นาง ทิพย์สุดา ปุกมณี
Mrs. Thipsuda Pookmanee
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การขยายพันธุ์พืช
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : สวก.-64-008.1 : การศึกษาระบบการผลิตต้นหญ้าแฝกหอมในระดับอุตสาหกรรมด้วยไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวเพื่อเป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน))

2. 2562 : สวก.-63-002 : การพัฒนาระบบการผลิตต้นมะละกอด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวในระดับอุตสาหกรรม
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน))

3. 2562 : อพ.สธ.-62-002 : การศึกษาการเพิ่มปริมาณต้นกล้วยไม้นกคุ้มไฟ ด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (งบประมาณแผ่นดินภายใต้ อพ.สธ.)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล