สำนักงานมหาวิทยาลัย
1. นายสุรพล วัฒนโยธิน 721 ผู้เชี่ยวชาญ . พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายจรัญ ยิ้มสินสมบูรณ์ 845 ผู้เชี่ยวชาญ . พนักงานมหาวิทยาลัย
กองกลาง
1. นางพัชรี คำรินทร์ 065 ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกอง พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางพัชรี คำรินทร์ 065 ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกอง พนักงานมหาวิทยาลัย
งานสภาพนักงาน
1. น.ส.สุนัดดา สัตตวัตรกุล 040 หัวหน้างานสภาพนักงาน หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายวรภาส ปูระณะพงษ์ 859 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี 997 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานประสานงาน
1. นางตรีรัตน์ มาร์คว๊าร์คเสน 441 หัวหน้างานประสานงาน หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายมนตรี อนันต์ 394 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
งานประชุม
1. นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์ 700 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ 713 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.กิริยา ทิพย์โอสถ 739 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.อำไพ บัวลอย 001 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
5. น.ส.รัตน์มณี ยศติวงศ์ 174 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
งานอำนวยการ
1. น.ส.รลิสฐิตา ถมทอง 1000 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายจักรพันธ์ อารีศรีสม 1095 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.วิไลวรรณ ธงงาม 140 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์ 141 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. ว่าที่ ร.ต.ภาวิต แก้วมา 258 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. น.ส.ณัชวรพักตร์ ฐิตาธานินทร์ 259 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. น.ส.พนิตนันท์ อินทราวุธ 261 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
8. น.ส.ปุณณภา แม้นพยัคฆ์ 313 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
9. นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ 481 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
10. น.ส.ธัญชนก สีหาพล 510 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
11. นางกาญจนา ถาแก้ว 517 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
12. นายกมล กล่อมมิตร 715 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
13. น.ส.ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม 830 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
14. นายอาจันทร์ อยู่นาน 841 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
15. น.ส.พวงพยอม เสนาวารี 847 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
16. น.ส.เบญจพร ปานดี 999 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
17. นายวีระยุทธ แสนสุข 047 นักประชาสัมพันธ์ . พนักงานส่วนงาน
18. น.ส.ประภาพร ขุนนา 048 นักประชาสัมพันธ์ . พนักงานส่วนงาน
19. นายสาธิต หาญยุทธ 049 นักประชาสัมพันธ์ . พนักงานส่วนงาน
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1. นายธนภัทร ปัญญาวงค์ 134 ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการกอง พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารและธุรการ
งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
1. น.ส.มยุรี แก้วประภา 151 หัวหน้างานตำแหน่งและอัตรากำลัง หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.อารัทรา พิเชษฐพันธ์ 252 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางกาญจนา โกะสูงเนิน 336 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.พรรนุท พูลสวัสดิ์ 440 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. น.ส.สุพัตรา ตนเล็ก 521 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. น.ส.พจมาน สุวรรณโกสุม 850 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานทะเบียนประวัติ
1. น.ส.ภัคจิรา วิจิตร 106 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางสาวิตรี ใคร้มา 439 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายวารินทร์ ขินแก้ว 511 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.ละออศิริ พรหมศร 583 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานอำนวยการ
1. น.ส.ศรินรา ภีระคำ ข370 หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายสมาน บุญทาคำ 254 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางดวงดาว ศรีวรรณบุตร 726 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานสวัสดิการ
1. นายสุชาติ จันทร์แก้ว 150 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.หยาดพิรุณ ทองงาม 1079 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางนิรมล ทองทิพย์ 178 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
กองคลัง
1. น.ส.นีร เรียนกุนา ข389 ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกอง พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายทศพงษ์ ดีอินทร์ - ไม่ระบุ ปฏิบัติงาน ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
3. นายพีรพล จิตติวงค์ - ไม่ระบุ . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
งานอำนวยการ
1. น.ส.บายศรี สุขจิตต์ 714 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ดุษฎี ดวงบาล 138 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์ 181 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายทวีพงษ์ พูลหิรัญ 184 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. น.ส.ศิริขวัญ อินจินดา 002 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป . พนักงานส่วนงาน
งานบริหารการเงิน 1
1. น.ส.สวิตตา สิงห์คำ 018 หัวหน้างานบริหารการเงิน 1 หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางจันทนา สุวรรณดุก 080 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางกาญจนา วงศ์สวย 155 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.ศศิญาดา มงคลคลี 251 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นางธนาภา โพธิ 270 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
6. น.ส.พิชญา ง้าวนาเสียว 271 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. นางสุพรรณ์ ดวงบาล 448 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
8. นางสุพรรษา ยอดคำ 584 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
9. น.ส.วิลาสินี ศิริ 729 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
10. น.ส.นงลักษณ์ สมบูรณ์ 973 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารการเงิน 2
1. น.ส.พรรณราย ขันคำหมุด 019 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางอัมพิกา กันชะนะ ข248 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ จ้างเหมา
3. น.ส.นพมาศ มุ่งเมือง 156 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.ธารินี ปันต๊ะ 157 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายคมสัน จักรคำ 183 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นางนงลักษณ์ จันทร์เที่ยง 337 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. นางวิยะดา ตาติวงค์ 501 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
8. น.ส.สิรินทร์นิชา เกษมสันต์ 831 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
9. น.ส.สิริเบญจรัศมุ์ มะลิเฝือ 851 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารข้อมูลการบัญชี
1. น.ส.รัชนีวรรณ เครือปัญญา 422 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ปรารถนา ยามเลย 269 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.วิไลพร สมณะศักดิ์ 447 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.เกศริน บุญเลิศ 608 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารพัสดุ
1. น.ส.เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ 054 หัวหน้างานบริหารพัสดุ . พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายชัยกฤต วัชรธนาโภคิน 1015 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางจริญา อ่อนนาง 273 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นางนงลักษณ์ วงษ์น้อย 449 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายวัชรชัย ภูมิโคกรักษ์ 003 นักวิชาการพัสดุ . พนักงานส่วนงาน
กองแผนงาน
1. นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ ข289 ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกอง พนักงานมหาวิทยาลัย
งานอำนวยการ
1. นางจิราพร สุนันทานนท์ 853 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.กมลมาส จำรัส 268 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายปรีชา มะโนแสน 175 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
งานวิจัยสถาบัน
1. นางมยุรา ชูทอง 165 หัวหน้างานวิจัยสถาบัน หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.วัชราภรณ์ พิลา 1094 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายฐิติกร บุญราศรี 680 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.ธนัชพร เปรมเกษม 681 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
1. นายวรุณสิริ สุจินดา 454 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.มีนา ทาหอม 096 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.ภัครัศ ยุทธวราชัย 990 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นางวรกานต์ เขียวละม้าย 719 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง
1. น.ส.วิไลพร นามวงค์ 164 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางธัญลักษณ์ อารยพิทยา 162 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางภูษิตา ญาติมิตรหนุน 163 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.วรรณภา กลัดกลีบ 453 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายพิพัฒ อิสระไพจิตร์ 518 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นายเอกพจน์ อินเทพ 718 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
กองวิเทศสัมพันธ์
1. นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์ ข396 ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกอง พนักงานมหาวิทยาลัย
งานอำนวยการ
1. น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย 166 นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
1. นางกนกวรรณ เครือมณี 527 นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการการศึกษาต่างประเทศ
1. น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี 437 นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
กองพัฒนานักศึกษา
1. นางอรณุตรา จ่ากุญชร ข403 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการกอง พนักงานมหาวิทยาลัย
งานอำนวยการ
1. น.ส.ประภาพรรณ เทียมถวิล 285 หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.จีรพรรณ มั่งมี 278 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางกัลยา ธนันชัย 287 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. ว่าที่ รต.ญ.สุธีร์ภัทร รุณผาบ 004 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป . พนักงานส่วนงาน
5. นางฐิติรัตน์ มนตรี 005 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป . พนักงานส่วนงาน
6. นางอัมพร ปาวิน 201 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
1. น.ส.รัศมี อภิรมย์ 702 หัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ธัญณภัสส์ ใจมุก 010 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
3. นายสุทธิพงศ์ เรือนมั่น 011 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
1. นางสกุณา เชาวพ้อง 283 หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายจิระเดช ดวงศีลธรรม 396 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายธงเทพ แร่เพชร 002 ช่างไฟฟ้า ลูกจ้างประจำ
4. นายราเชนทร์ สุขทั่วญาติ 006 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน
5. นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง 007 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
6. นายยุทธภูมิ จันทร์แก้ว 008 นักบริหารงานอาคารสถานที่ . พนักงานส่วนงาน
7. นายสมเจตน์ จันทาพูน 034 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน
8. นายสมชาย วงศ์ศิริ 202 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน
9. นายพงษ์สันต์ สมบัติ 203 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
10. นายวินัย อุปนันท์ 204 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน
งานอนามัยและพยาบาล
1. นางนิธิวดี จรรยาสุภาพ 601 หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางลักษมี ตันธนสิน 602 พยาบาล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.กิ่งกาญจน์ มะโนชัย 790 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานการกีฬา
1. ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว 442 หัวหน้างานการกีฬา หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายพิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา 147 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางสาวอนงค์ ไชยแก้ว 281 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายพงนเรศ สุขเพราะนา 284 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายเกรียงศักดิ์ วันกูล 609 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นายสุทัศน์ จันทร์แก้ว 012 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
7. นางจุฬาลักษณ์ มณีวรรณ 013 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
8. นายปณิต ดีมานพ 014 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
9. น.ส.นิตยา ดวงบาล 015 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
10. นายวิชิตนันท์ กรวยทอง 016 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
11. นายณรงค์ โลลาด 176 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
12. นายเชาวรัตน์ แสงคำ 205 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
งานหอพัก
1. นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต 709 หัวหน้างานหอพัก หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายฑรรณเกียรติ ธนันชัย 443 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายนิติกรณ์ อนุวัฒนวงศ์ 017 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
4. นายวัชระ จันทร์เรือง 018 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
5. นางวิไลพร ไชยคำร้อง 019 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
6. นายณภัทร ธิการ 020 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
7. นางจิรนันท์ วรรณวิชิต 022 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
8. นางจันทร์เพ็ญ สะถา 023 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
9. น.ส.ชนัดดา ธีรวราบุตร 024 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
10. น.ส.จิราภรณ์ ทรายคำ 025 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
11. น.ส.เยาวมาลย์ จันทร์ขอดแก้ว 026 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
12. ว่าที่ ร.ต.จักรธาร โชคธงทองทวี 027 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
13. นางสาวชนิดา ทาแก้ว 028 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
14. น.ส.สุพัตรา งามตา 178 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
1. นางรุ่งนภา รินคำ ข253 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางศิริกาญจน์ ตันมาละ ข254 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายเฉลิมศักดิ์ ใจสุดา 152 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.กชสร จินดารัตน์ 286 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายโกสินทร์ หลวงละ 600 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. น.ส.ชลลดา ปัญญา 029 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
1. นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ 148 หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายณภัทร แก่นสาร์ 066 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายนพกิจ แผ่พร 136 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ 792 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. น.ส.กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา 856 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. น.ส.ศิรินภา เทียบแก้ว 866 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
งานอำนวยการ
1. นางอรทัย เป็งนวล 172 หัวหน้างานบริหารและธุรการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางอรทัย เป็งนวล 172 หัวหน้างานบริหารและธุรการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางปวริศา ฉัตรพัชรภิญโญ 523 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายบรรจง อินทร์วงค์ 982 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. น.ส.รุ่งทิวา เลขะวัฒนะ ล172 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
6. น.ส.ณัฐพร เขื่อนแก้ว 052 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
1. น.ส.วรัทยา ศุขแก้ว 450 หัวหน้างานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายทศพล อุปินโน 871 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายวสันต์ ปาวิน 053 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
4. นายไพรัช ศรีวิชัย 054 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
5. นายวีระพันธ์ ธรรมชัย 055 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
6. นายดวงเนตร กุศล 211 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
7. นางมุกดา คำลาพิศ 213 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
8. นายดวงจันทร์ ด้วงไม้ 215 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
9. นางบัวตอง ตีฆา 216 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
10. นายรัฐศาสตร์ กองคำ 220 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท
1. นายไพศาล สงวน 277 หัวหน้างานงานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายธนพงษ์ นิยมพงษ์ 275 วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. ว่าที่ ร.ต.กิตติ ชัยเทพ 870 วิศวกร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายวิทยา ถาแก้ว 912 วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายปภังกร เทพศิริ 210 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
งานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่
1. นางจีรพรรณ จันทราศัพท์ 174 หัวหน้างานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายพนมเทียน ทนคำดี 173 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายองอาจ บุญก้ำ 061 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
4. นายเกษม ดวงบาล 062 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย
1. นายเชิดพงศ์ รอบเมือง 843 หัวหน้างานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายณรงค์ คำภา 395 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายทองคำ ธุงศรี 520 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายอุเทน เครือสายด้วง 059 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
5. นายบุญส่ง สำเริงศิลป์ 060 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน
6. นายรุ่ง พุทธวงศ์ 180 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
7. นายชวลิต มอญเลิศ 181 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
งานจัดการพลังงาน
1. นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์ 177 หัวหน้างานจัดการพลังงาน หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายรัฐพล ญาติมิตรหนุน 451 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายสุรเดช คิดการงาน 522 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายชัยรัตน์ จีรวัฒนสกุล 727 นักบริหารงานอาคารสถานที่ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นาย(นศ) จิรทีปต์ หมูคำ พนักงานตรวจทานข้อมูล . ลูกจ้างโครงการ
6. นาย(นศ) นิติพัฒน์ มานา พนักงานตรวจทานข้อมูล . ลูกจ้างโครงการ
7. นายธนภัทร (นศ. 6515124021) ก้อนธง พนักงานตรวจทานข้อมูล . ลูกจ้างโครงการ
8. นายปิยะพงศ์ (นศ. 6515124036) คงเพ็ชรศักดิ์ พนักงานตรวจทานข้อมูล . ลูกจ้างโครงการ
งานระบบสาธารณูปโภค
1. นายกิติชัย มหาวรรณ์ 175 ช่างเทคนิค ชำนาญงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายสมศักดิ์ แก้วอาทิตย์ 176 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายสุริยัน โยธาราษฎร์ 452 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายชัยยุทธ บุญมี 473 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายสมมิตร ทองยู ล015 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นายปรีดา ริณพัฒน์ ล016 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
7. นายศรชัย ยาวิชัย 009 ช่างฝีมือโรงงาน . ลูกจ้างประจำ
8. ว่าที่ ร.ต.เจตน์คนอง ทองยู 056 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
9. นายพงษ์ศักดิ์ ชัยบุญเรือง 057 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
10. นายเอกพงษ์ มณเทียน 217 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
11. นายนิรุจน์ ปิยะจันทร์ 218 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
12. นายรุ่งฤทธิ์ เสาคำ 219 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
1. นางกัณณิกา ข้ามสี่ 146 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกอง พนักงานมหาวิทยาลัย
งานอำนวยการ
1. น.ส.ศรีวรรณ บุญเรือง 144 หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายสามารถ พิงคะสัน 030 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
3. นายไชยวัฒน์ ด้วงสูงเนิน 208 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
1. นายวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล 519 หัวหน้างานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.เมริษา ยอดหอม 723 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.วีนาภัทร์ พงษ์ภา 032 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
งานดนตรีและนันทนาการ
1. นายวิทชัย สุขเพราะนา 145 หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายอัศมนต์ สมศรี 759 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.อรญาพัชร์ พิทักษ์วัฒนชัย 858 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. ว่าที่ ร.ต.พิธิวัฒน์ วิรากานต์กุล 033 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
5. นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง 096 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
งานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย
1. นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ 998 หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
กองเทคโนโลยีดิจิทัล
1. นายวุฒิพล คล้ายทิพย์ ข368 ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้อำนวยการกอง พนักงานมหาวิทยาลัย
งานอำนวยการ
1. นางพรสวรรค์ นักดนตรี ข259 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางเนตรนภา ธะนันต์ 490 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายธนัท นันทะชมภู 035 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
4. นางอาจารียา ปิยะจันทร์ 036 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป . พนักงานส่วนงาน
5. นางจุรีรัตน์ สุยะเขต 037 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป . พนักงานส่วนงาน
6. น.ส.รฎาพร ละออง 209 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต
1. นายบรรพต โตสิตารัตน์ 137 หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายปานศักดิ์ ชัยภักดี 456 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายพันธมิตร ใจรินทร์ 686 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายเสกสรรค์ สอนยศ 040 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ . พนักงานส่วนงาน
งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
1. นายประวิทย์ วิมานทอง ข292 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายนิรุต ทองสุก 267 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายนิพนธ์ พิมาสน 295 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.ศุภวรรณ สัจจากุล 296 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. น.ส.สุมาลี สุพรรณนอก 297 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นายปริญญา ธะนันต์ 488 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. น.ส.กรกช เจริญทรัพย์ 626 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
8. น.ส.มนสิชา มีแสงแก้ว 628 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
9. นางอภิญญา โตสิตารัตน์ 687 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานวิจัยและพัฒนา
1. นายอาทิตย์ แก้วถาวร 627 หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายสมชาย อารยพิทยา ข243 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายสุรเดช ไชยมงคล 099 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.ณัฐกฤตา โกมลนาค 474 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายคล๊อก ประถมทรัพย์ 688 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นางนพมาศ ริยะนา 689 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. น.ส.อทิตยา คำภิระ 784 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
8. นายวสุ ไชยศรีหา 801 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
9. นายสุรจักษ์ อริยะกูล เจ้าหน้าที่ . จ้างเหมา
10. นายนฤดล มิ่งขวัญสกุลชัย เจ้าหน้าที่ . บุคคลภายนอก
11. นายธีรวัฒน์ สุนทรีศิลปกรณ์ 038 นักภูมิสารสนเทศ . พนักงานส่วนงาน
กองตรวจสอบภายใน
1. นายประศาสน์ ก้องสมุทร ข144 ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกอง พนักงานมหาวิทยาลัย
งานอำนวยการ
1. น.ส.อรอนงค์ คำยอง 563 หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.แอนนา สุปินะ 874 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานตรวจสอบสายที่ 1
1. น.ส.อาภาพร ขุนคง 001 หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 1 หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
งานตรวจสอบสายที่ 2
1. น.ส.จารุณี ไชยประดิษฐ์ 139 หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 2 หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.นุชนาถ สืบเหล็ก 712 นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานตรวจสอบสายที่ 3
1. นางทิพย์สุดา ศาลิรัศ 257 หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 3 หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.บุญประภา จันทร์ทา 915 นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
กองพัฒนาคุณภาพ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1. นางจุดารัตน์ ชิดทอง 587 หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางจุดารัตน์ ชิดทอง 587 หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายอัศวเทพ คันชิง 1128 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานมาตรฐานการควบคุมภายใน
1. น.ส.หนึ่งฤทัย บุญตวย 1163 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
1. น.ส.นิตยา ใจกันทา 455 หัวหน้างานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
งานอำนวยการ
1. นางวันทินี ปิ่นแก้ว 486 หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
1. น.ส.จงรักษ์ บัวลอย ข138 ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ผู้อำนวยการกอง พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางสาวประกายกานต์ ผลาเลิศ เจ้าหน้าที่ . จ้างเหมา
3. นายคณิน วทัญญคุณากร เจ้าหน้าที่ . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
4. นางสาววรางคนางค์ ขยายแย้ม เจ้าหน้าที่ . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
5. น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ 042 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป . พนักงานส่วนงาน
6. นางสาวพรกมล เล็กสมพงษ์ 043 นักวิชาการพัสดุ . พนักงานส่วนงาน
7. น.ส.ภักจิรา วิชัย 044 นักวิชาการเงินและบัญชี . พนักงานส่วนงาน
8. น.ส.พรทิวา ชัยคำเพ็ชร์ 045 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป . พนักงานส่วนงาน
9. นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา 046 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป . พนักงานส่วนงาน
งานอำนวยการ
งานกิจการพิเศษ
ฝ่ายกฎหมาย
1. นายเสริมศักดิ์ ไชยทา 154 นิติกร ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายอดิศร สุวรรณ 153 นิติกร ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.กีรติกัณฑ์ ขัติวงศ์ 1050 นิติกร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.คัทลียา ใจศรีธิ 1082 นิติกร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. น.ส.สุวิกา อยู่วิวัฒน์ 1161 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นายวันเฉลิม ปัญญาดี 799 นิติกร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1. นางโสภา สุทธิยุทธ์ 279 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้าฝ่าย พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายรัตติกาล ณวิชัย 849 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.ณิชนันทน์ ดวงคำ 227 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นางชญานิศ ปัญญา 333 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายคธาวุฒิ ทิพจร 854 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
1. น.ส.บงกชชนก เมธีวุฒิวงศ์ 143 หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร หัวหน้าฝ่าย พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางสุจิตรา ราชจันทร์ 265 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร 544 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.ปริศนา เก่งกาจ 789 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. -ผู้ดูแลระบบฝ่ายสื่อสารองค์กร - บุคคลภายนอก . บุคคลภายนอก
6. นายวิชญพงศ์ สันติกุลพิสิฐ 041 นักประชาสัมพันธ์ . ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)
7. น.ส.ธัญวรัตม์ เงินจันทร์ 050 นักประชาสัมพันธ์ . ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)
8. จ.ต.ณกรณ์ ดวงดี 051 นักประชาสัมพันธ์ . พนักงานส่วนงาน
ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ
1. นายอุ่นเรือน ขยัน ข386 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ประทีปชล ชัยเลิศ 773 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางสาวรัศมิมัต ชมภูจี๋ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ . จ้างเหมา
4. นางพิชญาภัค คำสืบ 223 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
5. น.ส.เศรษฐินี เตียมดี 224 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
6. นายมงคล ประเสริฐ 225 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
ศูนย์การศึกษาแนวโน้มและอนาคต