น.ส. จันทร์เพ็ญ สะระ
Miss. Junpen Sara
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. ปริญญาตรี : ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. พันธุศาสตร์
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. การปรับปรุงพันธุ์พืช

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.1-64-012 : การพัฒนาศักยภาพสายพันธุ์ถั่วฝักยาวเพื่อการปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (ทุนงบประมาณแนดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund))

2. 2563 : มจ.1-64-012.1 : การรวบรวมศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของถั่วฝักยาวและการประเมินลักษณะที่ดีทางการเกษตรเพื่อการพัฒนาสายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (ทุนงบประมาณแนดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund))

3. 2563 : มจ.1-64-012.2 : การสร้างประชากรระหว่างถั่วฝักยาวพันธุ์เลื้อยกับพันธุ์พุ่มเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ถั่วฝักยาวพุ่มในระบบเกษตรอินทรีย์
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (ทุนงบประมาณแนดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund))

4. 2563 : มจ.1-64-012.3 : การประยุกต์ใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอในการปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวพุ่มเพื่อระบบเกษตรอินทรีย์
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (ทุนงบประมาณแนดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund))

5. 2563 : มจ.2-64-073 : การตรวจสอบมะนาวลูกผสมด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบอุดหนุนวิจัย)

6. 2563 : OT-64-045 : ความคงตัวทางพันธุกรรมของฝรั่ง
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

7. 2562 : ชัยพัฒนา-62-001 : โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (มูลนิธิชัยพัฒนา)

8. 2562 : สวก.- 63-012.1 : การสำรวจรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์พืชสมุนไพรข้าวเย็นเหนือ
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน))

9. 2562 : มจ.2-63-066 : การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์และการสร้างคู่ผสมชั่วที่ 1 เพื่อการปรับปรุงพันธุ์มะนาว
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้สำนักวิจัยส่งเสริมวิชาการการเกษตร)

10. 2561 : มจ.3-62-011 : การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของพันธุ์มะนาวในแปลงรวบรวมพันธุ์ด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ (วิจัยองค์ความรู้)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารผลิตกรรมการเกษตร (Journal of Agricultural Production)   ฉบับที่ : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม - เมษายน 2564 (87

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล