ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ระดับการทำ MOU
Chart.
ใกล้จะหมดอายุ    หมดอายุ   ยกเลิก
 ประเภทประเทศจำนวน
India
1
Taiwan
1
Philippines
1
Indonesia
1
Vietnam
1
Philippines
2
Laos
1
China
1
Japan
2
Taiwan
1
Taiwan
1
Unknow
1
กรุงเทพมหานคร
2
China
1
China
2
China
1
Japan
2
Taiwan
1
Indonesia
1
China
1
Taiwan
1
Taiwan
2
Taiwan
1
Taiwan
1
Taiwan
1
Taiwan
1
Taiwan
1
Japan
2
Laos
1
United States of America
1
Indonesia
1
China
1
China
1
Taiwan
1
China
1
เชียงใหม่
1
Bhutan
1
Japan
2
United States of America
1
Indonesia
1
Japan
1
Philippines
1
Myanmar
1
Taiwan
2
Japan
1
China
1
China
1
China
1
China
1
กรุงเทพมหานคร
1
เชียงใหม่
1
กรุงเทพมหานคร
1
เชียงใหม่
1
กรุงเทพมหานคร
1
  รวม   63