บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา : คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงข้อมูลบุคลากรของ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จำแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาเอก 10  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 10  คน
ปริญญาโท 14  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 14  คน
นางกนิษฐา รักสกุลกานต์ นักวิชาการศึกษา
น.ส.ณภาภัช เลี้ยงประยูร นักวิชาการศึกษา
นางดวงใจ ไพพงค์ หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
นางนวนจันทร์ ทองมา หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นางภัทราภรณ์ จูวัฒนสำราญ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
น.ส.ศิริพร ดวงดี หัวหน้างานคลังและพัสดุ
นายสมพงศ์ สมศรี หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ปริญญาตรี 5  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 4  คน
นางปิยะพร แดงชาติ นักวิชาการพัสดุ
นายวิทวัส ขาวอิ่น นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางอ้อมใจ สงจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี
ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ 1  คน
นายวรวุฒิ อุตสาแท้ เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานของโครงการ