นาย เสกสรร สงจันทึก
Mr. Seksan Songchanthuek
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชไร่)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์-พืชไร่)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)-6 : โครงการวิจัยและพัฒนากัญชงซีบีดีเพื่ออุตสาหกรรม
แหล่งงบประมาณ : บริษัทเอกชน (บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน))

2. 2562 : มจ.2-63-063 : การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวสายพันธุ์ YLB2 ในระบบเกษตรอินทรีย์
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้สำนักวิจัยส่งเสริมวิชาการการเกษตร)

3. 2562 : มจ.2-63-064 : การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสองสีพันธุ์ลูกผสม No.0640 F1
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้สำนักวิจัยส่งเสริมวิชาการการเกษตร)

4. 2561 : มจ.1-62-01-014 : โครงการศึกษาผลของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารในดิน ของข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

5. 2561 : มจ.3-62-012 : การคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมสองสี
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ (วิจัยองค์ความรู้)

6. 2561 : มจ.1-61-085 : ระบบโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตผักสลัดอินทรีย์
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2563 : Identification of Single Nucleotide Polymorphism Markers Associated with Northern Corn Leaf Blight Resistance in Sweet Corn [0.8]
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลชนิดสนิปส์เพื่อช่วยในการคัดเลือกความต้านทานต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่ในข้าวโพดหวาน
สื่อสิ่งพิมพ์ : Chiang Mai University Journal of Natural Sciences ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล