ความเชี่ยวชาญบุคลากร : คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงจำนวนบุคลากรของ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จำแนกตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร
Management and Tourism
(จำนวน 1 คน)
การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-tourism Management)
(จำนวน 1 คน)
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism Management)
(จำนวน 1 คน)
การจัดนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น
ตำแหน่ง : อาจารย์
การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
(จำนวน 1 คน)
1. น.ส.ณภาภัช เลี้ยงประยูร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
การตลาดทางการท่องเที่ยว
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น
ตำแหน่ง : อาจารย์
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
(จำนวน 1 คน)
การบริหารโครงการ
(จำนวน 1 คน)
1. น.ส.ณภาภัช เลี้ยงประยูร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
การพัฒนาการท่องเที่ยว
(จำนวน 1 คน)
การวางแผนการตลาด
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น
ตำแหน่ง : อาจารย์
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น
ตำแหน่ง : อาจารย์
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น
ตำแหน่ง : อาจารย์
วิจัยเชิงสังคมศาสตร์
(จำนวน 1 คน)
1. น.ส.ณภาภัช เลี้ยงประยูร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
วิทยุชุมชน
(จำนวน 1 คน)
1. น.ส.ณภาภัช เลี้ยงประยูร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ผลรวมจำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 14 คน