มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์มีทั้งหมด 49 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 43  คน
2. พนักงานส่วนงาน  : 3  คน
3. จ้างเหมา  : 2  คน
4. ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (43)
1 รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์
Assoc. Prof. Dr. Patcharin Supapunt
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
2 รองศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร
Assoc. Prof. Dr. Nisachon Leerattanakorn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
3 รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
Assoc. Prof. Dr. Raphassorn Kongtanajaruanun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
4 รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน
Assoc. Prof. Dr. Waraporn Nunthasen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
5 อาจารย์ ดร.เกวลิน สมบูรณ์
Dr. Kewalin Somboon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์มณี
Asst. Prof. Dr. Chanita Panmanee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
7 อาจารย์ ดร.รนกร สุภจินต์
Dr. Ronnakorn Suphachin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
8 รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล
Assoc. Prof. Dr. Surachai Kungwon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
9 อาจารย์ ดร.พิมพิมล แก้วมณี
Miss. Pimpimon Kaewmanee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
10 อาจารย์ ดร.กันตพร ช่วงชิด
Dr. Kantaporn Chuangchid
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
11 อาจารย์วาสนา สุขกุล
Miss. Wassana Sukkul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ
Asst. Prof. Dr. Montri Singhavara
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
13 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
Assoc. Prof. Dr. SomKiat Chaipiboon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวรัตน์ กุศล
Asst. Prof. Dr. Siwarat Kuson
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก นันทะเสน
Asst. Prof. Dr. Ke Nunthasen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
16 Asst. Prof. Dr.Jorge Fidel Barahona Caceres
Asst. Prof. Dr. Jorge Fidel Barahona Caceres
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิไล จุลพันธ์
Asst. Prof. Dr. Wanvilai Chulaphan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล
Asst. Prof. Dr. Kittawit Autchariyapanitkul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว
Asst. Prof. Dr. Phimchanok Sangkaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
20 รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ เชื้อเมืองพาน
Assoc. Prof. Dr. Aree Cheamuangphan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
Asst. Prof. Dr. Nirote Sinnarong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย
Asst. Prof. Dr. Nantapat Nitayapongchai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล
Asst. Prof. Dr. Kanitta Satienperakul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
24 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
Assoc. Prof. Dr. Prasert Janyasupab
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์
Asst. Prof. Pornsak Phothiumong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรญชนก เพชรานนท์
Asst. Prof. Dr. Thanchanok Bejrananda
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
27 อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์
Acting Sub Lt. Dr. Naiyana Pothawong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
28 รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล
Assoc. Prof. Dr. Katesuda Sitthisuntikul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
29 อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์
Dr. Nalinee Kongsuban
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
30 น.ส.กาญจนา ชิดทอง
Miss Kanchana Chitthong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
31 นางปรียา พระก่ำ
Mrs. Preeya Prakum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
32 นายจีระศักดิ์ วงษาปัน
Mr. Jeerasak Wongsapan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
33 น.ส.กาญจนา เขื่อนแก้ว
Miss Kanchana Khueankaeo
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ » งานคลังและพัสดุ
34 น.ส.มุทิตา ซิงห์
Miss Muthita Zing
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ » งานคลังและพัสดุ
35 น.ส.สุภาภรณ์ ใจเฉียง
Miss Supaporn Jaichiang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ » งานคลังและพัสดุ
36 น.ส.ทวีพร อดเหนียว
Miss Taweeporn Odneaw
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
37 ดร.เดือนแรม บ่อเงิน
Dr. Deunram Bor-ngern
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
38 น.ส.เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
Miss Benchawan Jankaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ » งานบริการวิชาการและวิจัย
39 ดร.วีร์ พวงเพิกศึก
Dr. Wee Poungperksuk
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ » งานบริการวิชาการและวิจัย
40 นายวรวิทย์ อินตา
Mr. Woravit Inta
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
41 นายนัฐพล คำซอน
Mr. Nattaplon Khamshon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
42 น.ส.นฤมล แก้วป้อม
Miss Naruemon Kaewpom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
43 นางจีราพัชร พัฒนาสนุศรณ์
Mrs. Jeerapat Pattananusorn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
พนักงานส่วนงาน (3)
1 นายเอกพันธ์ กูนโน
Mr. Akgpan Gonno
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
2 น.ส.นภัสวรรณ กันศิริ
Miss Naphatsawan Kansiri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
3 นายยมนา ปานันท์
Mr. Yommana Panan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ » งานบริการวิชาการและวิจัย
จ้างเหมา (2)
ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ (1)