สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
1. นางทวีพร คำพินิจ - เจ้าหน้าที่การเงิน . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
1. น.ส.ปรียานุช สุขอัตตะ - เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ปฏิบัติงาน ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
2. นายภูมิพัฒน์ โชติหิรัญกัญจน์ - พนักงานประชาสัมพันธ์ . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
3. น.ส.ศุภนิดา คำเกลี้ยง - ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
งานบริหารและธุรการ
1. นางสุรีย์พร กิตติพิทยาพงศ์ 390 หัวหน้างานบริหารและธุรการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.บัวลอย ธิยัน 299 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายปริญญา เพียรอุตส่าห์ 695 นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายณัฐวุฒิ เครือฟู 902 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายยุทธนา ชำนาญ ล171 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
6. น.ส.จิดาภา สร้อยโพธิคุณ - เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
7. นายสวาท ใจสักเสริญ 159 พนักงานขับรถยนต์ . ลูกจ้างประจำ
8. นางรัตนา ศรีวิชัย 226 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
งานคลังและพัสดุ
1. น.ส.เกศณี จิตรัตน์ 077 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ศิรินภา พานทอง 290 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.สนธยา ธงงาม 388 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นางสาวณรัญวรักษ์ วิภาษา เจ้าหน้าที่ . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
5. นายวรวิทย์ ทรงคำ - เจ้าหน้าที่พัสดุ . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
1. นางวนิดา เมืองมูล 072 หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางทิฆัมพร ศรีรินทร์ 738 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
กองบริหารงานวิจัย
งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย
1. นายสมยศ มีสุข 060 หัวหน้างานบริหารและส่งเสริมการวิจัย หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ปริศนา ยาสิทธิ์ - เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย ปฏิบัติงาน ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
3. น.ส.สุนทรี ทับทิมทอง 1097 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นางปณกานต์ ภู่เอี่ยม 135 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์ 489 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. น.ส.กนกวรรณ ทาแดง - เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานของโครงการ . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
7. น.ส.ศรัญญา อุทธิยาเส้า - เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
8. นายดุสิต เตจะสาร - คนงานเกษตร . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
1. นายภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์ 460 หัวหน้างานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางสาวพีราดา แก้วทองประคำ เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ทาสูน - คนงานเกษตร . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
4. นางอุทิศ ใจสักเสริญ - คนงานเกษตร . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
5. นางเรวดี ปุดอินทร์ - คนงานเกษตร . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
งานบริหารเงินทุนวิจัย
1. นางจิรนันท์ เสนานาญ 476 นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.พรสวรรค์ ดวงจันทร์ 762 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางณฤทัย จินวงค์ 385 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.วันเพ็ญ ดวงมาราช 615 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นางสาวรัตติกาล กันทะวงค์ เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย . จ้างเหมา
กองบริหารงานบริการวิชาการ
งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ
1. น.ส.ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี 389 หัวหน้างานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางวิไล เจริญอรุณวัฒนา 873 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางสาวสุนันทา ศรีรัตนา เจ้าหน้าที่ . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
4. น.ส.กมลวรรณ เต๋จ๊ะ - เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
5. นางกัลยาณี หล้าป้อม - เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
งานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ
1. นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน 857 หัวหน้างานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริและพัฒนาเชิงพื้นที่ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.รุจิราวรรณ ขันติ - เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์
1. นายเสกสรร สงจันทึก 638 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.วัชรินทร์ จันทวรรณ์ 606 นักวิจัย ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.จันทร์เพ็ญ สะระ 883 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายทัศน์ชัย ศิริวรรณ เจ้าหน้าที่ . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
5. นางบัวจันทร์ พรมรัตน์ - คนงานเกษตร . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
6. นางพิศมัย บุญอินตา - คนงานเกษตร . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
7. นางสุดา ยิ่งโยชน์ - คนงานเกษตร . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
8. นางสายพิณ ดาวเรือง - คนงานเกษตร . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
9. นางสายบัว เต๋จ๊ะ 229 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
10. นางพินธรา สำราญสกุล 230 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ . พนักงานส่วนงาน
11. นางเดือนสว่าง ดวงบาล 232 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
12. นางวิไลวรรณ สถาพรศรีสวัสดิ์ 233 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
งานสารสนเทศและเผยแพร่งานบริการวิชาการ
1. นางทิพย์สุดา ปุกมณี ข111 นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.อัมภา สันทราย 387 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.รัญรณา ขยัน 903 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายนิคม สุทธา 987 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นางสาวพรศิริ ขุนวิเศษ เจ้าหน้าที่ . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
6. นายประสิทธิ์ ใจคำ 234 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน