บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงข้อมูลบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาเอก 73  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 73  คน
ปริญญาโท 46  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 43  คน
น.ส.กนกพรรณ ศุขรักษ์ นักวิชาการพัสดุ
นายกิติพงษ์ วุฒิญาณ นักวิชาการเกษตร
นายจักรพงศ์ ผู้วิจารณ์ นักวิชาการเกษตร
น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่องดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
น.ส.ฉลวย จันศรี นักวิชาการศึกษา
นางธนันธรณ์ วุฒิญาณ หัวหน้างานนโยบายและแผน
นางปิยะวดี ช่างทองเก่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายภาสกร อัมพรสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตร
นายภิญโญ ผลงาม นักวิชาการศึกษา
นายวงศ์วริศ วงศ์นาค นักวิชาการเกษตร
นายศตพล กัลยา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายศักดา ปินตาวงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางศิรภัสสร กันถาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสมศักดิ์ กันถาด นักวิชาการศึกษา
นายสิทิไวกูล ทิราวงศ์ นักวิชาการเกษตร
นายสุทิน สามาทอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสุพรรษา กาศสกุล นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสุรัลชนา มะโนเนือง นักวิทยาศาสตร์
นายอภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์ หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ข้าราชการ 1  คน
อาจารย์พิเศษ 1  คน
พนักงานส่วนงาน 1  คน
นางแพรวพรรณ ใจกาศ นักวิชาการศึกษา
ปริญญาตรี 25  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 18  คน
นายณัฏฐวุฒิ ทรวงแก้ว นักวิชาการเกษตร
นายธนากร แนวพิชิต นักวิชาการศึกษา
นางนันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.ปธัสนันท์ แดงประทุม นักเอกสารสนเทศ
นางปรียฉัตร บุนนาค นักวิชาการพัสดุ
นายเปรมชัย สุทธคุณ นักวิชาการเกษตร
นายภาคภูมิ บุญมาภิ นักวิชาการศึกษา
น.ส.รัตนา ปัญญาเครือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายวรากร พลเสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางวาสนา วรรณคำ นักวิชาการศึกษา
นางวิจิตรา กระต่ายทอง นักวิชาการศึกษา
นางสุธิดา นะภิใจ นักวิชาการศึกษา
ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายอนุกูล จันทร์แก้ว นักวิทยาศาสตร์
น.ส.อังคณา ชมภูมิ่ง นักวิทยาศาสตร์
นายอุเทน นะภิใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ 1  คน
น.ส.ดุลฤดี เสาทิ ผู้ปฏิบัติงานนโยบาย และแผน
พนักงานส่วนงาน 6  คน
น.ส.กรองทอง สิธิเกตุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายจำเริญ วงศ์โพธิ์ พนักงานขับรถ
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายบัญชา เชาว์แล่น นักวิชาการศึกษา
นางเหมสุดา แก้วกอง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นางอัญชลี ปินตาวงค์ นักประชาสัมพันธ์
อนุปริญญา 2  คน
พนักงานส่วนงาน 2  คน
นายวัชรินทร์ วงค์เมือง ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
นายสมเชิด กั๋นไก้ พนักงานขับรถ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 5  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 1  คน
นายจตุพล มูลเมือง นายช่างเทคนิค
พนักงานส่วนงาน 4  คน
นายทศพล กันยากิจ ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
นายวัชระ กาศสกุล ช่างเทคนิค
นายวัลลภ อัฐวงศ์ พนักงานขับรถ
นายเอกลักษณ์ เสาทิ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 1  คน
พนักงานส่วนงาน 1  คน
นายถวิล ยานะวิน ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 9  คน
พนักงานส่วนงาน 9  คน
นายทนง จ๋าวรรณกาศ ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
น.ส.บังอร ปินนะ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายปรีชา วาระยา ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
นายมรรยาท กาศวิราช ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
นายรัฐภูมิ กาศสกุล ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
นายวราวุธ อัฐวงศ์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
นายสมโภช มาหน้อย ช่างเทคนิค
นายสิงหา เถระ ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
นายอัมฤทธิ์ เขื่อนโพธิ์ ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร