บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา : สำนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงข้อมูลบุคลากรของ สำนักงานมหาวิทยาลัย จำแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาเอก 2  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 1  คน
ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว หัวหน้างานการกีฬา
ข้าราชการบำนาญ 1  คน
ปริญญาโท 102  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 95  คน
น.ส.กชสร จินดารัตน์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
นางกนกวรรณ เครือมณี นักวิเทศสัมพันธ์
นางกัลยา ธนันชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางกาญจนา โกะสูงเนิน นักทรัพยากรบุคคล
นายโกสินทร์ หลวงละ นักวิชาการศึกษา
น.ส.จงรักษ์ บัวลอย ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
นายจักรพันธ์ อารีศรีสม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางจันทนา สุวรรณดุก นักวิชาการเงินและบัญชี
นางจิราพร สุนันทานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางจุดารัตน์ ชิดทอง หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
นายเฉลิมศักดิ์ ใจสุดา นักวิชาการศึกษา
นางชญานิศ ปัญญา นักทรัพยากรบุคคล
นายเชิดพงศ์ รอบเมือง หัวหน้างานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย
นายฐิติกร บุญราศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายณภัทร แก่นสาร์ นักวิชาการศึกษา
น.ส.ณัชวรพักตร์ ฐิตาธานินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.ณัฐกฤตา โกมลนาค นักวิชาการคอมพิวเตอร์
น.ส.ดุษฎี ดวงบาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายธนภัทร ปัญญาวงค์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
น.ส.ธนัชพร เปรมเกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.ธัญชนก สีหาพล นักประชาสัมพันธ์
น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย นักวิเทศสัมพันธ์
นางนงลักษณ์ วงษ์น้อย นักวิชาการพัสดุ
นางนพมาศ ริยะนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร นักประชาสัมพันธ์
นางนิธิวดี จรรยาสุภาพ หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล
น.ส.บงกชชนก เมธีวุฒิวงศ์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร
นายบรรจง อินทร์วงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายบรรพต โตสิตารัตน์ หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต
น.ส.ประทีปชล ชัยเลิศ นักวิชาการศึกษา
นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
นางประนอม จันทรังษี ผู้อำนวยการกองกลาง
น.ส.ประภาพรรณ เทียมถวิล หัวหน้างานอำนวยการ
นางปวริศา ฉัตรพัชรภิญโญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต หัวหน้างานหอพัก
น.ส.ปุณณภา แม้นพยัคฆ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์
น.ส.พจมาน สุวรรณโกสุม นักทรัพยากรบุคคล
นายพนมเทียน ทนคำดี นักวิทยาศาสตร์
น.ส.พนิตนันท์ อินทราวุธ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.พรรณราย ขันคำหมุด นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.พรรนุท พูลสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.พวงพยอม เสนาวารี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางพัชรี คำรินทร์ ผู้อำนวยการกองกลาง
น.ส.พิชญา ง้าวนาเสียว นักวิชาการเงินและบัญชี
นายพิพัฒ อิสระไพจิตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.ภัคจิรา วิจิตร นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.ภัครัศ ยุทธวราชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.มนสิชา มีแสงแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางมยุรา ชูทอง หัวหน้างานวิจัยสถาบัน
น.ส.มยุรี แก้วประภา หัวหน้างานตำแหน่งและอัตรากำลัง
น.ส.มีนา ทาหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.ละออศิริ พรหมศร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางวรกานต์ เขียวละม้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวรภาส ปูระณะพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.วรรณภา กลัดกลีบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.วรัทยา ศุขแก้ว หัวหน้างานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
นายวรุณสิริ สุจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.วัชราภรณ์ พิลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายวารินทร์ ขินแก้ว นักทรัพยากรบุคคล
นายวิทชัย สุขเพราะนา หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ
นางวิยะดา ตาติวงค์ นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.วิไลพร นามวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล หัวหน้างานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
น.ส.ศรินรา ภีระคำ หัวหน้างานอำนวยการ
นางศิริกาญจน์ ตันมาละ นักวิชาการศึกษา
นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.ศุภวรรณ สัจจากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายสมชาย อารยพิทยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
น.ส.สวิตตา สิงห์คำ หัวหน้างานบริหารการเงิน 1
น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.สุนัดดา สัตตวัตรกุล หัวหน้างานสภาพนักงาน
น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
น.ส.สุพัตรา ตนเล็ก นักทรัพยากรบุคคล
นายสุรเดช ไชยมงคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายสุรพล วัฒนโยธิน ผู้เชี่ยวชาญ
นางโสภา สุทธิยุทธ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
น.ส.หนึ่งฤทัย บุญตวย นักวิชาการศึกษา
น.ส.หยาดพิรุณ ทองงาม นักทรัพยากรบุคคล
นายอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา นักวิชาการศึกษา
นางอภิญญา โตสิตารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
นางอรทัย เป็งนวล หัวหน้างานบริหารและธุรการ
น.ส.อรอนงค์ คำยอง หัวหน้างานอำนวยการ
นายอัศมนต์ สมศรี นักวิชาการศึกษา
น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี นักวิเทศสัมพันธ์
น.ส.อารัทรา พิเชษฐพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล
นายอุ่นเรือน ขยัน นักวิชาการเงินและบัญชี
นายเอกพจน์ อินเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ข้าราชการ 1  คน
นางศรีกุล นันทะชมภู นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานส่วนงาน 6  คน
น.ส.ชลลดา ปัญญา นักวิชาการศึกษา
น.ส.ธัญณภัสส์ ใจมุก นักวิชาการศึกษา
นายสุทธิพงศ์ เรือนมั่น นักวิชาการศึกษา
ว่าที่ รต.ญ.สุธีร์ภัทร รุณผาบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายเสกสรรค์ สอนยศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 2  คน
ปริญญาตรี 148  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 110  คน
นายกมล กล่อมมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.กมลมาส จำรัส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.กรกช เจริญทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายกฤษฎา ยศเดช นักบริหารงานอาคารสถานที่
นางกัณณิกา ข้ามสี่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
นางกาญจนา ถาแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางกาญจนา วงศ์สวย นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.กิ่งกาญจน์ มะโนชัย นักวิชาการศึกษา
น.ส.กิริยา ทิพย์โอสถ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายเกรียงศักดิ์ วันกูล นักวิชาการศึกษา
น.ส.เกศริน บุญเลิศ นักวิชาการเงินและบัญชี
นายคธาวุฒิ ทิพจร นักทรัพยากรบุคคล
นายคมสัน จักรคำ นักวิชาการเงินและบัญชี
นายคล๊อก ประถมทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางจริญา อ่อนนาง นักวิชาการพัสดุ
น.ส.จารุณี ไชยประดิษฐ์ หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 2
นางจีรพรรณ จันทราศัพท์ หัวหน้างานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่
น.ส.จีรพรรณ มั่งมี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายชัยกฤต วัชรธนาโภคิน นักวิชาการพัสดุ
นายชัยยุทธ บุญมี ช่างเทคนิค
นายชัยรัตน์ จีรวัฒนสกุล นักบริหารงานอาคารสถานที่
น.ส.ณิชนันทน์ ดวงคำ นักทรัพยากรบุคคล
นางดวงดาว ศรีวรรณบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางตรีรัตน์ มาร์คว๊าร์คเสน หัวหน้างานประสานงาน
นายทวีพงษ์ พูลหิรัญ นักวิชาการพัสดุ
นายทศพล อุปินโน นักวิชาการเกษตร
นางทิพย์สุดา ศาลิรัศ หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 3
นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางธัญลักษณ์ อารยพิทยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.ธารินี ปันต๊ะ นักวิชาการเงินและบัญชี
นางนงลักษณ์ จันทร์เที่ยง นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.นงลักษณ์ สมบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
นายนพกิจ แผ่พร นักวิชาการศึกษา
น.ส.นพมาศ มุ่งเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.นวลนิตย์ สกุลทอง หัวหน้างานอำนวยการ
น.ส.นิตยา ใจกันทา หัวหน้างานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน
นายนิพนธ์ พิมาสน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางนิรมล ทองทิพย์ นักทรัพยากรบุคคล
นายนิรุต ทองสุก นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
น.ส.นีร เรียนกุนา ผู้อำนวยการกองคลัง
น.ส.นุชนาถ สืบเหล็ก นักตรวจสอบภายใน
นางเนตรนภา ธะนันต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.บายศรี สุขจิตต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.บุญประภา จันทร์ทา นักตรวจสอบภายใน
น.ส.เบญจพร ปานดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายประวิทย์ วิมานทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายประศาสน์ ก้องสมุทร ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน
น.ส.ปรารถนา ยามเลย นักวิชาการเงินและบัญชี
นายปริญญา ธะนันต์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
น.ส.ปริศนา เก่งกาจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายปานศักดิ์ ชัยภักดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางผ่องรักษ์ ยศเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายพงนเรศ สุขเพราะนา นักวิชาการศึกษา
นางพรสวรรค์ นักดนตรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายพันธมิตร ใจรินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ นักวิชาการศึกษา
น.ส.เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ หัวหน้างานบริหารพัสดุ
นายไพศาล สงวน หัวหน้างานงานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท
ว่าที่ ร.ต.ภาวิต แก้วมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางภูษิตา ญาติมิตรหนุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.เมริษา ยอดหอม นักวิชาการศึกษา
น.ส.รลิสฐิตา ถมทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.รัชนีวรรณ เครือปัญญา นักวิชาการเงินและบัญชี
นายรัตติกาล ณวิชัย นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.รัศมี อภิรมย์ หัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษา
น.ส.รุ่งทิวา เลขะวัฒนะ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางรุ่งนภา รินคำ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายวสุ ไชยศรีหา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางวันทินี ปิ่นแก้ว หัวหน้างานอำนวยการ
นายวิทยา ถาแก้ว วิศวกรไฟฟ้า
น.ส.วิลาสินี ศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.วิไลพร สมณะศักดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.วิไลวรรณ ธงงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายวุฒิพล คล้ายทิพย์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล
น.ส.ศรีวรรณ บุญเรือง หัวหน้างานอำนวยการ
น.ส.ศศิญาดา มงคลคลี นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.ศิรินภา เทียบแก้ว นักวิชาการศึกษา
นางสกุณา เชาวพ้อง หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นายสมเพชร ปาวิน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายสมาน บุญทาคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวิตรี ใคร้มา นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.สิรินทร์นิชา เกษมสันต์ นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.สิริเบญจรัศมุ์ มะลิเฝือ นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสิริพูน มณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน
นางสุจิตรา ราชจันทร์ นักประชาสัมพันธ์
นายสุชาติ จันทร์แก้ว นักทรัพยากรบุคคล
นายสุนทร อิธรรมมะ นักวิชาการเกษตร
นางสุพรรณ์ ดวงบาล นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสุพรรษา ยอดคำ นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.สุมาลี สุพรรณนอก นักวิชาการคอมพิวเตอร์
น.ส.สุวิกา อยู่วิวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์ หัวหน้างานจัดการพลังงาน
น.ส.อทิตยา คำภิระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายอัศวเทพ คันชิง นักวิชาการศึกษา
นายอาจันทร์ อยู่นาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอาทิตย์ แก้วถาวร หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
น.ส.อาภาพร ขุนคง หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 1
นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย
น.ส.แอนนา สุปินะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 2  คน
น.ส.ธัญวรัตม์ เงินจันทร์ นักประชาสัมพันธ์
นายวิชญพงศ์ สันติกุลพิสิฐ นักประชาสัมพันธ์
ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ 1  คน
นางอัมพิกา กันชะนะ นักวิชาการเงินและบัญชี
พนักงานส่วนงาน 35  คน
ว่าที่ ร.ต.จักรธาร โชคธงทองทวี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางจุรีรัตน์ สุยะเขต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางจุฬาลักษณ์ มณีวรรณ นักวิชาการศึกษา
น.ส.ชนัดดา ธีรวราบุตร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวชนิดา ทาแก้ว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางฐิติรัตน์ มนตรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จ.ต.ณกรณ์ ดวงดี นักประชาสัมพันธ์
นายณภัทร ธิการ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง นักวิชาการศึกษา
นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายธนัท นันทะชมภู ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
น.ส.นิตยา ดวงบาล นักวิชาการศึกษา
นายปณิต ดีมานพ นักวิชาการศึกษา
น.ส.ประภาพร ขุนนา นักประชาสัมพันธ์
นางสาวพรกมล เล็กสมพงษ์ นักวิชาการพัสดุ
น.ส.พรทิวา ชัยคำเพ็ชร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางพิชญาภัค คำสืบ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
น.ส.ภักจิรา วิชัย นักวิชาการเงินและบัญชี
นายยุทธภูมิ จันทร์แก้ว นักบริหารงานอาคารสถานที่
นายวิชิตนันท์ กรวยทอง นักวิชาการศึกษา
นางวิไลพร ไชยคำร้อง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
น.ส.วีนาภัทร์ พงษ์ภา นักวิชาการศึกษา
นายวีระยุทธ แสนสุข นักประชาสัมพันธ์
น.ส.ศิริขวัญ อินจินดา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง นักวิชาการศึกษา
นายสาธิต หาญยุทธ นักประชาสัมพันธ์
นายสามารถ พิงคะสัน ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.สุพัตรา งามตา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางอาจารียา ปิยะจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอุเทน เครือสายด้วง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 29  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 7  คน
ลูกจ้างประจำ 1  คน
พนักงานส่วนงาน 21  คน
นางจิรนันท์ วรรณวิชิต ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายชวลิต มอญเลิศ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายพงษ์สันต์ สมบัติ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายมงคล ประเสริฐ ช่างเทคนิค
น.ส.รฎาพร ละออง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
น.ส.รัตน์มณี ยศติวงศ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายรุ่ง พุทธวงศ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายวสันต์ ปาวิน ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
นายวัชรชัย ภูมิโคกรักษ์ นักวิชาการพัสดุ
นายวินัย อุปนันท์ พนักงานขับรถ
นายวีระพันธ์ ธรรมชัย ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
นายสมชาย วงศ์ศิริ พนักงานขับรถ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 1  คน
นางสาวอนงค์ ไชยแก้ว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 16  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 3  คน
นายมนตรี อนันต์ พนักงานขับรถ
ลูกจ้างประจำ 1  คน
นายประสงค์ คำตัน ช่างฝีมือโรงงาน
พนักงานส่วนงาน 12  คน
นางจันทร์เพ็ญ สะถา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
น.ส.จิราภรณ์ ทรายคำ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายไชยวัฒน์ ด้วงสูงเนิน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายณรงค์ โลลาด ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายดวงเนตร กุศล ช่างเทคนิค
นางบัวตอง ตีฆา ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
นายปรีชา มะโนแสน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายไพรัช ศรีวิชัย ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
นางมุกดา คำลาพิศ ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
นายสมเจตน์ จันทาพูน พนักงานขับรถ
น.ส.อำไพ บัวลอย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
มัธยมศึกษาตอนต้น/วุฒิที่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 5  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 2  คน
นายทองคำ ธุงศรี พนักงานขับรถ
นายสมมิตร ทองยู ช่างเทคนิค
พนักงานส่วนงาน 3  คน
น.ส.ณัฐพร เขื่อนแก้ว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายสุทัศน์ จันทร์แก้ว ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
นางอัมพร ปาวิน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ประถมศึกษา 4  คน
ลูกจ้างประจำ 1  คน
นายศรชัย ยาวิชัย ช่างฝีมือโรงงาน
พนักงานส่วนงาน 3  คน
นายเกษม ดวงบาล ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
นายดวงจันทร์ ด้วงไม้ ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
นายองอาจ บุญก้ำ ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร