น.ส. อำภา วิรัตน์พฤกษ์
Miss Ampa Wiratphruk
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : Master of Public Administration (Management for Executive)
สถาบันการศึกษา : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2. ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
สถาบันการศึกษา : วิทยาลัยครูเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การจัดการสำหรับผู้บริหาร
2. การบริหาร
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. การบริหารการศึกษา
2. การบริหารการพัฒนา
3. การวิจัยและพัฒนาการศึกษา

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล