คำอธิบาย
จำนวนอาจารย์และนักวิจัย สำหรับคำนวณใน kpi ระดับคณะ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 - 30 พฤษภาคม 2566)
#หน่วยงานที่มีการเรียนการสอนอาจารย์และนักวิจัย (ทั้งหมด)อาจารย์และนักวิจัย (ลาศึกษา)อาจารย์และนักวิจัย (คงเหลือ)
วิทย์มนุษย์รวมวิทย์มนุษย์รวมวิทย์มนุษย์รวม
 รวมทั้งหมด 394.0 272.0 666.0 7.0 22.0 29.0 387.0 250.0 637.0
1 คณะผลิตกรรมการเกษตร 63.0 63.0 1.0 1.0 62.0 62.0
2 คณะบริหารธุรกิจ 47.0 47.0 7.0 7.0 40.0 40.0
3 คณะวิทยาศาสตร์ 127.0 127.0 4.0 4.0 123.0 123.0
4 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 41.0 41.0 41.0 41.0
5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 51.0 43.0 94.0 1.0 3.0 4.0 50.0 40.0 90.0
6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 15.0 17.0 32.0 3.0 3.0 15.0 14.0 29.0
7 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 23.0 23.0 2.0 2.0 21.0 21.0
8 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1.0 15.0 16.0 1.0 15.0 16.0
9 คณะศิลปศาสตร์ 81.0 81.0 5.0 5.0 76.0 76.0
10 คณะเศรษฐศาสตร์ 31.0 31.0 1.0 1.0 30.0 30.0
11 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 18.0 18.0 1.0 1.0 17.0 17.0
12 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 24.0 24.0 24.0 24.0
13 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 10.0 10.0 1.0 1.0 9.0 9.0
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 35.0 35.0 35.0 35.0
15 บัณฑิตวิทยาลัย 0.0 0.0
16 วิทยาลัยพลังงานทดแทน 19.0 19.0 19.0 19.0
17 วิทยาลัยนานาชาติ 5.0 5.0 5.0 5.0