ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
Asst. Prof. Dr. Phichayaphorn Aryuman
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ))
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : บริษัท บี สมาร์ท ไอเดีย.-65-001 : การผลิตปุ๋ยมูลช้างเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์
แหล่งงบประมาณ : บริษัทเอกชน (บริษัท บี สมาร์ท ไอเดีย จำกัด)

2. 2563 : บริษัท บี สมาร์ท ไอเดีย.-64-001 : กระบวนการผลิตกระดาษมูลช้างย้อมสีฮ่อมธรรมชาติ
แหล่งงบประมาณ : บริษัทเอกชน (บริษัท บี สมาร์ท ไอเดีย จำกัด)

3. 2563 : บจก.เอ็ม.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น-64-001 : การประยุกต์ใช้สีห้อมในผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
แหล่งงบประมาณ : บริษัทเอกชน (บจก.เอ็ม.ที.อินเตอร์เนชั้นแนล คอร์ปอเรชั่น)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ประเภท : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล