มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยวมีทั้งหมด 31 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 28  คน
2. อาจารย์พิเศษ  : 2  คน
3. ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (28)
1 อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ
Mr. Arunroj Pwongsuwan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
2 อาจารย์ ดร.วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ
Dr. Valailada Tavonmongkolkij
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
3 อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น
Mr. Anuwat Churyen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
4 อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช
Dr. Keerati Trakansiriwanich
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
5 อาจารย์ ดร.มนสิชา อินทจักร
Dr. Monsicha Inthajak
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
6 อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์
Dr. Parnprae Chaoprayoon Udomraksasup
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
7 อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์
Dr. Savichaya Supa-udomlerk
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
8 อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร
Dr. Kavinrath Attawongchayakorn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
9 อาจารย์อรจนา แสนไชย จันทรประยูร
Mrs. Onjana Sanchai Chantraprayoon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
10 อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล
Mr. Chat Phacharathammakul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
11 อาจารย์ ดร.วัชรีวรรณ ชาติพันธ์
Dr. Watchareewan Chatiphun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
12 อาจารย์ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ
Mrs. Tipwadee Phosittiphan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
13 อาจารย์พิรุฬห์พัฒน์ ภู่น้อย
Mr. Piroonput Poonoi
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
14 อาจารย์ ดร.ยุทธการ ไวยอาภา
Dr. Yutthakarn Waiapha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร
Asst. Prof. Raktida Siri Phithakkitnukoon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
16 อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล
Dr. Wutthipong Chuatrakul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
17 รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง
Assoc. Prof. Dr. Akarapong Untong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
18 นายพิทักษ์แดน แดงชาติ
Mr. Pitakdan Dangchart
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว » สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว » งานบริหารและธุรการ
19 นางนวนจันทร์ ทองมา
Mrs. Nuanchan Thongma
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว » สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว » งานบริหารและธุรการ
20 น.ส.ศิริพร ดวงดี
Miss Siriphorn Duangdee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว » สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว » งานคลังและพัสดุ
21 นางอ้อมใจ สงจันทร์
Mrs. Aomjai Songchan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว » สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว » งานคลังและพัสดุ
22 นางปิยะพร แดงชาติ
Mrs. Piyaphorn Daengchat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว » สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว » งานคลังและพัสดุ
23 นางกนิษฐา รักสกุลกานต์
Mrs. Kanittha Raksakulkan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว » สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
24 นางดวงใจ ไพพงค์
Mrs. Duangchai Paipong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว » สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
25 นางภัทราภรณ์ จูวัฒนสำราญ
Mrs. Phattraporn Juwattanasomran
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว » สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว » งานบริการวิชาการและวิจัย
26 นายสมพงศ์ สมศรี
Mr. Sompong Somsri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว » สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
27 นายวิทวัส ขาวอิ่น
Mr. Wittawat Khao-in
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว » สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
28 น.ส.ณภาภัช เลี้ยงประยูร
Miss Naphaphat Liangprayun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว » สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อาจารย์พิเศษ (2)
ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ (1)