ชื่อ MOU ประเภท วันที่ หมายเหตุ
Unknow 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 14/04/2563 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 07/04/2565 -07/04/2570
เชียงใหม่ 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 14/04/2563 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 07/04/2565 -07/04/2570
China 13  รายการ
บันทึกข้อตกลง 01/12/2552 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 23/09/2553 -ไม่ระบุ
บันทึกข้อตกลง 30/07/2555 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 03/03/2560 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 04/05/2560 -04/05/2565
บันทึกความร่วมมือ 17/10/2560 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 18/10/2560 -18/10/2565
บันทึกความร่วมมือ 19/10/2560 -19/10/2565
บันทึกความร่วมมือ 20/10/2560 -20/10/2565
บันทึกความร่วมมือ 21/10/2560 -21/10/2565
บันทึกความร่วมมือ 15/05/2561 -15/05/2566
บันทึกความร่วมมือ 15/05/2561 -15/05/2566
บันทึกความร่วมมือ 02/12/2564 -02/12/2569
Japan 10  รายการ
บันทึกข้อตกลง 27/04/2553 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 27/05/2553 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 22/11/2554 -ไม่ระบุ
บันทึกข้อตกลง 31/03/2560 -31/03/2565
บันทึกความร่วมมือ 04/08/2560 -04/08/2565
บันทึกข้อตกลง 04/08/2560 -04/08/2565
บันทึกข้อตกลง 22/11/2560 -22/11/2565
บันทึกข้อตกลง 15/06/2561 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 20/08/2561 -21/08/2566
บันทึกข้อตกลง 20/08/2561 -21/08/2566
Taiwan 15  รายการ
บันทึกข้อตกลง 09/01/2556 -09/01/2566
บันทึกความร่วมมือ 13/08/2557 -12/08/2567
บันทึกข้อตกลง 07/04/2558 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 17/05/2560 -17/05/2565
บันทึกความร่วมมือ 17/05/2560 -17/05/2565
บันทึกความร่วมมือ 18/05/2560 -18/05/2565
บันทึกความร่วมมือ 12/06/2560 -12/06/2565
บันทึกข้อตกลง 12/06/2560 -12/06/2565
บันทึกความร่วมมือ 27/07/2560 -27/07/2565
27 วัน
บันทึกความร่วมมือ 30/08/2560 -30/08/2565
บันทึกความร่วมมือ 06/10/2560 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 28/12/2561 -28/12/2566
บันทึกความร่วมมือ 15/01/2562 -15/01/2567
บันทึกความร่วมมือ 26/04/2562 -25/04/2567
บันทึกความร่วมมือ 13/04/2563 -ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร 5  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 30/03/2548 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 16/08/2555 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 22/04/2556 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 07/08/2557 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 27/08/2557 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 21/10/2560 -21/10/2565
บันทึกความร่วมมือ 21/10/2560 -21/10/2565
เชียงใหม่ 2  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 30/03/2548 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 16/08/2555 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 22/04/2556 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 07/08/2557 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 27/08/2557 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 21/10/2560 -21/10/2565
บันทึกความร่วมมือ 21/10/2560 -21/10/2565
Myanmar 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 01/11/2560 -01/11/2565
Philippines 4  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 08/08/2552 -ไม่ระบุ
บันทึกข้อตกลง 10/10/2554 -ไม่ระบุ
บันทึกข้อตกลง 20/02/2560 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 01/07/2562 -01/07/2567
Bhutan 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 18/05/2565 -05/05/2570
Laos 2  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 19/04/2561 -19/04/2566
บันทึกความร่วมมือ 22/06/2565 -22/06/2570
Vietnam 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 28/12/2561 -28/12/2566
United States of America 2  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 30/12/2548 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 28/09/2560 -28/09/2565
India 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 09/10/2560 -08/10/2565
Indonesia 4  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 15/05/2560 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 14/04/2563 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 07/04/2565 -07/04/2570
บันทึกความร่วมมือ 24/06/2565 -24/05/2570