มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 362 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 231  คน
2. พนักงานส่วนงาน  : 94  คน
3. ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ  : 13  คน
4. ลูกจ้างชั่วคราวหน่วยงานวิสาหกิจ  : 9  คน
5. พนักงานสำนักงานบริหารทรัพย์สิน  : 7  คน
6. ลูกจ้างประจำ  : 3  คน
7. ข้าราชการ  : 3  คน
8. บุคคลภายนอก  : 1  คน
9. พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (231)
1 นายณรงค์ คำภา
Mr. Narong Khampha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณะภัย
2 นายทองคำ ธุงศรี
Mr. Thongkam Thungsri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณะภัย
3 นายเชิดพงศ์ รอบเมือง
Mr. Cherdpong Robmuang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณะภัย
4 นายสมเพชร ปาวิน
Mr. Sompet Pawin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณะภัย
5 นายจรัญ ยิ้มสินสมบูรณ์
Mr. Charun Yimsinsomboon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย
6 นายสุรพล วัฒนโยธิน
Mr. Surapol Wattanayotin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย
7 น.ส.จงรักษ์ บัวลอย
Miss Jongrak Bualoy
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
8 นางประนอม จันทรังษี
Mrs. Pranom Chantarangsri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง
9 นายธนภัทร ปัญญาวงค์
Mr. Thanapat Phunyawong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล
10 น.ส.นีร เรียนกุนา
Miss Neel Reankuna
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง
11 นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์
Mrs. Sirilak Srisawat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน
12 นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์
Mrs. Pratoomtip Duangdeetaweeratana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองวิเทศสัมพันธ์
13 นางอรณุตรา จ่ากุญชร
Mrs. Oranuttra Jarkunchon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
14 นายธีระชัย ตันเรืองพร
Mr. Teerachai Tanruangporn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
15 นางกัณณิกา ข้ามสี่
Mrs. Kannika Khamsi
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
16 นายวุฒิพล คล้ายทิพย์
Mr. Wuttiphon Klaitip
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล
17 นายประศาสน์ ก้องสมุทร
Mr. Prasart Kongsamut
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองตรวจสอบภายใน
18 นางวราภรณ์ ฟูกุล
Mrs. Waraporn Fookul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนาคุณภาพ
19 น.ส.ปริศนา เก่งกาจ
Miss Pridsanar Kengkart
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
20 น.ส.กนกวรรณ แซ่หล่อ
Miss Kanokwan Saelor
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
21 น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
Miss. Namthip Prompetch
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
22 นางสุจิตรา ราชจันทร์
Mrs. Suchittra Rachjun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
23 นายวรภาส ปูระณะพงษ์
Mr. Vorapas Puranapong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานสภาพนักงาน
24 นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี
Mr. Supachai Chaiudomvitee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานสภาพนักงาน
25 น.ส.สุนัดดา สัตตวัตรกุล
Miss Sunadda Sattawatkun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานสภาพนักงาน
26 นางตรีรัตน์ มาร์คว๊าร์คเสน
Mrs. Treerat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานประสานงาน
27 นายมนตรี อนันต์
Mr. Montre Anan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานประสานงาน
28 นางพัชรี คำรินทร์
Mrs. Patcharee Kamrin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานประชุม
29 นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ
Mrs. Thantiwa Paowtajai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานประชุม
30 น.ส.กิริยา ทิพย์โอสถ
Miss Kiriya Thiposot
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานประชุม
31 นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์
Mrs. Laddawan Bamrungkan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานประชุม
32 นางสิริพูน มณี
Mrs. Siriphun Kumpikum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
33 นายอาจันทร์ อยู่นาน
Mr. Arechan Unan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
34 น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์
Miss Siriachara Tippayawong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
35 น.ส.พนิตนันท์ อินทราวุธ
Miss Phanitnan Intrawut
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
36 น.ส.รลิสฐิตา ถมทอง
Miss. Ralistita Thomtong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
37 น.ส.เบญจพร ปานดี
Miss Benjaporn Pandee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
38 นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์
Mr. Wanniwat Ruangpornwisuth
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
39 นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
Mr. Jakkraphan Areesresom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
40 นางกาญจนา ถาแก้ว
Mrs. Kanjana Thakaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
41 ว่าที่ ร.ต.ภาวิต แก้วมา
Acting Sub Lt. Pawit Kaewma
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
42 นายกมล กล่อมมิตร
Mr. Kamon Klommit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
43 น.ส.ปุณณภา แม้นพยัคฆ์
Miss Punnapa Maenpayuk
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
44 น.ส.นวลนิตย์ สกุลทอง
Miss Nualnit Sakultong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
45 น.ส.ณัชวรพักตร์ ฐิตาธานินทร์
Miss Nutchworapak Thithathaninth
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
46 น.ส.วิไลวรรณ ธงงาม
Miss Wilaiwan Thongarm
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
47 น.ส.ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม
Miss Tanyarat Wongkasem
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
48 น.ส.ธัญชนก สีหาพล
Miss Thanchanok Seehaphon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
49 น.ส.พวงพยอม เสนาวารี
Miss Puangpayorm Senawaree
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
50 น.ส.มยุรี แก้วประภา
Miss Mayuree Keawprapa
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
51 น.ส.สุพัตรา ตนเล็ก
Miss Suphattra Tonlek
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
52 น.ส.พจมาน สุวรรณโกสุม
Miss Potjamarn Suwankosum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
53 น.ส.อารัทรา พิเชษฐพันธ์
Miss Arruttra Pishettapun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
54 นางปิยะวดี ช่างทองเก่ง
Miss Piyawadee Changtongkeng
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
55 น.ส.พรรนุท พูลสวัสดิ์
Miss Phannut Phunsawat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
56 น.ส.ณิชนันทน์ ดวงคำ
Miss Nitchanan Duangkham
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
57 นายรัตติกาล ณวิชัย
Mr. Rattikarn Nawichai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
58 นายคธาวุฒิ ทิพจร
Mr. Khathawut Thippajorn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
59 นางโสภา สุทธิยุทธ์
Mrs. Sopa Suttiyut
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
60 นางชญานิศ ปัญญา
Mrs. Chayanid Punya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
61 นายวารินทร์ ขินแก้ว
Mr. Warin Khinkaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานทะเบียนประวัติ
62 นางสาวิตรี ใคร้มา
Mrs. Sawitree Kraima
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานทะเบียนประวัติ
63 น.ส.ภัคจิรา วิจิตร
Miss Pakjira Vijit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานทะเบียนประวัติ
64 น.ส.ละออศิริ พรหมศร
Miss La-orsiri Promsorn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานทะเบียนประวัติ
65 นายวันเฉลิม ปัญญาดี
Mr. Wunchalerm Panyadee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายกฎหมาย
66 นายเสริมศักดิ์ ไชยทา
Mr. Cermsak Chaita
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายกฎหมาย
67 นายอดิศร สุวรรณ
Mr. Adisol Suwan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายกฎหมาย
68 น.ส.สุวิกา อยู่วิวัฒน์
Miss Suwika Youwiwat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายกฎหมาย
69 น.ส.คัทลียา ใจศรีธิ
Miss Kuttaleeya Jaisreti
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายกฎหมาย
70 น.ส.กีรติกัณฑ์ ขัติวงศ์
Miss Keeratikun Kuttiwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายกฎหมาย
71 นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์
Mrs. Tuntaporn Meteewalitwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานอำนวยการ
72 น.ส.ดุษฎี ดวงบาล
Miss Dussadee Duangban
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานอำนวยการ
73 น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์
Miss Suphannika Sittisung
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานอำนวยการ
74 น.ส.บายศรี สุขจิตต์
Miss Baisri Sukjit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานอำนวยการ
75 น.ส.พรรณราย ขันคำหมุด
Miss Phannarai Khankhammud
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 2
76 นางนงลักษณ์ จันทร์เที่ยง
Mrs. Nongluk Jantheng
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 2
77 นางวิยะดา ตาติวงค์
Mrs. Wiyada Tatiwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 2
78 นางอัมพิกา กันชะนะ
Mrs. Aumpika Kanchana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 2
79 น.ส.พัชรินทร์ จันต๊ะเจริญ
Miss Patcharin Juntajaroen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 2
80 น.ส.ธารินี ปันต๊ะ
Miss Tarinee Panta
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 2
81 นายทวีพงษ์ พูลหิรัญ
Mr. Taweepong Poonhiran
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารข้อมูลการบัญชี
82 น.ส.วิไลพร สมณะศักดิ์
Miss Wilaiporn Samanasak
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารข้อมูลการบัญชี
83 น.ส.สิริเบญจรัศมุ์ มะลิเฝือ
Miss Siribenjaras Malifua
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารข้อมูลการบัญชี
84 น.ส.สิรินทร์นิชา เกษมสันต์
Miss Sirinnicha Kasemsun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารข้อมูลการบัญชี
85 น.ส.รัชนีวรรณ เครือปัญญา
Miss Ratchaneewan Khrueapunya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารข้อมูลการบัญชี
86 น.ส.รัชฎาภรณ์ บุญเลิศ
Miss Ratchadaporn Bunlert
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารข้อมูลการบัญชี
87 นางธนาภา โพธิ
Mrs. Thanapa Pothi
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
88 นางจันทนา สุวรรณดุก
Mrs. Jantana Suwanduk
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
89 นางสุพรรษา ยอดคำ
Mrs. Supunsa Yodkhum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
90 น.ส.วิลาสินี ศิริ
Miss Wilasinee Siri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
91 นางพิชญา พิศชวนชม
Mrs. Pischaya Pischuanchom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
92 น.ส.นงลักษณ์ สมบูรณ์
Miss Nongluk Somboon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
93 นายคมสัน จักรคำ
Mr. Khomsun Juckum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
94 น.ส.ศศิญาดา มงคลคลี
Miss Sasiyada Mongkonklee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
95 นางสุพรรณ์ ดวงบาล
Mrs. Suphan Duangban
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
96 นางกาญจนา วงศ์สวย
Mrs. Kanjana Wongsuay
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
97 น.ส.วิรัมภา วงศ์ชารี
Miss Wirumpha Wongcharee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
98 น.ส.สวิตตา สิงห์คำ
Miss Sawitta Singkham
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
99 น.ส.เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ
Miss Penjun Kangkard
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารพัสดุ
100 นางนงลักษณ์ วงษ์น้อย
Mrs. Nongluk Wongnoy
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารพัสดุ
101 น.ส.กรประภา ปัญญาวีร์
Miss Kornprapha Punyavee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารพัสดุ
102 นายชัยกฤต วัชรธนาโภคิน
Mr. Chaikrit Watcharathanapokin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารพัสดุ
103 นางจริญา อ่อนนาง
Mrs. Jariya Onnang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารพัสดุ
104 น.ส.กมลมาส จำรัส
Miss Kamonmas Jumras
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานอำนวยการ
105 นางจิราพร สุนันทานนท์
Mrs. Jiraporn Sunanthanon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานอำนวยการ
106 น.ส.วัชราภรณ์ พิลา
Miss Watcharaporn Pila
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานวิจัยสถาบัน
107 นางมยุรา ชูทอง
Mrs. Mayura Chuthong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานวิจัยสถาบัน
108 น.ส.ธนัชพร เปรมเกษม
Miss Thanatchaporn Premkasem
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานวิจัยสถาบัน
109 นายฐิติกร บุญราศรี
Mr. Thitikorn Boonrasri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานวิจัยสถาบัน
110 นางวรกานต์ เขียวละม้าย
Mrs. Vorakan Kheolamai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
111 น.ส.ภัครัศ ยุทธวราชัย
Miss Pakarat Yuttawarachai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
112 นายวรุณสิริ สุจินดา
Mr. Warunsiri Sujinda
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
113 น.ส.มีนา ทาหอม
Miss Meena Thahom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
114 น.ส.วิไลพร นามวงค์
Miss Wilaiporn Namwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง
115 นายพิพัฒ อิสระไพจิตร์
Mr. Phiphat Issarapichit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง
116 น.ส.วรรณภา กลัดกลีบ
Miss Wannapa Kladkleeb
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง
117 นางธัญลักษณ์ อารยพิทยา
Mrs. Tanyalak Arayapitaya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง
118 นางภูษิตา ญาติมิตรหนุน
Mrs. Pusita Yartmitnoon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง
119 นายเอกพจน์ อินเทพ
Mr. Eakapot InThep
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง
120 น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย
Miss Tatcha Tananchai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองวิเทศสัมพันธ์ » งานอำนวยการ
121 นางกนกวรรณ เครือมณี
Mrs. Kanokwan Khrueamanee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองวิเทศสัมพันธ์ » งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
122 น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี
Miss Acharee Sawansri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองวิเทศสัมพันธ์ » งานบริการการศึกษาต่างประเทศ
123 น.ส.ประภาพรรณ เทียมถวิล
Miss Prapaphan Theamtavin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานอำนวยการ
124 นางกัลยา ธนันชัย
Mrs. Ganlaya Tananchai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานอำนวยการ
125 น.ส.จีรพรรณ มั่งมี
Miss Jeeraphan Mangmee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานอำนวยการ
126 น.ส.รัศมี อภิรมย์
Miss Rassamee Apirom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
127 นายพร้อมพงษ์ จิตติวงค์
Mr. Prompong Jittivong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
128 นายจิระเดช ดวงศีลธรรม
Mr. Jiradech Duangsilathum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
129 นางสกุณา เชาวพ้อง
Mrs. Sakuna Chowpong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
130 นางลักษมี ตันธนสิน
Mrs. Lucksamee Tantanasin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานอนามัยและพยาบาล
131 น.ส.กิ่งกาญจน์ มะโนชัย
Miss Kingkarn Manochai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานอนามัยและพยาบาล
132 นางนิธิวดี จรรยาสุภาพ
Mrs. Nithivadee Janyasupab
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานอนามัยและพยาบาล
133 นางสาวอนงค์ ไชยแก้ว
Miss Anong Chaikaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานการกีฬา
134 นายพิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา
Mr. Pijuk Anusonratchada
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานการกีฬา
135 นายเกรียงศักดิ์ วันกูล
Mr. Kreingsak Wankul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานการกีฬา
136 ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว
Dr. Charnwityayut Inkaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานการกีฬา
137 นายพงนเรศ สุขเพราะนา
Mr. Phongnarate Sukprona
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานการกีฬา
138 นายฑรรณเกียรติ ธนันชัย
Mr. Thannakait Tananchai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
139 นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต
Mr. Panyawat Chonvichit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
140 นางอรทัย เป็งนวล
Mrs. Aorathai Pengnual
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานอำนวยการ
141 นายบรรจง อินทร์วงค์
Mr. Banjong Inwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานอำนวยการ
142 น.ส.วรัทยา ศุขแก้ว
Miss Warratthaya Sukkeaw
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานอำนวยการ
143 น.ส.อัมพวรรณ กันทะ
Miss Ampawan Kunta
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานอำนวยการ
144 นางปวริศา ฉัตรพัชรภิญโญ
Mrs. Pawarisa Chatphatcharapinyo
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานอำนวยการ
145 น.ส.รุ่งทิวา เลขะวัฒนะ
Miss Rungtiwa Lakhawatthana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานอำนวยการ
146 นายสุนทร อิธรรมมะ
Mr. Soontorn Etamma
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
147 ว่าที่ ร.ต.กิตติ ชัยเทพ
Acting Sub Lt. Kitti Chaitep
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท
148 นายธนพงษ์ นิยมพงษ์
Mr. Thanapong Niyompong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท
149 นายไพศาล สงวน
Mr. Paisan Sa-nguan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท
150 นายพฤธา ประดิษฐทอง
Mr. Phruektha Pradittong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท
151 นายวิทยา ถาแก้ว
Mr. Wittaya Thakaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท
152 นายกฤษฎา ยศเดช
Mr. Krisada Yotdej
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท
153 นายทศพล อุปินโน
Mr. Tossaphon Upinno
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท
154 นายพนมเทียน ทนคำดี
Mr. Panomtian Thonkamdee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่
155 นางจีรพรรณ จันทราศัพท์
Mrs. Jeerapan Chantrasupt
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่
156 น.ส.กชสร จินดารัตน์
Miss Kotchasorn Jindarat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
157 นายเฉลิมศักดิ์ ใจสุดา
Mr. Chalermsak Jaisuda
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
158 นางรุ่งนภา รินคำ
Mrs. Rungnapa Rinkam
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
159 นายโกสินทร์ หลวงละ
Mr. Kosin Luangla
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
160 นางศิริกาญจน์ ตันมาละ
Mrs. Sirikarn Tunmala
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
161 นายนพกิจ แผ่พร
Mr. Noppakit Phaeporn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
162 นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์
Mr. Pongphiphat Rachjun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
163 น.ส.กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา
Miss Kannikar Lertphukphana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
164 นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์
Mr. Pichitpong Chaiyote
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
165 นายณภัทร แก่นสาร์
Mr. Napat Kaensar
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
166 น.ส.ศิรินภา เทียบแก้ว
Miss Sirinapa Theabkaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
167 นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ
Mrs. Uraiphas Chairueangwut
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานอำนวยการ
168 น.ส.ศรีวรรณ บุญเรือง
Miss Sriwan Bunrueng
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานอำนวยการ
169 นางอำพร เวียตตัน
Mrs. Amporn Vaittan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานอำนวยการ
170 นายวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล
Mr. Wutthiphat Ketpatthanapol
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
171 น.ส.เมริษา ยอดหอม
Miss Mayrisa Yodhom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
172 นายอัศมนต์ สมศรี
Mr. Asamon Somsri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานดนตรีและนันทนาการ
173 น.ส.แคทลียา ประลาสนธิ์
Miss Kattaleeya Pralason
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานดนตรีและนันทนาการ
174 นายวิทชัย สุขเพราะนา
Mr. Wittachai Sukphroana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานดนตรีและนันทนาการ
175 นางพรสวรรค์ นักดนตรี
Mrs. Phonsawan Nakdontri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานอำนวยการ
176 นางเนตรนภา ธะนันต์
Mrs. Natenapa Tanan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานอำนวยการ
177 นายปานศักดิ์ ชัยภักดี
Mr. Pansak Chaipakdee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต
178 นายพันธมิตร ใจรินทร์
Mr. Pantamitr Jairin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต
179 นายบรรพต โตสิตารัตน์
Mr. Banpod Tositarat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต
180 นายประวิทย์ วิมานทอง
Mr. Pravit Vimanthong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
181 นางอภิญญา โตสิตารัตน์
Mrs. Apinya Tositarat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
182 นายนิรุต ทองสุก
Mr. Nirut Thongsuk
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
183 นายปริญญา ธะนันต์
Mr. Prinya Tanan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
184 น.ส.กรกช เจริญทรัพย์
Miss Korakod Chareonsap
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
185 น.ส.สุมาลี สุพรรณนอก
Miss Sumalee Suphannok
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
186 นายนิพนธ์ พิมาสน
Mr. Niphon Phimason
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
187 น.ส.ศุภวรรณ สัจจากุล
Miss Suppawan Satchakun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
188 น.ส.มนสิชา มีแสงแก้ว
Miss Monsicha Meesangkaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
189 น.ส.อทิตยา คำภิระ
Miss Atitaya Kampira
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานวิจัยและพัฒนา
190 น.ส.ณัฐกฤตา โกมลนาค
Miss Natgrita Komolnark
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานวิจัยและพัฒนา
191 นายอาทิตย์ แก้วถาวร
Mr. Arthit Kaewthaworn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานวิจัยและพัฒนา
192 นายสุรเดช ไชยมงคล
Mr. Suradet Chaimongkol
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานวิจัยและพัฒนา
193 นายคล๊อก ประถมทรัพย์
Mr. Klok Prathomsap
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานวิจัยและพัฒนา
194 นางนพมาศ ริยะนา
Mrs. Noppamas Riyana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานวิจัยและพัฒนา
195 นายวสุ ไชยศรีหา
Mr. wasu Chaisriha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานวิจัยและพัฒนา
196 นายสมชาย อารยพิทยา
Mr. Somchai Arayapitaya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานวิจัยและพัฒนา
197 น.ส.อรอนงค์ คำยอง
Miss Orn-anong Khamyong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองตรวจสอบภายใน » งานอำนวยการ
198 น.ส.แอนนา สุปินะ
Miss Anna Supina
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองตรวจสอบภายใน » งานอำนวยการ
199 น.ส.จารุณี ไชยประดิษฐ์
Miss Jarunee Chaipadit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองตรวจสอบภายใน » งานตรวจสอบสายที่ 2
200 น.ส.บุญประภา จันทร์ทา
Miss Bunprapa Jantha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองตรวจสอบภายใน » งานตรวจสอบสายที่ 2
201 นางทิพย์สุดา ศาลิรัศ
Mrs. Tipsuda Salirat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองตรวจสอบภายใน » งานตรวจสอบสายที่ 3
202 นางนุชนาถ ยะอินต๊ะ
Mrs. Nuchanat Yainta
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองตรวจสอบภายใน » งานตรวจสอบสายที่ 3
203 นายอัศวเทพ คันชิง
Mr. Atsavathep Kanching
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนาคุณภาพ » งานประกันคุณภาพการศึกษา
204 นางจุดารัตน์ ชิดทอง
Mrs. Judarad Chittong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนาคุณภาพ » งานประกันคุณภาพการศึกษา
205 น.ส.หนึ่งฤทัย บุญตวย
Miss Nuangrutai Boontuy
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนาคุณภาพ » งานมาตรฐานการควบคุมภายใน
206 น.ส.นิตยา ใจกันทา
Miss Nittaya Jaikanta
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนาคุณภาพ » งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
207 นางวันทินี ปิ่นแก้ว
Mrs. Wantinee Pinkeaw
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนาคุณภาพ » งานอำนวยการ
208 น.ส.อาภาพร ขุนคง
Miss Apaporn Kunkong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองตรวจสอบภายใน » งานตรวจสอบสายที่ 1
209 นายอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา
Mr. Anusorn Wicharnpreecha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย
210 น.ส.ศรินรา ภีระคำ
Miss Sarinra Peerakum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานอำนวยการ
211 นางดวงดาว ศรีวรรณบุตร
Mrs. Duangdao Sriwanaboot
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานอำนวยการ
212 นายสมาน บุญทาคำ
Mr. Saman Bunthakham
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานอำนวยการ
213 น.ส.หยาดพิรุณ ทองงาม
Miss Yardpiroon Thongngam
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานสวัสดิการ
214 นางนิรมล ทองทิพย์
Mrs. Niramol Tongtip
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานสวัสดิการ
215 นายสุชาติ จันทร์แก้ว
Mr. Suchat Junkeaw
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานสวัสดิการ
216 นายรัฐพล ญาติมิตรหนุน
Mr. Rattapon Yardmidnoon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการพลังงาน
217 นายสุรเดช คิดการงาน
Mr. Suradet Kidkarnngan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการพลังงาน
218 นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์
Mr. Seksan Kwonsriwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการพลังงาน
219 นายปรีดา ริณพัฒน์
Mr. Preda Rinpat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานระบบสาธารณูปโภค
220 นายสมมิตร ทองยู
Mr. Sommit Tongyo
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานระบบสาธารณูปโภค
221 นายกิติชัย มหาวรรณ์
Mr. Kitichai Mahawan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานระบบสาธารณูปโภค
222 นายชัยยุทธ บุญมี
Mr. Chaiyut Boonmee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานระบบสาธารณูปโภค
223 นายชัยรัตน์ จีรวัฒนสกุล
Mr. Chairat Jeerawattranasakun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานระบบสาธารณูปโภค
224 นายสมศักดิ์ แก้วอาทิตย์
Mr. Somsak Kaeartit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานระบบสาธารณูปโภค
225 นายสุริยัน โยธาราษฎร์
Mr. Suriyan Yotarath
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานระบบสาธารณูปโภค
226 น.ส.ประทีปชล ชัยเลิศ
Miss Pratheepchon Chailert
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ
227 อาจารย์ทัศนีย์ ชัยยา
Miss Tatsanee Chaiya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ
228 อาจารย์ ดร.สุระพล ริยะนา
Dr. Surapon Riyana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ
229 อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย
Mrs. Uthaiwan Sriwichai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ
230 นายอุ่นเรือน ขยัน
Mr. Aunruen Kayan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ
231 Professor Dr.Nobutaka Ito
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ
พนักงานส่วนงาน (94)
1 นายณรงค์ เจริญวุฒิ
Mr. Narong Jaroenwut
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณะภัย
2 นายอุเทน เครือสายด้วง
Mr. Uten Kreasaidung
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณะภัย
3 นายบุญส่ง สำเริงศิลป์
Mr. Boonsung Sumrengsin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณะภัย
4 นายรุ่ง พุทธวงศ์
Mr. Rung Phutthawong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณะภัย
5 นายชวลิต มอญเลิศ
Mr. Chawalit Monloed
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณะภัย
6 นายประจักษ์ เทพานนท์
Mr. Prajek Teapanon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณะภัย
7 น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ
Miss Sawitree Tangjai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
8 นางสาวพรกมล เล็กสมพงษ์
Miss Pornkamon Leksompong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
9 น.ส.ภักจิรา วิชัย
Miss Pakjira Wichai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
10 น.ส.พรทิวา ชัยคำเพ็ชร์
Miss Pornthiwa Chaikhampet
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
11 นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา
Mr. Thirawat Thata
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
12 น.ส.อัณณ์ชญาณ์ ปัญญาอธิสิน
Miss Anchaya Panya-atisin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
13 น.ส.อำไพ บัวลอย
Miss Ampai Bualoi
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานประชุม
14 น.ส.รัตน์มณี ยศติวงศ์
Miss Rutmanee Yottiwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานประชุม
15 นายวีระยุทธ แสนสุข
Mr. Wirayut Saensuk
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
16 น.ส.ประภาพร ขุนนา
Miss Prapaporn Khunna
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
17 นายสาธิต หาญยุทธ
Mr. Satit Hanyood
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
18 น.ส.ศิริขวัญ อินจินดา
Miss Sirikhuan Injinda
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานอำนวยการ
19 นายวัชรชัย ภูมิโคกรักษ์
Mr. Watcharachai Poomkokrak
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารพัสดุ
20 นายปรีชา มะโนแสน
Mr. Preecha Manosaen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานอำนวยการ
21 ว่าที่ รต.ญ.สุธีร์ภัทร รุณผาบ
Acting Sub Lt. Suteepat Runnapab
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานอำนวยการ
22 นางฐิติรัตน์ มนตรี
Mrs. Thitirat Montree
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานอำนวยการ
23 นางอัมพร ปาวิน
Mrs. Amporn Pawin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานอำนวยการ
24 น.ส.ศศิธร ใจมุก
Miss Sasitorn Jaimook
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
25 นายสุทธิพงศ์ เรือนมั่น
Mr. Suttipong Rueanman
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
26 นายราเชนทร์ สุขทั่วญาติ
Mr. Rachen Suktuayat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
27 นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง
Mr. Siripong Chaikumrong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
28 นายยุทธภูมิ จันทร์แก้ว
Mr. Yuttapoom Junkaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
29 นายชาตรี ธรรมชัย
Chatee Tummachai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
30 นายสมชาย วงศ์ศิริ
Mr. Somchai Wongsiri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
31 นายพงษ์สันต์ สมบัติ
Mr. Pongsan Sombat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
32 นายวินัย อุปนันท์
Mr. Vinai Aoopanan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
33 นายสุทัศน์ จันทร์แก้ว
Mr. Suthat Jankaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานการกีฬา
34 นางจุฬาลักษณ์ มณีวรรณ
Mrs. Julaluk Maneewan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานการกีฬา
35 นายปณิต ดีมานพ
Mr. Panit Deeemanop
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานการกีฬา
36 น.ส.นิตยา ดวงบาล
Miss Nittaya Dungban
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานการกีฬา
37 นายสิทธิภัทร จรูญโรจน์ ณ อยุธยา
Mr. Sittipat Charoonroj Na Ayuttaya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานการกีฬา
38 นายณรงค์ โลลาด
Mr. Narong Lolad
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานการกีฬา
39 นายเชาวรัตน์ แสงคำ
Mr. Chaowarat Saengkharm
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานการกีฬา
40 นายนิติกรณ์ อนุวัฒนวงศ์
Mr. Nitikron Anuwattanawong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
41 นายวัชระ จันทร์เรือง
Mr. Watchara Junrung
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
42 นางวิไลพร ไชยคำร้อง
Mrs. Wilaiporn Chaikumrong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
43 นายณภัทร ธิการ
Mr. Napat Tikarn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
44 นางจิรนันท์ วรรณวิชิต
Mrs. Giranan Wanvichit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
45 นางจันทร์เพ็ญ สะถา
Mrs. Janpen Satha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
46 น.ส.ชนัดดา ธีรวราบุตร
Miss Chanatda Teeravarabutr
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
47 น.ส.จิราภรณ์ ทรายคำ
Miss Jiraporn Saikum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
48 น.ส.เยาวมาลย์ จันทร์ขอดแก้ว
Miss Yowwamal Junkodgaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
49 นายเจษฎา ทรายกันคำ
Mr. Jedsada Saikankum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
50 นางสาวชนิดา ทาแก้ว
Miss Chanida Takaw
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
51 นายประสงค์ ขอดแก้ว
Mr. Prasong Khotkaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
52 น.ส.สุพัตรา งามตา
Miss Suphattra Ngamta
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
53 นายจตุรงค์ ศรีชัย
Mr. Jaturong Srichai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
54 นายสุรินทร์ นันทะชมภู
Mr. Surin Nunthachompoo
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
55 น.ส.ณัฐพร เขื่อนแก้ว
Miss Natthaporn Kueankaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานอำนวยการ
56 นายวสันต์ ปาวิน
Mr. Wasan Pawin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
57 นายไพรัช ศรีวิชัย
Mr. Pairuch Sriwichai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
58 นายวีระพันธ์ ธรรมชัย
Mr. Weeraphan Thammachai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
59 นายดวงเนตร กุศล
Mr. Doungnate Kusol
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
60 น.ส.อนงค์ สมบูรณ์ชัย
Miss Anong Somboonchai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
61 นางมุกดา คำลาพิศ
Mrs. Mukda Khamlaphis
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
62 นายศักดิ์ชัย ศรีรินทร์
Mr. Sakchai Sririn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
63 นายดวงจันทร์ ด้วงไม้
Mr. Dongjun Duangmai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
64 นางบัวตอง ตีฆา
Mrs. Buatong Teeka
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
65 นายปภังกร เทพศิริ
Mr. Prapangkorn Tapsiri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท
66 นายองอาจ บุญก้ำ
Mr. Aongarj Bunkam
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่
67 นายเกษม ดวงบาล
Mr. Kasem Duangban
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่
68 นายสมพล ปาระมี
Mr. Somphol Paramee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่
69 นายปัฐวี วงศ์จอม
Mr. Phathawee Wongjom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่
70 น.ส.ชลลดา ปัญญา
Miss Chonlada Punya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
71 นายสามารถ พิงคะสัน
Mr. Samart Pingkasan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานอำนวยการ
72 นายนพดล พิมาสน
Mr. Nopphadol Phimason
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานอำนวยการ
73 นายไชยวัฒน์ ด้วงสูงเนิน
Mr. Chaiwat Duangsungnoen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานอำนวยการ
74 น.ส.วีนาภัทร์ พงษ์ภา
Miss Weenapat Pongpa
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
75 ว่าที่ ร.ต.พิธิวัฒน์ วิรากานต์กุล
Mr. Pithiwat Vilrakarnkul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานดนตรีและนันทนาการ
76 นายณัฐพงษ์ ตุ้ยเต็มวงค์
Mr. Nuttapong Tuitemwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานดนตรีและนันทนาการ
77 นายธนัท นันทะชมภู
Mr. Thanat Nanthachomphu
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานอำนวยการ
78 นางอาจารียา ปิยะจันทร์
Mrs. Arjareeya Piyajan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานอำนวยการ
79 นางจุรีรัตน์ สุยะเขต
Mrs. Jureerat Suyakhet
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานอำนวยการ
80 น.ส.รฎาพร ละออง
Miss Ruddapawn La-oang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานอำนวยการ
81 นายเสกสรรค์ สอนยศ
Mr. Seksan Sornyot
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต
82 นายชัยยะโชค ดวงเนตร
Mr. Chaiyachok Duongnetr
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
83 นายธีรวัฒน์ สุนทรีศิลปกรณ์
Mr. Teerawat Soonthareesinlapakron
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานวิจัยและพัฒนา
84 นายสมเกียรติ์ จันทิมา
Mr. Somkiat Janthima
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย
85 ว่าที่ ร.ต.เจตน์คนอง ทองยู
Mr. Jetkhanong Thongyu
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานระบบสาธารณูปโภค
86 นายพงษ์ศักดิ์ ชัยบุญเรือง
Mr. Pongsak Chiboonrang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานระบบสาธารณูปโภค
87 นายเอกพงษ์ มณเทียน
Mr. Eakpong Montain
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานระบบสาธารณูปโภค
88 นายนิรุจน์ ปิยะจันทร์
Mr. Nirut Piyajan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานระบบสาธารณูปโภค
89 นายรุ่งฤทธิ์ เสาคำ
Mr. Rungrit Saokum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานระบบสาธารณูปโภค
90 นายรัฐศาสตร์ กองคำ
Mr. Ratthasart Kongkom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานระบบสาธารณูปโภค
91 นายอุทิศ มหาวัน
Mr. Utit Marawan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานระบบสาธารณูปโภค
92 นางพิชญาภัค คำสืบ
Mrs. Phitchayapak Khamseub
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ
93 น.ส.เศรษฐินี เตียมดี
Miss Setinee Tiamdee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ
94 นายมงคล ประเสริฐ
Mr. Mongkhon Prasoet
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ
ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ (13)
1 นายบรรเจิด อบแก้ว
Mr. Bunjird Obkarw
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
2 นางสาวสายนที คำบุญสูง
Miss Sainatee Khumboonsung
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
3 นายธนากร ตรองใจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
4 นายฐิติณัฐต์ ฉิมเย็น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
5 น.ส.พิมพ์ณดา วรโชติเดชากุล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
6 นายณัฐพงศ์ กิจพิทักษ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
7 นายกิตติพัฒน์ เครือสาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
8 นายจักรกฤษณ์ แสงหงษ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
9 นายประเสริฐ กุลบริคุปต์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
10 นายทศพงษ์ ดีอินทร์
Mr. Thodsaphong Deein
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง
11 นายพีรพล จิตติวงศ์
Mr. Peerapon jittiwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง
12 นายสุรชัย ศิริจรรยา
Mr. Surachai Sirijanya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานอำนวยการ
13 นายจีรายุทธ หมื่นตื้อ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการพลังงาน
ลูกจ้างชั่วคราวหน่วยงานวิสาหกิจ (9)
1 นายศิริมงคล ขัดยศ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการพลังงาน
2 นายจิโรจน์วิทย์ ล่าแยง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการพลังงาน
3 นายสืบศักดิ์ อินสิทธิ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการพลังงาน
4 นายประสิทธิ์ ลุงออ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการพลังงาน
5 นายเสฏฐวุฒิ ศรีวิเชียร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการพลังงาน
6 นายปิติพล จิ่งต่า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการพลังงาน
7 นายพุทธพงษ์ สุวรรณกูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการพลังงาน
8 นายอธิพันธ์ เหล็กสีสืบ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการพลังงาน
9 นายณัฐนนท์ เดชพันธุ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการพลังงาน
พนักงานสำนักงานบริหารทรัพย์สิน (7)
1 น.ส.ฑาริกา ทัญมาตร์
Miss Tarika Thanyamart
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
2 นายวัชรินทร์ วิมานเพ็ชร์
Mr. Watcharin Vimanphet
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
3 น.ส.ชุลีขวัญ ภู่บุญ
Miss Chuleekhuan Phuboon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
4 นายนัฏฐ์วิษิษฏ์ ทุนกิจใจ
Mr. Natwisit Thunkitchai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
5 น.ส.พรรณพร ม่วงโมด
Miss Pannaporn Muangmode
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
6 นายอิสระพงษ์ กำจัดภัย
Mr. Issaraphong Kamchatphai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
7 นายเมธาสิทธิ์ อินทะชัย
Mr. Metasit Ainthachai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
ลูกจ้างประจำ (3)
1 นายธงเทพ แร่เพชร
Mr. Thongthep Raephet
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
2 นายประสงค์ คำตัน
Mr. Prasong Khamtan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานระบบสาธารณูปโภค
3 นายศรชัย ยาวิชัย
Mr. Sonchai Yawichai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานระบบสาธารณูปโภค
ข้าราชการ (3)
บุคคลภายนอก (1)
พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ (1)