ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


ชื่อทุนหลัก/ทุนย่อย ช่วงเวลาที่ประกาศ
ทุนการศึกษาต่อ Ernst Mach-Grant - ASEA-UNINET ประจำปี 2565 28/09/2564 - 01/03/2565
ทุนการฝึกอบบรมออนไลน์ ภายใต้โครงการ e-ITEC Programme ของรัฐบาลอินเดีย 19/11/2564 - 18/03/2565
ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2022-2023 29/11/2564 - 15/01/2565
การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ National Pingtung University (NPTU) ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 13/12/2564 - 15/07/2565
ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยและจีน ประจำปีการศึกษา 2565/2566 15/12/2564 - 28/02/2565
2021 Online Exchange Program จาก Chinese Culture University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 27/12/2564 - 11/01/2565
ทุนการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจำปี 2565 31/01/2565 - 31/03/2565
ทุนการศึกษากองทุนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ICDF ประจำปี 2565 03/02/2565 - 15/03/2565
โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Learders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปี 2565 04/02/2565 - 01/03/2565
การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา SECAAP ปี 2022 ณ ประเทศญี่ปุ่น 07/03/2565 - 28/04/2565
ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก National Chung Hsing University ประจำปี 2022-2023 07/03/2565 - 14/03/2565
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาออนไลน์ Asia University Virtual Exchange Program Summer Semester 2022 28/03/2565 - 11/04/2565
โครงการ Sanuki Program ภาคฤดูใบไม้ร่วง 2022 ณ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น 17/05/2565 - 25/05/2565
ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2565 (2022 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers) 25/05/2565 - 10/06/2565
โครงการสอนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง 2022 จาก Mie University ประเทศญี่ปุ่น 30/06/2565 - 18/07/2565
โครงการ 2022 Fall Semester Exchange Student Program ณ National Chin-Yi University of Technology สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 01/08/2565 - 15/08/2565
โครงการ 2023 NPTU Incoming Students Exchange Project ภาคฤดูใบไม้ผลิ ของ National Pingtung University ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 01/09/2565 - 07/11/2565
UC Summer School 2022 29/09/2565 - 06/10/2565
โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง 2022 จาก Mie University ประเทศญี่ปุ่น 03/10/2565 - 26/10/2565
โครงการ NPUST Taiwan Experience Education Program ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 06/10/2565 - 21/11/2565
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภาคฤดูใบไม้ผลิ 2023 จาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย 25/10/2565 - 21/11/2565
โครงการ Sanuki Program ภาคฤดูใบไม้ผลิ 2023 ณ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น 26/10/2565 - 21/11/2565
ทุนการศึกษารัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2566/2567 07/11/2565 - 06/01/2566
ทุน Ernst Mach-Grant - ASEA-UNINET ประจำปี 2566 07/11/2565 - 15/03/2566
โครงการ 2023 Fall Semester Exchange Student Program ณ National Chin-Yi University of Technology สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 11/11/2565 - 19/12/2565