ความร่วมมือทางวิชาการแยกตามหน่วยงาน

แสดงข้อมูลการทำความร่วมมือทางวิชาการโดยแยกตามหน่วยงานที่ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

รายงานความร่วมมือทางวิชาการแยกตามหน่วยงานต้นสังกัด

แสดงข้อมูลการทำความร่วมมือทางวิชาการโดยแยกตามหน่วยงานต้นสังกัดภายในมหาวิทยาลัย

รายงานความร่วมมือทางวิชาการแยกตามประเภทการการลงนาม

รายงานความร่วมมือทางวิชาการแยกตามประเทศ

แสดงข้อมูลการทำความร่วมมือทางวิชาการโดยแยกตามประเทศที่ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

สถิติการทำความร่วมมือทางวิชาการแยกตามหน่วยงาน

สถิติการทำความร่วมมือทางวิชาการแยกตามประเภทการทำความร่วมมือ

ค้นหาข้อมูลการทำความร่วมมือทางวิชาการ

ค้นหาข้อมูลการทำความร่วมมือทางวิชาการทั้งหมด

กราฟแสดงความร่วมมือทางวิชาการแยกตามทวีป

ทุนการศึกษาตามความร่วมมือ

โครงการ/กิจกรรม

ลำดับหน่วยงานที่ทำความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือสิ้นสุดระยะเวลาความร่วมมือระยะเวลาความร่วมมือ (ปี)หน่วยงานเจ้าของเรื่องหมายเหตุ
1
31/01/2548 ไม่ระบุ 14
- สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
2
25/02/2548 ไม่ระบุ 14
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
25/02/2548 ไม่ระบุ 14
- สำนักงานมหาวิทยาลัย
4
30/03/2548 ไม่ระบุ 14
- คณะเศรษฐศาสตร์
5
30/03/2548 ไม่ระบุ 14
- คณะเศรษฐศาสตร์
6
11/06/2548 ไม่ระบุ 14
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
11/06/2548 ไม่ระบุ 14
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
26/11/2548 ไม่ระบุ 14
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
30/12/2548 ไม่ระบุ 14
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
01/03/2550 ไม่ระบุ 12
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
08/08/2552 ไม่ระบุ 10
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
01/12/2552 ไม่ระบุ 10
- คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
13
27/04/2553 ไม่ระบุ 9
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
27/05/2553 ไม่ระบุ 9
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
23/09/2553 ไม่ระบุ 9
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16
10/10/2554 ไม่ระบุ 8
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17
22/11/2554 ไม่ระบุ 8
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18
30/07/2555 ไม่ระบุ 7
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19
16/08/2555 ไม่ระบุ 7
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20
24/10/2555 ไม่ระบุ 7
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
21
09/01/2556 09/01/2566 10
- คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
22
22/04/2556 ไม่ระบุ 6
- บัณฑิตวิทยาลัย
23
09/01/2557 08/01/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24
09/01/2557 08/01/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25
09/01/2557 08/01/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26
21/01/2557 22/01/2562 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
27
20/02/2557 19/02/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
28
25/02/2557 01/02/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29
15/04/2557 14/04/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30
23/05/2557 22/05/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
31
23/07/2557 22/07/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
32
07/08/2557 ไม่ระบุ 5
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
33
13/08/2557 12/08/2567 10
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
34
20/08/2557 20/08/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
35
20/08/2557 20/08/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
36
27/08/2557 ไม่ระบุ 5
- กองแผนงาน
37
17/09/2557 16/09/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
38
03/11/2557 02/11/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
39
10/11/2557 09/11/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
40
03/12/2557 02/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
41
03/12/2557 02/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
42
07/12/2557 06/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
43
19/12/2557 18/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
44
29/12/2557 29/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
45
05/01/2558 04/01/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
46
15/01/2558 14/01/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
47
15/01/2558 14/01/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
48
24/01/2558 23/01/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
49
04/02/2558 03/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
50
06/02/2558 05/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
51
16/02/2558 15/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
52
25/02/2558 24/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
53
26/02/2558 25/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
54
07/04/2558 ไม่ระบุ 4
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
55
08/06/2558 07/06/2563 5
- บัณฑิตวิทยาลัย
56
23/10/2558 22/10/2562 4
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
57
18/12/2558 17/12/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
58
11/02/2559 10/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
59
11/02/2559 11/02/2564 5
60
18/02/2559 17/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
61
29/02/2559 28/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
62
29/02/2559 28/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63
29/02/2559 28/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
64
09/03/2559 08/03/2562 3
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
65
18/03/2559 17/03/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
66
20/04/2559 19/04/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
67
03/05/2559 02/05/2564 5
68
11/05/2559 10/05/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
69
27/06/2559 27/06/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
70
30/06/2559 30/06/2564 5
71
30/06/2559 30/06/2564 5
72
01/07/2559 01/07/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
73
28/09/2559 28/09/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
74
08/11/2559 08/11/2564 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
75
08/11/2559 08/11/2564 5
76
20/11/2559 20/11/2564 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
77
20/11/2559 20/11/2564 5
78
16/12/2559 16/12/2562 3
79
20/02/2560 ไม่ระบุ 2
80
03/03/2560 ไม่ระบุ 2
81
31/03/2560 31/03/2565 5
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
82
04/05/2560 04/05/2565 5
83
08/05/2560 08/05/2565 5
84
15/05/2560 ไม่ระบุ 2
85
17/05/2560 17/05/2565 5
86
17/05/2560 17/05/2565 5
87
18/05/2560 18/05/2565 5
88
12/06/2560 12/06/2565 5
89
12/06/2560 12/06/2565 5
90
27/07/2560 27/07/2565 5
91
04/08/2560 04/08/2565 5
92
04/08/2560 04/08/2565 5
93
30/08/2560 30/08/2565 5
94
28/09/2560 28/09/2565 5
95
06/10/2560 ไม่ระบุ 2
96
09/10/2560 08/10/2565 5
97
17/10/2560 ไม่ระบุ 2
98
18/10/2560 18/10/2565 5
99
19/10/2560 19/10/2565 5
100
20/10/2560 20/10/2565 5
101
21/10/2560 21/10/2565 5
102
21/10/2560 21/10/2565 5
103
21/10/2560 21/10/2565 5
104
21/10/2560 21/10/2565 5
105
01/11/2560 01/11/2565 5
106
21/11/2560 31/12/2563 3
107
22/11/2560 22/11/2565 5
108
22/11/2560 22/11/2565 5
109
19/04/2561 19/04/2566 5
110
15/05/2561 15/05/2566 5
111
15/05/2561 15/05/2566 5
112
15/05/2561 15/05/2566 5
113
15/06/2561 ไม่ระบุ 1
114
20/08/2561 21/08/2566 5
115
20/08/2561 21/08/2566 5
116
28/12/2561 28/12/2566 5
117
28/12/2561 28/12/2566 5
118
15/01/2562 15/01/2567 5
- วิทยาลัยพลังงานทดแทน
119
26/04/2562 25/04/2567 5
120
30/04/2562 30/04/2562 0
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
121
30/04/2562 30/04/2562 0
- สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
122
01/07/2562 01/07/2567 5
123
04/07/2562 04/07/2562 0
- คณะผลิตกรรมการเกษตร