agricultural University
14/06/2556 - 13/06/2561 5
- คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
150 Wufeng University
11/06/2556 - 10/06/2561 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
151 Asia University
07/06/2556 - 06/06/2561 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
152 Udayana University
31/05/2556 - 30/05/2561 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
153 College of Bioresource Sciences, Nihon University
27/05/2556 - 26/05/2561 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
154 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านระบบงานประกันคุณภาพ
22/04/2556 - ไม่ระบุ 10
- บัณฑิตวิทยาลัย
155 บันทึกความร่วมือทางวิชาการระหว่างมหาวิยาลัยแม่โจ้-แพร่กับสหกรณ์โคนมแพร่ จำกัด
29/03/2556 - 29/03/2561 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
156 Lincoln University
12/03/2556 - 11/03/2561 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
157 Vanung University
09/01/2556 - 09/01/2566 10
- คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
158 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรมในพระราชดำริฯ
16/08/2555 - ไม่ระบุ 11
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
159 Guangxi University of Foreign Languages, P.R. china
30/07/2555 - ไม่ระบุ 11
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
160 Kagawa University
22/11/2554 - ไม่ระบุ 12
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
161 The University of the Philippines Los Banos
10/10/2554 - ไม่ระบุ 12
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
162 Yunnan Nationalities University
23/09/2553 - ไม่ระบุ 13
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
163 Tokai University,Kyushu Campuses
27/05/2553 - ไม่ระบุ 13
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
164 Tokai University,Kyushu Campuses
27/04/2553 - ไม่ระบุ 13
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
165 Guangxi DongFang Foreign Languages College
01/12/2552 - ไม่ระบุ 14
- คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
166 Bataan Peninsula State University
08/08/2552 - 07/07/2570 18
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
167
โครงการศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
01/03/2550 - ไม่ระบุ 16
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
168 Oklahoma State University , USA
30/12/2548 - ไม่ระบุ 18
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
169
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.และพัฒนากระบวนการผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร
26/11/2548 - ไม่ระบุ 18
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
170
ความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการวิจัยด้านการพัฒนาบุคลากร
11/06/2548 - ไม่ระบุ 18
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
171
ความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการวิจัยด้านการพัฒนาบุคลากร
11/06/2548 - ไม่ระบุ 18
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
172
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
30/03/2548 - ไม่ระบุ 18
- คณะเศรษฐศาสตร์
173 การจัดการศึกษาทางด้านสหกรณ์
30/03/2548 - ไม่ระบุ 18
- คณะเศรษฐศาสตร์
174
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการตรวจสอบการประดิษฐ์ตามกฎหมายสิทธิบัตร
25/02/2548 - ไม่ระบุ 18
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
175
ความร่วมมือสนับสนุนด้านวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
25/02/2548 - ไม่ระบุ 18
- สำนักงานมหาวิทยาลัย
176
ความร่วมมือทางวิชาการให้จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โดยสนับสนุนงบประมาณ 5,000,000 บาท
31/01/2548 - ไม่ระบุ 18
- อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร