มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติมีทั้งหมด 171 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 135  คน
2. พนักงานส่วนงาน  : 23  คน
3. อาจารย์พิเศษ  : 5  คน
4. บุคคลภายนอก  : 4  คน
5. ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ  : 3  คน
6. ข้าราชการ  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (135)
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี
Asst. Prof. Dr. Lukkhana Punsaensri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา
Asst. Prof. Dr. Khuanjarat Choengpanya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร คำโย
Asst. Prof. Dr. Punchaporn Kamyo
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี
Asst. Prof. Dr. Monthon Norsaengsri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ
Asst. Prof. Dr. Pichit Wonnakom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น
Asst. Prof. Dr. Phichayaphorn Aryuman
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
7 รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก
Assoc. Prof. Dr. Lamthai Asanog
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง
Asst. Prof. Dr. Surapong Tongrueng
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง
Asst. Prof. Dr. Duddoa Khonyoung
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10 อาจารย์ ดร.โอฬาร อ่องฬะ
Mrs. Olarn Ongla
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง
Asst. Prof. Dr. Worasilp Malaithong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
12 รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี
Assoc. Prof. Dr. Veeranan Chaimanee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
13 อาจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์
Mr. Thiti Wanichdilokrat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม
Asst. Prof. Dr. Kamonporn Panngom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
15 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย
Assoc. Prof. Dr. Nuttaporn Chanchay
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย
Asst. Prof. Dr. Torlarp Kamyo
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส
Asst. Prof. Dr. Kritsada Phongkaranyaphat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย
Asst. Prof. Dr. Pattraporn Pukklay
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม
Asst. Prof. Dr. Isara Wattananapakasem
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ใหม่เฟย
Asst. Prof. Dr. Vikanda Maifaey
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
21 อาจารย์ธนวัฒน์ ปินตา
Mr. Tanawat Pinta
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
22 อาจารย์สินีนาฏ สองศรี
Miss. Sieneenard Songsri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
23 อาจารย์ศศิมินตรา บุญรักษา
Miss. Sasimintra Bunraksa
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
24 อาจารย์ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
Miss. Tiparad Sahatrongjit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
25 อาจารย์กรรณิการ์ มอญแก้ว
Miss. Kannika Monkaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
26 อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์
Dr. Wanwasa Wirojanarome
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
27 อาจารย์อลิษา อินจันทร์
Miss Alisa Injan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
28 อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น
Dr. Piyapit Khonkaen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒ
Asst. Prof. Dr. Pradoong Suanpoot
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ
Asst. Prof. Dr. Prateung Chokeprasert
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
31 อาจารย์ ดร.นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
Dr. Narupon Lerdkanjanaporn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์
Asst. Prof. Dr. Warunyoo Reerom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว
Asst. Prof. Dr. Rattaphong Pokkaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
34 อาจารย์ ดร.พิรานันท์ จันทาพูน
Dr. Piranun Juntapoon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
35 อาจารย์ ดร.จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
Dr. Jirapong Sornsakdanuphap
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
36 อาจารย์ ดร.รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง
Dr. Rarinthorn Thammakulkrajang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
37 อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
Dr. Itsaree Howpinjai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์
Asst. Prof. Dr. Wattana Wanitchanon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
39 อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
Miss Siriluk Sukjaroen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
40 อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
Dr. Patpen Penjumras
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
41 อาจารย์อโนชา สุภาวกุล
Mrs. Anocha Suphawakul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
42 อาจารย์กฤดิลดา ล้วนเมือง
Miss. Kritdilada Luanmueang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
43 อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์
Dr. Watcharee Lakhawipat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
44 อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา นันตา
Dr. Junjira Nunta
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
45 อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
Dr. Anuwat Jaradrattanapaiboon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
46 อาจารย์ณฐวุฒ พยัฆคิน
Mr. Natawut Payakkin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
47 อาจารย์ศรีสุดา ทาหาร
Miss. Srisuda Thaharn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
48 อาจารย์ ดร.วิลาสินี บุญธรรม
Dr. Wilasinee Boontham
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
49 อาจารย์ ดร.คนิติน สมานมิตร
Dr. Khanitin Smanmit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
50 อาจารย์ ดร.อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
Dr. Amnuayporn Yaiying
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
51 อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร
Dr. Namfon Rukprayoon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
52 อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์
Dr. Kesinee Veerasilpa
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
53 อาจารย์ ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน
Dr. Prakit Kohsungnoen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
54 อาจารย์ ดร.วันทนีย์ แพงศรี
Dr. Wanthani Paengsri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
55 อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ
Dr. Prajate Umnat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
56 อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
Dr. Thanyarat Chuesaard
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
Asst. Prof. Dr. Tawan Chatsungnoen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
58 อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา
Dr. Laaorthip Naloka
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
59 อาจารย์ ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
Dr. Wannaubon Singyoojaroen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
60 อาจารย์ดวงพร เพิ่มสุวรรณ
Miss. Daungporn Peamsuwan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
61 อาจารย์มรกต วงศ์หน่อ
Mr. Morrakod Wonghnor
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
62 อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์
Dr. Wasinee Panjan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
63 อาจารย์ ดร.นิติกาญจน์ นาคประสม
Dr. Nitikan Nakprasom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
64 อาจารย์ ดร.อัญชลี รัตนธรรม
Dr. Anchalee Rattanatham
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
Asst. Prof. Dr. Matchima Suphavimonphan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
66 อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข
Dr. Sukree Yoosuk
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
Asst. Prof. Dr. Tammask Punsaensri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
68 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี
Asst. Prof. Dr. Siriporn Phuntulee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
69 อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน
Mrs. Ubonwan Subhasaen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
70 อาจารย์ ดร.เกษราพร ทิราวงศ์
Dr. Kassaraporn Tirawong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
71 อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
Dr. Patcharanat Daowadung
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
72 อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์
Dr. Sarayut Trirat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
73 อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ คำตัน
Dr. Ratchaneewan Kamton
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
74 อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อำนาจ
Dr. Suparat Umnat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
75 อาจารย์สรียา ทรัพย์ศิริ
Mrs. Sareeya Subsiri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
76 อาจารย์ ดร.สิทธิเดศ ศรีน้อย
Dr. Sittidet Srinoi
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
77 อาจารย์ ดร.ถมรัตน์ ชัชวาลย์
Dr. Thomrat Chatchawan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
78 อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
Dr. Siriyupa Lerdkanjanaporn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
79 อาจารย์ ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
Dr. Sirisopha Inkha Wannawong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
80 อาจารย์ ดร.สมบัติ กันบุตร
Dr. Sombat Kanbute
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ คู่วัฒนา
Asst. Prof. Dr. Sasigarn Kuvatiana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
82 อาจารย์กษมา ถาอ้าย
Mr. Kasama Thaeye
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
83 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา
Asst. Prof. Dr. Kannika Kanjunda
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
84 อาจารย์ ดร.เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง
Dr. Eakartit Ritdachyeng
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
85 อาจารย์ธีราพัฒน์ จักรเงิน
Mr. Theerapat Jakngern
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
86 อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท
Mr. Worawut Ngampiboonwet
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
87 อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ
Dr. Apiradee Siangsuepchart
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
88 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
Asst. Prof. Dr. Thanakorn Lattirasuvan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
89 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ
Asst. Prof. Dr. Wanna Mangkita
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
90 อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
Dr. Chanthana Susawaengsup
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
91 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี
Dr. Teeka Yothapakdee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
92 อาจารย์ ดร.ปณิธี บุญสา
Dr. Paniti Bunsa
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
93 น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
Miss Juraluck Kruangdee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
94 นางปิยะวดี ช่างทองเก่ง
Miss Piyawadee Changtongkeng
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริหารและธุรการ
95 นายสิทิไวกูล ทิราวงศ์
Mr. Sitiwaikul Tirawong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริหารและธุรการ
96 นายอดิสรณ์ สมบัติโต
Mr. Adisorn Sombatto
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริหารและธุรการ
97 นายณัฏฐวุฒิ ทรวงแก้ว
Mr. Nattawut Suanggaw
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริหารและธุรการ
98 นายจักรพงศ์ ผู้วิจารณ์
Mr. Jakrapong Juvijan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริหารและธุรการ
99 นายนิติรัฐ นาคประสม
Mr. Nitirut Nakprasom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริหารและธุรการ
100 นางศิรภัสสร กันถาด
Mrs. Sirapatsorn Inthanu
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริหารและธุรการ
101 นายอุเทน นะภิใจ
Mr. Uten Napijai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริหารและธุรการ
102 นายจตุพล มูลเมือง
Mr. Jatupol Moonmaung
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริหารและธุรการ
103 น.ส.กนกพรรณ ศุขรักษ์
Miss Kanokphan Sukkarak
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานคลังและพัสดุ
104 นางปรียฉัตร บุนนาค
Mrs. Preeyachat Bunnag
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานคลังและพัสดุ
105 นางสุพรรษา กาศสกุล
Mrs. Supansa Kassakul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานคลังและพัสดุ
106 นางนันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
Mrs. Nanthanit Kheancheangsa
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานคลังและพัสดุ
107 นางธนันธรณ์ วุฒิญาณ
Mrs. Tanantorn Wuttiyan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
108 น.ส.ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
Miss Kanittha ketsuwan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริการวิชาการและวิจัย
109 นายกิติพงษ์ วุฒิญาณ
Mr. Kitipong Wuthiyan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริการวิชาการและวิจัย
110 นายอภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
Mr. Apisit Rattanaprapanan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
111 นายศักดา ปินตาวงค์
Mr. Sakda Pintawonk
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
112 ว่าที่ ร.ท.พีระสันต์ กระต่ายทอง
Acting Sub Lt. Peerasan Krataythong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
113 นายวรากร พลเสน
Mr. Warakorn Polasen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
114 นางสุรัลชนา มะโนเนือง
Mrs. Surunchana Manonuang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
115 นายปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
Mr. Piyaboot Photikarmbumrung
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
116 นางบุษบง เสนรังษี
Mrs. Budsabong Senrungsee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
117 นายวงศ์วริศ วงศ์นาค
Mr. Wongwarit Wongnak
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
118 นายภิญโญ ผลงาม
Mr. Pinyo Pholngam
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
119 น.ส.ธนันท์ฐิตา สะปู
Miss Suwapreeya Sapoo
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
120 นายสุทิน สามาทอง
Mr. Sutin Samatong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
121 น.ส.รัตนา ปัญญาเครือ
Miss Rattana Panyakrua
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
122 น.ส.อังคณา ชมภูมิ่ง
Miss Ungkana Chompuming
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
123 น.ส.ปธัสนันท์ แดงประทุม
Miss Pathasanan Daengprathum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
124 นางสุธิดา นะภิใจ
Mrs. Suthida Napijai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
125 น.ส.ฉลวย จันศรี
Miss Chaluay Jansri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
126 นายอนุกูล จันทร์แก้ว
Mr. Anukul Junkaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
127 นายภาสกร อัมพรสวัสดิ์
Mr. Pasakorn Ampornsawat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
128 นายศตพล กัลยา
Mr. Satapol Kunlaya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
129 นางวาสนา วรรณคำ
Mrs. Wassana Wannakom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
130 นายภาคภูมิ บุญมาภิ
Mr. Pak-poom Boonmapi
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
131 นางวิจิตรา กระต่ายทอง
Mrs. Wijitra Krataythong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
132 ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
Acting Sub Lt. Surasak Chaivisate
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
133 นายธนากร แนวพิชิต
Mr. Thanakorn Naewphichit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
134 นายเปรมชัย สุทธคุณ
Mr. Premchai Sootthakun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
135 นายสมศักดิ์ กันถาด
Mr. Somsak Kantad
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
พนักงานส่วนงาน (23)
1 นางอัญชลี ปินตาวงค์
Mrs. Aunchalee Pintawonk
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริหารและธุรการ
2 น.ส.กรองทอง สิธิเกตุ
Miss Grongtong Sitiked
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริหารและธุรการ
3 นายทนง จ๋าวรรณกาศ
Mr. Thanong Jawangrad
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริหารและธุรการ
4 นายปรีชา วาระยา
Mr. Preecha Waraya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริหารและธุรการ
5 นายวัชรินทร์ วงค์เมือง
Mr. Watcharin Wongmoung
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริหารและธุรการ
6 นายมรรยาท กาศวิราช
Mr. Malayat Kadwirach
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริหารและธุรการ
7 นายทศพล กันยากิจ
Mr. Tossapol Kanyakij
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริหารและธุรการ
8 นายอัมฤทธิ์ เขื่อนโพธิ์
Mr. Ammarit Kheinpho
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริหารและธุรการ
9 นายวัลลภ อัฐวงศ์
Mr. Wanlop Auttawong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริหารและธุรการ
10 นายสมเชิด กั๋นไก้
Mr. Somcherd Kankai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริหารและธุรการ
11 นายวัชระ กาศสกุล
Mr. Watchara Kassakul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริหารและธุรการ
12 นายสิงหา เถระ
Mr. Singha Thera
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริหารและธุรการ
13 นายรัฐภูมิ กาศสกุล
Mr. Rattapum Katsakun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริหารและธุรการ
14 นายจำเริญ วงศ์โพธิ์
Mr. Chamrearn Wongpho
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริหารและธุรการ
15 นายเอกลักษณ์ เสาทิ
Mr. Akaluck Saowti
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริหารและธุรการ
16 นายสมโภช มาหน้อย
Mr. Somphot Manoy
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริหารและธุรการ
17 นางแพรวพรรณ ใจกาศ
Mrs. Preawpan Jaikas
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
18 น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้
Miss Tiranan Kitikoo
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
19 นายบัญชา เชาว์แล่น
Mr. Buncha Chaolan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
20 นางเหมสุดา แก้วกอง
Mrs. Hemsuda Kaewkong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
21 น.ส.บังอร ปินนะ
Miss Bang-on Pinna
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
22 นายวราวุธ อัฐวงศ์
Mr. Warawut Attawong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
23 นายถวิล ยานะวิน
Mr. Thawin Yanawin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อาจารย์พิเศษ (5)
1 นายหนูไกร โปร่งมณี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2 นายบุญเลิศ ศรีสุขใส
Mr. Boonleards Srisuksai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3 นายอนุพงษ์ โค้ปัน
Mr. Anuphong Khopan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4 ว่าที่ ร.ต.ธีระเทพ ไชยพงค์
Acting Sub Lt. Teerathep Chaipong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5 นายบพิตร เกตุวราภรณ์
Mr. bopit Ketwaraporn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
บุคคลภายนอก (4)
1 นางวิชฐ์ชาพร ใจบาล
Mrs. Witchaporn Chaibarn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2 น.ส.พัชรี สิงห์สม
Miss Phatcharee Singha-som
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3 นายศิโรตม์ พุทธา
Mr. Sirot Poottha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4 นางฉันทณียา ผัง
Mrs. Chantaneeya Pang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ (3)
1 น.ส.อภิญญา ชุ่มอินถา
Miss Apinya Chomintha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2 น.ส.อุทุมพร แสงสร้อย
Miss Utumporn Saengsoi
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3 น.ส.ดุลฤดี เสาทิ
Miss Doonruedee Saoti
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
ข้าราชการ (1)