ความเชี่ยวชาญบุคลากร : คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงจำนวนบุคลากรของ คณะเศรษฐศาสตร์ จำแนกตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร
Accounting
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.รนกร สุภจินต์
ตำแหน่ง : อาจารย์
Business Negotiation
(จำนวน 1 คน)
Food Marketing
(จำนวน 1 คน)
Logistic
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์มณี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การกระจายอำนาจ
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การคลัง
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การเงิน
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์มณี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การเงินการธนาคาร
(จำนวน 1 คน)
การเงินชุมชน
(จำนวน 2 คน)
การจัดการความขัดแย้งท้องถิ่นกรณีพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์วาสนา สุขกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การจัดการธุรกิจ
(จำนวน 1 คน)
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
(จำนวน 2 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์มณี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์วาสนา สุขกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
การบริหาร/จัดการสหกรณ์
(จำนวน 3 คน)
การบริหารงานภาครัฐ
(จำนวน 1 คน)
1. น.ส.อำภา วิรัตน์พฤกษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
การบริหารจัดการองค์กร
(จำนวน 2 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
2. น.ส.อำภา วิรัตน์พฤกษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
การบริหารเชิงกลยุทธ์
(จำนวน 1 คน)
1. น.ส.อำภา วิรัตน์พฤกษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
การลงทุนในตลาดอนุพันธ์การเงิน (Finance Derivative)
(จำนวน 1 คน)
การวิเคราะห์ระบบโลจิสติก ผัก-ผลไม้ หลังการเปิดเสรีทางการค้า FTA กรณีศึกษาเชียงราย – จีนตอนใต้
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การวิจัยทางสังคมศาสตร์
(จำนวน 1 คน)
เกษตรอินทรีย์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์มณี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เทคโนโลยีสารสนเทศทางสหกรณ์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธุรกิจชุมชน
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์มณี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นักสหกรณ์ ดีเด่น 2548
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
นักสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2550
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ประสิทธิภาพการผลิต
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์มณี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประสิทธิภาพการผลิตผักอินทรีย์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการสหกรณ์
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ระบบมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์วาสนา สุขกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรทางการเกษตร
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เศรษฐศาสตร์เกษตร
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
(จำนวน 3 คน)
ผลรวมจำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 40 คน