บันทึกความร่วมมือ ,Memorandum Of Understanding 63  รายการ
ชื่อการทำความร่วมมือหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่ทำความร่วมมือวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดหมายเหตุ
1. การจัดการศึกษาทางด้านสหกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์
30/03/2548  - ไม่ระบุ
2. Oklahoma State University , USA
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30/12/2548  - ไม่ระบุ
3. Bataan Peninsula State University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
08/08/2552  - ไม่ระบุ
4. Tokai University,Kyushu Campuses
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27/05/2553  - ไม่ระบุ
5. Yunnan Nationalities University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23/09/2553  - ไม่ระบุ
6. Kagawa University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22/11/2554  - ไม่ระบุ
7. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรมในพระราชดำริฯ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16/08/2555  - ไม่ระบุ
8. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านระบบงานประกันคุณภาพ
บัณฑิตวิทยาลัย
22/04/2556  - ไม่ระบุ
9. การสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
07/08/2557  - ไม่ระบุ
10. Chienkuo Technology University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13/08/2557  - 12/08/2567
11. ว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการ สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
กองแผนงาน
27/08/2557  - ไม่ระบุ
12. Southwest Forestry University
03/03/2560  - ไม่ระบุ
13. Nantong Zhongshui Aquatic Research Co., Ltd.
04/05/2560  - 04/05/2565
14. Mahasaraswati Denpasar University
15/05/2560  - ไม่ระบุ
15. National Chiayi University
17/05/2560  - 17/05/2565
16. National Taipei University of Business
17/05/2560  - 17/05/2565
17. Vanung University
18/05/2560  - 18/05/2565
18. National Chung Hsing University
12/06/2560  - 12/06/2565
19. National Pingtung University
27/07/2560  - 27/07/2565 27 วัน
20. National University Corporation Ehime University
04/08/2560  - 04/08/2565
21. National United University
30/08/2560  - 30/08/2565
22. Trine University
28/09/2560  - 28/09/2565
23. Kun Shan University
06/10/2560  - ไม่ระบุ
24. Arunachal University of Studies
09/10/2560  - 08/10/2565
25. Shanghai University
17/10/2560  - ไม่ระบุ
26. Changzhou University
18/10/2560  - 18/10/2565
27. Jiangnan University
19/10/2560  - 19/10/2565
28. Zhejiang Chinese Medical University
20/10/2560  - 20/10/2565
29. Goodfarmer Foods Holding (Group) Co., Ltd.
21/10/2560  - 21/10/2565
30. Fushita International Co., Ltd.
21/10/2560  - 21/10/2565
31. Fushita International Co., Ltd.
21/10/2560  - 21/10/2565
32. University of Veterinary Science
01/11/2560  - 01/11/2565
33. Northern Agriculture and Forestry College
19/04/2561  - 19/04/2566
34. Yunnan College of Business Management
15/05/2561  - 15/05/2566
35. Yunnan Nanfang Youth College
15/05/2561  - 15/05/2566
36. Chiba University
20/08/2561  - 21/08/2566
37. National Taiwan Ocean University
28/12/2561  - 28/12/2566
38. Can Tho University
28/12/2561  - 28/12/2566
39. Feng Chia University
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
15/01/2562  - 15/01/2567
40. Asia University
26/04/2562  - 25/04/2567
41. Central Luzon State University
01/07/2562  - 01/07/2567
42. National Penghu University of Science and Technology
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
13/04/2563  - ไม่ระบุ
43. Universitas Gadjah Mada
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
14/04/2563  - ไม่ระบุ
44. Fo Guang University
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
14/04/2563  - ไม่ระบุ
45. Shaanxi Zijin Tengda Education
วิทยาลัยนานาชาติ
02/12/2564  - 02/12/2569
46. Bogor Agricultural University
07/04/2565  - 07/04/2570
47. The International Sustainable Development Studies (ISDI)
วิทยาลัยนานาชาติ
07/04/2565  - 07/04/2570
48. Royal University of Bhutan, Bhutan
18/05/2565  - 05/05/2570
49. Champasack University
22/06/2565  - 22/06/2570
50. Sam Ratulangi University
24/06/2565  - 24/05/2570
บันทึกข้อตกลง ,Memorandum Of Agreement 14  รายการ
ชื่อการทำความร่วมมือหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่ทำความร่วมมือวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดหมายเหตุ
1. Guangxi DongFang Foreign Languages College
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
01/12/2552  - ไม่ระบุ
2. Tokai University,Kyushu Campuses
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27/04/2553  - ไม่ระบุ
3. The University of the Philippines Los Banos
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10/10/2554  - ไม่ระบุ
4. Guangxi University of Foreign Languages, P.R. china
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30/07/2555  - ไม่ระบุ
5. Vanung University
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
09/01/2556  - 09/01/2566
6. Southern Taiwan University of Science and Technology
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
07/04/2558  - ไม่ระบุ
7. Central Luzon State University
20/02/2560  - ไม่ระบุ
8. Yamaguchi University
คณะผลิตกรรมการเกษตร
31/03/2560  - 31/03/2565
9. National Chung Hsing University
12/06/2560  - 12/06/2565
10. National University Corporation Ehime University
04/08/2560  - 04/08/2565
11. Kagawa University (With Faculty of Agriculture)
22/11/2560  - 22/11/2565
12. University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP)
15/06/2561  - ไม่ระบุ
13. Chiba University
20/08/2561  - 21/08/2566