น.ส. วัชรินทร์ จันทวรรณ์
Miss Watcharin Jantawan
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชสวน)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์-ไม้ผล)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)-6 : โครงการวิจัยและพัฒนากัญชงซีบีดีเพื่ออุตสาหกรรม
แหล่งงบประมาณ : บริษัทเอกชน (บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน))

2. 2563 : มจ.1-63-06-001 : การพัฒนาวิธีการตรวจสอบการไม่เจริญเติบโตของปลายยอดเกสรเพศเมียของลำไยพันธุ์อีดอในฤดูหนาว โดยเทคนิคโปรติ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

3. 2563 : มจ.1-63-06-002 : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุลในการไม่เจริญเติบโตของปลายยอดเกสรเพศเมียของลำไยพันธุ์อีดอในฤดูหนาว โดยเทคนิคเมทาโบโลมิกส์
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

4. 2563 : มจ.1-63-06-003 : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีในการไม่เจริญเติบโตของปลายยอดเกสรเพศเมียของลำไยพันธุ์อีดอในฤดูหนาว
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

5. 2562 : มจ.2-63-063 : การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวสายพันธุ์ YLB2 ในระบบเกษตรอินทรีย์
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้สำนักวิจัยส่งเสริมวิชาการการเกษตร)

6. 2562 : มจ.2-63-064 : การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสองสีพันธุ์ลูกผสม No.0640 F1
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้สำนักวิจัยส่งเสริมวิชาการการเกษตร)

7. 2561 : มจ.1-62-01-008 : การศึกษาและตรวจสอบปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกลุ่มอาการความผิดปกติทางสรีรวิทยาของผิวเปลือกลำไย
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

8. 2561 : มจ.1-62-01-008.1 : บทบาทของสังกะสี และโบรอน ต่อการเปลี่ยนแปลงอาการความผิดปกติทางสรีรวิทยาของผิวเปลือกลำไย
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

9. 2561 :
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

10. 2561 :
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

11. 2561 : มจ.3-62-004 : การคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วฝักยาวในระบบเกษตรอินทรีย์
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วิจัยองค์ความรู้)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล