ความเชี่ยวชาญบุคลากร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงจำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำแนกตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร
Alcoholic beverage production
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Algebra Real Analysis
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.คนิติน สมานมิตร
ตำแหน่ง : อาจารย์
Antioxidant assay
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Biological Properties of Natural Products
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Biotechnology
(จำนวน 2 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Biotechnology processing
(จำนวน 2 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Cell Culture
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Computer Network
(จำนวน 1 คน)
1. นายศักดา ปินตาวงค์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
(จำนวน 1 คน)
Data Mining,Text Mining
(จำนวน 1 คน)
Database, Data Mining
(จำนวน 2 คน)
1. อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
2. นายศักดา ปินตาวงค์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Enzyme Technology
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Fermented Food
(จำนวน 2 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Food Biotechnology
(จำนวน 3 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Food Health
(จำนวน 2 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Food Microbiology
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Food Quality Assurance
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Food Science and technology
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Forest Ecology
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น
ตำแหน่ง : อาจารย์
Functional Foods
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
GMP/AACCP
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
History Asia
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร คำโย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Human Resource Development
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์
ตำแหน่ง : อาจารย์
Human Resource Management
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์
ตำแหน่ง : อาจารย์
Hydrological Modeling
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น
ตำแหน่ง : อาจารย์
Hydroponic
(จำนวน 1 คน)
In vivo Experiment
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Land Use and Soil Sustainability
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น
ตำแหน่ง : อาจารย์
Law (ว่าความ)
(จำนวน 1 คน)
Meat Science
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Molecular modeling in catalytic reaction (Adsorption and Reaction on Zeolyte)
(จำนวน 1 คน)
Natural Product
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Plant Science & Technology
(จำนวน 1 คน)
Plant Taxonomy
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Plant tissue culture in vitro Cross breeding
(จำนวน 2 คน)
Postharvest physiology and Technology of fruits and vegetables
(จำนวน 1 คน)
Public Administration
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์
ตำแหน่ง : อาจารย์
Receptor Binding Technique
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Resource management
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น
ตำแหน่ง : อาจารย์
Situated Knowledge
(จำนวน 2 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
2. อาจารย์ดวงพร เพิ่มสุวรรณ
ตำแหน่ง : อาจารย์
Sustainable Resource indicator and determination Approad for Highland
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น
ตำแหน่ง : อาจารย์
กรรมการเทคนิคกีฬา
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การเกษตร
(จำนวน 1 คน)
การเขียนบทความ
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.อัญชลี รัตนธรรม
ตำแหน่ง : อาจารย์
การเขียนแผนธุรกิจ
(จำนวน 2 คน)
1. อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร
ตำแหน่ง : อาจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การเขียนเรียงความ
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.อัญชลี รัตนธรรม
ตำแหน่ง : อาจารย์
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การจัดการการตลาด
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การจัดการความรู้เพื่อชุมชนและองค์กร
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การจัดการเชิงกลยุทธ์
(จำนวน 2 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. อาจารย์ ดร.วิลาสินี บุญธรรม
ตำแหน่ง : อาจารย์
การจัดการดิน
(จำนวน 1 คน)
การจัดการทรัพยากรชุมชน
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น
ตำแหน่ง : อาจารย์
การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การจัดการท่องเที่ยวเชิง
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
(จำนวน 1 คน)
การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
(จำนวน 1 คน)
การจัดการธุรกิจเกษตร
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ใหม่เฟย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว
(จำนวน 1 คน)
การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การจัดการฟาร์มสุกร
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การจัดการสันทนาการ
(จำนวน 2 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การจัดการสารสนเทศ
(จำนวน 1 คน)
การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการชุมชน
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น
ตำแหน่ง : อาจารย์
การจัดการอาหารสัตว์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การจัดการอุทยานและนันทนาการ
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การจัดนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
(จำนวน 1 คน)
การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
(จำนวน 2 คน)
1. อาจารย์ดวงพร เพิ่มสุวรรณ
ตำแหน่ง : อาจารย์
2. อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น
ตำแหน่ง : อาจารย์
การดูนก
(จำนวน 1 คน)
การตลาด
(จำนวน 2 คน)
1. อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร
ตำแหน่ง : อาจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การทดลองสมรรถภาพ
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การทำวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
(จำนวน 2 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. อาจารย์ศรีสุดา ทาหาร
ตำแหน่ง : อาจารย์
การบรรจุภัณฑ์อาหาร
(จำนวน 1 คน)
การบริหารโครงการ
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM)
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การประกอบอาหารไทยและตะวันตก
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การประเมินคุณภาพการศึกษา
(จำนวน 1 คน)
การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส (sensory Evaluation of Foods)
(จำนวน 1 คน)
การประยุกต์ใช้ GIS และ Remote Sensing เพื่อการวางแผนและการจัดทรัพยากร
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น
ตำแหน่ง : อาจารย์
การประหยัดพลังงาน
(จำนวน 1 คน)
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก
(จำนวน 2 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การปรับปรุงพันธุ์สุกร
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรม
(จำนวน 1 คน)
การแปรรูปกาแฟคั่ว
(จำนวน 1 คน)
การแปรรูปเนื้อสัตว์ (Meat Processing)
(จำนวน 1 คน)
การแปรรูปอาหาร (Food Processing)
(จำนวน 1 คน)
การผลิตพืช
(จำนวน 1 คน)
การผลิตพืชไร่
(จำนวน 1 คน)
การผลิตและแปรรูปสมุนไพร
(จำนวน 1 คน)
การผลิตสุกร
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การผลิตอาหารสัตว์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การผสมเทียมสุกร
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การพัฒนาการท่องเที่ยว
(จำนวน 2 คน)
การพัฒนาการศึกษาและงานวิจัยทางด้านพลาสมาและฟิสิกส์
(จำนวน 2 คน)
1. อาจารย์ ดร.จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
ตำแหน่ง : อาจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การพัฒนาชุมชน
(จำนวน 1 คน)
การพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยว
(จำนวน 1 คน)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและชุมชน
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(จำนวน 1 คน)
1. นายภาคภูมิ บุญมาภิ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้อง
(จำนวน 1 คน)
การพัฒนาและออกแบบทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(จำนวน 2 คน)
1. อาจารย์ณฐวุฒ พยัฆคิน
ตำแหน่ง : อาจารย์
2. นายภาคภูมิ บุญมาภิ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
การพัฒนาองค์กร
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
(จำนวน 1 คน)
การรับทำบัญชีของห้างหุ้นส่วน บริษัท
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์สรียา ทรัพย์ศิริ
ตำแหน่ง : อาจารย์
การลงทุนในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (Future Market)
(จำนวน 1 คน)
การลงทุนในตลาดอนุพันธ์การเงิน (Finance Derivative)
(จำนวน 1 คน)
การวัดและประเมินผล
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การวางแผนการตลาด
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร
ตำแหน่ง : อาจารย์
การวางแผนการทดลอง
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ คู่วัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การวางแผนพัฒนาชุมชนด้วยการท่องเที่ยว
(จำนวน 2 คน)
การวางแผนและประเมินผลโครงการพัฒนา
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ใหม่เฟย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การวางระบบน้ำ
(จำนวน 1 คน)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ คู่วัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
(จำนวน 1 คน)
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ณฐวุฒ พยัฆคิน
ตำแหน่ง : อาจารย์
การวิจัยตลาด
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร
ตำแหน่ง : อาจารย์
การวิจัยทางสังคมศาสตร์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ คู่วัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Products Research and Development)
(จำนวน 1 คน)
การศึกษา (หลักสูตร)
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การสกัดและวิเคราะห์สารจากธรรมชาติ
(จำนวน 1 คน)
การส่งเสริมการเกษตร
(จำนวน 1 คน)
การส่งเสริมนวัตกรรม
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การสร้างเครื่องเร่งอนุภาคไอออน, พลาสมา
(จำนวน 1 คน)
การสร้างชุมชนเกษตรเข้มแข็ง
(จำนวน 1 คน)
การสอนวิธีการวิจัยชั้นเรียน
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การสื่อสารมวลชนท้องถิ่น
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การอบแห้ง
(จำนวน 1 คน)
การออกกำลังกายโดยใช้เวทเทอร์นิ่ง
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การออกแบบการสร้างเครื่องจักรกล
(จำนวน 1 คน)
การออกแบบเว็บไซต์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กีฬาและนันทนาการ
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขยายพันธุ์พืช
(จำนวน 1 คน)
ข้าวกล้องพองปราศจากน้ำมันทอด
(จำนวน 1 คน)
ข้าวกล้องไร้มอด
(จำนวน 1 คน)
ชุมชนเกษตรอินทรีย์
(จำนวน 1 คน)
ที่ปรึกษาทางด้านภาษีอากร
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์สรียา ทรัพย์ศิริ
ตำแหน่ง : อาจารย์
เทคโนโลยีการผลิตพืช
(จำนวน 1 คน)
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
(จำนวน 1 คน)
นิเวศวิทยาป่าไม้
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
บัญชี
(จำนวน 1 คน)
ผู้นำนันทนาการ
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ฝึกสอนฟุตซอล
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ฝึกสอนฟุตบอลขั้นสูง
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พลังงานทดแทน
(จำนวน 1 คน)
พลังงานทดแทนชุมชน
(จำนวน 1 คน)
พันธุศาสตร์ของเซลล์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พันธุศาสตร์โมเลกุล
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พืชพลังงานทดแทน
(จำนวน 1 คน)
ภาษาไทย
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.อัญชลี รัตนธรรม
ตำแหน่ง : อาจารย์
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (ESP)
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์อโนชา สุภาวกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์อโนชา สุภาวกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวและภาษาอังกฤษธุรกิจ
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์อโนชา สุภาวกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
โภชนศาสตร์สัตว์ปีก
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ยุวชนเกษตร
(จำนวน 1 คน)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระเบียบวิจัยทางรัฐศาสตร์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร คำโย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตย
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร คำโย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
(จำนวน 2 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิศวกรรมการเกษตร
(จำนวน 1 คน)
เศรษฐศาสตร์การเกษตร
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ คำตัน
ตำแหน่ง : อาจารย์
สถิติเบื้องต้น
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ คู่วัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สันทนาการและกีฬา
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สารสกัดแคโรทีนอยด์ที่ได้จากยีสต์ Rhodotorula
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สีย้อมธรรมชาติ
(จำนวน 1 คน)
อาหารและการให้อาหารสุกร
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อุปกรณ์การออกกำลังกาย และทดสอบสมรรถภาพการออกกำลังกาย
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลรวมจำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 189 คน