บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา : คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงข้อมูลบุคลากรของ คณะเศรษฐศาสตร์ จำแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาเอก 27  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 27  คน
Asst. Prof. Dr.Jorge Fidel Barahona Caceres ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เดือนแรม บ่อเงิน หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
ปริญญาโท 10  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 9  คน
น.ส.กาญจนา เขื่อนแก้ว หัวหน้างานคลังและพัสดุ
น.ส.กาญจนา ชิดทอง หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
นายจีระศักดิ์ วงษาปัน หัวหน้างานบริหารและธุรการ
น.ส.ทวีพร อดเหนียว นักวิชาการศึกษา
น.ส.นฤมล แก้วป้อม หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
น.ส.เบญจวรรณ จันทร์แก้ว เจ้าหน้าที่วิจัย
น.ส.มุทิตา ซิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.อำภา วิรัตน์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
พนักงานส่วนงาน 1  คน
นายยมนา ปานันท์ เจ้าหน้าที่วิจัย
ปริญญาตรี 5  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 5  คน
นายนัฐพล คำซอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางปรียา พระก่ำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายวรวิทย์ อินตา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
น.ส.สุภาภรณ์ ใจเฉียง นักวิชาการพัสดุ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 1  คน
พนักงานส่วนงาน 1  คน
นายเอกพันธ์ กูนโน ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร