นาย อดิศักดิ์ การพึ่งตน
Mr. Adisak Kanpington
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชสวน)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : อพ.สธ.-64-005 : การสำรวจ รวบรวมพันธุ์ และศึกษาลักษณะทางพฤษศาสตร์ของต้นรวงผึ้งที่พบในภาคเหนือของประเทศไทย
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

2. 2563 : มจ.2-64-073 : การตรวจสอบมะนาวลูกผสมด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบอุดหนุนวิจัย)

3. 2562 : มจ.2-63-066 : การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์และการสร้างคู่ผสมชั่วที่ 1 เพื่อการปรับปรุงพันธุ์มะนาว
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้สำนักวิจัยส่งเสริมวิชาการการเกษตร)

4. 2562 : อพ.สธ.-62-002 : การศึกษาการเพิ่มปริมาณต้นกล้วยไม้นกคุ้มไฟ ด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (งบประมาณแผ่นดินภายใต้ อพ.สธ.)

5. 2561 : อพ.สธ.-62-003 : การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและปัจจัยการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สมุนไพร นกคุ้มไฟ
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

6. 2561 : อพ.สธ-62-002 : การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและปัจจัยการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ฉบับที่ : 1(11)

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล