ความเชี่ยวชาญบุคลากร : สำนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงจำนวนบุคลากรของ สำนักงานมหาวิทยาลัย จำแนกตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร
CMRU-SML โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชนบทและชุมชนเมือง
(จำนวน 1 คน)
1. นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Computer Graphics
(จำนวน 1 คน)
1. น.ส.สุมาลี สุพรรณนอก
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Computer Network
(จำนวน 1 คน)
1. นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Food Prossing
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Law (ว่าความ)
(จำนวน 1 คน)
1. น.ส.คัทลียา ใจศรีธิ
ตำแหน่ง : นิติกร
Network
(จำนวน 1 คน)
1. นายบรรพต โตสิตารัตน์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต
Packing
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Plant Science & Technology
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Post-harvest Technology
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Public Administration
(จำนวน 1 คน)
1. น.ส.ภัครัศ ยุทธวราชัย
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กฎหมายระหว่างประเทศ
(จำนวน 1 คน)
1. น.ส.คัทลียา ใจศรีธิ
ตำแหน่ง : นิติกร
การจัดการชุมชน
(จำนวน 1 คน)
1. นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
การจัดการพื้นที่นันทนาการ
(จำนวน 2 คน)
1. นายวิทชัย สุขเพราะนา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ
2. น.ส.อรญาพัชร์ พิทักษ์วัฒนชัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
การบริหารโครงการ
(จำนวน 1 คน)
1. น.ส.ภัครัศ ยุทธวราชัย
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
การบริหารงานภาครัฐ
(จำนวน 1 คน)
1. น.ส.ภัครัศ ยุทธวราชัย
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
การบริหารเชิงกลยุทธ์
(จำนวน 1 คน)
1. น.ส.ภัครัศ ยุทธวราชัย
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
การบริหารและพัฒนาองค์การ
(จำนวน 1 คน)
1. นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
การประหยัดพลังงาน
(จำนวน 1 คน)
1. นายรัฐพล ญาติมิตรหนุน
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(จำนวน 2 คน)
1. น.ส.มนสิชา มีแสงแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2. นายสมชาย อารยพิทยา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
การพัฒนาและออกแบบทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(จำนวน 1 คน)
1. นายอาทิตย์ แก้วถาวร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
การร่างและเขียนหนังสือราชการ
(จำนวน 1 คน)
1. นายโกสินทร์ หลวงละ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
(จำนวน 1 คน)
1. นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
การวิจัยทางสังคมศาสตร์
(จำนวน 1 คน)
1. น.ส.ภัครัศ ยุทธวราชัย
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
การออกแบบพื้นที่นันทนาการ
(จำนวน 1 คน)
1. น.ส.เมริษา ยอดหอม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
การออกแบบอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน
(จำนวน 1 คน)
1. นายรัฐพล ญาติมิตรหนุน
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
กีฬาและนันทนาการ
(จำนวน 1 คน)
1. นายวารินทร์ ขินแก้ว
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
ระบบฐานข้อมูล
(จำนวน 1 คน)
1. นายสมชาย อารยพิทยา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศิลปวัฒนธรรม
(จำนวน 2 คน)
1. นายวิทชัย สุขเพราะนา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ
2. น.ส.อรญาพัชร์ พิทักษ์วัฒนชัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ผลรวมจำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 31 คน