ชื่อ MOU ประเภท วันที่ หมายเหตุ
คณะผลิตกรรมการเกษตร 1  รายการ
บันทึกข้อตกลง 31/03/2560 -31/03/2565
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 2  รายการ
บันทึกข้อตกลง 01/12/2552 -ไม่ระบุ
บันทึกข้อตกลง 09/01/2556 -09/01/2566
คณะเศรษฐศาสตร์ 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 30/03/2548 -ไม่ระบุ
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1  รายการ
กองแผนงาน 1  รายการ
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ 3  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 13/04/2563 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 14/04/2563 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 14/04/2563 -ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 11  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 30/12/2548 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 08/08/2552 -ไม่ระบุ
บันทึกข้อตกลง 27/04/2553 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 27/05/2553 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 23/09/2553 -ไม่ระบุ
บันทึกข้อตกลง 10/10/2554 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 22/11/2554 -ไม่ระบุ
บันทึกข้อตกลง 30/07/2555 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 16/08/2555 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 13/08/2557 -12/08/2567
บันทึกข้อตกลง 07/04/2558 -ไม่ระบุ
บัณฑิตวิทยาลัย 1  รายการ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 15/01/2562 -15/01/2567
วิทยาลัยนานาชาติ 2  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 02/12/2564 -02/12/2569
บันทึกความร่วมมือ 07/04/2565 -07/04/2570